Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r cynllun Cymorth i Brynu (Wales) Cyfyngedig yn awyddus i sicrhau bod cartrefi sy'n cael eu prynu trwy'r cynllun mor ynni effeithlon â phosib.

Mae Cymorth i Brynu (Cymru) yn croesawu ceisiadau gan gwsmeriaid sy’n ceisio caniatâd i wneud eu cartref yn fwy effeithlon o ran ynni, cyflwyno mesurau i leihau carbon neu ffitio technolegau newydd eraill. yn dilyn pryniant. Pympiau gwres, oherwydd mae pwyntiau gwefru a thechnolegau newydd eraill yn dod yn fwyfwy poblogaidd mewn cartrefi.

Rydym yn argymell yn gryf bod unrhyw berchennog tŷ sydd am osod systemau o’r fath yn cynnal asesiad ôl- gartref cyfan annibynnol yn y lle cyntaf cyn gwneud unrhyw waith. Bydd yr arolwg hwn yn cael ei deilwra nid yn unig i anghenion eich eiddo ond i'ch anghenion a'ch amgylchiadau.

Mae'r penderfyniad ynghylch a ddylid gofyn am ganiatâd i wneud y gwaith i osod systemau ychwanegol neu dechnolegau newydd yn parhau gyda phob cwsmer. Cyn ceisio cymeradwyaeth Help to Buy (Wales) Ltd ar gyfer y gwaith, dylai cwsmeriaid ystyried y wybodaeth a nodir isod.

Asesiad Ôl-osod

Bydd asesiad ôl-osod annibynnol yn helpu i nodi unrhyw faterion neu argymhellion o bwys gan gynnwys anghenion am awyru ychwanegol, ble i flaenoriaethu buddsoddiad a bydd yn helpu i sicrhau bod y mesurau cywir yn cael eu gosod ar gyfer eich eiddo. Ewch i Ôl-ffitio Eich Cartref - Gwneud Cartrefi'n Fwy Effeithlon o ran Ynni (trustmark.org.uk)

Paneli Solar

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Arbed Ynni am fanteision trydan solar a sut mae celloedd paneli solar (PV) yn gweithio, yn ogystal â chostau cyfartalog, arbedion posibl a chynnal a chadw. Ewch i Canllaw cynhwysfawr i baneli solar - Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Cyfrifiannell Ynni Solar

Mae Cyfrifiannell Ynni Solar defnyddiol sy’n amcangyfrif yr incwm a’r arbedion y gallech eu cael o’r cynllun Tariff Cyflenwi Trydan domestig sydd ar gael yng Nghymru, ar gyfer gosodiadau PV cymwys o hyd at 4kWp gan gynnwys adeiladau newydd. Mae'r offeryn hwn yn cyfrifo incwm blynyddol yn seiliedig ar god post ac amcangyfrifon o lethr y to, cyfeiriad y to, lliwio a maint y system. Incwm o FITs, arbedion ar filiau misol ac allforio grid. Ewch i Cyfrifiannell Ynni Solar.

Pwmp Gwres

Rydym yn argymell cynghorydd annibynnol fel yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni - Canllaw manwl i bympiau gwres - Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni wrth ystyried yr opsiwn hwn.

Porthladd Codi Tâl Car Trydan

Mae Canllaw Arfer Gorau Gwefru Cerbydau Trydan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn rhoi cyngor ar gael y gorau o gerbyd trydan, pwyntiau gwefru cartref a chyhoeddus, a gwneud y mwyaf o arbedion - Canllaw i wefru cerbydau trydan - Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Nod y Cod Defnyddwyr Cerbydau Trydan ar gyfer Pwyntiau Gwefru Cartref yw rhoi'r hyder i ddefnyddwyr osod gwefrydd gartref, a sicrhau bod gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr a gosodwyr yn darparu gwaith o'r ansawdd uchaf yn gyson. Dysgwch fwy am EVCC, yn ogystal â'i aelodau, yn www.electric-vehicle.org.uk

Pethau eraill y gallech fod am eu hystyried cyn bwrw ymlaen yw

  • beth yw'r goblygiadau ar gyfer eich morgais presennol neu ddyfodol?
  • os yw'r eiddo ar brydles, a fydd angen caniatâd y rhydd-ddeiliad?
  • beth yw'r goblygiadau ar gyfer gwerth ailwerthu'r eiddo yn y dyfodol?
  • beth os bydd angen gwaith cynnal a chadw ar y to yn y dyfodol?

Mae'n hanfodol ceisio cyngor manwl diduedd cyn cychwyn ar unrhyw un o'r prosiectau.

Bydd ceisiadau am systemau ychwanegol a thechnolegau newydd yn cael eu cymeradwyo fel arfer, ar y ddealltwriaeth na fydd unrhyw werth ychwanegol posibl i’r tŷ yn cael ei ddiystyru adeg ei werthu.

Mae cynnal a chadw unrhyw systemau ychwanegol a ychwanegir ac mae’r cartref yn aros gyda’r cwsmer ac ni fydd unrhyw brynwr yn y dyfodol yn gallu ceisio unrhyw wobr gan Help to Buy Wales Ltd.

Thîm Ôl-gwblhau Cymorth i Brynu (Cymru)

Rhif ffôn: 08000 937 937 opsiwn 2

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.