Neidio i'r prif gynnwy
Lee Waters AS

Cyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Bywgraffiad

Lee Waters yw Aelod Seneddol etholaeth Llanelli. Cafodd ei eni a'i fagu yn Sir Gaerfyrddin. Addysgwyd ef yn Brynamman ac Amanford ac enillodd Radd mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Cymru, Aberystwyth.

Mae ei ddiddordebau polisi yn eang, gan gynnwys yr economi, newid yn yr hinsawdd, darparu ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, polisi digidol a'r cyfryngau.

Cyn cael ei ethol ym mis Mai 2016, roedd Lee yn Gyfarwyddwr melin drafod annibynnol mwyaf blaenllaw Cymru, y Sefydliad Materion Cymreig. Cyn hynny, roedd yn rhedeg yr elusen trafnidiaeth gynaliadwy Sustrans Cymru lle bu'n arwain yr ymgyrch dros y Ddeddf Teithio Gweithredol. Mae'n gyn Brif Ohebydd Gwleidyddol ITV Cymru a chynhyrchydd BBC Cymru.

Ar 13 Rhagfyr 2018 fe’i penodwyd yn Ddirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth. Penodwyd Lee yn Ddirprwy Weinidog Newid Hinsawdd ar 13 Mai 2021.

Cyfrifoldebau

 • Gweithgareddau’r Awdurdodau Lleol a chymdeithasau tai mewn perthynas â thai, gan gynnwys rheoli tai a dyrannu tai cymdeithasol a fforddiadwy
 • Cyflenwad ac ansawdd y farchnad, tai cymdeithasol a fforddiadwy
 • Ail gartrefi
 • Digartrefedd a chyngor ar dai
 • Materion yn ymwneud â thai a ddarperir gan y sector rhentu preifat, gan gynnwys rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig
 • Cymorth ac addasiadau, gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a Grantiau Addasiadau Ffisegol
 • Rhoi cymorth yn ymwneud â thai (ond nid talu Budd-dal Tai)
 • Rheoleiddio tenantiaethau masnachol sy'n cael eu gosod gan Awdurdodau Lleol
 • Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol
 • Goruchwylio a gweithredu'r Deddfau Cynllunio a phob agwedd ar bolisi cynllunio a phenderfynu ar geisiadau cynllunio a elwir i mewn ac apeliadau
 • Lles cynllunio – y Cytundebau Adran 106 sydd yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol: penderfynu ar geisiadau cynllunio ac ar gydsyniadau cysylltiedig
 • Rheoliadau adeiladu
 • Cymru’r Dyfodol: cynllun cenedlaethol 2040
 • Adfywio, gan gynnwys Ardaloedd Adfywio Strategol; adfywio etifeddol; trawsnewid canol trefi a darparu safleoedd ac adeiladau, tir diffaith a chyflawni gwelliannau amgylcheddol mewn perthynas ag adfywio 
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Polisi Trafnidiaeth
 • Ffyrdd, gan gynnwys adeiladu, gwella a chynnal y traffyrdd a'r cefnffyrdd
 • Gwasanaethau bws
 • Gwasanaethau rheilffordd drwy gyfrwng masnachfraint Cymru a'r Gororau
 • Goruchwyliaeth hyd braich o Faes Awyr Caerdydd
 • Teithio llesol
 • Diogelwch ar y ffyrdd; llwybrau mwy diogel i'r ysgol; cludiant ar gyfer plant a phobl ifanc; rheoleiddio croesfannau i gerddwyr a pharcio ar y stryd
 • Cynllunio morol a chynllunio dŵr croyw, bioamrywiaeth, cadwraeth a thrwyddedu
 • Polisi ar y tir gorau a mwyaf amlbwrpas, cyngor ar adfer safleoedd mwynau a Dosbarthiad Tir Amaethyddol a gweithredu Rheoliadau Asesu'r Effaith Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) 
 • Polisi ynni, gan gynnwys cynhyrchu ynni ar raddfa fach a chanolig, ynni domestig, effeithlonrwydd ynni 
 • Ynni adnewyddadwy
 • Y newid yn yr hinsawdd, targedau lleihau allyriadau a chyllidebau carbon
 • Rheoli Adnoddau Naturiol, gan gynnwys goruchwylio a gweithredu Deddf yr Amgylchedd (Cymru), a Chyfoeth Naturiol Cymru
 • Mesurau trawsbynciol ar gyfer lliniaru effeithiau'r newid yn yr hinsawdd ac addasu i'r newidiadau hynny, gan gynnwys dŵr; draenio tir; risg llifogydd ac arfordirol; a llygredd morol ac aer
 • Dŵr
 • Polisi a deddfwriaeth ar goedwigaeth, gan gynnwys ailstocio, iechyd coed a deunydd atgynhyrchu coedwigoedd
 • Coedwig Genedlaethol
 • Polisi ar fioamrywiaeth, gan gynnwys gweithredu'r Cynllun Adfer Natur
 • Rheoli adnoddau a gwastraff yn gynaliadwy 
 • Ansawdd yr amgylchedd lleol, gan gynnwys sbwriel, tipio anghyfreithlon a Cynllun Dychwelyd Ernes 
 • Parciau Cenedlaethol
 • Ansawdd yr amgylchedd lleol; Polisi sŵn a rheoleiddio sŵn
 • Arwain yn strategol ar randiroedd a seilwaith gwyrdd trefol
 • Mannau Gwyrdd Cymunedol
 • Mynediad i gefn gwlad, yr arfordir a hawliau tramwy a dyfrffyrdd / cyrff dŵr 
 • Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

Ysgrifennu at Lee Waters