Neidio i'r prif gynnwy

Pa fath o riant neu ofalwr ydych chi?

Gall pa fath o riant ydych chi effeithio ar les eich plentyn, sut maen nhw’n datblygu a sut maen nhw’n dysgu. Gall effeithio hefyd ar eich perthynas â’ch plentyn.

Taflen gyngor ar cymryd amser i feddwl am sut rydych chi'n ymateb i ymddygiad heriol neu ddigroeso

Cyngor ar cymryd amser i feddwl am sut rydych chi'n ymateb i ymddygiad heriol neu ddigroeso.

Taflen gyngor ar bod yn enghraifft o'r ymddygiad cadarnhaol rydych chi am ei weld

Cyngor ar bod yn enghraifft o'r ymddygiad cadarnhaol rydych chi am ei weld.

Pa fath o riant neu ofalwr ydych chi?

Cyngor ar ddeall eich arddull rhianta.

Deall a thawelu plentyn bach sy’n crio

Deall a thawelu plentyn bach sy’n crio

Taflen cyngor ar cefnogi’ch plentyn os yw un rhiant yn gweithio neu’n byw i ffwrdd

Mae'r daflen ddefnyddiol yma yn rhoi awgrymiadau i gynorthwyo plant pan fydd un rhiant yn gweithio neu’n byw i ffwrdd.

Taflen cyngor ar cefnogi plant I wneud ffrindiau 

Mae'r daflen ddefnyddiol yma yn rhoi awgrymiadau i gynorthwyo a cefnogi plant i wneud ffrindiau.

Taflen cyngor ar cefnogi plant I ddysgu sut mae rhannu.

Mae'r daflen ddefnyddiol yma yn rhoi awgrymiadau i gynorthwyo plant i ddysgu sut mae rhannu.

Taflen cyngor ar cefnogi plant wrth iddynt dechrau yn y feithrinfa neu’r dosbarth derbyn

Mae'r daflen ddefnyddiol yma yn rhoi awgrymiadau i gynorthwyo plant wrth iddynt dechrau yn y feithrinfa neu’r dosbarth derbyn am y tro cyntaf.

Llwybr Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar 

Mae’r Llwybr Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar yn rhoi wybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol am yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn genedlaethol i drafod gyda rhieni agweddau ar rianta mewn modd cadarnhaol, byw yn iach a datblygiad plant.

Taflen I helpu plant drwy brofedigaeth  

Dyma rai cynghorion defnyddiol i rieni neu ofalwyr sy’n ceisio helpu plentyn sy’n galaru.

Taflen ar cefnogi plant pan fydd rhiant yn mynd i’r carchar

Cyngor defnyddiol ar beth i'w ddweud wrth blant a sut i'w cefnogi.

Y Cynllun Rhianta 

Mae magu plant yn golygu gwneud sawl penderfyniad ar y cyd. Os nad ydych yn byw gyda’ch gilydd, mae’n anoddach gwneud y penderfyniadau wrth i chi fynd yn eich blaen. Mae Cynllun Rhianta yn gytundeb ysgrifenedig neu ar-lein rhwng rhieni.

Cefnogi a thywys ymddygiad eich plant 

Mae’r llyfryn hwn yn cynnig syniadau i rieni plant ifanc am sut i gefnogi datblygiad eu plant a thywys eu hymddygiad mewn ffordd gadarnhaol.

Gwnewch amser i ofalu am eich hunan a rheoli straen

Cyngor ar sut i wneud amser i ofalu amdanoch chi’ch hun a rheoli straen.

Taflen gyngor ar ddeall datblygiad yr ymennydd 

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am sut mae ymennydd eich babi'n datblygu a beth sydd ei angen ar ymennydd eich plentyn i ddatblygu'n dda.

Rheoli teimladau mawr ac ymddygiad mawr

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am beth i'w wneud pan fydd eich plentyn yn cael stranc.

Taflen gyngor ar reoli tripiau siopa  

Awgrymiadau ar sut i dynnu'r pwysau oddi ar siopa gyda'ch plant.

Taflen gyngor ar reoli dysgu defnyddio’r poti  

Cyngor ar ddefnyddio'r toiled neu'r poti a sut i helpu'ch plentyn i aros yn sych drwy'r nos.

Taflen gyngor ar reoli amser bwyd  

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am reoli amser bwyd a delio â bwytawyr ffyslyd ac anniben.

Deall ac ymateb i fabi sy’n crio

Awgrymiadau ar sut i ymdopi â babi sy'n crio a sut i reoli straen.

Taflen gyngor ar reoli brathu 

Cyngor ar fynd i'r afael â brathu.

Taflen gyngor ar reoli amser gwely  

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am sut i greu trefn amser gwely a helpu i leihau straen.

Taflen gyngor ar reoli amser cael bath 

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am reoli amser cael bath gyda'ch plant o adeg eu geni tan eu pen-blwydd yn 3 oed.

Fformatau eraill

Rydym wedi cyfieithu ein taflenni gwybodaeth a'r llyfryn i ddeg iaith gymunedol. Mae'r adnoddau ar gael yn yr ieithoedd canlynol:

  • Arabeg
  • Bengaleg
  • Tseiniaidd (Mandarin)
  • Tsiec
  • Phashto
  • Pwyleg
  • Portiwgaleg
  • Rwmaneg
  • Slofaceg
  • Somali

Gellir archebu gopïau electronig o'r adnoddau drwy ein blwch post maguplant@llyw.cymru.