Neidio i'r prif gynnwy
Mick Antoniw AS

Cyfrifoldebau'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Bywgraffiad

Mynychodd Mick Antoniw Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd. Roedd yn gyfreithiwr gweithredol cyn cael ei ethol i'r Senedd yn 2011.

Rhwng Mehefin 2016 a Thachwedd 2017 gwasanaethodd Mick fel Cwnsler Cyffredinol. Ar 13 Mai 2021 penodwyd Mick yn Gwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

Cyfrifoldebau

 • Rhoi cyngor cyfreithiol i’r Llywodraeth
 • Goruchwylio gwaith yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol
 • Goruchwylio erlyniadau ar ran Llywodraeth Cymru
 • Goruchwylio’r gwaith o gynrychioli Llywodraeth Cymru yn y llysoedd
 • Ystyried a oes angen i Filiau a basiwyd gan y Senedd gael eu cyfeirio at y Goruchaf Lys er mwyn penderfynu a ydynt o fewn cymhwysedd y Senedd (gwneir hyn yn annibynnol ar y Llywodraeth)
 • Cyflawni swyddogaethau eraill er budd y cyhoedd gan gynnwys, pan fo’r Cwnsler Cyffredinol yn ystyried bod hynny’n briodol, cychwyn, amddiffyn neu ymddangos mewn unrhyw achosion cyfreithiol sy’n ymwneud â swyddogaethau Llywodraeth Cymru (gwneir hyn yn annibynnol ar y llywodraeth)
 • Cydlynu â'r Sector Cyfreithiol
 • Cadeirydd Pwyllgor Sefydlog y Cabinet ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol
 • Hygyrchedd Cyfraith Cymru
 • Confensiwn Cyfansoddiadol a Materion Cyfansoddiadol
 • Polisi etholiadau
 • Polisi cyfiawnder ac ymateb i adroddiad y Comisiwn Cyfiawnder
 • Cydlynu gwaith ar y Fframweithiau Cyffredin
 • Deddf Marchnad Fewnol y DU
 • Polisi tribiwnlysoedd

SYLWER. Gan nad yw'r Cwnsler Cyffredinol yn un o Weinidogion Cymru a benodir o dan a48 o Ddeddf Llywodraeth Cymru, nid oes modd i'r Cwnsler Cyffredinol arfer pwerau a roddwyd i Weinidogion Cymru. Bydd unrhyw fater sydd angen penderfyniad ffurfiol gan Weinidogion Cymru dan bŵer statudol yn cael ei arfer gan y Prif Weinidog neu Weinidog portffolio penodol.

Ysgrifennu at Mick Antoniw