Neidio i'r prif gynnwy

TermCymru

261 canlyniad
Rhestrir y canlyniadau yn ôl perthnasedd.
Saesneg: in person
Cymraeg: ei hun
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Adferf
Diffiniad: Caiff person ymddangos gerbron tribiwnlys ei hun neu drwy gynrychiolydd.
Saesneg: in person
Cymraeg: yn bersonol
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Adferf
Diffiniad: Caiff person gyflwyno cais yn bersonol.
Saesneg: person
Cymraeg: person
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: personau
Diffiniad: unigolyn neu gorff corfforedig y mae'r gyfraith yn cydnabod bod ganddo hawliau a dyletswyddau penodol
Cyd-destun: Gall fod yn ofynnol i’r personau a ganlyn, drwy hysbysiad o dan baragraff 14, dalu’r dreth nas talwyd (ynghyd ag unrhyw log sy’n daladwy)— (a) y gwerthwr; (b) unrhyw gwmni a oedd, ar unrhyw adeg berthnasol, yn aelod o’r un grŵp â’r prynwr ac a oedd uwchlaw iddo yn strwythur y grŵp;(c) unrhyw berson a oedd, ar unrhyw adeg berthnasol, yn gyfarwyddwr â rheolaeth dros y prynwr neu’n gwmni â rheolaeth dros y prynwr
Nodiadau: Mae modd defnyddio "pobl" yn hytrach na "personau" pan fo'n amlwg mai bodau dynol yn unig sydd dan sylw ee "pobl ifanc" am "young persons".
Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Tachwedd 2021
Cymraeg: person penodedig
Statws C
Pwnc: Amaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person priodol
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: personau priodol
Diffiniad: Rôl wirfoddol yng nghyd-destun y gyfundrefn Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid, y gall ffrindiau neu aelodau'r teulu ei mabwysiadu er mwyn cynrychioli a chefnogi unigolyn sy'n cael ei atgyfeirio at y gyfundrefn neu sy'n destun awdurdodiad.
Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Ionawr 2022
Cymraeg: person artiffisial
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: An entity recognised as having legal personality, such as a corporation. It is capable of enjoying and being subject to legal rights and duties.
Saesneg: bi person
Cymraeg: person deurywiol
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: pobl ddeurywiol
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mehefin 2021
Cymraeg: person ymadawedig
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: pobl ymadawedig
Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Ebrill 2020
Cymraeg: person dynodedig
Statws A
Pwnc: Tân ac achub
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Trefniadau gadael pan fydd tân.
Cymraeg: person dan gadwad
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person wedi'i ddadleoli
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person sydd wedi ei indemnio
Statws B
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person â buddiant
Statws A
Pwnc: Addysg
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Person y mae polisi yn effeithio arno.
Cymraeg: person artiffisial
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: An entity recognised as having legal personality, such as a corporation. It is capable of enjoying and being subject to legal rights and duties.
Saesneg: lay person
Cymraeg: lleygwr
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: lay person
Cymraeg: lleygwr
Statws A
Pwnc: Llywodraeth leol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: lleygwyr
Cyd-destun: Rhaid i bwyllgor llywodraethu corfforaethol ac archwilio benodi cadeirydd sy'n lleygwr.
Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Mehefin 2018
Cymraeg: unigolyn coll
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: bod dynol
Statws C
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: ‘Person naturiol’ pan fo angen cyferbyniad rhwng ‘person artiffisial’ a ‘person naturiol’.
Cymraeg: person â chyfrifoldeb
Statws B
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: personau â chyfrifoldeb
Diffiniad: "person in charge" ("person â chyfrifoldeb") means in relation to day care, the individual appointed by the registered person as the person to be in full day to day charge of the provision of day care on the premises;
Nodiadau: Dyma'r term a ddefnyddir yn y ddeddfwriaeth. Daw'r diffiniad o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016. Serch hynny, weithiau defnyddir y term "person â gofal" gan arolygwyr yn y maes er y gallai fod yn amwys o ystyried y cyd-destun.
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Medi 2022
Cymraeg: person mewn angen
Statws B
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person o liw
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: pobl o liw
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mawrth 2022
Cymraeg: person o ffydd
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: pobl o ffydd
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mehefin 2021
Cymraeg: Y Person
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Pennawd mewn pecynnau gwybodaeth i ymgeiswyr.
Cymraeg: manyleb y person
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Benywaidd, Unigol
Diffiniad: Mewn dogfen ffurfiol/dechnegol sy'n trafod materion recriwtio a swyddi.
Cymraeg: person cofrestredig
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person perthnasol
Statws C
Pwnc: Cyffredinol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Llyfrgell Adnau Cyfreithiol neu berson sy'n gweithredu ar ei rhan; darllenydd.
Cymraeg: person cyfyngedig
Statws C
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Saesneg: Show Person
Cymraeg: Pobl Sioe
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Medi 2017
Cymraeg: person heb wladwriaeth
Statws B
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Lluosog
Lluosog: pobl heb wladwriaeth
Diffiniad: Rhywun nad yw'n cael ei gydnabod yn wladolyn gan unrhyw wladwriaeth o dan gyfraith y wladwriaeth honno.
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Ebrill 2018
Saesneg: trans person
Cymraeg: person traws
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: pobl draws
Diffiniad: Unigolyn nad yw'n cydymffurfio'n ddiamwys â'r syniadau confensiynol o rywedd gwrywaidd neu fenywaidd, ond yn hytrach sy'n cyfuno'r rhain neu'n cyfnewid rhyngddynt
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mehefin 2021
Saesneg: young person
Cymraeg: person ifanc
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: pobl ifanc
Diffiniad: person sydd wedi dathlu ei ben blwydd yn bedair oed ar ddeg a heb ddathlu ei ben blwydd yn ddeunaw oed
Cyd-destun: Mae’n amlwg bod pobl ifanc yn gallu datblygu dibyniaeth ar nicotin yn gyflym a gall fod yn amhosibl iddynt leihau’r risgiau yn sgil eu dibyniaeth oherwydd eu bod yn gaeth i dybaco
Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Medi 2021
Cymraeg: person nad yw'n anabl
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Nid yw hwn yn wleidyddol gywir erbyn hyn.
Cymraeg: person nad yw'n anabl
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Ni ddylid defnyddio "pobl gorfforol abl"/ "pobl iach" / "pobl normal".
Cymraeg: person artiffisial
Statws B
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: personau artiffisial
Nodiadau: Term o Fil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2016.
Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Awst 2016
Cymraeg: person hunangyflogedig
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: personau hunangyflogedig
Diffiniad: person sy'n gweithio ar ei gyfer ei hun yn hytrach na chyflogwr
Cyd-destun: ystyr “person hunangyflogedig AEE” (“EEA self-employed person”) yw gwladolyn AEE sy’n berson hunangyflogedig, ac eithrio person hunangyflogedig trawsffiniol AEE, yn y Deyrnas Unedig;
Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Tachwedd 2021
Cymraeg: Person dan Amddiffyniad Prydain
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person ifanc a gedwir yn gaeth
Statws B
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Rhaid gofyn i'r person ifanc am ei gydsyniad i'r bwriad i wneud penderfyniad ac, os mai'r penderfyniad yw bod gan y person ifanc ADY, i'r bwriad i lunio a chynnal CDU neu, yn achos person ifanc a gedwir yn gaeth, i'r bwriad i lunio a chadw CDU.
Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Ebrill 2020
Cymraeg: gwregys person anabl
Statws C
Pwnc: Trafnidiaeth
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Termau o’r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Mesur Arfaethedig ynghylch Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru).
Cymraeg: person addas a phriodol
Statws B
Pwnc: Tai
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person cymwys a phriodol
Statws A
Pwnc: Cyfreithiol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Nodiadau: Yng nghyd-destun tacsis a cherbydau hurio preifat.
Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Mehefin 2018
Cymraeg: Cyfweliad Person Cymwys
Statws C
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: Cyfwerth â Pherson Llawn
Statws A
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Ansoddair
Diffiniad: FPE
Cyd-destun: Er enghraifft, "cyfwerth â thri pherson llawn".
Cymraeg: Person Cyswllt y Cartref
Statws C
Pwnc: Cyllid ac ystadegau
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Gwefan Ystadegau Gwladol
Cymraeg: partner olaf un
Statws B
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Sefyllfa lle bydd un partner mewn practis meddygol yn dod i ysgwyddo holl rwymedigaethau ariannol a chyfreithiol y practis, am fod gweddill y partneriaid wedi ymadael ac na recriwtiwyd partneriaid newydd.
Nodiadau: Weithiau defnyddir y termau Saesneg ‘last man standing’, neu ‘last partner standing’.
Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Hydref 2019
Cymraeg: person LHDTC+ o liw
Statws B
Pwnc: Personél
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: pobl LHDTC+ o liw
Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mehefin 2021
Cymraeg: rhyddid a diogelwch personol
Statws C
Pwnc: Cyfiawnder a threfn
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cymraeg: person a allai feichiogi
Statws C
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Lluosog: pobl a allai feichiogi
Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Ionawr 2022
Cymraeg: person â chyfrifoldeb rhiant
Statws C
Pwnc: Gwasanaethau cymdeithasol
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Chwefror 2023
Cymraeg: person â nam ar y synhwyrau
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Cyd-destun: Also known as "person with sensory impairment".
Cymraeg: rhyddhad gan berson cymwys
Statws A
Pwnc: Iechyd
Rhan ymadrodd: Enw, Gwrywaidd, Unigol
Diffiniad: Term technegol ar gyfer y broses o ardystio, gan berson cymwys yn unol â diffiniad Cyfarwyddeb 2001/83 y Gymuned Ewropeaidd ar gyfer meddyginiaethau at ddefnydd bodau dynol, bod nwyddau fferyllol yn addas eu rhyddhau i'r farchnad.
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mehefin 2021