Neidio i'r prif gynnwy

1. Cefndir

Mae Llywodraeth Québec a Llywodraeth Cymru yn eich gwahodd i gyflwyno cais am gymorth ariannol i gynnal prosiect cydweithredu fel rhan o bedwaredd Alwad ar y Cyd am Gynigion Québec-Cymru.

Yn dilyn y Datganiad o Fwriad ar gydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Québec a lofnodwyd ar 25 Chwefror 2020 datblygodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Québec alwad ar y cyd am gynigion yn cwmpasu’r meysydd ymchwil, arloesi, a chynaliadwyedd yn wreiddiol.

Yn sgil pwysigrwydd a budd di-ben-draw ein sefydliadau artistig a diwylliannol i gymdeithas yng Nghymru a Québec, ehangwyd yr Alwad i gynnwys prosiectau yn y celfyddydau a diwylliant, gan annog sefydliadau sy’n gweithio yn y sectorau creadigol yng Nghymru a Québec i wneud cais.

Yn dilyn llwyddiant tair galwad flaenorol am gynigion, eleni rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi pedwaredd Alwad ar y Cyd am Gynigion ar gyfer 2023.

2. Amcanion

Mae’r alwad ar y cyd am gynigion rhwng y partïon yn meithrin a thyfu cysylltiadau cydweithredol rhwng Cymru a Québec drwy:

 • Hyrwyddo datblygu cynaliadwy ym mhob cymdeithas
 • Hyrwyddo cydweithrediad rhwng canolfannau ymchwil ac ymchwilwyr mewn meysydd diddordeb wedi’u targedu ar y ddwy ochr
 • Hyrwyddo cydweithredu mewn datblygu economaidd mewn meysydd blaenoriaeth sydd o ddiddordeb i’r ddwy ochr
 • Cefnogi gwaith ein sectorau creadigol i arddangos ein treftadaeth ddiwylliannol unigryw
 • Ffafrio gwell cyd-ddealltwriaeth drwy gyfuno rhwydweithiau a rhannu arbenigedd.

3. Sectorau cydweithrediad

Mae’r alwad bresennol am gynigion yn agored i bob sector mewn cynaliadwyedd, ymchwil ac arloesi, a diwylliant. Bydd rhai meysydd yn cael blaenoriaeth ond ni fydd ceisiadau’n cael eu cyfyngu i:

Yr Economi, Gwyddoniaeth ac Arloesi

Er enghraifft:

 • Datgarboneiddio (ynni glân, trydaneiddio trafnidiaeth, ailgylchu a’r economi gylchol)
 • Gwyddorau Bywyd (telefeddygaeth, genomeg, technolegau meddygol, biotechnolegau)
 • Deallusrwydd Artiffisial a Thechnolegau Digidol
 • Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch, yn enwedig ym maes awyrofod
 • Bwyd Amaeth / Technoleg Amaeth

Y Celfyddydau a Diwylliant

Er enghraifft:

 • Clyweledol
 • Llenyddiaeth a chyhoeddi
 • Celfyddydau Perfformio
 • Celfyddydau gweledol a digidol
 • Cerddoriaeth

Gall y rhain fod yn gyfnewid dwy ffordd rhwng artistiaid a sefydliadau, gyda’r posibilrwydd o ddatblygu gyrfaoedd neu rwydweithiau ar gyfer pob partner sy’n cymryd rhan, cydgynyrchiadau/ cydgreadigaethau lle mae pob partner yn cymryd rhan lawn ynddynt, neu brosiectau cydgyfarwyddo, cydgoreograffi, cydgyfansoddi neu gydgyfarwyddo.

Nodwch fod yr alwad hon am gynigion yn agored i bob un o’r sectorau hyn yn 2023. Bydd prosiectau’n cael eu dewis ar ôl gwerthusiad sy’n seiliedig ar ansawdd ac mewn perthynas â’r meini prawf a nodir isod.

4. Meini prawf cymhwysedd ar gyfer prosiectau

Yng Nghymru bydd yr alwad yn agored i ymgeiswyr sydd â sylfaen barhaol yn y wlad. Yn Québec, mae’n rhaid i bennaeth y prosiect feddu ar ddinasyddiaeth Canada neu gael preswyliad parhaol yno.

Rhaid i brosiectau:

 • Gynnwys un partner o Gymru ac un partner o Québec
 • Cael eu cwblhau o fewn 12 mis ar ôl i’r cyllid gael ei gyhoeddi neu erbyn 31 Mawrth 2025 fan bellaf
 • Cael eu cyflwyno fel ffeil gais gyflawn yn Adran Cysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru, a’r Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
 • Parchu’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais – ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl 11:59pm ar 24 Gorffennaf 2023 yn cael eu hystyried

Manyleb ar gyfer galwad 2023

Mae meysydd datgarboneiddio, gwyddorau bywyd, seiberddiogelwch, deallusrwydd artiffisial, awyrofod, bwyd amaeth / technoleg amaeth a’r celfyddydau a diwylliant wedi’u dewis yn feysydd blaenoriaeth. Bydd rhaid cyflwyno adroddiad terfynol erbyn 31 Mawrth 2025 fan bellaf.

5. Canllawiau a threuliau sy’n gymwys am gymorth ariannol

Rhaid i gymorth prosiect cydweithredu beidio â disodli’r cymorth a roddir fel arfer gan sefydliadau ariannu eraill. Nodwch na all cymorth ariannol fesul prosiect y flwyddyn a roddir gan Lywodraeth Québec fod yn fwy na $8,000 CAD a £4,800 GBP gan Lywodraeth Cymru.

Nodwch y gall gweinidogaethau Québec, asiantaethau neu sefydliadau’r llywodraeth neu gwmnïau Llywodraeth Québec wneud cais mewn galwadau am brosiectau o dan gyfrifoldeb y Ministère des Relations internationales et de La Francophonie. Er hynny, ni ellir defnyddio’r arian a roddwyd i dalu am dreuliau a dynnwyd ganddynt a’u staff.

Ni ellir defnyddio’r cyllid ond i dalu costau yr aed iddynt gan bartneriaid allanol o Québec. Mae’r treuliau canlynol yn gymwys:

 • Costau trafnidiaeth ar gyfer teithio dwyffordd rhwng Québec a Chymru (dosbarth economi) pan fyddant ar gael o ran cyfyngiadau COVID-19 a chanllawiau iechyd y cyhoedd
 • Treuliau eraill sy’n gysylltiedig â chyfarfodydd teithio a thelegynadledda (fisa, yswiriant, ffioedd gwrthbwyso nwyon tŷ gwydr, cludo offerynnau neu weithiau celf, etc)
 • Costau beunyddiol (gwesty a phrydau bwyd) os yw’n gymwys
 • Ffioedd cyhoeddi, hyrwyddo a lledaenu gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’r prosiect
 • Ffioedd sy’n gysylltiedig â gwaith a grëwyd ar y cyd
 • Costau’r lleoliad neu’r offer rhentu
 • Ffioedd artistiaid sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r prosiect arfaethedig
 • Prynu deunydd neu offer.

Nid yw’r treuliau canlynol yn gymwys:

 • Costau sy’n gysylltiedig â chostau gweithredu a thaliad staff y sefydliad
 • Unrhyw dreuliau a gwmpaswyd yn flaenorol gan gymorth ariannol o raglen arall gan y Llywodraeth
 • Ffioedd gweithredu rheolaidd yr ymgeisydd
 • Treuliau a dynnwyd cyn i’r grant gael ei gyhoeddi
 • Costau teithio mewn dosbarth cyntaf neu ddosbarth busnes
 • Ffioedd am fagiau dros ben.

Dull cyllido

Mae cydweithrediad Québec-Cymru yn defnyddio dull cyllido ar wahân, sy’n golygu bod pob partner yn gyfrifol am ei holl dreuliau mewn tiriogaeth dramor. Darperir cymorth ariannol Québec gan y Québec Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). Rhaid i’r grant y gofynnir amdano gan Lywodraeth Québec ymwneud yn unig â threuliau partner Québec (gan gynnwys costau teithio i Gymru yn ogystal â threuliau byw). Yn yr un modd, rhaid i’r grant y gofynnir amdano oddi wrth Lywodraeth Cymru ymwneud â gwariant partneriaid yng Nghymru yn unig (gan gynnwys costau teithio i Québec a threuliau byw).

6. Meini prawf gwerthuso prosiectau

 • Cydlyniant y prosiect a gyflwynir mewn perthynas â’r amcanion a nodwyd yn yr alwad am brosiectau
 • Hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac egwyddorion cynaliadwyedd drwy’r prosiect
 • Natur arloesol y prosiect
 • Creu partneriaethau newydd
 • Eglurder yr amcanion a nodwyd
 • Yr amserlen ac ymarferoldeb y rhaglen waith
 • Cyfrannu at ddatblygiad y sector yn seiliedig ar y manteision a’r canlyniadau a ragwelir
 • Trylwyredd y trefniant ariannol ac amrywiaeth y ffynonellau ariannu
 • Cydbwysedd rhwng yr amcanion a’r canlyniadau a ragwelir yng ngoleuni’r amserlen waith a’r strwythur cyllido
 • Cael ei gynnal ar y cyd yn unol â’r egwyddor o gydymrwymiad, o ran ariannu ac effeithiau pendant
 • Meithrin cyfnewidfeydd a bondiau cydweithredol tymor hir rhwng Québec a Chymru gan arwain o bosibl at gyllid pellach oddi wrth asiantaethau eraill y Llywodraeth (Canada neu’r Deyrnas Unedig, er enghraifft)
 • Arwain at fanteision diriaethol i Québec a Chymru
 • Arwain at sefydlu rhwydweithiau ar gyfer cydweithredu.

7. Cyflwyno a dethol prosiectau

Sylwer bod yn rhaid cyflwyno'r holl brosiectau yn gyfan gwbl i'r ddau sefydliad cydgysylltu (sef y ministère des Relations internationales et de la Francophonie ar gyfer partner Québec ac Adran Cysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru.

Rhaid i bartneriaid Québec a Chymru ill dau lenwi'r dogfennau perthnasol ar-lein (ni dderbynnir unrhyw ffurflenni eraill).

Ar gyfer Québec: dolen gwefan i'r ffurflen: CoopQuebecGalles@mri.gouv.qc.ca
Rhaid i'r partneriaid yng Nghymru gyflwyno'r dogfennau ar 24 Gorffennaf 2023 fan bellaf drwy e-bost at: QuebecWalesProjects@llyw.cymru

Dadlwythwch y ffurflen gais

Gellir anfon ymholiadau ar gyfer partner Québec yn y cyfeiriad hwn:

M. Steve Boilard

Direction Europe et institutions européennes
Ministère des Relations internationals et de la Francophonie

Llywodraeth Québec a Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am ddewis terfynol y prosiectau a phenderfynu faint o gymorth a roddir. Bydd canlyniadau ar gael i’r ymgeiswyr yn ystod tymor yr hydref 2023. Byddwch cystal â nodi nad yw penderfyniadau’n ddarostyngedig i unrhyw apeliadau.

8. Adroddiad terfynol

Bydd ffurflen adroddiad terfynol yn cael ei llenwi gan bob sefydliad a’i chyflwyno yn ôl y telerau sy’n gysylltiedig â hyn yn Québec a Chymru yn y drefn honno.