Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn gwneud gwelliannau i'r ffordd rhwng Llanddewi Felffre, Penblewin a Redstone Cross.

Statws:
Yn cael ei adeiladu
Rhanbarth / Sir:
Sir Benfro, de-orllewin Cymru
Dyddiad dechrau:
haf 2021
Dyddiad gorffen:
hydref 2024
Cost:
£60 miliwn (gan gynnwys £45 miliwn o arian gan yr UE)
Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Am y diweddariadau traffig diweddaraf ewch i Traffig Cymru.

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn uwchraddio'r A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd i wella diogelwch ac ymgorffori llwybrau beicio a cherdded newydd. 

Bydd hynny’n cynnwys:

 • ffordd newydd '2 + 1', gyda mwy o leoedd i oddiweddyd yn ddiogel
 • cylchfan newydd i'r dwyrain o Landdewi Felffre, i gael mynediad i'r pentref
 • cyffordd newydd i'r gorllewin o Landdewi Felffre
 • gwella cylchfan Penblewin
 • cyffordd newydd yn Redstone Cross
 • dwy bont newydd, yn Redstone Road a Ffordd Llanfallteg
 • gwella'r system ddraenio
 • adeiladu tanffyrdd ar gyfer mamaliaid, i gefnogi'r ecosystem leol
 • creu llwybrau beicio a cherdded newydd i annog teithio llesol

Bydd y ffordd ar gau dros dro drwy gydol y broses adeiladu. Am yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan Traffig Cymru.

Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a'ch amynedd wrth i ni barhau i wneud cynnydd ar y prosiect pwysig hwn.

Sut mae'r gwaith yn dod yn ei flaen

Rydym wedi:

 • cwblhau'r rhan fwyaf o'r cloddwaith mawr
 • adeiladu cylchfan newydd Penblewin, gyda dim ond ambell beth i'w orffen ar ôl i'w wneud
 • gosod wyneb ar dros 6km (3.7 milltir) o ffordd
 • adeiladu Pont Redstone Road newydd, sydd bellach ar agor i draffig
 • adeiladu ceuffosydd a thanffyrdd
 • gosod sylfeini ar gyfer arwyddion traffig a rhwystrau diogelwch
 • plannu miloedd o goed

Amserlen

Ymholiadau lleol cyhoeddus: gwanwyn a hydref 2020
Gorchmynion a wnaed ar gyfer y cynllun: mawrth 2021
Caffael contractwr: hydref 2020 i haf 2021
Gwaith adeiladu'n dechrau: haf 2021
Gwaith adeiladu'n dod i ben: hydref 2024

Pam rydym yn gwneud y gwaith

Y problemau cyfredol yw:

Rydym am wneud y canlynol:

 • gwneud cyffordd Redstone Cross yn fwy diogel
 • lleihau nifer a difrifoldeb y damweiniau
 • darparu lleoedd mwy diogel i oddiweddyd
 • lleihau amseroedd teithio
 • gwella mynediad i Ardal Fenter Haven, porthladdoedd yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Doc Penfro, a thref sirol Hwlffordd
 • ei gwneud yn haws cael mynediad i swyddi, adnoddau cymunedol ac atyniadau twristaidd
 • lleihau traffig a llygredd yn Llanddewi Felffre
 • ei gwneud hi'n haws i bobl sy'n byw yn Llanddewi Felffre fynd o gwmpas y pentref
 • ei gwneud hi'n haws teithio ar feic, marchogaeth a cherdded

Gwnaethom nodi yn yr astudiaeth o'r A40 i'r Gorllewin o Sanclêr fod angen y cynllun hwn. Gwnaethom adolygu a diweddaru'r astudiaeth yn 2015 i gadarnhau y dylem barhau â'r prosiect hwn.

Rydym am gyflawni prosiect sy'n gynaliadwy a chymryd camau i leihau neu wrthbwyso gwastraff a charbon.

Sut ydym ni’n ymgynghori

Ffordd Llanfallteg:

 • Sesiynau galw heibio cyhoeddus yn neuaddau pentref Llanddewi Felffre a Llanfallteg ym mis Ionawr 2024

Redstone Cross:

 • Digwyddiad ymgysylltu â'r gymuned yng Nghanolfan Gymunedol Bloomfield ym mis Chwefror 2024

A40 Llanddewi Felffre i Benblewin:

 • Ymgynghoriad cyhoeddus yn 2006 tra'n datblygu'r llwybr a ffefrir
 • Ymgysylltu â busnesau Sir Benfro yn 2015
 • Gwnaethom gynnal arddangosfeydd cyhoeddus ym mis Ebrill a mis Hydref 2017
 • Cyfarfod cyn-ymchwiliad ym mis Ionawr 2020
 • Ymchwiliad lleol cyhoeddus ym mis Mawrth 2020.

Rhwng Penblewin a Redstone Cross:

 • Arddangosfeydd i roi gwybodaeth i'r cyhoedd ym mis Ebrill 2019
 • Ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2019
 • Arddangosfa i roi gwybodaeth i’r cyhoedd ym mis Rhagfyr 2019
 • Arddangosfa ym mis Awst 2020, yn dilyn cyhoeddi gorchmynion drafft
 • Ymchwiliad lleol cyhoeddus ym mis Tachwedd 2020.
Image
European Regional Development Fund logo

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau yw un o’r ffyrdd i ni gael adborth ar brosiect

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau

Gorchmynion

Y ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i’r prosiect fynd yn ei flaen gan gynnwys drafftiau i’r cyhoedd wneud sylwadau arnynt

Help a chymorth

Gofyn cwestiwn ynghylch y prosiect neu adrodd am broblem

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau, gallwch gysylltu â’r Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd ar 0330 041 2182. Croesawir galwadau yn Gymraeg neu drwy anfon e-bost at: A40LVRCenquiries@alungriffiths.co.uk

Mae gan Alun Griffiths swyddfa barhaol ar y safle ym Mharc y Delyn, SA67 7PA, i’r gorllewin o bentref Llanddewi Felffre.