Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am wella llif y traffig a chyfleusterau teithio llesol wrth gylchfan Pont-y-pŵl.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Am newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Ystyriodd yr adolygiad ffyrdd y prosiect hwn

Mae’r dudalen hon yn adlewyrchu ein rhaglen flaenorol ar gyfer buddsoddi mewn ffyrdd. Cafodd rhaglen newydd ei chyhoeddi yn y cynllun cyflawni trafnidiaeth.

Byddwn yn cyhoeddi tudalennau newydd ar y wefan er mwyn adlewyrchu’r rhaglen newydd.

Crynodeb

Statws y prosiect: yn mynd rhagddo
Rhanbarth/sir: y de-ddwyrain
Dyddiad cychwyn: dechrau 2021
Dyddiad gorffen: gwanwyn 2021
Cost: £700k
Contractwyr: Alun Griffiths Ltd
Wedi'i gofrestru gyda chynllun adeiladwyr ystyriol: ydw

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn gwneud gwelliannau trwy:

  • adeiladu troedffordd newydd sy’n cynnwys croesfan â signal i gerddwyr
  • diweddaru’r marciau ffyrdd ar y gerbytffordd
  • newid y dynodiadau ar lonydd ar yr A4042 i’r gylchfan tua’r gogledd.

Bydd y gwaith yn golygu:

  • gwella’r marciau ar y ffordd, disgyblaeth well ar lonydd ac annog gyrwyr i ddefnyddio’r ddwy lôn i leihau’r ciwiau
  • adeiladu troedffordd newydd a chroesfan i gerddwyr dros yr A4042 rhwng canghennau Lower Mill a ‘gwasanaeth’ y gylchfan
  • gwaith clirio ar y llwybr yn ardal y coetir ac ardal y borfa ar ôl cynnal Dull Rhagofalus o Weithio i ystyried presenoldeb pathewod, moch daear, dyfrgwn, rhywogaethau cyffredin o fadfallod a Chlymog Japan.
  • gwaith clirio’r llystyfiant yn ardal y coetir y tu allan i’r tymor nythu (1 Mawrth i 31 Awst)
  • ceisio osgoi’r ardal fioamrywiol ac ailblannu blodau gwyllt
  • monitro’r safle ar ôl y gwaith i sicrhau bod yr amgylchedd yn gweithio.

Pam rydym yn ei wneud

Ceir tagfeydd wrth y gyffordd hon yn ystod adegau prysur.

Mae cylchfan Pont-y-pŵl yn cysylltu’r A472 â rhwydwaith cefnffyrdd y De-ddwyrain. Ceir tagfeydd trwm wrth y gyffordd ar adegau prysur.

Mae Llywodraeth Cymru, Asiant Cefnffyrdd y De a Chyngor Tor-faen wedi bod yn cydweithio i weld beth sydd angen ei wneud.

Nid oes darpariaeth ar gyfer cerddwyr, fel croesfannau a llwybrau beicio wrth Gylchfan yr A4042 / A472. Rhaid i gerddwyr fynd ar y llain las a chroesi’r A4042 i’r gogledd o’r gylchfan pan geir bylchau yn y traffig, ac mae hynny’n beryglus.

Cynnydd presennol

Mae’r cynllun wedi bod trwy broses arfarnu Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru (WelTAG).

Dechreuwyd gweithio ar y cynllun eleni.

Amserlen

Penodi’r contractwr adeiladu: dechrau 2021
Dyddiad dechrau: dechrau 2021
Dyddiad gorffen: gwanwyn 2021

Camau nesaf

Dyfarnu’r contract.

Sut rydym yn ymgynghori

Rydym wedi ymgynghori â’r prif randdeiliaid a busnesau lleol ym mhob cam o broses WelTAG.

Bydd Alun Griffiths yn rhoi gwybod i fusnesau lleol os a phan y bydd angen cau’r ffordd i osgoi tarfu diangen.