Neidio i'r prif gynnwy
Llun ardduniadiol o'r A55 Abergwyngregyn i Dai'r Meibion

Rydym yn mynd i’r afael â phroblemau ar y rhwydwaith ar y darn hwn o’r A55.

Statws:
Yn cael ei adeiladu
Rhanbarth / Sir:
y gogledd-ddwyrain (Gwynedd)
Dyddiad dechrau:
hydref 2020
Dyddiad gorffen:
hydref 2022
Cost:
£30 miliwn (gan gynnwys £20.775 miliwn o arian gan yr UE)
Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Pam rydym yn ei wneud

Yr A55 yw’r prif lwybr ar hyd arfordir y gogledd ac mae’n rhan o Rwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T) Euroroute E22. Mae hefyd yn gyswllt pwysig, ar hyd lonydd gwledig, i drefi a chymunedau lleol. Mae hefyd yn cynnig cyswllt â’r de a’r Canolbarth drwy’r A470 gogledd de.

Cafodd y darn hwn o’r A55 ei uwchraddio’n gerbytffordd ddeuol  ddiwedd y 1960au ac o’r herwydd, nid yw’n cydymffurfio â’r safonau cyfredol ar gyfer cefnffyrdd. Mae’n dueddol o ddioddef llifogydd.

Sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen

Rydym wedi gorffen adeiladu'r darn newydd o ffordd y sir.

Bydd y ffordd hon yn:

  • cael ei ddefnyddio ar gyfer mynediad amaethyddol a mynediad i ffermydd
  • cael ei ddefnyddio fel llwybr dros dro tua'r dwyrain rhwng cyffordd 12 a 13 tra byddwn yn gweithio ar yr A55 tua'r dwyrain
  • bod yn llwybr teithio llesol unwaith y bydd y prif waith yn cael ei wneud, felly bydd yn fwy diogel cerdded a beicio

Rydym wedi adeiladu tanffordd y Wig ar draws y darn newydd o ffordd sirol. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel i groesi'r ffordd.

Rydym hefyd wedi rhoi cwlfertau i'w gwneud yn haws i ddŵr lifo o dan y ffordd sirol.

Rydym wedi dargyfeirio'r traffig tua'r dwyrain ar yr A55 i ran o'r darn newydd o'r ffordd sirol. Mae hyn er mwyn cynnal dwy lôn o draffig tua'r dwyrain ar yr A55.

Amserlen

Cyhoeddi'r gorchmynion drafft: hydref 2016
Dechrau'r contract gwaith galluogi: diwedd 2018
Cwblhau'r contract gwaith galluogi: gwanwyn 2019
Dechrau'r prif waith adeiladu: hydref 2020
Cwblhau rhan newydd y gefnffordd: gwanwyn 2023

Camau nesaf

Dechreuwyd ar y gwaith o wella ochr ddwyreiniol y ffordd yn hydref 2021 a bydd y gwaith hwn yn parhau tan wanwyn 2023.

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn gwella diogelwch ar hyd rhan 2.2km o’r A55 drwy:

  • ddileu mynediad uniongrychol oddi ar yr A55
  • dileu wyth bwch yn y llain ganol

Mae’r bylchau yn y llain ganol yn caniatáu i gerbydau sy’n symud yn araf groesi’r A55. Mae hyn yn beryglus i ddefnyddwyr y ffordd.

Rydym yn creu’r canlynol yn lle hyn:

  • ffordd mynediad cyfun
  • llwybr teithio llesol rhwng cyffordd 12 ac 13

Rydym yn gwella system ddraenio’r ffordd i leihau’r risg o lifogydd yn yr ardal. Mae gwelliannau wedi’u gwneud yn y gorffennol trwy waith draenio a gynhaliwyd yn 2017.

I leihau ar y tarfu, rydym wedi cwblhau rhan fwyaf y gwaith oddi ar yr A55. Mae hyn yn cynnwys adeiladu y llwybr 1.3km mynediad cyfun a’r llwybr teithio llesol.  

Rydym wedi sicrhau £20.775 miliwn o gymorth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd i gyflawni'r gwelliannau hyn.

Image
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau