Neidio i'r prif gynnwy

Mae Model Cyflenwi Academi Seren yn cyd-fynd â'n hamcanion a'n canlyniadau strategol i sicrhau bod ymyriadau ar bob cam yn berthnasol ac yn briodol i anghenion y dysgwr.

Mae derbyniadau i Academi Seren yn seiliedig ar feini prawf cymhwysedd clir gyda phroses ymgeisio sydd ei hangen i symud ymlaen i gam dau (Blwyddyn 10) a chyfnod tri (Blwyddyn 12). Gan gyd-fynd â chynnydd dysgwyr i'r camau hyn, mae'n ofynnol i ddysgwyr gofrestru am eu lle yn Academi Seren trwy Ofod Seren, y porth ar-lein y gall dysgwyr gael mynediad at ymyriadau, cyfleoedd a chyhoeddiadau Seren perthnasol.

Mae cynllunio Cynllun Cyflawni Academi Seren yn sicrhau bod dysgwyr yn:

  • agored i syniadau, gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau sy'n tanio eu chwilfrydedd academaidd
  • Darparu cyfleoedd dysgu personol i sicrhau trafodaeth yn eu dysgu a'u datblygiad academaidd eu hunain ac ymgysylltu â nhw
  • Heriwyd i fyfyrio ar eu dysgu a rhoi eu dysgu ar brawf trwy gystadlaethau mewnol ac allanol a phrosiectau academaidd estynedig 

Mae'r cynllun cyflawni wedi'i strwythuro o amgylch telerau'r ysgol. Gan ddefnyddio model hybrid sy'n cyfuno dysgu ar-lein a gweithgareddau personol, bydd enillwyr yn profi dysgu drwy brifysgol trwy gydol pob cam, gyda lefel yr her a dwyster ymrwymiad yn cynyddu wrth i ddysgwyr symud ymlaen trwy'r rhaglen.

Mae'r rhaglen yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen ar bob dysgwr i wneud penderfyniad gwybodus yn eu cam nesaf mewn addysg.  Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a phrofiadau i'w cefnogi i gyflawni eu nod.

Gweler rhagor o fanylion am Academi Seren ar Hwb.