Neidio i'r prif gynnwy

Strwythur yr adroddiad hwn

Mae'r bennod hon yn amlinellu strwythur yr adroddiad, ac mae hefyd yn darparu amlinelliad byr o'r themâu ymchwil allweddol. Am fwy o wybodaeth ragarweiniol, gweler y bennod Crynodeb Gweithredol uchod.

Mae'r Cyflwyniad hwn yn amlinellu nodau'r prosiect a chefndir yr astudiaeth. Mae'r adran Methodoleg yn trafod y dull a fabwysiadwyd ar gyfer yr adolygiad ac mae’n amlinellu'r defnydd o safbwynt systemig. Trafodir y samplo a'r dulliau ynghyd â'r egwyddorion y tu ôl i'r dadansoddi data. Mae'r adran Canfyddiadau yn crynhoi pwyntiau allweddol o’r casglu gwybodaeth, cyn symud ymlaen i'r ymchwil cynradd gyda chyfranogwyr.

Mae'r adran Casgliadau yn dangos sut mae'r canfyddiadau'n ateb themâu'r ymchwil ar gyfer yr astudiaeth.

Mae'r argymhellion yn dilyn o'r casgliadau.

Themâu ymchwil allweddol

 • Sut mae pobl a sefydliadau'n cael mynediad at y system.
 • Mathau o wasanaethau dehongli a ddefnyddir.
 • Priodoldeb defnyddio’r gwasanaethau ffurfiol ac anffurfiol.
 • Anghenion cefnogi dehonglwyr ffurfiol ac anffurfiol.
 • Materion iaith a thafodiaith a all fod yn rhwystrau wrth gael mynediad at wasanaethau.
 • Asesu prydlondeb y ddarpariaeth.
 • Asesu ansawdd y gwasanaethau a ddarperir.
 • Nodi achosion lle'r oedd gwahaniaethau diwylliannol, agwedd a rhywedd y dehonglydd a'r mudwr dan orfod wedi effeithio ar y gwasanaeth a ddarparwyd.
 • Asesu prosesau bwcio gan gynnwys unrhyw gamau sy'n nodi diffyg cydnawsedd posibl rhwng y dehonglydd a'r mudwr dan orfod.
 • Darpariaeth ar gyfer plant, LHDTC+ a phobl anabl.
 • Rheoli cyfrinachedd.
 • Asesu costau. 
 • Rhwystrau rhag defnyddio’r gwasanaeth ar gyfer rhanddeiliaid sefydliadol a mudwyr dan orfod.
 • Sut effeithiodd ansawdd / argaeledd y gwasanaeth ar y canlyniadau i fudwyr dan orfod.
 • Mynediad at wasanaethau i bobl sydd â statws mewnfudo amrywiol.
 • Deall sut y gellir gwella'r gwasanaeth a ddarperir o safbwynt gwahanol bobl sy'n defnyddio ac yn gweithio o fewn gwasanaethau.