Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r canlynol yn rhoi crynodebau o'r penderfyniadau a wnaed gan weinidogion.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

I chwilio drwy ein hadroddiadau penderfyniad, defnyddiwch Ctrl + F.

Gweithgareddau Sefydliad Seren

20 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo ailddosbarthu cyllid a neilltuwyd ar gyfer Sefydliad Seren er mwyn i weithgareddau gael eu cynnal ym mhrifysgolion arweiniol Cymru. 

Cyllid ar gyfer Chwarae Cymru

20 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Chwarae Cymru yn 2020 i 2021.

Cyllid ar gyfer Cwlwm

20 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cynnig cyllid dangosol i Cwlwm o £1,444,410 ar gyfer blwyddyn ariannol 2020 i 2021, yn amodol ar gymeradwyo cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru.

Urddas yn ystod mislif

20 Rhagfyr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar drefniadau cyllid ar gyfer 2020 i 2021 mewn perthynas ag urddas yn ystod mislif. 

Dyraniadau’r Grant Plant a Chymunedau

20 Rhagfyr 2019

Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y cynigion grant dangosol ar gyfer 2020 i 2021: ar gyfer y Grant Plant a Chymunedau i awdurdodau lleol; ar gyfer Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent mewn perthynas â chyllid Cymunedau am waith a Mwy ym Mlaenau Gwent; a, chyllid ar gyfer gweithgarwch ymgysylltu manylach â rhanddeiliaid er mwyn ymwreiddio Cyllid Hyblyg ymhellach.

Trosglwyddiadau’r Grant Plant a Chymunedau a’r Grant Cymorth Tai 

20 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y trefniadau ar gyfer delio â throsglwyddiadau rhwng y Grant Cymorth Tai a’r Grant Plant a Chymunedau, ac i barhau i or-neilltuo cymorth Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf yn y Grant Plant a Chymunedau yn 2020 i 2021.

Cyllid ar gyfer Cronfa Ddysgu Undebau Cymru a phrosiectau TUC Cymru

19 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi £1,200,000 ar gyfer darparu rhaglen TUC Cymru, ac £1,650,406 ar gyfer darparu rhaglen Cronfa Ddysgu Undebau Cymru, ar gyfer 2020 i 2021.

Dawnus Construction

19 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r gwariant ychwanegol gan Hugh James LLP ar gyfer darparu cyngor i swyddogion ynghylch rhyddhau asedau ac adennill cyllid.

Quinn Radiator Group19 Rhagfyr 2019

19 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd wedi cytuno i ryddhau rhagor o sicrhad ariannol a gedwir gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â safle gweithgynhyrchu rheiddiaduron panel y Quinn Radiator Group fel rhan o’r broses weinyddu.

Adnoddau addysgol

19 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid i ganiatáu i’r holl ysgolion a gynhelir brynu adnoddau addysgol i gefnogi addysgu a dysgu o fewn y cwricwlwm.

Cyllid Diwydiant Cymru

19 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r proffil ariannu ar gyfer Diwydiant Cymru ar gyfer 2020 i 2023.

Cyllid ar gyfer astudio mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

19 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Penodi 3 Gweithredwr Anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

18 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar benodi Anoop Joga Singh am 2 flynedd o 9 Rhagfyr 2019, Bethan Jane Evans am 3 blynedd o 6 Rhagfyr 2019 a Martin Turner am 4 blynedd o 13 Rhagfyr 2019 yn Gyfarwyddwyr Anweithredol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Adroddiad ar Bolisi Trethi Cymru 2019

18 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i gyhoeddi ‘Adroddiad Trethi Cymru 2019’.

Pwysau Iach: Cymru Iach

18 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid o £280,000 i ddatblygu dyluniad a negeseuon ar gyfer cyflwyno a gweithredu ‘Pwysau Iach: Cymru Iach’.

Grant Ymgysylltu â Thenantiaid

17 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi’r Grant Ymgysylltu â Thenantiaid i TPAS Cymru ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2020 hyd at 31 March 2023.

Gwarchod natur y môr

17 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i fod yn rhan o drefniadau gyda’r Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur, o dan Adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, sy’n ymwneud a gwarchod natur y môr.

Pecyn cymorth ar gyfer cynaliadwyedd gwasanaethau meddygon teulu

17 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi £272,100 o gyllid cyfalaf i helpu i ddatblygu a gweithredu pecynnau cymorth ar gyfer cynaliadwyedd gofal sylfaenol.

Cais am statws ysgol annibynnol

17 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais Prosiect yr Awen am statws ysgol annibynnol.

Cyngor ar addysg a hyfforddiant galwedigaethol yr UE

17 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gynnal ymarfer caffael er mwyn sefydlu contract newydd ar gyfer darparu cyngor a chynrychiolaeth mewn perthynas ag addysg a hyfforddiant galwedigaethol yr UE, ar gyfer y flwyddyn 2020 - 2021, gyda’r opsiwn i ymestyn i 2021 - 2022, os bydd angen.

Rhaglen Cartrefi Clyd

16 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ymrwymo £104 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf yn y rhaglen Cartrefi Clyd erbyn 2020 – 2021.

Gwaredu tir

16 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i waredu tir ar gyfer safleoedd is-orsafoedd ym Mrocastle, Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwerthu adeilad

16 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i waredu adeilad ym Mharc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych.

Gwaredu uned

16 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i werthu uned yn y Drenewydd, Powys.

Y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol

13 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol ym mlwyddyn ariannol 2024-25 at ddiben cychwyn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol yng Nglynebwy, yn ddarostyngedig i amodau.

Cymorth busnes

13 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer cwmni ar Ynys Môn.

Cymorth busnes

13 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Adroddiad ar Ran 2 (Cyllid), Deddf Cymru 2014

13 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gynnwys y pumed adroddiad blynyddol gan Weinidogion Cymru ar weithrediad Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014.

Estyn y contract gyda FFT Ltd

13 Rhagfyr 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid i ymestyn y contract gwerth ychwanegol ôl-16 tan fis Mawrth 2021.

Hyfforddiant athrawon

13 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r dull o adolygu trefniadau ymsefydlu a datblygu trefniadau newydd fel rhan o becyn cymorth gyrfa cynnar.

Dulliau modern o adeiladu tai cymdeithasol

13 Rhagfyr 2019

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyfeiriad polisi a gweithrediad y strategaeth ar gyfer dulliau modern o adeiladu tai cymdeithasol a’r cynllun gweithredu. 

Gwasanaethau bws lleol Abergwaun ac Aberteifi

13 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid i gadw gwasanaethau bws lleol tref Abergwaun a thref Aberteifi hyd at ddiwedd 2019-2020.

Adolygiad o gyllid ysgolion

13 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gyhoeddi cylch gorchwyl a chynllun ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer yr adolygiad o gyllid ysgolion.

Taith hydrogen arfaethedig ysgolion Cymru

12 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gyllido gwaith paratoi ar gyfer taith hydrogen arfaethedig i ysgolion Cymru yn 2020.

Grantiau Diogelwch ar y Ffyrdd a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

12 Rhagfyr 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i’r broses grantiau ar gyfer y grantiau Diogelwch ar y Ffyrdd a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn 2020-2021.

Cyllid ar gyfer cymorth clinigol ychwanegol

12 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllid gan Lywodraeth Cymru i dalu costau untro ar gyfer y cymorth clinigol ychwanegol sydd ei angen i asesu a thrin cleifion, er mwyn sicrhau bod meddyginiaethau Orkambi a Symkevi yn cael eu darparu’n gynnar.

Gwaredu tir

12 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i waredu tir ar gyfer is-orsafoedd trydan yng Nghoed Ely, Rhondda Cynon Taf.

Cyllido mesurau gwrth argyfyngau iechyd

11 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i barhau â Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Public Health England a gweinyddiaethau datganoledig eraill ar drefn pedair cenedl o gaffael a dosbarthu meddyginiaethau a mesurau gwrth argyfyngau iechyd.

Ymateb i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

10 Rhagfyr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ymateb i 17 o argymhellion a nodwyd yn adroddiad ‘Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well’ y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Ysgolion haf rhyngwladol Seren

10 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r costau ychwanegol a’r cais am wariant ychwanegol o fewn 2019-2020 ar gyfer gwaith paratoi rhaglen ysgolion haf 2020.

Rhwydwaith ffyrdd strategol de Cymru

10 Rhagfyr 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ymgymryd â phrosiect i wella seilwaith ffeibr ar gefnffyrdd de Cymru.

Cyllid ar gyfer yr ymgyrch Genedlaethol dros Recriwtio Mabwysiadwyr.

10 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog  Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer y Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol i ymestyn yr ymgyrch Genedlaethol dros Recriwtio Mabwysiadwyr.

Gwerthu tir yng Nghwm Clydach

9 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i dir yng Nghwm Clydach gael ei werthu.

Rhaglen Adfywio Safleoedd Strategol

9 Rhagfyr 2019

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i waith cwmpasu gael ei gynnal i ystyried Rhaglen Adfywio Safleoedd Strategol, ac i gyllideb refeniw gael ei chymeradwyo i gynnal gwaith i nodi a blaenoriaethu safleoedd priodol, casglu'r holl ddata sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyflwr y safleoedd hyn a'r camau unioni sydd eu hangen arnynt, a dadansoddi'r mecanweithiau cyllido sydd eu hangen i sicrhau bod y safleoedd hyn yn cael eu troi'n fannau llwyddiannus. 

Cynllun aer glân i Gymru

5 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi ymgynghoriad 12 wythnos ar gynllun aer glân i Gymru ‘Aer Iach, Cymru Iach’.

Dyraniadau cyfalaf ychwanegol

5 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo dyraniadau cyfalaf ar gyfer cyllido tri chynllun sydd wedi’u hargymell ar gyfer buddsoddiad o fewn y flwyddyn ariannol bresennol

Penodiadau i fwrdd Hybu Cig Cymru

5 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cynllun ar gyfer penodi aelodau i fwrdd Hybu Cig Cymru.

Ymarfer caffael

4 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gychwyn ymarfer caffael er mwyn penodi asiantaeth allanol ar gyfer cyflawni ymgyrch adfywio gan Lywodraeth Cymru yn 2019-20 a 2020-2021.

Penodi Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

4 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Lucy Reid yn Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am dair blynedd, o 01 Rhagfyr 2019 hyd 30 Tachwedd 2022.

Tystysgrif ôl-Radd mewn mentrau Addysg Bellach

4 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer mentrau hyfforddi athrawon TAR yn ystod blwyddyn academaidd 2020-2021.

Cyhoeddi adroddiad blynyddol ‘Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol’

4 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru adroddiad blynyddol ar gydymffurfiaeth â dyletswyddau statudol mewn perthynas â gwneud penderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio ynghylch ‘Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol’.

Ailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru

4 Rhagfyr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i ailbenodi pedwar aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cyllid ar gyfer caffael a dymchwel Teras Woodside, Hafodyrynys.

4 Rhagfyr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i estyn hyd a chylch gwaith y panel adolygu annibynnol ar gyfer ansawdd aer a darparu £47,500 fel cyfraniad at gostau rhesymol y panel am eu hamser a’u treuliau yn ystod y cyfnod o fis Ebrill 2019 – mis Mawrth 2021, a hefyd wedi cytuno i roi £1,122,046 yn ychwanegol tuag at ddyfarniad grant refeniw presennol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn 2019-2020 er mwyn talu holl gostau eu hastudiaeth ddichonoldeb estynedig a fydd yn pennu mesurau i gyflawni cydymffurfiaeth â gwerthoedd terfynau nitrogen deuocsid. Mae’r Gweinidog hefyd wedi cymeradwyo’r gost o £2,822,764 a argymhellir (yn cynnwys swm ychwanegol am lesiant) ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2019 – mis Mawrth 2022. Gallai’r swm gynyddu’n nes ymlaen i hyd at £3,090.764. Yn olaf, mae’r Gweinidog wedi cymeradwyo dyfarniad cyllid cyfalaf a refeniw newydd o £6,101,192 (grant gweithredu) er mwyn cynorthwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili â chostau llawn eu mesur cymeradwy i sicrhau cydymffurfiaeth gyfreithiol yn ystod y cyfnod o fis Awst 2019 – Mawrth 2022.

Gwerthu tir a rhyddhau cyfamod cyfyngu

4 Rhagfyr 2019

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo gwaredu tir a rhyddhau cyfamod cyfyngu ar dir yn y Waun, Wrecsam.

Adroddiad Prisio ar gyfer Grant Cyfalaf 2019 - 2020

2 Rhagfyr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i ariannu adroddiad prisio ar gyfer prynu eiddo ar gyfer Siop Un Stop newydd.

Cyllid Anabledd Cymru ar gyfer 2019-20

2 Rhagfyr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i ariannu Anabledd Cymru yn 2019-20, i gefnogi darparu ymrwymiadau allweddol Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw’n Annibynnol.

Dewisiadau ar gyfer y Platfform Digidol ar gyfer Apeliadau Trethi Annomestig

2 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i ddatblygu system apeliadau Trethi Annomestig yng Nghymru o 1 Ebrill 2021 a’r platfform digidol a argymhellir.

Cynllun Gweithredol Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer 2019/2020

2 Rhagfyr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo’r Cynllun Gweithredol.

Rhaglen Gyflwyno Ffibr Olynol – Sicrwydd Technegol       

2 Rhagfyr 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gymeradwyo cyllid i gyflawni’r broses sicrwydd technegol ar gyfer y rhaglen gyflwyno ffibr olynol.

Dyfarniad o Gronfa Her yr Economi Sylfaenol – Cyllid Pellach

2 Rhagfyr 2019

Mae’r Prif Weinidog, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar £4.596m o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Cronfa Her yr Economi Sylfaenol.

Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif

2 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar yr Achosion Busnes a gymeradwywyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf ar 20 Tachwedd 2019.

Amrywiad:

Band A – Merthyr – Cynllun Amlinellol Strategol Band A/ cynnydd cost prosiect Ysgol y Graig.

Achosion Busnes Partner Cyflenwi:

Band B – Castell-nedd Port Talbot – Ysgol Ystalyfera – Achos Amlinellol Strategol/Achos Busnes Amlinellol.

Band B – Castell-nedd Port Talbot – Ysgol Gynradd Abbey – Achos Busnes Llawn.

Band B – Coleg y Cymoedd – Campws y Rhondda – Achos Cyfiawnhad Busnes.

Cyllid adfywio

2 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo defnyddio £75,000 o dderbyniadau o Brosiect Tai Torfaen Cam 1 2014-2017 fel cyfraniad tuag at gostau’r prif gynllun a chostau rheoli prosiect cysylltiedig i gefnogi datblygu’r cynllun Medi-Park yng Nghwmbrân, Torfaen. 

Penodi Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

2 Rhagfyr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi’r Cynghorydd Philip White am gyfnod o ddwy flynedd o 15 Tachwedd 2019 hyd 14 Tachwedd 2021.

Dyfarniad Contract Cyfreithiol Prosiect Mewnlenwi Seilwaith Telathrebu Symudol

2 Rhagfyr 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi contract ar gyfer darparu’r gwasanaethau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r Prosiect Mewnlenwi Seilwaith Telathrebu Symudol.

Grant ar gyfer offer bach

27 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo grant i brynu offer bach ar gyfer Techniquest, Caerdydd

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflawni

27 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r taliadau sy’n ddyledus ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr o dan drefniadau rhaglenni Entrepreneuriaeth a Chyflawni presennol.

Tenantiaeth Busnes Fferm ym Mro Morgannwg

27 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi gorfod gohirio’r cynnig i greu Tenantiaeth Busnes Fferm ym Mro Morgannwg.

Rheoli prosiect dysgu proffesiynol sy’n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol

27 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddefnyddio contractiwr i reoli prosiect sy’n cynllunio a gweithredu rhaglen dysgu proffesiynol, sy’n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol, i gydgysylltwyr anghenion dysgu ychwanegol.

Dyfarniad cyflog Addysg Bellach ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2019/20

27 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i neilltuo cyllid ychwanegol ar gyfer cefnogi bargen gyflog ar gyfer Addysg Bellach.

Cyllid Dysgu Proffesiynol ar gyfer Unedau Cyfeirio Disgyblion

27 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i neilltuo cyllid ar gyfer sicrhau bod Unedau Cyfeirio Disgyblion yn cael y cyllid priodol i’w galluogi i elwa ar Ddysgu Proffesiynol.

Penodiadau Cyhoeddus – Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol

27 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo penodi Nigel Morgan, Mark Rhydderch-Roberts, Sioned Edwards, Alun Jones, Ben Pritchard a Samantha Toombs yn Aelodau Bwrdd Cynghorol Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol.

Achredu sgiliau gofalwyr

27 Tachwedd 2019

Ar 1 Tachwedd,  cytunodd y Gweinidog Iechyd a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi £35,000 i Gofalwyr Cymru, yn 2019-20, ar gyfer darparu pecyn e-ddysgu newydd ar-lein sy'n achredu sgiliau gofalwyr nad ydynt yn cael eu talu.

Penodi Aelod Annibynnol (Generig) i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

26 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Dyfed Edwards am gyfnod o bedair blynedd. 

Cydbwyllgorau statudol

26 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y meysydd polisi arfaethedig lle byddai Gweinidogion Cymru yn gallu creu cydbwyllgorau statudol o fewn y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau.

Cynllun y Taliad Sylfaenol

26 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ailddatgan ei bwriad i gynnal system taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn 2020, ac mai dyma ei bwriad hefyd ar gyfer 2021, cyhyd ag y bydd cyllid ar gael ar gyfer cymorth amaethyddol. Mae hyn yn golygu na fydd y cynlluniau cymorth arfaethedig yn dechrau tan 2022 o leiaf.

Disgwyliadau ar gyfer gwasanaethau a gweithrediadau rheilffordd Newydd

26 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar y rhestr o ddisgwyliadau ar gyfer gwasanaethau a gweithrediadau rheilffordd newydd sy’n ceisio cael cefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Cau heol ym Merthyr Tudful

26 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwneud “Gorchymyn Cau Priffyrdd (Gorsaf Fysiau Merthyr Tudful, Tir Cyfagos i Heol yr Alarch, Merthyr Tudful) 201-“.

Gwerthuso canolfannau diogelu amlasiantaeth

22 Tachwedd 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynnig am werthusiad o ganolfannau diogelu amlasiantaeth.

Rhaglen i droi athrawon cynradd cyfrwng Cymraeg yn athrawon uwchradd

22 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddatblygu a threialu rhaglen ar gyfer athrawon cynradd cyfrwng Cymraeg sydd â Statws Athro Cymwysedig er mwyn iddynt dderbyn hyfforddiant a chymorth i newid i addysgu yn y sector uwchradd.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 21ain Ganrif

22 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r argymhelliad rheoli cyllideb ar gyfer y Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg a’r astudiaeth achos yr argymhellwyd y dylid ei gymeradwyo gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf yn ei gyfarfod ar 23 Hydref 2019.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer 21ain Ganrif

22 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi i symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a dyrannu cyllid.

Ehangu’r Rhaglen Ddysgu ym maes Cynllunio

22 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol parhaus ar gyfer ehangu’r Rhaglen Ddysgu ym maes Cynllunio.

Ymrwymiad amser Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

22 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cynnydd i’r ymrwymiad amser a’r cyllid ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

Cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol

22 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniad o gyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol i Gloucestershire College i gefnogi dysgwyr ag anghenion ychwanegol o Gymru.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16

21 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

21 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Phillip Maynard Davies yn Aelod Annibynnol (Gwybodaeth, Cyfathrebu a Thechnoleg) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am ddwy flynedd, o 1 Rhagfyr 2019 hyd at 30 Tachwedd 2021.

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

21 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar ddatganiad llafar i gyflwyno bod Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn cael ei gyhoeddi a’i fabwysiadu.

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

21 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ddiwygio Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru, yn amodol ar gael cytundeb Ysgrifennydd Gwladol y DU dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig mewn perthynas â pholisi a ddargedwir.

Blaenoriaethau cynllun gwaith ar addasiadau i dai

21 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar flaenoriaethau gwaith arfaethedig y Grŵp Llywio ar Addasiadau i Dai, ac wedi cymeradwyo rhoi cymorth i weithredu argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ac adolygiadau Swyddfa Archwilio Cymru o addasiadau i dai yng Nghymru.

Cyllid i ddatblygu fframweithiau economaidd rhanbarthol

21 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ariannu amrywiaeth o weithgareddau, pecynnau gwaith ac ymchwil a fydd yn cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu a chyflawni’r fframweithiau economaidd rhanbarthol ar gyfer pob un o’r rhanbarthau.

Model gwell ar gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru

20 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i symud swyddogaeth yr Arolygiaeth Gynllunio fel ei bod yn dod o dan Lywodraeth Cymru.

Cyllid ar gyfer rhaglenni Adnewyddu  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

20 Tachwedd 2019

Mae Prif Weinidog Cymru, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar roi cymorth ariannol i gefnogi rhaglenni adnewyddu Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Parc Busnes Roseheyworth

19 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cymorth ariannol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent at ddibenion adnewyddu pedair uned fusnes ar Barc Busnes Roseheyworth, Abertileri.

Cyllid ar gyfer Bwcabus

19 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi cyllid i Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer sicrhau bod gwasanaeth Bwcabus yn parhau.

Hysbysiad Malltod mewn cysylltiad â’r A465

18 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi derbyn yr Hysbysiad Malltod Statudol a gyflwynwyd i Weinidogion Cymru mewn cysylltiad â rhannau 5 a 6 o gynllun ffordd ‘Blaenau’r Cymoedd’ ar yr A465. 

Cyllid ar gyfer System Wybodaeth Gofal yn y Gymuned yng Nghymru

15 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu £56,000 i dalu costau ychwanegol sydd wedi codi wrth ddarparu System Wybodaeth Gofal yn y Gymuned yng Nghymru.

Y Fagloriaeth Gymreig

15 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ymgyrch gyfathrebu i godi ymwybyddiaeth o’r Fagloriaeth Gymreig ymhlith dysgwyr, rhieni, cyflogwyr a phrifysgolion.

Cronfa Lleoliadau Cerddoriaeth Llawr Gwlad

15 Tachwedd 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i sefydlu cronfa beilot ar gyfer Lleoliadau Cerddoriaeth Llawr Gwlad. 

Penodiadau I fyrddau cynghori ardal fenter Ynys Môn ac Eryri

15 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo penodiadau ar gyfer cadeiryddion ac aelodau ardaloedd menter Ynys Môn ac Eryri tan 31 Gorffennaf 2021.

Noddi Gwobrau Gofal Cymru

15 Tachwedd 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu nawdd i wobr ‘Urddas mewn Gofal’ fel rhan o Wobrau Gofal Cymru sydd i’w cynnal yn 2019.

Fframwaith maethu cenedlaethol

15 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gwasanaethau Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllido cyngor Bro Morgannwg yn 2019-20, ar gyfer cam nesaf datblygu brand a marchnata cenedlaethol ar gyfer maethu awdurdodau lleol o dan Fframwaith Maethu Cenedlaethol Cymru.

Diwygio addysg yng Nghymru

14 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y cynllun strategol ar gyfer datblygu’r trefniadau gwerthuso a gwella.

Dyfodol Busnes Cymru

14 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyfeiriad strategol Busnes Cymru o fis Ebrill 2021 ac 2026.

Cyllid ar gyfer parciau cenedlaethol

13 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid cyfalaf ychwanegol gwerth £3.938 miliwn i’w ddefnyddio gan yr awdurdodau parciau cenedlaethol.

Pecyn buddsoddiad cyfalaf

13 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i ddyrannu arian o’r cronfeydd cyfalaf cyffredinol a chyfalaf trafodiadau ariannol yn 2019 ac 2020 i gyllido’r cynlluniau a argymhellir.

Seilwaith digidol

13 Tachwedd 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar adolygiad o gapasiti cyfanwerthu dwythellau a ffeibr yn ne Cymru a’r costau cysylltiedig.

Cyfnewidfa rhyngrwyd Caerdydd

13 Tachwedd 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid i gefnogi gwaith i ehangu cyfnewidfa rhyngrwyd Caerdydd.

Ymateb strategol y Proffesiynau Perthynol i Iechyd i’r cynllun ‘Cymru Iachach’

12 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo Fframwaith Proffesiynau Perthynol i Iechyd Cymru: edrych ymlaen gyda’n gilydd.

Ymgyfreitha ynghylch pensiynau diffoddwyr tân

11 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno y dylai’r rhwymedi ar gyfer diffoddwyr tân fod yn gyson â’r dull gweithredu safonol a ddatblygir gan Lywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau datganoledig, ar gyfer y DU a’r sector cyhoeddus yn eu cyfanrwydd. Mae’r Gweinidogion hefyd wedi cytuno i dalu traean o weddill costau cyfreithiol Undeb y Brigadau Tân, yn unol â gorchymyn y Llys Apêl.

Cymorth busnes

11 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo darparu cyllid ar gyfer busnes yng Nglannau Dyfrdwy.

Cymorth ar gyfer prosiectau gofal integredig

11 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i neilltuo cyllid cyfalaf o’r Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau yn rhanbarthau’r Gogledd a Chaerdydd a’r Fro.

Penodiadau i fyrddau cynghori Dyfrffordd y Ddau Gleddau ac Ardal Fenter Port Talbot

8 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i benodi aelodau newydd i fyrddau cynghori Dyfrffordd y Ddau Gleddau ac Ardal Fenter Port Talbot, yn amodol ar drafodaethau gan y byrddau a bod yr aelodau’r cytuno ar fesurau i gael mwy o amrywiaeth ymhlith aelodau a’r broses o wneud penderfyniadau yn y dyfodol.

Prynu a gosod eiddo yn Sir Gaerfyrddin

8 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo newidiadau sy’n ymwneud âImage removed.  phrynu a gosod eiddo yn Sir Gaerfyrddin.

Cyllid i fudiad Gweithredu dros Blant

8 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer mudiad Gweithredu dros Blant er mwyn cyflawni’r prosiect Cefnogaeth, Eiriolaeth, Gwybodaeth a Hyfforddiant Bywyd, tan ddiwedd blwyddyn ariannol 2019-2020.

Llywodraethiant amgylcheddol

7 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar ddull fesul cam o ddatblygu trefniadau llywodraethiant amgylcheddol i Gymru ac i fecanwaith interim cychwynnol ar gyfer cwynion gael ei ddeddfu os bydd y DU yn ymadael â’r UE heb gytundeb ar 31 Hydref.

Penodi i Ymddiriedolaeth GIG Felindre

7 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi David Gareth Jones fel Cyfarwyddwr Anweithredol (Cyfreithiol) a Hilary Jones fel Cyfarwyddwr Anweithredol (Ystadau a Chynllunio) am gyfnod o bedair blynedd i Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Gwerthu tir

7 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo trafodiad gwerthiant tir yn ardal SA1 y Glannau Abertawe. 

Cynnal digwyddiad lledaenu gwybodaeth am y Fenter Vanguard

7 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid yn ystod blwyddyn ariannol 2019-2020 i gynnal digwyddiad lledaenu gwybodaeth am y fenter Vanguard. 

Maes Awyr Caerdydd

7 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i ddarparu rhagor o gyllid drwy fenthyciadau i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyfyngedig. 

Ailwampio a phrydlesu eiddo

7 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer ailwampio Uned 2 Llys y Bont, Parc Menai ac i daro cytundeb ar gyfer ei phrydlesu.

Dyfarnu contract cyfreithiol FibreSpeed 

6 Tachwedd 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyfarnu contract ar gyfer darparu gwasanaethau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â Chytundeb FibreSpeed.

Rhywogaethau goresgynnol estron

6 Tachwedd 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi datganiad polisi interim yn nodi ein safbwynt ar fesurau rheoli rhywogaethau goresgynnol estron sydd wedi lledaenu’n helaeth yng Nghymru a Lloegr.

Canol tref Wrecsam

6 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol  wedi cytuno i roi cyllid grant i Gyngor Wrecsam dros gyfnod o ddwy flwyddyn ariannol, er mwyn comisiynu astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer gwella busnes yn yr ardal, gan symud ymlaen at bleidlais os bydd honno’n gadarnhaol. Bydd y cyllid hefyd yn cynnwys cymorth a roddir ar ôl y bleidlais am gyfnod o hyd at 6 mis.   

Rhaglen buddsoddi mewn adfywio a dargedir

6 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried ac wedi cytuno i roi cyllid datblygu o dan raglen buddsoddi mewn adfywio a dargedir, ar gyfer uwchgynllun canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyllid ar gyfer Addysg Oedolion Cymru

6 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniadau cyllid ar gyfer Addysg Oedolion Cymru yn y dyfodol.

Pennu cyfraddau llog

6 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo penodi ymgynghorwyr i gynnal adolygiad o gyfraddau llog.

Cyllid ar gyfer timau ymateb i ddigwyddiadau meddygol brys

6 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo rhoi cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hyfforddi a chydlynu timau sy’n ymateb i ddigwyddiadau meddygol brys

Astudiaethau amgylcheddol Parc Gwyddoniaeth Menai

5 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i wneud cyfraniad ariannol er mwyn cwblhau adolygiad o’r prif gynllun ar gyfer Parc Gwyddoniaeth Menai. Bydd yr adolygiad yn cynnwys arolygon amgylcheddol, astudiaethau archaeolegol ac astudiaethau carthffosiaeth fudr.

Ymgynghoriad ‘Ffermio Cynaliadwy a’n Tir’

5 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gaffael contractwr allanol i lunio crynodeb a dadansoddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ‘Ffermio Cynaliadwy a’n Tir’. Mae hefyd wedi cytuno i ddyrannu cyllid i gyflawni’r contract.

Dadansoddiad economaidd o’r cynllun ffermio cynaliadwy

5 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gomisiynu ymgynghorwyr annibynnol i lunio dadansoddiad manwl o effeithiau economaidd a chymdeithasol y cynigion yn yr ymgynghoriad ‘Ffermio Cynaliadwy a’n Tir’. Mae hefyd wedi cytuno ar y gyllideb fydd ei hangen.

Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys

5 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn cyfnod swydd dros dro Dr Chris Turner fel Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys.

Gwobrau Cymru y DU/UDA

5 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ad-drefnu cyllid i’r cytundeb teirochrog wedi’i froceru rhwng Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru a’r Comisiwn Fulbright i hwyluso Gwobrau Cymru y DU/UDA.

Ardoll cig coch a chontractau cynnyrch llaeth

1 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i anfon llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i godi materion yn ymwneud â dychwelyd yr ardoll cig coch a chontractau cynnyrch llaeth.

Defnyddio cyllid y Rhaglen Seiberddiogelwch Genedlaethol

1 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i estyn y cyllid i flwyddyn ariannol 2020-21 ac i roi cyllid ychwanegol ar gyfer ôl-lenwi swydd y Rheolwr Seibergadernid.

Cofrestrfa briwiau pwyso/clwyfau

1 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi cyflwyno cofrestrfa briwiau pwyso/clwyfau ar y we ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol  Aneurin Bevan.

Pecyn digidol ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol rheoleiddiedig

1 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddatblygu pecyn digidol ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol rheoleiddiedig i’w weithredu gan Data Cymru drwy CLlLC.

Gwerthu tir

1 Tachwedd 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir yn Glastir Road, Rhuthin

Cyllido’r rhaglen Cynyddran y Gwasanaeth ar gyfer Addysgu

1 Tachwedd 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi cyllid o £31,443,000 gan Lywodraeth Cymru i gyllido’r rhaglen Cynyddran y Gwasanaeth ar gyfer Addysgu yn 2019/20.

Pysgota cregyn bylchog

30 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gyhoeddi awdurdodiadau yn unol ag Is-ddeddfau’r cyn Bwyllgorau Pysgodfeydd Môr Cymru ar gyfer tymor cregyn bylchog 2019/20 ar y sail na fydd y gweithgareddau a ganiateir gan y trwyddedau hynny yn debygol o gael effaith sylweddol ar y gwahanol Safleoedd Morol Ewropeaidd Cymru  yn yr ardal berthnasol.

Cyllid ar gyfer BAWSO

30 Hydref 2019

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i ddarparu cyllid yn 2019-20 i roi cymorth i BAWSO ddatblygu cynllun cynaliadwyedd.

Cyllid o’r Gronfa Busnesau Bach a Micro

29 Hydref 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo dau brosiect a thaliadau dilynol o hyd at £82,426 o’r Gronfa Busnesau Bach a Micro yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20.

Cynllun peilot Rhoi Plant yn Gyntaf

28 Hydref 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i estyn cynllun peilot Arloeswyr Plant yn Gyntaf i gynnwys Conwy, Powys a Chastell-nedd Port Talbot.

Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif

28 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar Achosion Busnes a gymeradwywyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf ar 25 Medi.

Adroddiad Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau

24 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau 2019.

Ystyriaethau Banc Datblygu Cymru o safbwynt cyllid os bydd Brexit ‘heb gytundeb’

24 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ehangu’r fframwaith dirprwyo a weithredir gan Fanc Datblygu Cymru er mwyn cynyddu’r cymorth sydd ar gael i fusnesau os bydd Brexit heb gytundeb.

Cyllid i astudio mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

24 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo ceisiadau am gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Adweithydd Ymchwil a Radioisotop Meddygol

24 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyrannu cyllid at ddiben recriwtio ymgynghorwyr.

Gwaredu tir rhydd-ddaliad

24 Hydref 2014

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar opsiwn i waredu tir yn Tŷ Du, Nelson, Caerffili.

Cais am gymeradwyaeth i fenthyca

24 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi cymeradwyaeth i Gyngor Tref Treffynnon fenthyca yn 2019-20.

Cyllid ar gyfer prosiectau rheoli gwastraff

24 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyllido Canolfan newydd ar gyfer Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac i ysgwyddo costau datblygu prosiect a chostau caffael cyfleuster rhanbarthol ar gyfer ailgylchu pren.  

Cymorth ar gyfer tasglu awdurdod lleol

23 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cefnogi rhagor o waith sy’n gysylltiedig â Thasglu Awdurdod Lleol.

Rhyddhau diogelwch

22 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ryddhau gwybodaeth am ddiogelwch Llywodraeth Cymru ar gyfer ffatri Gweithgynhyrchu Panelau Gwresogyddion ac offer cysylltiedig fel rhan o gamau gweinyddu Grŵp Quinn Radiator.

Ymateb i adroddiad cyntaf y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd

22 Hydref 2019

Mae'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ariannu camau gweithredu arfaethedig Llywodraeth Cymru y gaeaf hwn yn y pedair ardal awdurdod lleol sydd â'r lefelau uchaf o bobl yn cysgu allan - Wrecsam, Abertawe, Casnewydd a Chaerdydd.

Ymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

21 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ymestyn y cyfnod ymgynghori ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol am bythefnos, o 1 Tachwedd hyd at 15 Tachwedd 2019.

Trosglwyddo safle is-orsaf drydan

21 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i drosglwyddo un safle is-orsaf drydan, ynghyd â’r mynediad a’r hawddfreintiau cysylltiedig i Western Power Distribution ar Barc Eirin.

Porth Llangefni

21 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi cyllid tuag at gyfres o astudiaethau manwl ar Ystad Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni.

Penodiad i Fwrdd iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

21 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Louise Taylor yn Aelod Cyswllt (Cadeirydd, y Fforwm Proffesiynol Iechyd) ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am gyfnod o 4 blynedd o 1 Hydref 2019.

Cynnig Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant ac Archesgobaeth Gatholig Caerdydd i ddirwyn y Coleg i ben ar ei ffurf bresennol

21 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi gwrthod cynnig corff llywodraethu Coleg Catholig Dewi Sant ac Archesgobaeth Gatholig Caerdydd i ddirwyn y Coleg i ben fel sefydliad addysg bellach dynodedig a’i ail-greu fel ysgol  wirfoddol a gynorthwyir i ddisgyblion 16-19 oed, a fydd yn weithredol o 1 Medi 2018.

Newidiadau i Setiau Data Craidd Cymru Gyfan

21 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r newidiadau i Setiau Data Craidd Cymru Gyfan, sydd wedi eu darparu ar gyfer awdurdodau lleol i’w helpu gyda’u hunanasesiadau, i sicrhau eu bod yn gydnaws â datblygiadau ehangach sy’n ymwneud â threfniadau gwerthuso a gwella yn y system ysgolion.

Cynnig dichonoldeb cerbydau awtonomaidd Westfield

18 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cymorth i ddangos cerbydau awtonomaidd ‘Podiau ar Alw’ ac i ymchwilio i botensial gweithgynhyrchu cerbydau awtonomaidd yn y De.

Cyllid ar gyfer astudiaeth gwmpasu y Drindod Dewi Sant

18 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddarparu cyllid yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20 i Brifysgol y Drindod Dewi Sant er mwyn iddynt gynnal astudiaeth gwmpasu ynglŷn â sut i ddatblygu “the Factory of the Now”.

Astudiaethau o Opsiynau’r Dyfodol ar gyfer Baddonau Pen Pwll Llanhiledd

17 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cais am Gyllid Datblygu ar gyfer Astudiaethau o Opsiynau’r Dyfodol ar gyfer Baddonau Pen Pwll Llanhiledd.

Adolygu’r Cod Arferion Gorau ar Ddatblygu Rhwydwaith Ffonau Symudol

17 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylid adolygu’r cod arferion gorau ar ddatblygu rhwydwaith ffonau symudol, ac y dylid sefydlu gweithgor i gynnal y gwaith adolygu dan arweiniad y diwydiant ffonau symudol.

Gwerthu tir

16 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir. 

Cymorth i fyfyrwyr

16 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo pecyn cymorth i sicrhau bod myfyrwyr yn cwblhau eu cyrsiau presennol.

Canllawiau anstatudol ar gyfer y Cynnig Gofal Plant

16 Hydref 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu canllawiau anstatudol i Awdurdodau Lleol ar gyfer y Cynnig Gofal Plant; ac i gyhoeddi’r canllawiau hynny ar wefan Llywodraeth Cymru.

Aelodaeth o Fforwm  Llywodraeth Leol y Gymanwlad

16 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i barhau i fod yn aelod o Fforwm Llywodraeth Leol y Gymanwlad ac i dalu’r ffi aelodaeth flynyddol.

Cael gwared ar eiddo

15 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gael gwared ar eiddo rhydd-ddaliadol yn Sir y Fflint.

Cronfa Cydnerthedd Busnes Brexit

15 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr  Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo creu a chyllido cronfa newydd, sef Cronfa Cydnerthedd Busnes Brexit, i’w chyflwyno ar y  cyd â Banc Datblygu Cymru a Busnes Cymru er mwyn rhoi cymorth i fusnesau Cymru baratoi ar gyfer Brexit.

Cyllid i gefnogi gweithredu Strategaeth ar gyfer Cymuned sy’n Heneiddio

14 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer gweithgareddau sy’n cefnogi gweithredu’r Strategaeth ar gyfer Cymuned sy’n Heneiddio.

Penodi i Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned

14 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Sarah Finnegan-Dehn o 1 Hydref 2019 a Meri Huws o 1 Ebrill 2020, yn as Aelodau Annibynnol o Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned.

Penodi i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae’r Gorllewin

14 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Nuria Zolle yn Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) o Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe am 4 blynedd, o 9 Hydref 2019 tan 8 Hydref 2023.

Ymarfer penodi ar gyfer Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

14 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynllun i benodi Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dyrannu cyllideb Gwella Safonau Mewn Ysgolion

14 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y dyraniad llawn o linell wariant cyllideb Gwella Safonau Mewn Ysgolion ar gyfer 2019-20.

Dyrannu cyllidebau refeniw yr Is-adran Cyfathrebu Digidol a Strategol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

11 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniad cyllidebau refeniw yr Is-adran Cyfathrebu Digidol a Strategol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer 2019-20 a dirprwyo awdurdod i swyddogion.

Dyrannu cyllidebau refeniw yr Is-adran Addysgeg, Arweinyddiaeth a Datblygu Proffesiynol

11 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniad cyllidebau refeniw yr Is-adran Addysgeg, Arweinyddiaeth a Datblygu Proffesiynol ar gyfer 2019-20 a dirprwyo awdurdod i swyddogion.

Cyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol

11 Hydref 2010

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddeddfu i’w gwneud yn ofynnol i awdurdodau rheoleiddiol ddarparu gwybodaeth ar achosion o niwed amgylcheddol i Weinidogion Cymru, a bod modd gwneud y rheoliadau hynny gan ddefnyddio’r weithdrefn negyddol. Mae hyn yn gyson â’r dull gweithredu sy’n cael ei ddilyn yn Lloegr a’r Alban.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

11 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu am Aelod Annibynnol (Cyfalaf ac Ystadau) ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Astudiaeth Dysgu Proffesiynol i Athrawon yr OECD

11 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cynigion i Gymru gymryd rhan yn yr Astudiaeth Dysgu Proffesiynol i Athrawon gan yr OECD, sy’n adeiladu ar yr Astudiaeth Paratoadau Cychwynnol i Athrawon gan yr OECD (2016-2018)

Cyllid cyfalaf Dechrau’n Deg

10 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar roi cyllid cyfalaf Dechrau’n Deg i brosiectau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Bro Morgannwg. Yn ogystal, nodwyd ganddynt y cais gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i dynnu cyllid a ddyfarnwyd yn ôl.

Opsiynau ar gyfer Gwasanaethau MEIC

10 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar opsiynau caffael ar gyfer Gwasanaethau MEIC.

Cod Ymarfer ar gyfer Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015

10 Hydref 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cydsynio i Gomisiynydd y Gymraeg ddyroddi Cod Ymarfer ar gyfer Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015.

Gwerthu tir

10 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir yn Ystad Ddiwydiannol Gorllewin Abertawe.

Dymchwel Gwesty Dewi Sant, Harlech

9 Hyrdef 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi cymorth ariannol tuag at ddymchwel Gwesty Dewi Sant, Harlech.

Dyrannu cyllid cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig

9 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo rhoi cyllid cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig i brosiectau yn ardaloedd partneriaid rhanbarthol Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf, Gwent, Gorllewin Cymru, Gorllewin Morgannwg a Gogledd Cymru.

Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru 

9 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo dyrannu cyllid ychwanegol i Gronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau Cymru, sy’n cael ei gweithredu gan Fanc Datblygu Cymru.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

9 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Mike Lewis yn Aelod Annibynnol (Cyllid) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda o 1 Hydref 2019 i 30 Medi 2020.

Penodiad i Ymddiriedolaeth GIG Felindre

9 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi’r Athro Donald Fraser yn Gyfarwyddwr (Prifysgol) Anweithredol yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre am bedair blynedd. Dechreuodd ei benodiad ar 24 Medi 2019, ac fe ddaw i ben ar 23 Medi 2023.

Llety diogel i blant ag anghenion cymhleth

9 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar sefydlu rhaglen o waith gorchwyl a gorffen i ddod o hyd i atebion y gellir eu rhoi ar waith ar gyfer plant ag anghenion cymhleth.

Trosglwyddo tir

8 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo proses trosglwyddo ased, sef tir yn Abertawe

Hyblygrwydd Ychwanegol i Gyflwyno Gwasanaeth Casglu Gwastraff

8 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gynnig mwy o hyblygrwydd o ran y gofynion cyllido sy’n gysylltiedig â’r cais am gymorth cyfalaf i awdurdodau lleol wella gwasanaeth casglu gwastraff cynhyrchion hylendid amsugnol yng Nghymru.

Rhaglen Rhannu Prentisiaethau Gorllewin Cymru8 Hydref 2019

8 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi cymorth ariannol i gais am Gynllun Rhannu Prentisiaethau yn y sector lletygarwch. Gwnaed hynny er mwyn helpu i ddatblygu twf economaidd a gwella sgiliau, gan ddatrys y problemau recriwtio yng ngorllewin Cymru ar yr un pryd. 

Cyllid Dyfodol yr Economi

8 Hydref 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar roi cyllid i Fusnes.

Cyllid Dyfodol yr Economi

8 Hydref 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar roi cyllid i Fusnes.

Cyllid Dyfodol yr Economi

8 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar roi cyllid i Fusnes.

Ymchwil i Reoliadau Adeiladu

4 Hydref 2019

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y dull ar gyfer asesu ac ymchwilio i Reoliadau Adeiladu ar gyfer y pedair blynedd nesaf.

Prosiect bwndel babi

4 Hydref 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y dylai'r prosiect peilot ar gyfer y prosiect bwndel babi gael ei gynnal ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ac y dylid cynnal proses dendro ar gyfer gwerthuso'r peilot.

Adolygiad i'r polisi prynu gorfodol

4 Hydref 2019

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ymgynghori ar adolygiadau i'r polisïau a'r canllawiau ar brynu gorfodol.

Y Broses Darparu Teithio Llesol

4 Hydref 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid o hyd at £110,000 i Drafnidiaeth Cymru ar gyfer 2019/20 ar gyfer y pecyn cymorth cychwynnol ar gyfer darparu teithio llesol, a fydd yn galluogi awdurdodau lleol i gyflwyno eu ceisiadau am gyllid teithio llesol ar-lein.

Mynediad hawdd at Adeiladau Rhestredig yng Nghymru

4 Hydref 2019

Cytunodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i adroddiad cryno gael ei gyhoeddi ar yr ymgynghoriad ar Fynediad Hawdd i Adeiladau Rhestredig yng Nghymru.

Gŵyl FOCUS Wales

4 Hydref 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cytuno ar amserlen o gyllid grant tuag at gostau cynnal a marchnata FOCUS Wales rhwng 2019/20 a 2022/23.

Cyfranogiad yn rhaglen PaRIS y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd mewn perthynas â chanlyniadau iechyd

4 Hydref 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i GIG Cymru gymryd rhan yn rhaglen PaRIS y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd. Dyma’r  arolwg rhyngwladol cyntaf lle mai'r claf ei hun sy'n adrodd o ganlyniadau a phrofiadau iechyd oedolion sydd ag o leiaf un cyflwr cronig sy'n cael eu trin mewn lleoliadau gofal sylfaenol.

Ail-benodi i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

3 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-benodi Janet Pickles fel Aelod Annibynnol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre am gyfnod o flwyddyn o’r 1 Hydref 2019.

Cyllid Buddsoddiad mewn Adfywio wedi’I Dargedu

3 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gymeradwyo “mewn egwyddor” gyllid Buddsoddiad mwen Adfywio wedi’i Dargedu i dri o Brosiectau Strategol Cyngor Sir Gaerfyrddin.

Diweddaru Nodyn Cyngor Technegol 15 – Datblygiadau, Llifogydd ac Erydu Arfordirol

3 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ymgynghoriad cyhoeddus ar Nodyn Cyngor Technegol 15 wedi’i ddiweddaru: Datblygiadau, Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

Cais am arian ar gyfer Rhwydwaith Ffeibr Llawn Lleol

3 Hydref 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar y gwariant cysylltiedig er mwyn gallu ymgeisio i Lywodraeth y DU am arian ar gyfer Rhwydwaith Ffeibr Llawn Lleol.

Gwella mynediad at ofal brys ac argyfwng

3 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar £30m o arian ychwanegol i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol i wella mynediad at ofal brys ac argyfwng dros weddill 2019/20.

Digwyddiadau ar gyfer Marchnad yr Arddegau

3 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i brynu trwydded a phecyn cymorth er mwyn i gymunedau lleol allu cynnal eu digwyddiadau eu hunain ar gyfer Marchnad yr Arddegau.

Gwerthu Tir

1 Hydref 2010

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i werthu 10.91 erw o dir fel tir rhydd-ddaliadol yn Aberaman.

Cae gwared ar Lesddaliadaeth ar eiddo yn Abertawe

1 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo rhoi lesddaliadaeth bremiwm 999 o flynyddoedd ar gyfer Uned 1 Dragon 24, Penllergaer, Abertawe.

Cymorth i Ardaloedd Gwella Busnes

1 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid refeniw ar gyfer pecyn cymorth i Ardaloedd Gwella Busnes yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

Cyllid ar gyfer y cynllun Mabwysiadu gyda’n Gilydd

1 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllido datblygiad pellach o’r model Mabwysiadu gyda’n Gilydd drwy roi grant o £328,000 i Gymdeithas Plant Dewi Sant.

Gwerthu tir

1 Hydref 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir ar Barc Bryn Cefni, Llangefni.

Gwerthu tŷ ysgol

1 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cais a wnaed gan Ysgol Eirias ynglŷn â gwerthu tŷ’r ysgol gerllaw tir yr ysgol.

Glanhau data am addasiadau tai

1 Hydref 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer glanhau datganiadau data a ddarparwyd gan sefydliadau a oedd yn cyflawni addasiadau tai.

Ymestyn penodiad presennol Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

30 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn penodiad Mark Polin fel Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hyd at 1 Medi 2022.

Cynnig cyfranddaliadau ar gyfer tyrbin gwynt Pouts Park

30 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gefnogi cynnig cyfranddaliadau tyrbin gwynt cymunedol Prouts Park fel rhan o gymorth Llywodraeth Cymru tuag at gynhyrchu ynni lleol, drwy ddarparu llythyr cefnogol i’r Gronfa Benthyciadau Ynni Lleol sy’n ymrwymo Llywodraeth Cymru i ddarparu cymorth gwerth £242,000 os bydd y cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn brin o’r swm y mae ei angen. Mae’r Gweinidog hefyd wedi cymeradwyo taliad o £20,000 i wella’r ffordd at y tyrbin, ac wedi cytuno i ystyried ailstrwythuro ein benthyciad a’n cynnig grant.

Cynllun Gweithredol Amgueddfa Cymru – National Museum Wales 

30 Medi 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cynllun gweithredol Amgueddfa Cymru – National Museum Wales ar gyfer 2019/20.

Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru

30 Medi 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo amserlen ariannu tair blynedd o 2020-21 ar gyfer Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru.

Caffael gwasanaeth darpariaeth defnyddwyr a chymorth diogelwch arbenigol ar gyfer Hwb 

27 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno y gellir ailgaffael y gwasanaeth trydydd parti ar gyfer darpariaeth defnyddwyr a chymorth diogelwch arbenigol ar gyfer Hwb.

Cryfhau a gwella cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru

26 Medi 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i gomisiynu ac ariannu ymchwil er mwyn ymchwilio i’r opsiynau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru o ran bwrw ymlaen â’r gwaith o gryfhau a gwella cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

Y Prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru

26 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i barhau i ddarparu cyllid ar gyfer gweithredu Cam 3 y prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru.

Gwerthu tir ar Barc Busnes Penarlâg, Sir y Fflint

26 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir datblygu ar Barc Busnes Penarlâg, Sir y Fflint.

Ymestyn Prosiect CAMAU i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Trefniadau’r Cwricwlwm ac Asesu

26 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo ymestyn prosiect ymchwil CAMAU, sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow ar hyn o bryd, ar gyfer datblygu’r cwricwlwm,  er mwyn gwneud rhagor o waith ar ddatblygu naratifau cynnydd, a fydd yn gweithredu fel sail i drefniadau’r cwricwlwm ac asesu ar lefel yr ysgol.

Cefnogi gweithgarwch creu lle ac adfywio lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr

26 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyfrannu hyd at £60,000 ar gyfer datblygu prosiectau a chynigion achos busnes gan Gyngor Pen-y-Bont ar Ogwr.

Cael gwared ar eiddo yn y Drenewydd, Powys

25 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cael gwared ar Side Road, Ystad Ddiwydiannol Mochdre, y Drenewydd.

Meistrgynllun a gwasanaethau dylunio trefol

25 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant ar ffioedd ymgynghorydd ar gyfer creu meistrgynllun a chyflwyno cais am ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad.        

Gwerthu Tir ar Barc Bryn Cefni, Llangefni

25 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir ar Barc Bryn Cefni, Llangefni.

Cymorth i’r Gymdeithas Ddysgedig

25 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cyfraniad nawdd tuag at gostau’r Gymdeithas Ddysgedig ar gyfer cynnal  rhaglen o symposia Cymell Tawel sy’n ymwneud â datblygu Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru.

Cryfhau’r Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Diogelu Iechyd yng Nghymru

25 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gryfhau a gwella’r Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Diogelu Iechyd yng Nghymru.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif – ceisiadau Band B

24 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi ar gyfer cam nesaf y broses achos busnes a dyfarnu cyllid o hyd at £53 miliwn o’r gyllideb Seilwaith Addysg.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif – ceisiadau Band B

24 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi ar gyfer cam nesaf y broses achos busnes a dyfarnu cyllid: Rhaglen Amlinellol Strategol ddiwygiedig Wrecsam gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru; Rhaglen Amlinellol Strategol ddiwygiedig Bro Morgannwg; Sir Gaerfyrddin – Ysgol y Castell – Achos Busnes Amlinellol/Achos Busnes Llawn gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

A483 yn Llanddewi

24 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo newidiadau arfaethedig i’r cyffyrdd ar y A483 yn Llanddewi.

Gwerthu rhan o fuddiant rhydd-ddaliad

24 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu eiddo ar Ystâd Ddiwydiannol Rasa yng Nglyn Ebwy.

Gwaredu tir yn Llanmiloe, Sir Gaerfyrddin

24 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwredu tir rhydd-ddaliad gweddilliol Llywodraeth Cymru yn Llanmiloe, Sir Gaerfyrddin.

Cofrestru ysgol annibynnol newydd

24 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais gan Carla House, Fferm Gegin, Ffordd Rhuthun, Mineira, Wrecsam, Clwyd, i gofrestru fel ysgol annibynnol newydd.

Cymorth ar gyfer dysgwr ag anghenion ychwanegol

24 Medi 2019

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer cymorth dysgu ychwanegol i Goleg Celf Henffordd er mwyn cefnogi dysgwr o Gymru sydd ag anghenion ychwanegol.

Bwrw ymlaen ag argymhellion yr Adolygiad o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy

20 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo adnoddau ychwanegol i fwrw ymlaen ag argymhellion yr Adolygiad o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy.

Rhaglen Drafnidiaeth Integredig ar gyfer y Dyfodol

20 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gyfnod gweithredu’r Rhaglen Newid Trafnidiaeth Integredig ar gyfer y Dyfodol.

Cyllideb yr Is-adran Cynllunio Busnes a Llywodraethiant Addysg

20 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo i dyraniad arfaethedig cyllidebau’r Is-adran Cynllunio Busnes a Llywodraethiant Addysg yn 2019-20 a’r cyllid a ddirprwywyd i swyddogion.

Gwerthu asedau ym Mharc Aberporth, Blaenannerch, Ceredigion

19 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu uned a thir ym Mlaenannerch, Ceredigion.

Tir ym Mharc Technoleg Pencoed

19 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir.

Newid cytundeb am fenthyciad

19 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo newid cytundeb am fenthyciad.

Gwerthu buddiant rhydd-ddaliadol

19 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu’r  buddiant rhydd-ddaliadol ar eiddo yng Nglyn Ebwy.

Rheolau Sefydlog Enghreifftiol

18 Medi 2019

Mae’r Gweinidog iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog Enghreifftiol ar gyfer Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Mae’r Rheolau Sefydlog Enghreifftiol cyntaf hefyd wedi’u cyflwyno ar gyfer y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys.

Dyraniadau’r Gronfa Gofal Integredig

18 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer prosiectau yn ardaloedd partneriaethau rhanbarthol Gorllewin Morgannwg, Gwent, Cwm Taf a’r Gogledd.

Storio stoc hylifau dialysis mewnwythiennol a pheritoneol y DU

18 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyfraniad o £109,000 gan Lywodraeth Cymru at gostau storio elfen hylifau dialysis mewnwythiennol a pheritoneol y DU o’r contract Stoc Clustogi Meddyginiaethau Hanfodol ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.

Parth Dysgu Torfaen

18 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer recriwtio staff yn gynnar ym Mharth Dysgu Torfaen.

Amrywiad i gontract gwerthu tir

13 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo amrywiad i gontract mewn perthynas â gwerthu tir yn SA1.

Cyllid er mwyn cynyddu capasiti cyflenwi Seafish

13 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ddefnyddio hyd at £5833 er mwyn cynyddu capasiti cyflenwi Seafish yng Nghymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.

Cyllid ychwanegol ar gyfer newid technolegol, o Ffeibr i’r Cabinet i Ffeibr i’r Adeilad

13 Medi 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo grant cyfalaf ychwanegol ar gyfer Lot 1 i gyflwyno technoleg Ffeibr i’r Adeilad (FTTP) yn lle Ffeibr i’r Cabinet i 1,339 o eiddo. Bydd y newid hwn o ran technoleg hefyd yn golygu bod Ffeibr i’r Adeilad yn cael ei gynnig i 171 o eiddo ychwanegol.

Ailbenodi Aelod Annibynnol ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda

12 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi’r Cyng Simon Hancock fel Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda o 1 Hydref 2019 tan 20 Medi 2020.

Ymateb i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

12 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar eu hymateb i adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ariannu ysgolion yng Nghymru.

Statws Uwchgyfeirio Sefydliadau’r GIG

12 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddiweddaru statws uwchgyfeirio sefydliadau’r GIG.

Strategaeth Grantiau Cyllido Cyfoeth Naturiol Cymru

12 Medi 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar ‘Strategaeth Grantiau Cyllido CNC: gweithio gyda’n gilydd i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy’ a diwygiadau CNC i’r Cynllun Dirprwyo Ariannol – Rheoli ein Harian.

Bargen Twf Gogledd Cymru

10 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r dull o fynd i’r afael â Bargen Twf Gogledd Cymru ac amlinelliad drafft y Penawdau Telerau.

Ysgol Uwchradd Cwmbran

10 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gais gan Awdurdod Lleol Torfaen i ddisodli corff llywodraethu Ysgol Uwchradd Cwmbran gyda Bwrdd Gweithredol Dros dro.

Fframweithiau Datblygu Economaidd Rhanbarthol

9 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cynigion i ddatblygu Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol, i’w cyhoeddi erbyn diwedd 2019.

Adolygiad o Aelodaeth Tasglu’r Cymoedd

9 Medi 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i Aelodaeth ddiwygiedig y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De.

Grant Methiant Gwasanaeth CLlLC

9 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i barhau i roi cyllid grant i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn 2019-20 i gefnogi gwasanaethau cymdeithasol yn Awdurdod Lleol Powys.

Penodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

6 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu i benodi Aelod Annibynnol (Cyllid) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Prosiectau Masnacheiddio Prifysgolion Cymru

6 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid grant ar gyfer amrywiol brosiectau masnacheiddio arloesedd ym Mhrifysgolion Cymru.

Cyllid ar gyfer astudio mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

5 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar geisiadau am gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

Cyllid ar gyfer astudio mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

5 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar geisiadau am gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

Ymchwil i Risgiau Busnes

4 Medi 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cynnal ymchwil i’r risgiau i fusnesau a allai godi yn sgil lleihau cynhyrchiant gweithwyr oherwydd tarfu ar y seilwaith a thymheredd uwch mewn amgylcheddau gwaith.

Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn 

4 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno y bydd y cynllun Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn yn parhau ar gyfer y cyfnod 1 Medi 2019 hyd at 31 Mawrth 2020.

Cyllideb Grant Tai Cymdeithasol

3 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar ddosbarthiad Cyllideb Grant Tai Cymdeithasol ar gyfer 2019-20.

Gwaith ymchwil ar ofynion tai

3 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid o £12,200 ynghyd â TAW er mwyn gweld beth fydd y galw am dai ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru hyd at 2035.

Prosiect Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron

3 Medi 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf ar gyfer Cronfa Cymorth Integredig i galluogi prosiect Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron i fynd ymlaen i’r cam nesaf.

Uwch-gynhadledd Cydweithrediaeth Bwa’r Iwerydd 2019

28 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gynlluniau a chostau dangosol ar gyfer uwch-gynhadledd Cydweithrediaeth Bwa’r Iwerydd.

Gweithred Gywiro

27 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r Weithred Gywiro.

Ymarfer ar gyfer penodi aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

27 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu swydd ar gyfer aelod annibynnol (awdurdod lleol).

Cymorth grant 20190-20 i’r Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur

21 Awst 2019
 
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno mai £8.752m fydd cyfanswm cymorth grant y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur ar gyfer 2019-20 ac mai £0.533m fydd cyfraniad Llywodraeth Cymru at hwnnw.

Eiriolaeth – Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl ifanc yng Nghymru

21 Awst 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi’r Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl ifanc yng Nghymru, i gymryd lle’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Plant.

Cyllid i fanc cymunedol ar gyfer Cymru

21 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid sbarduno cam cyntaf i ategu'r gwaith o ddatblygu banc cymunedol ar gyfer Cymru.

Creu Sbarc

21 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo  dull gweithredu diwygiedig ar gyfer y Mudiad Creu Sbarc.

Cyllid ar gyfer safle Parcio a Theithio ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy

21 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid ar gyfer adeiladu safle Parcio a Theithio ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy Parth 2.

Datganiad Tir Cyffredin gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

21 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar Ddatganiad Tir Cyffredin rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Llywodraeth Cymru ynglŷn ag ymarferoldeb dyraniadau Cynlluniau Datblygu Lleol y Cyngor mewn perthynas â'r effaith ar Gefnffordd yr A483 rhwng Cyffyrdd 3–6. 

Gwariant cyd-fentro ar grant datblygu eiddo a gwerthu tir

21 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi rhoi cydsyniad ar gyfer gwariant cyd-fentro ar grant datblygu eiddo a gwerthu tir yn Cross Hands, Sir Gaerfyrddin.

A487 – Ffordd Osgoi Caernarfon i Bontnewydd

21 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddechrau ar drafodaethau ynghylch prynu tŷ, tir ac thŷ allan yn ôl disgresiwn mewn cysylltiad â chynllun Ffordd Osgoi Caerfyrddin i Bontnewydd ar yr A487.

Dynodi myfyrwyr yng Ngholeg Millennium Performing Arts

21 Awst 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno ag argymhelliad CCAUC na ddylai myfyrwyr yng Ngholeg Millennium Performing Arts gael eu cymeradwyo ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

Cais i Gronfa Ddatblygu'r Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 

21 Awst 2019

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gefnogi cais i Gronfa Ddatblygu TRI yng ngogledd Cymru, a chais am Brosiect Strategol TRI yng nghanolbarth Cymru.

Cyllideb Cwblhau Gwaith Adeiladu AMRC Cymru

20 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllideb i gyflawni’r camau adeiladu terfynol ar gyfer AMRC Cymru.

Cymeradwyo benthyciad ar gyfer Cyngor Tref Penarth

20 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gymeradwyo benthyciad o £500,000 ar gyfer Cyngor Tref Penarth yn 2019-20.

Tasglu Ford

20 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllideb ar gyfer gwariant sy’n ymwneud â’r Tasglu hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol 2019/20, ac ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.

Cynllun Busnes Chwaraeon Cymru

16 Awst 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo Cynllun Busnes Chwaraeon Cymru ar gyfer 2019-20 a'u gwariant GIA 2019-20.

Astudiaeth Safleoedd ac Eiddo'r Canolbarth

16 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid cyfatebol ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 i ganiatáu comisiynu astudiaeth safleoedd ac eiddo cyflogaeth y Canolbarth.

Cyllid ar gyfer cydlynydd Sefydlog Angylion busnes

16 Awst 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar gyllid ar gyfer swydd cydlynydd sefydlog Angylion busnes ar gyfer Cymru a chyllid ychwanegol i’r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig ar gyfer gwaith allgymorth.

Dyrannu Cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol

16 Awst 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddyrannu cyllid Cymorth Dysgu Ychwanegol ar gyfer 2019/20 i sefydliadau Addysg Bellach ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.

Cymorth ar gyfer seilwaith trin gwastraff cynnyrch hylendid amsugnol

16 Awst 2019

Mae'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddarparu cyllid cyfalaf a refeniw i alluogi partneriaeth llywodraeth ganolog-lleol ar y cyd i sicrhau ateb cynaliadwy hirdymor ar gyfer gwastraff cynnyrch hylendid amsugnol.

Arian grant ar gyfer gorfodi gyda chamera diogelwch

16 Awst 2019

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid grant refeniw o hyd at £2,550,000, a thargedau perfformiad ar gyfer GanBwyll yn 2019-20.

Ffurfioli trefniadau presennol y Bwrdd Cynghori Gweinidogol

16 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ymestyn cyfnod penodiad aelodau presennol ei Fwrdd Cynghori Gweinidogol a phenodi aelodau ychwanegol.

Eiddo newydd yn y Trallwng

14 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo adeiladu a lesio eiddo yn y Trallwng.

Dyraniadau’r gyllideb Gwella Ansawdd Gofal Iechyd

14 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo dyraniadau cyllid o’r gyllideb Gwella Ansawdd Gofal Iechyd.

Strwythurau ar gyfer cyflawni strategaeth Cymraeg 2050

13 Awst 2019

Cytunodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Cyhoeddus Femorandwm o Gyd-ddealltwriaeth gyda Chomisiynydd y Gymraeg ynghyd â chytuno arian rhaglen a chyngor mewn perthynas a phenodi Pennaeth i’r Uned Gynllunio Ieithyddol a sefydlu contract ar alw ar gyfer cyngor arbenigol.

Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Morol Cymru

13 Awst 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i gyhoeddi Crynodeb o Ymgynghoriad Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Morol Cymru yn dilyn yr ymarfer ymgynghori cyhoeddus.

Cronfa Arloesi ar gyfer Pobl Ifanc Ddigartref

13 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gymorth ariannol ar gyfer pum prosiect ychwanegol mewn perthynas â’r gronfa arloesi ar gyfer pobl ifanc ddigartref yn 2019-20.

Cronfa Arloesi ar gyfer Pobl Ifanc Ddigartref

13 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodreth Leol wedi cytuno ar: ariannu 13 o brosiectau o dan gronfa arloesi ar gyfer pobl ifanc ddigartref ar gyfer 2019-20; ariannu, mewn egwyddor,  naw prosiect, yn amodol ar asesiad a chymeradwyaeth derfynol; ac ariannu i dalu am gost gwerthusiad annibynnol pob prosiect sy’n cael eu cefnogi drwy’r gronfa.

Adroddiad y DU ar weithredu’r Gyfarwyddeb Adar

12 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gyflwyno i’r Comisiwn Ewropeaidd unfed Adroddiad ar ddeg y DU ar Erthygl 12 sy’n ymwneud â gweithredu’r Gyfarwyddeb Adar.

Aelodaeth o Raglen Cyswllt Diwydiannol Massachusetts Institute of Technology

12 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i adnewyddu aelodaeth Llywodraeth Cymru o Raglen Cyswllt Diwydiannol Massachusetts Institute of Technology.

Rhwydwaith Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

12 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar drefniadau i benodi Rheolwr Seilwaith pan fetha popeth arall i ddiogelu gwasanaethau i deithwyr rhwydwaith Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

12 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar yr egwyddor o ddarparu cymorth ariannol i ddiogelu gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau. Byddai’r cyllid yn cael ei dalu o 2022/23 ymlaen ar gyfer cyfnod y fasnachfraint.

Estyniad ar gyfer Gwasanaethau Cyfreithiol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol drwy Gytundeb Fframwaith Cyfreithwyr

12 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar estyn hyd cyfnod Cytundeb Fframwaith gwasanaethau ‘Cyfreithwyr’ y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Adolygu polisi chwarae a gwaith chwarae

12 Awst 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y canlynol: ehangder, dull ac amserlen yr adolygiad o bolisi chwarae a gwaith chwarae a gaiff ei gynnal yn 2019-20; bydd Bwrdd Prosiect Mewnol yn gwneud argymhellion ar ddyfodol polisi chwarae; a bydd Grŵp Llywio sy’n cynnwys rhanddeiliaid allweddol o’r sector gwaith chwarae yn nodi’r materion sydd angen edrych arnynt yn fanwl, er mwyn dadansoddi opsiynau a gwneud argymhellion ar gyfer y Bwrdd Prosiect.

Ymchwil ar derfynau cyflymder 20 milltir yr awr

12 Awst 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gyhoeddi adolygiad Dr Adrian Davis ar wefan Llywodraeth Cymru.

Protocol Gwobrwyon a Thaliadau Banc Datblygu Cymru

12 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r Protocol ar gyfer Gwobrwyon a Thaliadau i’w weithredu gan Fanc Datblygu Cymru dros gyfnod o dair blynedd o 6 Ebrill 2019 hyd at 5 Ebrill 2022.

Trefniant Interim ar gyfer Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

9 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i estyn cyfnod penodi’r Athro Vivienne Harpwood fel Cadeirydd Interim Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru o 2 Gorffennaf 2019 hyd at 3 Gorffennaf 2020.

Digwyddiadau i hybu gwyddoniaeth yng Nghymru

9 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi cymorth ariannol i ddau ddigwyddiad mawreddog er mwyn hybu ymchwil wyddonol Cymru.

Gorchmynion Traffig Ffyrdd ar gyfer yr A483 yn y Trallwng

8 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y gall Cyngor Sir Powys wneud Gorchmynion Traffig Ffyrdd a fydd yn effeithio ar yr A483 yn y Trallwng.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

8 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i 11 cais am gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Cronfa Arloesi Digartrefedd Ymhlith Ieuenctid

8 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno mewn egwyddor i Dai Cymunedol Cymru ddatblygu prosiect arloesi ar gyfer digartrefedd ymhlith ieuenctid yn benodol ar draws Cymru i’w ariannu ar gyfer 2019-20, yn amodol ar gyflwyno cais manwl gyda’r holl gostau wedi’u nodi ac ar gymeradwyo’r cais.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

8 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Hywel Eifion Jones yn Aelod Annibynnol (Cyllid) am dair blynedd.

Penodi Dirprwy Gadeirydd Dros Dro i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

8 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Martyn Waygood ar gyfer y cyfnod rhwng 23 Gorffennaf 2019 a 31 Rhagfyr 2019 neu hyd nes y penodir Dirprwy Gadeirydd parhaol.

Penodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

8 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Suzanne Scott Thomas fel Aelod Cyswllt (Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Iechyd) am bedair blynedd o 18 Gorffennaf 2019 ymlaen.

Ymarferiad penodi i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

7 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu ar gyfer tri Chyfarwyddwr Anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Ailbenodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

7 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Judith Hardisty fel Cadeirydd a Paul Newman fel Dirprwy Gadeirydd Dros Dro i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda tan 19 Awst 2019.

Uwchgynhadledd Arweinwyr Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan

7 Awst 2019

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cynigion amlinellol i gyflwyno Uwchgynhadledd Arweinwyr Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan.

Cyllid ar gyfer Tylwyth

7 Awst 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cyllid grant i gefnogi’r gwaith o lwyfannu Tylwyth, Prosiect Peilot Rhyngwladol yr Eisteddfod.

Defnyddio Gorchmynion Prynu Gorfodol

6 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar yr ymateb i Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ddefnyddio Gorchmynion Prynu Gorfodol.

Rhaglen rheoli risg arfordirol Aberafan

6 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ddarparu cyllid grant o £2,747,338 tuag at gost cynllun cyfalaf cynnal a chadw ac atgyweirio yn Aberafan.

Dadansoddiad sgiliau yn ardal Dinas Casnewydd

5 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i helpu gyda dadansoddiad annibynnol o sgiliau yn ardal Dinas Casnewydd.

Cyllid ar gyfer cynlluniau rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol

5 Awst 2019 

Mae Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid o £693,958 i awdurdodau lleol ar gyfer cynlluniau rheoli perygl llifogydd ac erydu ar yr arfordir.

Cyllid ar gyfer Sioe Amaethyddol Sir Benfro

5 Awst 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid o £22,008 gan gynnwys TAW ar gyfer Sioe Amaethyddol Sir Benfro.

Cyllid ar gyfer Pride Cymru

5 Awst 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Digwyddiad Pride Cymru yng Nghaerdydd ar 23-25 Awst 2019.

Cyllid cyfalaf Dechrau’n Deg

2 Awst 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf ychwanegol gan Dechrau’n Deg ar gyfer Bro Morgannwg yn 2019-20 a throsglwyddiad rhwng cyllid cyfalaf  a gymeradwywyd yn flaenorol o dan Dechrau’n Deg o fewn Rhondda Cynon Taf yn 2018-19.

Cais ar gyfer cofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru

2 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais gan Horizons Educare, 122 Old Road, Llansawel, Castell-nedd, SA11 2DE i gofrestru fel ysgol annibynnol newydd.

Ymgyrch recriwtio i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

2 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r Ymgyrch Recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwr Anweithredol (Cyfreithiol) a Chyfarwyddwr Anweithredol (Ystad a Chynllunio) Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Penodi'r Gadeirydd Bwrdd Cynghori Datblygu Diwydiannol Cymru

2 Awst 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i benodi Michael Macphail yn Gadeirydd Bwrdd Cynghori Datblygu Diwydiannol Cymru.

Pensiynau diffoddwyr tân

2 Awst 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i dalu traean o gostau cyfreithiol Undeb y Brigadau Tân, a hynny’n unol â gorchymyn y Llys Apêl.

Cymeradwyo Cynllun Busnes Gyrfa Cymru 2019-20

31 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo Cynllun Busnes blynyddol Dewis Gyrfa ar gyfer 2019-20.

A40 Llanddewi Felfre i Penblewin

31 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyhoeddi Gorchmynion Statudol drafft a Datganiad Amgylcheddol ar gyfer Prosiect yr A40 Llanddewi Felfre.

Datganiad Amgylcheddol Newydd Pont ar Ddyfi yr A487 a Datganiad i Lywio Asesiad Priodol 

31 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar yr SIAA ac y gallai’r cynllun fynd yn ei flaen  yn unol â Rheoliadau  63, 64, 68 ac  87 o Reoliad Cynefinoedd 2017.

Casgliadau Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol – Dull Diwygiedig yr Awdurdod Lleol

31 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Lleol wedi cytuno ar gyllid cyfalaf ar gyfer casgliadau yr awdurdodau lleol o Wastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol.  Mae’r cyllid cyfalaf wedi ei ddyrannu yn seiliedig ar anghenion yr awdurdodau unigol yn seiliedig ar a ydynt yn parhau gyda gwasanaeth sy’n bodoli eisoes neu yn sefydlu un newydd.

Cynghorwr Proffesiynol ar y Cyfnod Sylfaen – Secondiad

30 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid rhaglen i gefnogi secondio cynghorwr proffesiynol – y cyfnod sylfaen o Ebrill 2020 tan Awst 2021. 

Sicrhau gwasanaethau seicolegydd addysgol

30 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer caffael gwasanaethau seicolegydd addysgol I weithio gyda phobl ifanc ag anawsterau dysgu mewn addysg bellach ôl-16.

Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 

30 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried ac wedi cytuno i gefnogi prosiect strategol o dan raglen TRI ar gyfer y Gogledd i wella mynediad at Stryd Fawr Treffynnon a’r cysylltiadau â hi.

Adolygiad Annibynnol gan SQW (Consultants) o’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

30 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r ymatebion a’r camau I roi argymhellion Adolygiad Annibynnol SQW (Consultants) o’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol  ar waith.

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru – Datblygu gwobrau 2019/20

30 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2019/20 ac wedi cytuno ar sut i gloriannu’r  gwobrau a sut i gydweithio â Gwobrau Addysgu Pearson yn y dyfodol.

Gwerthu tir datblygu

30 Gorffennaf 2019
 
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir datblygu ym Mharc Bryn Cefni, Llangefni.

Cyllid ar gyfer Canolfan Merched Gogledd Cymru

30 Gorffennaf 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i roi cyllid interim i Ganolfan Merched Gogledd Cymru ar gyfer gwasanaethau mentora ac eiriolaeth.

PISA 2021

30 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno na ddylai Cymru gymryd rhan yn opsiwn Meddwl yn Greadigol PISA 2021.

Yr Adolygiad o fesurau a ddefnyddir yn yr Ardal Triniaeth Ddwys

30 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r argymhelliad a wneir yn yr Adolygiad o fesurau a ddefnyddir yn yr Ardal Triniaeth Ddwys.

Trapio a phrofi moch daear

30 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyhoeddi’r adroddiad ar y gweithgarwch trapio a phrofi moch daear ar ffermydd lle y mae buchesi ag achosion cronig o TB, 2018.

Gwerthu tir a rhyddhau cyfamod cyfyngol yn Lodgevale Park, y Waun, Wrecsam

29 Gorffennaf 2019

Mae’r Prif Weinidog wedi penderfynu peidio bwrw ymlaen â thrafodiad eiddo arfaethedig yn ymwneud â thir yn y Waun.

Cyllid Cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig

29 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar nifer o gynlluniau prosiect cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig yn rhanbarthau’r Gorllewin, Gorllewin Morgannwg a Phowys.

Penodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Canlyniad y Cyfweliad

25 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Maria Battle am bedair blynedd.

Rhaglen Sêr Cymru

25 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi arian cyfatebol er mwyn cefnogi cam nesaf Rhaglen Sêr Cymru.

Prosiect E-sgol

25 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ychwanegol i barhau i gefnogi prosiect E-sgol yn ystod 2019/20 i gyflwyno’r ddarpariaeth i awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

Noddi’r Rhwydwaith Data a Gwybodaeth Amgylchedd Morol (MEDIN) a’r Gynhadledd Tystiolaeth Forol

25 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i noddi MEDIN UK a hefyd Cynhadledd Tystiolaeth Forol 2019 Platfform yr Amgylchedd Cymru.

Grant Cyfalaf Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod

25 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i gais Cyngor Merthyr Tudful am gyllid ychwanegol o elfen gyfalaf y Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod.

Cais am Gyllid Ychwanegol o’r Grant Cyfalaf Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod

25 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo ceisiadau Sir Benfro ac Abertawe am elfen gyfalaf y Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod i gwblhau gwaith adeiladu i greu dosbarthiadau ychwanegol.

Digwyddiad Seafood Expo Global 2020-22

25 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Pafiliwn Cymru yn nigwyddiad Seafood Expo Global, Ebrill 2020, a gynhelir ym Mrwsel, Gwlad Belg.

Llwgu yn ystod y Gwyliau – Cynlluniau peilot Gwaith Chwarae

25 Gorffennaf 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddosbarthu’r £100,000 o gyllid y cytunwyd arno i alluogi lleoliadau cymunedau a chwarae presennol i ehangu neu wella darpariaeth bwyd neu leoedd i blant a phobl ifanc mewn ardaloedd lle ceir lefelau uchel o amddifadedd a risg bod plant yn llwgu yn ystod gwyliau ysgol.

Buddsoddiad Cyfalaf – Panel Buddsoddi 26 Chwefror 2019

25 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid gan Gronfa Dyfodol yr Economi, a fydd yn ad-daladwy, ar gyfer busnes sydd wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cyllid yn parhau ar gyfer offer eGaffael

25 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i barhau i gyllido offer eGaffael i’w defnyddio gan Sector Cyhoeddus Cymru am gyfnod o hyd at ddwy flynedd, tan mis Mawrth 2022.

Sefydlu Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol ac Arweinydd Cenedlaethol Perthynol i Iechyd

25 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i sefydlu Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol ac Arweinydd Cenedlaethol Perthynol i Iechyd.

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y Polisi Awtistiaeth, mis Mehefin 19

24 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r wybodaeth ddiweddaraf am y Polisi Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth.

Grant Cymunedau Lleiafrifol i fynd i’r afael â throseddau casineb

24 Gorffennaf 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i gynnal cylch ceisiadau am gyllid i sefydliadau sy’n cefnogi cymunedau Du, Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig, a ffydd leiafrifol, gan gynnwys pobl dduon ac Asiaidd a phobl o leiafrifoedd ethnig sy’n aelodau o Fforwm Hil Cymru, ar gyfer 2019-20 a 2020-2021. Bydd y dull ariannu hwn yn golygu y bydd angen i sefydliadau weithio mewn partneriaeth mewn perthynas â cheisiadau sy’n adlewyrchu anghenion gwahanol ranbarthau; sy’n sicrhau tegwch o ran mynediad; ac sy’n seiliedig ar anghenion lleol. Rhaid i ymgeiswyr gydweithio â sefydliadau/prosiectau ffydd.

Cais gan Awdurdod Cyllid Cymru am gyllid ychwanegol yn 2019-20.

24 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo gwariant ychwanegol ar gyfer Awdurdod Cyllid Cymru ar gyfer 2019-20.

Uwchraddio’r Seilwaith Cyfleustodau, Parc Eirin

24 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i uwchraddio seilwaith gwasanaethau’r prif gyflenwadau ar Barc Eirin, Tonyrefail.

Cynllun Cyflawni’r Rhaglen Hamdden Awyr Agored a Thirweddau 2019-20

24 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer 2019-20 tuag at ymrwymiadau a phrosiectau sy’n parhau i gefnogi tirweddau dynodedig, hamdden awyr agored a mannau gwyrdd yng Nghymru. 

Cyfoeth Naturiol Cymru, adran 83 – fferm wynt Lluest y Gwynt – caniatâd adran 83

24 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ganiatáu i Cyfoeth Naturiol Cymru ymuno â Chytundeb Opsiwn Cyfyngol, o dan adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, ar gyfer prosiect fferm wynt a fydd wedi ei lleoli’n rhannol ar ystad coetir Llywodraeth Cymru.

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn Sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

23 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar 10 cais am gyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn Sefydliadau Addysg Bellach arbenigol.

Lleoedd ychwanegol ar y Rhaglen Athrawon Graddedig

23 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer 12 lle ychwanegol ar hyfforddiant athrawon ar sail cyflogaeth sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig, drwy’r Rhaglen Athrawon Graddedig, ym mlwyddyn academaidd 2019/20.

Cytundeb Cyd-fenter arfaethedig ar gyfer tir yn y Gweithfeydd, Glynebwy

23 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Cytundeb Cyd-fenter gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Ymateb i’r Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad Tai Fforddiadwy

22 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i’r trefniadau ar gyfer gweithredu’r argymhellion a dderbyniwyd o’r Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad Tai Fforddiadwy ac wedi cymeradwyo’r ymateb I bob un o’r 48 argymhelliad o’r Adolygiad a’r amserlenni cyflawni.

Cyllid ar gyfer Cynllun Gweithredu Strategol Cymru ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig

22 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Cynllun Gweithredu Strategol Cymru ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig 2019-21.

Penodiadau i Careers Choices Dewis Gyrfa

22 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i symud ymlaen â’r broses benodiadau cyhoeddus ffurfiol er mwyn penodi Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd y Cyfarwyddwyr a recriwtio chwech o aelodau Bwrdd newydd i Careers Choices Dewis Gyrfa, sy’n masnachu fel Gyrfa Cymru.

Grant i’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

22 Gorffennaf 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  wedi cytuno ar grantiau blynyddol gan Cadw i Ymddiriedolaeth Casgliadau’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig er mwyn darparu amgueddfa gatrodol yn rhannau penodol o Gastell Caernarfon, a gweithgareddau cysylltiedig, am gyfnod o dair blynedd rhwng 2019 a 2022.

Ymgynghoriad ar y Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

22 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi’r Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2019-2022 at ddibenion ymgynghori.

Ymateb i’r adroddiad “Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Gwersi a Ddysgwyd”

22 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Gwersi a Ddysgwyd.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares

22 Gorffennaf 2019

Maer Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i roi cyllid grant pellach tuag at y gost o adeiladu Cynllun Lliniaru Llifogydd Biwmares, gan ddarparu cyfanswm o £2,704,275.

Ymyrraeth Cynllunio Ariannol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

22 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i Ymyrraeth Cynllunio Ariannol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Taliadau Entrepreneuriaeth a Chyflenwi

19 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo taliadau sy’n ddyledus ym mis Gorffennaf a mis Awst 2019 o dan drefniadau presennol y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflenwi.

Cyllid Buddsoddi Cyfalaf

19 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gael gwared ar bridiant cyfreithiol ar adeilad yng Nglannau Dyfrdwy ac i ymestyn y cyfnod monitro ar ôl ei godi mewn perthynas â grant a ddyfarnwyd i’r cwmni yn 2014.

Y rhaglen Ehangu Mynediad i Ymarfer Cyffredinol drwy brofiad gwaith

19 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ymestyn y rhaglen Ehangu Mynediad i Ymarfer Cyffredinol drwy brofiad gwaith.

Cyllid ar gyfer swyddi dysgu proffesiynol ac ystadegydd

19 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i neillltuo cyllid, gan ddechrau yn 2019, ar gyfer dwy swydd tymor penodol tan fis Mawrth 2023, i ddatblygu a chyflwyno rhaglen datblygu’r gweithlu a dysgu proffesiynol ar gyfer y sector ôl-16, ac ar gyfer ystadegydd ar gontract tymor byr i weithio ar fesurau perfformiad ôl-16.

Cynllun Gweithredu "Mwy na Geiriau"

19 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi Cynllun Gweithredu ar gyfer 2019 a 2020.

Cynllun gweithredu i Gymru ar ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid a’r amgylchedd

19 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar y cynllun gweithredu i Gymru ar ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid  a’r Amgylchedd ar gyfer 2019-2024 ac wedi cytuno y caiff y cynllun ei gyhoeddi ar 15 Gorffennaf, cyn y Sioe Frenhinol.

Caffael Capasiti Llwythi Llywodraeth y Deyrnas Unedig

19 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno bod Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn cael eu henwi ar fframwaith Caffael Llwythi Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Dirprwyo cyllidebau' r Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20

19 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar ddyraniadau arfaethedig cyllideb yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20 ac ar arferion gwaith yr Is-adran.

Prosiect Mewnlenwi Seilwaith Telathrebu Symudol

19 Gorffennaf 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y bydd adolygiad o’r farchnad agored ac ymgynghoriad cyhoeddus yn cael eu cynnal fel rhan o’r gwaith o ddatblygu’r prosiect mewnlenwi seilwaith telathrebu symudol a nodi’r costau cysylltiedig.

Cais i gymeradwyo benthyciad – Cyngor Cymuned Llanbadog

16 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi caniatáu i swyddogion gymeradwyo cais Cyngor Cymuned Llanbadog i gael benthyca arian at ddibenion cyfalaf yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20.

Cais i gymeradwyo benthyciad – Cyngor Tref Tredemel

16 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gymeradwyo cais Cyngor Tref Tredemel i gael Cymuned Llanbadog i gael benthyca yn 2019-20.

Materion yn ymwneud â chontract yn SA1

15 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo camau gweithredu er mwyn datrys mater yn ymwneud â chontract.

Cyllid ar gyfer Cofrestr Fabwysiadu Cymru

15 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid i Gyngor Caerdydd i reoli’r gofrestr fabwysiadu newydd yng Nghymru a’i gweithgareddau cysylltiedig o ddod o hyd i deuluoedd.

Defnyddio Cyfalaf Trafodiadau Ariannol i gynorthwyo Undeb Credyd Gateway

15 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog  a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddefnyddio cyllid Cyfalaf Trafodiadau Ariannol i roi benthyciad i Undeb Credyd Gateway i gynorthwyo gyda chyfalaf yr undeb credyd wrth iddynt barhau i ddatblygu eu busnes. 

Ymgyrch recriwtio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

15 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynllun penodi ar gyfer Aelod Annibynnol (Gwybodaeth, Cyfathrebu a Thechnoleg) ac Aelod Annibynnol (Undeb Llafur) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Ymgynghoriad  ar y Cyd â’r DU ar Dryloywder ym maes  Ymchwil i Iechyd a Gofal Cymdeithasol

15 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyfraniad Cymru at yr Ymgynghoriad ar y Cyd â’r DU ar Dryloywder ym maes  Ymchwil i Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cyllid Grant i Gyngor Ynys Môn i Gynnal Maes Awyr Ynys Môn 2019-2023

15 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid grant i Gyngor Sir Ynys Môn i weithredu a chynnal Maes Awyr Ynys Môn dros y 4 mlynedd nesaf.

Buddsoddiad Cyfalaf – Panel Buddsoddi 11 Mehefin 2019

15 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid ad-daladwy i fusnes awyrofod.

Gwerthu Swyddfeydd yng Nghwmbran

15 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir yng Nghwmbran.

Cynllun  Cronfa Ariannol Wrth Gefn (Addysg Bellach)(Cymru) a Chronfa Ariannol Wrth Gefn (Prifysgol Agored) (Cymru) 2019/20

15 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi cyfarwyddyd i gyfreithwyr baratoi drafft o’r ddau Gynllun

Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn ar gyfer 2019/20.

Cynllun Busnes Academi Wales 2019-2020

11 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo deunydd crai Cynllun Busnes Academi Wales 2019/20, a’r gyllideb ar gyfer ei roi ar waith.

Cyfleuster Hydrolig Thermol

11 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo mynd â phrosiect ar Ynys Môn i’r cam nesaf.

Ariannu gwasanaethau TrawsCymru yn 2019-20

11 Gorffennaf 2019

Cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i neilltuo hyd at £2m i awdurdodau lleol i gynnal rhwydwaith presennol gwasanaethau TrawsCymru am saith mis cyntaf 2019-20, sy’n cynnwys £20,000 I gomisiynu adolygiad strategol annibynnol o’r rhwydwaith.  Cyhoeddir ei adroddiad ym mis Hydref 2019.

Cyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE – canlyniadau erthygl 17

11 Gorffennaf 2019
 
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo adroddiad erthygl 17 y DU i’w gyflwyno i’r Comisiwn Ewropeaidd.

Canllaw i Ymarferwyr Tai ar Awtistiaeth

11 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r canllaw diwygiedig a chytuno ar y Rhagair a’r ffordd ymlaen o ran lledaenu’r canllaw a hyfforddiant yn y dyfodol.

Safonau proffesiynol ar gyfer gweithlu’r ysgolion

11 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo arian ar gyfer cynnal a gwerthuso safonau proffesiynol ar gyfer athrawon, arweinwyr ac athrawon cymorth. 

Ariannu Rhaglen Strategaeth Unigrwydd ac Unigedd Cymdeithasol

11 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i barhau i ariannu costau datblygu’r strategaeth Unigrwydd ac Unigedd Cymdeithasol.

Ymateb i Ymgynghoriad y Papur Gwyrdd Hedfanaeth 2050 – Cymal 2

11 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar ail gymal yr ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar y Papur Gwyrdd ar Hedfanaeth.

Ailbroffilio grant cyfalaf

10 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ailbroffilio’r grant cyfalaf ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.

Penodi Aelod Annibynnol – Canlyniad Cyfweliad

10 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi Mark Taylor yn Aelod Annibynnol (Cyfalaf ac Ystadau) o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am ddwy flynedd.

Diwygio Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

10 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o’r Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

Dyfarnu Cyllid Cyfalaf ar gyfer Arbed Adnoddau a Gwastraff

10 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y cyllid cyfalaf a gaiff ei ddyrannu i awdurdodau lleol o fewn Partneriaeth Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Cynllun Tir ar gyfer Tai 2019/20

10 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno y bydd y Cynllun Tir ar gyfer Tai yn parhau, fel bod modd defnyddio’r dyraniad o £10 miliwn yn 2019-20 o arian Cyfalaf Trafodiadau Ariannol.

Nodi 75 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) – Newid Gŵyl y Banc Cynnar Gwanwyn 2020

10 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i anfon negeseuon ynghylch y newid i Ŵyl y Banc Cynnar y Gwanwyn 2020 er mwyn nodi 75 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE).

Cyllid Cronfa Dyfodol yr Economi – Panel Argymhellion 18 Mehefin 2019

10 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes yn Abertawe.

Cyllid Cronfa Dyfodol yr Economi – Argymhelliad 4 Mehefin 2019

10 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer busnes ym Mlaenau Gwent.

Gweithgor Seilwaith Gwyrdd Trefol

9 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar wariant o £4,740 heb gynnwys TAW i gaffael cyngor arbenigol a chymorth gan y Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref, i gefnogi’r gweithgor seilwaith gwyrdd trefol.

Other Voices - Aberteifi

9 Gorffennaf 2019

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno i ddarparu cymorth grant i helpu i hyrwyddo, marchnata a llwyfannu Other Voices – Aberteifi.

Clustnodi cyllid ychwanegol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

9 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gymorth ychwanegol i sbarduno’r broses o recriwtio’r myfyrwyr mwyaf dawnus o Gymru yn unol â’r tri sector thematig cenedlaethol, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu ar yr Economi ac ar ddarparu cymorth grant ychwanegol i fyfyrwyr 60 oed neu’n hŷn sy’n hanu o Gymru sydd am astudio cyrsiau meistr ôl-raddedig yng Nghymru yn ystod y cyfnod academaidd nesaf.

Cyllido Arolwg Iechyd a Llesiant Myfyrwyr 2019-20

9 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cyllid ar gyfer yr arolwg.

Ymgynghoriad Pwysau Iach: Cymru Iach

8 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad Pwysau Iach: Cymru Iach.

Cynllun Cyflawni Datblygu Sgiliau Adeiladu Ynys Ynni

8 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r Cynllun Cyflawni Datblygu Sgiliau Adeiladu Ynys Ynni diwygiedig ar gyfer 2018/19 a’r Cynllun Cyflawni ar gyfer 2019/20.

Gwaredu ased

4 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu 1 Ased Trafnidiaeth.

Model Buddsoddi Cydfuddiannol – Costau Datblygu Addysg

4 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllideb i gefnogi’r gwaith o ddatblygu prosiectau i’w hariannu o dan y Model Buddsoddi Cydfuddiannol. 

Ymgynghoriad ar y Cynllun Cyflawni ar Gamddefnyddio Sylweddau 2019-2022 – Datganiad Ysgrifenedig

4 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig i Aelodau’r Cynulliad ar lansiad yr ymgynghoriad am Gynllun Cyflawni Llywodraeth Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau 2019-2022. 

Cyllid cyfalaf Dechrau’n Deg

4 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid cyfalaf Dechrau’n Deg i brosiect yn Abertawe.

Cyllid ychwanegol ar gyfer cyfraniadau pensiwn – Addysg ôl-16

4 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar fethodoleg dyrannu cyllid ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019-20 o ran cyfraniadau pensiwn i Sefydliadau Addysg Bellach ac Awdurdodau Lleol ar gyfer cyfraniadau pensiwn athrawon chweched dosbarth.

Rhaglen Cymru Iach ar Waith – Adolygiad Cymheiriaid a’r Model Cyflawni Newydd arfaethedig

4 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y gall Cymru Iach ar Waith gynnal adolygiad cymheiriaid o raglen Cymru Iach ar Waith.

Cyflawni Rhaglen Entrepreneuriaeth Ieuenctid

4 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant i gyflawni’r Rhaglen Entrepreneuriaeth Ieuenctid er mwyn datblygu diwylliant o entrepreneuriaeth yng Nghymru, gan gyflawni’r uchelgais a amlinellwyd yn y Cynllun Gweithredu ar yr Economi.

Datblygiadau Cymorth Busnes Digidol Busnes Cymru a Busnes a Rhanbarthau yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol

4 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mehefin 2019 a mis Mawrth 2020 ar gyfer gwasanaethau digidol rheoli a gwybodaeth.

Hyfforddiant i ymarferwyr yn y Gymraeg

3 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer 2019-20 i ddarparu hyfforddiant i ymarferwyr yn y Gymraeg.

Llywodraethu a darparu Parc Rhanbarthol y Cymoedd

3 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog yr economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gynigion llywodraethu a darparu ar gyfer Parc Rhanbarthol y Cymoedd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel yr awdurdod lletyol, ac i ryddhau’r cyllid grant cysylltiedig ar gyfer 2019/20 a 2020/21.

Cynllun Grantiau Cyfalaf ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2019-2020 (VAWDASV)

3 Gorffennaf 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r prif Chwip wedi cytuno i gyhoeddi Rhaglen Grantiau Cyfalaf VAWDASV ar gyfer 2019-2020, ac wedi cymeradwyo proses symlach ar gyfer cyflwyno ceisiadau o dan £25,000.

Datganiad Ysgrifenedig yn cyhoeddi Cadeirydd ac Aelodau o Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru

3 Gorffennaf 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog dos Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo canlyniadau’r ymarfer penodi cyhoeddus i Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru, sef y Cadeirydd newydd, Michael Giannasi a dau aelod arall Maria Battle a Trystan Pritchard.

Bwrdd Cynghori Lleol yr Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch

2 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo rôl a chyfansoddiad drafft Bwrdd Cynghori Lleol yr Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch a gohebiaeth gysylltiedig i Fwrdd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.

Cyllid ar gyfer y rhaglen Clwstwr Creadigol

2 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cais am arian cyfatebol ar gyfer y rhaglen Clwstwr Creadigol.

Dyraniadau ar gyfer dysgu seiliedig ar waith

2 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar ddyraniadau contract 2019/20 ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith er mwyn darparu rhaglenni prentisiaeth.

Cronfa Berfformiad y GIG 2019/20

2 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i’r dyraniad ar gyfer Cronfa Berfformiad y GIG yn 2019/20.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

1 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cyllid o £50,000 ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Nawdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2019-20

1 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo adroddiad canlyniadau 2018-19 ac wedi cytuno ar nawdd o £90,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 2019-20.

Ymchwil i safleoedd segur yng Nghymru er mwyn llywio polisi ar gyfer treth ar dir gwag

1 Gorffennaf 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo’r dull gweithredu a argymhellwyd ar gyfer casglu tystiolaeth ar nifer a natur y safleoedd segur yng Nghymru er mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu polisi ar gyfer treth a dir gwag.

Cylch gorchwyl ar gyfer Tasglu Ford Pen-y-bont ar Ogwr

1 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r cylch gorchwyl ar gyfer Tasglu Ford Pen- y-bont ar Ogwr a llythyr yn gwahodd Richard Parry-Jones i gadeirio’r Tasglu.

Cynnal cyfarfod cenedlaethol nesaf Rhwydwaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod y Pum Gwlad

1 Gorffennaf 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i’r trefniadau ar gyfer cynnal cyfarfod nesaf Rhwydwaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod y Pum Gwlad yng Nghymru yn ystod mis Tachwedd 2019.

Cyllid Dyfodol yr Economi – Bwrdd Cynghori Cymru ar Ddatblygu Diwydiannol 5 Mawrth 2019

1 Gorffennaf 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i’r cyllid.

Cyllid Buddsoddi Cyfalaf – Panel Argymell 4 Mehefin 2019

27 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiet Twristiaeth o’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan.

Gyrfa Cymru a data ar gyrchfannau pobl ifanc sy’n derbyn eu haddysg yn y cartref

27 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Gyrfa Cymru er mwyn iddynt allu cydweithio gyda phob un o’r 22 awdurdod lleol a theuluoedd i gynhyrchu data ar gyrchfannau pobl ifanc y mae’r awdurdod lleol yn gwybod eu bod yn derbyn eu haddysg yn y cartref.

Rhan 2 yr A465 rhwng Brynmawr a Gilwern

27 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cynlluniau i gau’r ffordd ar Ran 2 yr A465yn ystod sawl penwythnos rhwng Gorffennaf a Rhagfyr 2019.

Gwaith seilwaith yn Nhŷ Du, Nelson, Caerffili

27 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r gwariant ar waith seilwaith a chostau mabwysiadu.

Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol – Pedwerydd tymor  

27 Mehefin 2019                         

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ymestyn y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol am bedwerydd tymor

gyda chylch gorchwyl diwygiedig.

Cyllid Dyfodol yr Economi – Panel Argymell 4 Mehefin 2019

27 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer busnes yng Nghwm Rhymni.

Tir ym Mharc Technoleg Pencoed

27 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthiant tir.

Tir ar Lannau’r Harbwr ym Mhort Talbot

27 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo ymestyn cytundeb opsiwn.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach arbenigol

27 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar geisiadau am gyllid.

Fferm Gwynfaen, Casllwchwr, Abertawe

27 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cytundeb mewn perthynas â thir ar Fferm Gwynfaen.

Y Gronfa Seilwaith Eiddo – Castle House, Merthyr

27 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo dyfarniad grant.

Ail-benodi aelodau cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

27 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ail-benodi Hilary Jones, Cadeirydd Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid y Bwrdd Iechyd, ac wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig i ail-benodi Michael Hearty, am flwyddyn arall.

Penodi aelodau annibynnol i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

27 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu ar gyfer penodi dau aelod

bwrdd annibynnol generig i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Polisi mawndiroedd Llywodraeth Cymru

26 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer polisi mawndiroedd yn y dyfodol, sef llunio map o fawndiroedd yng Nghymru a chynnal asesiad sylfaenol a hefyd datblygu Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd gyda chynigion wedi’u costio ar gyfer rhaglen adfer pum mlynedd.

Cyllid Dyfodol yr Economi – Panel Argymhellion 4 Mehefin 2019

26 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect a gyflwynwyd o dan y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth.

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

26 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad dros 12 wythnos ar y fersiwn ddrafft o’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru, ac wedi cymeradwyo’r Adroddiad Amgylcheddol.

Penodi Cadeirydd Dros Dro i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

26 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Emma Woollett am gyfnod o 6 mis, gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2019, neu hyd nes y byddwn yn penodi rhywun i’r rôl yn barhaol. 

NatWest Entrepreneur Accelerator

26 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r berthynas strategol rhwng Busnes Cymru a NatWest Entrepreneur Accelerator yng Nghaerdydd.

Ail-benodi aelodau cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

26 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ail-benodi Hilary Jones, Cadeirydd Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid y Bwrdd Iechyd, ac wedi rhoi caaniatâd ysgrifenedig i ail-benodi Michael Hearty am flwyddyn arall.

Cyllid i gefnogi symud gwasanaethau awdioleg ac ar gyfer digwyddiad cenedlaethol ynghylch dementia a cholli clyw

25 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno cyllid i gefnogi symud gwasanaethau awdioleg o ofal eilaidd i ofal sylfaenol a chymunedol, a chyllid ar gyfer digwyddiad cenedlaethol ynghylch dementia a cholli clyw.

Asesiad o Wyddoniaeth ac Ymchwil Cymru

25 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer dadansoddiad meincnodol cymharol o berfformiad Sylfaen Ymchwil a Gwyddoniaeth Cymru.

Cyllid Ynni Môr Cymru ar gyfer 2019-2020

25 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno cyllid yn ystod Blwyddyn Ariannol 2019/2020 ar gyfer prosiect.

Diwygio Contract y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol

25 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno Contract y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ar gyfer 2019/2020.

Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru – 2019/2020

25 Mehefin 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno cyllid i gefnogi sefydlu’r Academi Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru.

Cyllid grant ar gyfer diwrnod astudio

25 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllido diwrnod astudio drwy grant, er mwyn cefnogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yng Nghymru.

Cytundeb MA Adran 83 – trwyddedu cychod o dramor

24 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno mewn egwyddor i’r Awdurdod Dyroddi Sengl, wedi’i gynnal gan y Sefydliad Rheoli Morol , i gyhoeddi trwyddedau ar ran Gweinidogion Cymru, i gychod pysgota o dramor os bydd cytundeb mynediad at bysgodfeydd rhwng y DU a gwledydd eraill sy’n pysgota, wedi i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.  Wedi i’r DU ymadael â’r UE bydd yr Awdurdod Dyroddi Sengl hefyd yn cydlynnu awdurdodiadau mynediad  ar gyfer cychod y DU (gan gynnwys cychod o Gymru) sy’n dymuno pysgota yn nyfroedd yr UE.

Cyllid ar gyfer Rhaglen Clwstwr Creadigol

24 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith Gymraeg wedi cymeradwyo cais am gyllid cyfatebol i Clwstwr Creadigol.

Cynllun Ymaddasu ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd  yng Nghymru

24 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyhoeddi Cynllun Ymaddasu ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif – Achosion Busnes mis Mai 

20 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar yr achosion busnes a/neu’r dyraniadau cyllid a ganlyn:

Band B – Bro Morgannwg – Ysgol Uwchradd Whitmore ac Ysgol Bro Morgannwg – Achos Busnes Llawn – Gweddnewid Addysg Gymraeg a Saesneg yn y Barri

Band B – Castell-nedd Port Talbot – Ysgol Gynradd Abbey  – Achos amlinellol strategol/achos busnes amlinellol

Amrywio Prosiect a Gwirfoddol a Gynorthwyir – Ysgol y Model  – Sir Gaerfyrddin

Gwirfoddol a Gynorthwyir – Ysgol Gynradd Gatholig St John Lloyd – Caerdydd

Gwirfoddol a Gynorthwyir – Ysgol Gynradd Charles Williams yr Eglwys yng Nghymru– Casnewydd

Amrywiad – Abertawe – EOTAS (Addysg heblaw yn yr ysgol) – Cynnydd yng nghost prosiect.

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru – Cynllun Gweithredol 2019-21

20 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo Cynllun Gweithredol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar gyfer 2019-21 a’r Nodau Allweddol i’w Cyflawni. 

Ymgynghoriad ar Ddangosyddion Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

20 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno y ceir cyhoeddi’r ddogfen sy’n crynhoi’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar Ddangosyddion Cenedlaethol drafft ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ac i osod y Dangosyddion Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a’r Ddogfen Dechnegol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.

Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

20 Mehefin 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer gwaith ar safleoedd sipsiwn a theithwyr.

Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif – Achos Busnes mis Mai

20 Mehefin 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar yr achos busnes a gafodd ei argymell gan y Panel Buddsoddi I ddyrannu cyllid i Goleg Sir Benfro.

Gwerthu tir ym Mharc Bryn Cegin, Bangor

20 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir ym Mharc Bryn Cegin, Bangor.

Trosglwyddo tir ym Mharc Bryn Cegin, Bangor

20 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo trosglwyddo 2.6 erw o dir ym Mharc Bryn Cegin, Bangor.

Cyllid Datblygu ar gyfer Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio

20 Mehefin 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gefnogi'r cais am Gyllid Datblygu ar gyfer Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio a gyflwynwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd.

Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE) – cymorth cyfrwng Cymraeg

19 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo blwyddyn cymorth pontio ar gyfer y partneriaethau ITE newydd o ran cymorth cyfrwng Cymraeg a datblygu’r Gymraeg ar gyfer pob athro sy’n astudio, a chymeradwyo canllawiau a strwythur y Cynllun Iaith Athrawon Yfory.

Darganfod Addysgu a Hyrwyddo Gyrfaoedd

19 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i drosglwyddo’r cyfrifoldeb am Darganfod Addysgu i Gyngor y Gweithlu Addysg.

Cyllid cyfalaf ar gyfer system TG newydd ar gyfer Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

19 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid cyfalaf ychwanegol i Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar gyfer systemau newydd o ran rheoli data, archifo a TG a ddefnyddir gan y cyhoedd.

Tir ym Mharc Pensarn, Caerfyrddin 

17 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir.  

Gwaredu eiddo yn Aberhonddu, Powys 

17 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu eiddo yn Aberhonddu, Powys.

Datganiad ysgrifenedig: cau Ford, Pen-y-bont ar Ogwr

17 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo Datganiad Ysgrifenedig sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Cynulliad ynghylch cyhoeddiad Ford y bydd yn cau ei safle peiriannau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2020.

Gweithgareddau Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus Ebrill 2019 - Mawrth 2020

17 Mehefin 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo taliadau ar gyfer contract Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus.  

Perfformiad Ariannol y GIG 2018-19

13 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig I ACau ar berfformiad ariannol GIG Cymru yn 2018-19.

Dyrannu Cyllid ar gyfer Rhwydweithiau Cynghori

13 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i sefydlu a chynnal chwe rhwydwaith cynghori cyfraith lles cymdeithasol rhanbarthol ledled Cymru i ystyried a datblygu gwefan benodedig gwbl ddwyieithog lle bydd modd chwilio drwy cyfeiriadur o ddarparwyr cyngor ac mae wedi cytuno hefyd ar y cyllid i wneud hynny dros y flwyddyn ariannol nesaf. 

Y Broses Asesu Gorsafoedd Newydd – Cam 2

13 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i’r broses a ddefnyddir ar gyfer blaenoriaethu cynigion am orsafoedd newydd (yr asesiad Cam 2) a rhoi blaenoriaeth ar gyfer asesiad pellach i’r gorsafoedd canlynol; yn y De-ddwyrain: Melin Trelái/Parc Fictoria; yn y De-orllewin: Sanclêr; yn y Gogledd: Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy/Porth y Gogledd; yn y Canolbarth: Carno.

Y Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus – Ystyried darparu cyngor pellach ar gyfer Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat 

13 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylai swyddogion ymgysylltu â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ynghylch darparu cymorth ar gyfer rhoi cyngor polisi pellach i helpu I ddatblygu unrhyw drefniadau newydd arfaethedig ar gyfer Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat, ac i’w rhoi ar waith.

Prosiectau a argymhellwyd ar gyfer cyllid o dan y Gronfa Iach ac Egnïol

13 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar grantiau o dan Gronfa Iach ac Egnïol Llywodraeth Cymru.

Cwmni Bro Ffestiniog 2019-21

11 Mehefin 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cymorth ariannol dros gyfnod o ddwy flynedd i gynnal gweithgaredd peilot.

Ymchwil i wahaniaethau yn nhelerau ac amodau cyflogaeth yn y sector Gofal Cymdeithasol

11 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gomisiynu ymchwil i wahaniaethau mewn telerau ac amodau ar draws y gweithlu gofal cymdeithasol. 

Cyllid i brifysgolion yng Nghymru sy’n ymwneud â rhaglen Sêr Cymru II

10 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddyroddi grant i brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Cardiff ac Abertawe i’w helpu i reoli’r gwaith o weinyddu rhaglen Sêr Cymru II.

Gwobrau CREST Cymru Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain – Cyllid ar gyfer BA 2019-20

10 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi grant ar gyfer rhaglen Gwobrau CREST Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain er mwyn parhau i ennyn diddordeb myfyrwyr mewn gweithgareddau STEM.

Dyraniadau cyllideb arfaethedig i’r Tìm Cydraddoldeb ar gyfer 2019-20

10 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno ar ddyraniad ar gyfer gwariant gweithredol ym mlwyddyn ariannol 2019-20 ar gyfer cyllideb cydraddoldeb a chynhwysiant Llywodraeth Cymru.

Tir ym Mharc Technoleg Pencoed

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthiant tir.

Llywodraethu Rhanddeiliaid

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i benodi cyfarwyddwr mewn perthynas â menter ar y cyd.

Adnewyddu Adeilad yn Rasa

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi dewis contractwr adeiladu ar gyfer y gwaith arfaethedig o adnewyddu adeilad yn Rasa, Glyn Ebwy .

Y newyddion diweddaraf o ran buddsoddi

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gymeradwyo cais gan gwmni buddsoddi i ddyroddi a dyrannu cyfranddaliadau ychwanegol.

Canolfan Rhagoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd yng Nghymru

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i lofnodi cytundeb menter ar y cyd.

Llywodraethu Rhanddeiliaid

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar y telerau Llywodraethu Rhanddeiliaid, yn ddarostyngedig i gyflawni gofynion penodol.

Eiddo ym Merthyr Tudful

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r telerau ar gyfer gwerthiant eiddo ym Merthyr Tudful.

Gwaith Is-adeiledd ar Ystâd Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo dyfarnu contract adeiladu er mwyn gwneud gwaith is-adeiledd ar Ystâd Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn.

Newid defnydd tir ym Mae Plas Penrhyn

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi rhoi ei gydsyniad i Gyngor Conwy ar gyfer newid y defnydd a wneir o darn o dir ym Mae Penrhyn, Conwy.

Gwerthiant tir ym Mharc Hawarden, Sir y Fflint

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i amrywio’r telerau ar gyfer gwerthiant tir ym Mharc Hawarden, Sir y Fflint.

Cyllid Datblygu Cwricwlwm Cymwysterau Cymru 2019-20 

10 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y cyllid ar gyfer Cymwysterau Cymru yn 2019-20 i ddatblygu’r cwricwlwm.

Cyllid ar gyfer rhaglen/rhaglenni ôl-16

10 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo ceisiadau am gyllid ar gyfer rhaglen/rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbennigol.

Presenoldeb o Gymru yng Ngwŷl Lorient 2019

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cytuno rhoi cyfraniad ychwanegol i Gyngor Celfyddydau Cymru tuag at gael cynrychiolaeth o Gymru yng Ngwŷl Lorient.

Cyllid o’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer tri phrosiect o dan y Gronfa Busnesau Micro a Bychan 2017-20: Seawake Ltd, Biwmares; Broome & Co Ltd, Crughywel; a Clydey Cottages, Boncath.

Rhaglen Gyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys

10 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid i oruchwylio’r Rhwydwaith Gwasanaethau Brys yn gyfreithiol.

Gwaredu Ased Trafnidiaeth

10 Mehefin 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu 1 Ased Trafnidiaeth yn Sir y Fflint.

Cynlluniau Ariannol a Chymorth Gweithredu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

10 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gomisiynu arbenigwyr i ddarparu cynlluniau ariannol a chymorth gweithredu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio

10 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gefnogi dau gais am grant Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio i’w defnyddio yn y Gogledd.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio

10 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gefnogi prosiect thematig o dan Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio yn y Gogledd.

Cyllid ar gyfer dau brosiect undeb credyd

5 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer Swyddog Polisi Undeb Credyd yn ystod 2019/20 a 2020/21 (mae’r ail flwyddyn yn amodol ar gyllidebau). Maent hefyd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer cymhwysiad symudol ar y we a fydd yn cynnig ffordd integredig o wneud cais am fenthyciad a phlatfform benthyca ar gyfer wyth undeb credyd.

Cyllid ar gyfer y Gronfa Busnesau Micro a Bychan – Ebrill 2019

5 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer tri phrosiect a gafodd eu cyflwyno o dan Gronfa Busnesau Micro a Bychan 2017/2020.

Cais Cylch Cyflog 2018-19 Cyngor Celfyddydau Cymru

5 Mehefin 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo Cais Cylch Cyflog Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2018/19.

Ystyried opsiynau ar gyfer cyllid datblygu

5 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddiwygio cytundeb cyllido.

Cyfarfod Panel Argymell Buddsoddiad ar 16 Ebrill 2019

5 Mehefin 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo argymhellion ar gyfer rhoi cymorth Cynllun Cymorth Seilwaith sy’n Gysylltiedig â Thwristiaeth i Bottlers and Distillers (Wales) Ltd, Castell Hensol, Bro Morgannwg.

Y Gyllideb Integreiddio a Phartneriaeth

3 Mehefin 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllideb integreiddio a phartneriaeth 2019-20.

4ydd Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Agored y DU

31 Mai 2019

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno i'r rhestr o ymrwymiadau a cherrig milltir  Llywodraeth Cymru gael ei chynnwys ym 4ydd Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Agored y DU.

Cyllid i gefnogi gweithgareddau ym maes gofal cymdeithasol

31 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i neilltuo cyllid yn ystod 2019–20 i ategu'r gwaith o ddatblygu a gweithredu polisïau, a cyflwyno gweithgareddau ym maes gofal cymdeithasol. 

Dyraniadau cyllid grant ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig 

31 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y dyraniadau cyllid grant ar gyfer anghenion addysgol arbennig a gweinyddu, mewn perthynas â'r cynnig gofal plant, ar gyfer 2019–2020.

Gweithgareddau Ymwybyddiaeth o Arloesi 2019

31 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cronfa neilltuedig i dalu costau achlysurol sy'n deillio o ddydd i ddydd o'r gwaith o gynnal nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer y cyhoedd, a fydd yn cael eu trefnu gan y Tîm Arloesi yn ystod y flwyddyn nesaf.

Strategaeth Phytophthora ramorum ar gyfer Cymru

31 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i Strategaeth Phytophthora ramorum Ddiwygiedig ar gyfer Cymru gael ei chyhoeddi.

Cyllid ar gyfer y Rhaglen Hyrwyddo Teithio Llesol mewn Ysgolion

31 Mai 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gynyddu’r cyllid ar gyfer Rhaglen Hyrwyddo Teithio Llesol mewn Ysgolion, o £237,000 y flwyddyn i £375,000 y flwyddyn.

Adroddiad Blynyddol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

31 Mai 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 2017-18 at ddibenion cyhoeddi.

Cyllid ar gyfer cefnogi dathliadau Diwrnod Windrush

31 Mai 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo dyraniadau cyllid i gefnogi dathliadau Diwrnod Windrush a gynhelir mewn gwahanol rannau o Gymru.

Ail-ddyrannu cyllid Rhaglen Grant Cyfalaf Canolfannau Cymunedol 

29 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ailddyrannu cyllid a ddyfarnwyd fel rhan o Raglen Grant Cyfalaf Canolfannau Cymunedol i brosiect arall.

Cyllideb Rhaglen Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig

29 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo gwariant ar gymorth addysgol i blant sy’n derbyn gofal, dysgwyr o lleiafrifoedd ethnig a Sipsiwn, Roma a Theithwyr a diogelu mewn addysg o gyllideb rhaglen Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig 2019-20.

Rhaglen Cartrefi Cynnes Nyth

29 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i’r diwygiadau arfaethedig i feini prawf cymhwysedd a llwybrau atgyfeirio cynllun peilot amodau iechyd Rhaglen Cartrefi Cynnes Nyth.

Gwerthuso Rhaglen System Integredig y Blynyddoedd Cynnar  

29 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymrwymo gwariant ar gyfer gwerthuso Rhaglen System Integredig y Blynyddoedd Cynnar.

Adroddiad Pwyllgor Fferyllol Cymru

29 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi £80,000 o gyllid Llywodraeth Cymru yn 2019-20 a £150,000 yn 2010-21 i weledigaeth Pwyllgor Fferyllol Cymru ar gyfer rhaglen gyflawni’r dyfodol.

Cais am Gymeradwyaeth Corff o Bersonau ar gyfer Stagecoach Performing Arts Ltd

29 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi Cymeradwyaeth Corff o Bersonau i Stagecoach Performing Arts Ltd am gyfnod o ddwy flynedd.

Cais am Gymeradwyaeth Corff o Bersonau ar gyfer Boom Cymru TV Cyf

29 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi Cymeradwyaeth Corff o Bersonau i Boom Cymru am gyfnod o ddwy flynedd.

Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif - y Rhaglen Canolfannau Cymunedol - Mai 2019

23 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar ddull gweithredu fesul cam ac amserlen ar gyfer y dyfodol ar gyfer y Canolfannau Dysgu Cymunedol a'r Rhaglen Canolfannau Cymunedol.

Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

23 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo yr Achosion Busnes a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Addysg ar gyfer dyrannu cyllid i sefydliadau addysg bellach i ariannu offer safonol y diwydiant.

Cyllideb Dreuliau y Pwyllgor Cynghori ar Iechyd 2019-20

23 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid gwerth £55,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 i gefnogi'r pwyllgorau cynghori ar iechyd.

Adroddiad Pwyllgor Fferyllol Cymru

23 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid gan Lywodraeth Cymru gwerth £80,000 yn 2019-20 a £150,000 yn 2020-21, ar gyfer gweledigaeth Pwyllgor Fferyllol Cymru o ran y rhaglen gyflenwi yn y dyfodol.

Cynllun Gweithredu Cenedlaethol y DU ar gyfer y pedwaredd Llywodraeth Agored: Cyhoeddi Pwyllgorau Llywodraeth Cymru

23 Mai 2019

Mae'r Prif Weinidog wedi cytuno y bydd y rhestr o bwyllgorau a cherrig milltir Llywodraeth Cymru yn cael ei chynnwys yng Nghynllun Gweithredu Cenedlaethol pedwaredd Llywodraeth Agored y DU.

Model Buddsoddi Cydfuddiannol : Rhwymedigaethau Cynnal Awdurdodau

23 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i fabwysiadu dull caled o reoli cyfleusterau fel mater y polisi Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

Diweddariad diwedd blwyddyn 2018-19 ar y rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg

23 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy'r rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg ar gyfer 2019-20.

Datganiad Ysgrifenedig – y diweddaraf am Gwmni Dur Tata - 14 Mai

22 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo Datganiad Ysgrifenedig sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau yng Nghwmni Dur Tata i Aelodau’r Cynulliad.

Cais am Gymeradwyaeth Fenthyca gan Gyngor Cymuned Llandochau

22 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi cymeradwyaeth fenthyca i Gyngor Cymuned Llandochau yn 2019-20.

Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau yng Nghymru – Cymorth Grant 2019-20

22 Mai 2019

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi  cyllid grant i’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau yng Nghymru ar gyfer 2019-20.

Trefniadau Parthau Cyngor Sir y Fflint

22 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cais gan Gyngor Sir y Fflint i ddiwygio ei drefniadau parthau i gynnwys dau Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ychwanegol - Cartrefi Conwy a Chartrefi Cymunedol Gwynedd.

Trefniadau Parthau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

22 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cais gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddiwygio ei drefniadau parthau i gynnwys un Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ychwanegol – Arfordirol – ar gyfer cynlluniau  adfywio trefol.

Ail-benodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Lleol Cwm Taf Morgannwg.

22 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-benodi Melvin Jehu yn Aelod Annibynnol (Cymunedol), am gyfnod o flwyddyn rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020.

Cyllid ar gyfer Gwobrau Arloesi Myfyrwyr 2019

22 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo'r cyllid grant ar gyfer Gwobrau Arloesi Myfyrwyr Cyd-bwyllgor Addysg Cymru a'r prosiect gwerthuso ar ôl y digwyddiad.

Cyd-ariannu Sprint ’19 – digwyddiad yng Nghaerdydd

22 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i gyd-ariannu digwyddiad i ddangos sut y mae'r  Llywodraeth yn helpu i wella bywydau pobl drwy drawsnewid digidol a dathlu llwyddiannau lleol a chenedlaethol wrth ddarparu gwasanaethau digidol newydd a gwell.

Hwb Trawsnewid Gwasanaethau Cyhoeddus - Prosiect Darganfod

22 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect darganfod byr i edrych ar ddichonoldeb cael hwb arloesi a dysgu yn ardal Tasglu'r Cymoedd, i gefnogi'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus.

Cyllid cyfalaf ar gyfer y Cynnig Gofal Plant

22 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid cyfalaf ar gyfer prosiect Dwylo Bach, yn Ysgol Gynradd Dowlais, Merthyr Tudful.

Cynlluniau teithio llesol

20 Mai 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyfarnu £19 miliwn i gefnogi cynlluniau teithio llesol yn 2019-20.

Cyllid diogelwch ffyrdd

20 Mai 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar y canlynol:  £5,028,595 o gyllid grant cyfalaf o Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau; £3,969,743 o gyllid grant cyfalaf o’r G rant Diogelwch Ffyrdd; a £1,858,355 o gyllid grant refeniw o’r Grant Diogelwch Ffyrdd ar gyfer 2019-20.

Y diweddaraf ar Gynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2018

20 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylid cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2018.

Darpariaeth Gymraeg mewn Addysg Gychwynnol i Athrawon

20 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo blwyddyn gymorth bontio ar gyfer partneriaethau Addysg Gychwynnol i Athrawon ynghyd â chanllawiau a strwythur Cynllun Iaith Athrawon Yfory.

Fframwaith Perfformiad a Gwelliant y Gwasanaethau Cymdeithasol

20 Mai 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymgynghoriad cyhoeddus deuddeg wythnos ar Fframwaith Perfformiad a Gwelliant y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol

20 Mai 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2017/18.

Adolygiad o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy

20 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar lythyrau diolch i aelodau’r panel annibynnol ac ar amserlen ar gyfer ystyried argymhellion ac ymateb yr Adolygiad o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy.

GovTech – Cais i Drosglwyddo Cyllid i Brif Grŵp Gwariant Addysg

20 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno y dylid dosbarthu cyllid i ymgeiswyr llwyddiannus GovTech o Gymru.

Rhaglen waith polisi Diogelu Unigolion ac Eiriolaeth

20 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer rhaglen waith diogelu unigolion ac eiriolaeth 2019/20.

Ymrwymo cyllid ar gyfer 2019-20 i ymgysylltu fesul clwstwr at ddibenion ymchwiliadau dysgu proffesiynol

20 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer 2019-20 i gefnogi ymgysylltu fesul clwstwr yn ystod cylchoedd ymchwilio dysgu proffesiynol o Ebrill 2019-Mawrth 2020.

Gofal Cymdeithasol Cymru – gweithlu Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar

20 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cylch gwaith Gofal Cymdeithasol Cymru 2019-20 ynghylch gofal plant a’r blynyddoedd cynnar a’r dyraniad cyllid.

Ymestyn Cynllun Rhannu Prentisiaeth Merthyr Tudful Aspire

20 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylid ymestyn Cynllun Rhannu Prentisiaeth Merthyr Tudful Aspire.

Ymestyn Cynllun Rhannu Prentisiaeth Blaenau Gwent Aspire

20 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylid ymestyn Cynllun Rhannu Prentisiaeth Blaenau Gwent Aspire.

Ysgolion yr 21ain Ganrif – Achosion Busnes Ebrill

20 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar achosion yr argymhellodd y Panel Buddsoddi y dylid eu symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a/neu’r broses dyrannu cyllid.

Twf Swyddi Cymru a’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd

20 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar ddyraniadau ariannol 2019-2020 ar gyfer Twf Swyddi Cymru a’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd.

Argymhellion ar gyfer Grantiau Awdurdodau Lleol

20 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyfarnu £34 miliwn i gefnogi cynlluniau trafnidiaeth lleol ym mlwyddyn ariannol 2019-20.

Ffi Aelodaeth Vanguard 19/20

20 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar ffi aelodaeth flynyddol Menter Vanguard yr UE ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20.

Ailfrandio i hybu Prentisiaethau

16 Mai  2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i is-bennawd newydd i’w ddefnyddio i hybu Prentisiaethau.

Taliadau ar gyfer Entrepreneuriaeth a Chyflenwi – Mai a Mehefin 2019

16 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r taliadau o dan drefniadau presennol y rhaglen Entrepreneuriaeth a Chyflenwi.

Canllawiau i rieni a gofalwyr ar gyfer ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd

16 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo rhoi cyllid o fewn blwyddyn ariannol 2019-20 i gyhoeddi Sut roedd yr ysgol heddiw?

Dirprwyo swyddogaethau Awdurdod Cymwys Gweinidogion Cymru

14 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar lythyr, a fydd yn cael ei lofnodi gan uwch-swyddog, sy'n gofyn i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch gytuno i gynnal swyddogaethau mewn perthynas â phlaladdwyr ar ran Gweinidogion Cymru. Trosglwyddwyd y swyddogaethau I Weinidogion Cymru ar 1 March 2019.

Gwerthu tir ym Mharc Bwyd Cross Hands

14 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn Cross Hands, Sir Gaerfyrddin.

Dogfen polisi dynodiadau penodol wedi'i diweddaru

14 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddogfen polisi dynodiadau penodol ddiwygiedig gael ei chyhoeddi, sy'n cynnwys cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig.

Digidol 2030

14 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r ddogfen fframwaith strategol Digidol 2030 ac wedi cytuno ar gynlluniau ar gyfer cyhoeddi’r fframwaith.

Cynyddu’r nifer sy’n astudio Safon A yng Nghymru.

13 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i glustnodi cyllid yn 2019-20 i gefnogi rhaglen o weithgareddau sy’n bwriadu cynyddu nifer y dysgwyr sy’n astudio Safon A yng Nghymru a hyrwyddo llwybr i addysgu Cymraeg fel pwnc.

Diweddariad ar Fuddsoddiad – Chwefror 2019

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i estyn y dyddiad diffygdalu ar gyfer buddsoddiad.

Iawndal ar gyfer tirfeddiannwr yn Llan-faes, Sain Tathan.

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cynigion i roi iawndal i dirfeddianwyr sy'n gyfagos â Ffordd Fynediad y Gogledd, Sain Tathan.

Cronfa Grant Eiddo ar gyfer Datblygu Busnes WEFO

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo dyfarnu grant eiddo.

Asesiad o Anghenion Fferyllol – Cyllid ar gyfer Comisiynu Gofal Sylfaenol

13 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid o £19,000 gan Lywodraeth Cymru yn 2019–20 ar gyfer Cwmni Buddiannau Cymunedol sy’n Comisiynu Gofal Sylfaenol, i ategu'r gwaith o gyflwyno Asesiadau o Anghenion Fferyllol yng Nghymru.

Archwiliad Clinigol Cenedlaethol GIG Cymru a'r Rhaglen Adolygu Canlyniadau ar gyfer 2019–20

13 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Archwiliad Clinigol Cenedlaethol GIG Cymru a'r Rhaglen Adolygu Canlyniadau ar gyfer 2019–20.

Digwyddiadau Dysgu Digidol Rhanbarthol 2019

13 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer pedwar Digwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol, a fydd yn cymryd lle'r un Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni, a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol 2017 oherwydd i'r busnes fethu bodloni'r gofynion Ffermwr Actif.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni, a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol 2015.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol 2015.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â derbyn cais ysgrifenedig i ymuno â Chynllun Glastir Sylfaenol 2015 gan na chyflwynwyd y ffurflen gais erbyn 30 Medi 2014.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol 2017.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i dderbyn apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod taliad i osod cwlfertau I dan gontract Rheoli Coetir Glastir.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i adennill taliadau Glastir Sylfaenol ar gyfer 2012/13/14 ar ôl i'r busnes dynnu'n ôl o gynllun Glastir yn 2015.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i wrthod argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i dderbyn apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod hawliad ar gyfer prosesu cais am Gontract Preifat yn 2015.

Gwerthu Asedau

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu un ased trafnidiaeth.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi gwrthod argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i dderbyn yn rhannol apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chaniatáu hawliad o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol ar gyfer tir lle y cafodd stoc ei gwahardd o dan gytundeb Tir Gofal.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i dderbyn apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i leihau iawndal ar gyfer TB.

Gwerthu Asedau

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu un ased trafnidiaeth.

Cytundeb lefel gwasanaeth ar gyfer cyfraddau treth incwm Cymru

13 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cymeradwyo'r cytundeb lefel gwasanaeth ar gyfer cyfraddau treth incwm Cymru. Mae wedi cael ei lunio gan CThEM a swyddogion Trysorlys Cymru ar gyfer y gwaith parhaus o reoli cyfraddau treth incwm Cymru, a chytunwyd y byddai'r cytundeb lefel gwasanaeth yn cael ei lofnodi gan Gyfarwyddwr Trysorlys Cymru ar ran Lywodraeth Cymru. 

Gwerthu Asedau

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu un ased trafnidiaeth.

Proses Apelio Annibynnol i Ffermwyr a Choedwigwyr yng Nghymru

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ag argymhelliad y Panel Apelio Annibynnol i wrthod apêl yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i adennill 4.87 uned o hawliau o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol nad oeddent wedi cael eu hactifadu, ac yn erbyn penderfyniad i wrthod hawliad o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol 2017.

Gwerthuso Cynllun Peilot Prentisiaethau Gradd

13 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i werthuso Cynllun Peilot Prentisiaethau Gradd.

Cynlluniau cyfalaf ychwanegol ar gyfer Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 2019/20.

13 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ychwanegu pedwar cynllun cyfalaf ychwanegol at Raglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 2019/20.

Rhyddhad Ardrethi Annomestig ar gyfer ynni dŵr

8 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno I gyfrannu cyllid tuag at gymorth ardrethi annomestig (busnes) i’r cynllun grantiau ynni dŵr ar gyfer 2019-20.

Gŵyl llenyddiaeth plant dan arweiniad pobl ifanc

8 Mai 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Materion Rhyngwladol wedi cymeradwyo cyllid grant i gefnogi’r gwaith o hybu, marchnata a chynnal gŵyl newydd, ‘Gŵyl Llenyddiaeth Plant dan Arweiniad Pobl Ifanc’, deirgwaith rhwng 2020 a 2022.

Sgwrs a Phrosiectau Addysgeg

8 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r dull gweithredu ar gyfer datblygu’r Sgwrs Addysgeg a’r gyllideb a glustnodwyd i gyflwyno rhaglen o weithgareddau yn ystod 2019-20.

Gwerthu tir ym Marc Cwm Cynon, Aberpennar

8 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i dir rhydd-ddaliadol gael ei werthu yn Aberpennar.

Penodi Ymgynghorydd i Gynnal Adolygiad Prosiect

8 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo penodi ymgynghorydd i gynnal adolygiad prosiect.

Penodi Aelod Annibynnol (Cyllid) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

8 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu'r penodiad hwn.

Ail-benodi Aelod Cysylltiol (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

8 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-benodi Jonathan Griffiths am flwyddyn, tan 31 Mawrth 2020.

Y Cynnig Gofal Plant – Grantiau Gofal Plant 2019–20

8 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Grantiau Gofal Plant ar gyfer 2019–20.

Tir yn Ystad Ddiwydiannol Baglan, Baglan

8 Mai 2019

Gofynnwyd i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth gymeradwyo gwerthu'r tir.  

Rhaglen Gweithgareddau Flynyddol Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy

8 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar wariant i dalu am danysgrifiad Llywodraeth Cymru i Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy.

Cronfa Grant Eiddo ar gyfer Datblygu Busnes WEFO

8 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo dyfarnu grant eiddo.

Penodi dau aelod i Fwrdd Cymwysterau Cymru  

8 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar benodi Nicola Jayne Woods ac Anni Marie Duffy yn aelodau o 1 Ebrill 2019.

Sioe Frenhinol Cymru 2019

8 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar y cyllid ar gyfer dylunio ac adeiladu presenoldeb Llywodraeth Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru 2019.

Cymorth Grant ar gyfer Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

8 Mai 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid grant ar gyfer Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru I ategu'r gwaith o drawsnewid gofal cymdeithasol.

Adolygiad o Nofio am Ddim – Y Camau Nesaf

8 Mai 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar fodel newydd ar gyfer cyflawni’r Fenter Nofio am Ddim.

Grant Adnoddau Dysgu Cyfrwng Cymraeg i CBAC

7 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo trefniadau I roi cyllid grant i CBAC er mwyn cynhyrchu adnoddau cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr i gefnogi cymwysterau CBAC yn ystod blwyddyn ariannol 2019-2020.

Noddi Gwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau 2019/20

7 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo nawdd Llywodraeth Cymru i Wobrau Beacon Cymdeithas y Colegau 2019/20.

Ymateb i Ymgynghoriad Papur Gwyrdd Aviation 2050 – Cam 1

2 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar ddull gweithredu arfaethedig cam 1 er mwyn ymateb i ymgynghoriad Papur Gwyrdd Aviation 2050 Llywodraeth y DU.

Gwerthuso’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant – cyllido Mesur y Mynydd yn y dyfodol

2 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid pellach i brosiect Mesur y Mynydd.

Ail-benodi Bwrdd Strategol Busnes Cymru

2 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo ail-benodi Bwrdd Strategol Busnes Cymru.

Cyllideb Grŵp Cynghori’r Gweinidog 2019/20 a swydd Pennaeth Cyfiawnder Teuluol

2 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cytuno ar raglen waith ddiwygiedig Gwella Canlyniadau i Blant a chyllid ar gyfer 2019/20 I gefnogi ei rhaglen waith a Grŵp Cynghori’r Gweinidog. Cytunwyd hefyd i barhau i gyllido swydd Pennaeth Plant sy’n Derbyn Gofal a Chyfiawnder Teuluol hyd at 31 Mawrth 2021.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

2 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi gwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg mewn mesurau arbennig a chodi statws uwchgyfeirio’r sefydliad I ymyrraeth wedi’i dargedu.

Gwaredu Ased Trafnidiaeth

2 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu 1 Ased Trafnidiaeth.

Gwaredu tir yn Ardal Arloesi y Barri, Bro Morgannwg

2 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi caniatâd i Fro Morgannwg waredu tir yn Ardal Arloesi y fenter ar y cyd yn y Barri.

Teithio rhatach ar fws i bobl iau

2 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid o £2.0m (ac eithrio TAW) yn 2019-2020

i ddigolledu gweithredwyr bysiau a marchnata a hyrwyddo’r cynllun.

Cynllun Gweithredol Cyngor Celfyddydau Cymru 2019-20

2 Mai 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo Cynllun Gweithredol Cyngor Celfyddydau Cymru 2019/20 a’r prif dargedau perfformiad ynddo.

Seilwaith Digidol – Adolygiad o’r Farchnad Agored – Band Eang 2019

2 Mai 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gynnal gwaith ar yr Adolygiad o’r Farchnad Agored – Band Eang 2019.

Cymorth digidol ar gyfer y sector Ôl-16

2 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid i gefnogi’r gwaith o gyflenwi digidol yn y sector Addysg Bellach a sgiliau a chanlyniadau adolygiad o fodel cyllido a chyflenwi sgiliau Addysg Bellach Jisc (y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth) yng Nghymru.

Ail-benodi Aelod Annibynnol i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

2 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ail-benodi Melvin Jehu fel Aelod Annibynnol (Cymunedol). Bydd yn benodiad o 1 flwyddyn o 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020.

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Wylfa Newydd

1 Mai 2019

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cytuno i roi cydsyniad, o dan Adran 135 o Ddeddf Cynllunio 2008, i fuddiannau tir gweinidogion Cymru sydd eu hangen i gyflawni'r datblygiad cysylltiedig ar gyfer Wylfa Newydd gael eu cynnwys yn y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.  Mae Prif Weinidog Cymru hefyd wedi cytuno y gall swyddogion ymateb i'r Awdurdod Archwilio ar Ddyddiad Cau 10 (17 Ebrill) i gadarnhau mewn egwyddor (yn amodol ar gontract) nad yw'n gwrthwynebu rhoi cytundeb prydlesu i Horizon Nuclear Power mewn perthynas ag Ynys y Môr-wenoliaid (Tern Island).

Cyllid ar gyfer hyrwyddo Sain Tathan

1 Mai 2019

Cytunodd  Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i ariannu'r gwaith sydd ei angen i baratoi a hyrwyddo Sain Tathan, cartref Aston Martin.

Tir datblygu yng Nghaerdydd

1 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo defnydd tir yn y dyfodol yng Nghaerdydd.

Gwaredu eiddo

1 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu eiddo yn Ystradgynlais.

Ffurfioli enw a phenodi Bwrdd Cynghori

1 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r enw ‘AMRC Cymru’ (‘AMRC Wales’ at ddefnydd allanol) ar gyfer y cyfleuster ym Mrychdyn y cyfeiriwyd ato gynt wrth yr enw ‘Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch’ (AMRI).  Mae’r Gweinidog wedi cymeradwyo hefyd sefydlu bwrdd cynghori â swyddogaeth Gorchwyl a Gorffen (dim mwy na 2 flynedd) i oruchwylio’r gwaith o roi AMRC Cymru ar waith a’i redeg yn y cyfnod cynharaf.

Gwariant prosiect yr M4

1 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar wariant i dalu am weithgareddau hanfodol ac wedi’u hargymell.

Arian ar gyfer Cymdeithas Pysgotwyr Cymru Cyf

1 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i neilltuo £136,257.33 i Gymdeithas Pysgotwyr Cymru Cyf/Welsh Fisherman’s Association Ltd; i estyn y cynnig grant presennol tan fis Mawrth 2020; i gymeradwyo’n amodol £151,321.50 gan ddibynnu faint o arian sydd ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 202/21; ac yn cytuno i ystyried yr achos o blaid ariannu’r Gymdeithas ar ôl 2021 yng ngoleuni’r stocrestr a gynhelir ar ôl Brexit.

Ymestyn cynllun peilot Hospital to Healthier Homes

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ymestyn y cynllun peilot O’r Ysbyty i Gartrefi Iachach am chwe mis arall, ac i roi £175,000 o gyllid Llywodraeth Cymru I Fyrddau Iechyd Lleol sy’n cymryd rhan.

Osgoi ardrethi annomestig

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i roi cyllid tuag at y gost o her gyfreithiol newydd gan Gyngor Caerdydd yn erbyn ymddygiad sy’n osgoi ardrethi annomestig.

Neilltuo cyllid ar gyfer gwasanaethau cynghori

1 Mai 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i gynnig cyllid grant ar gyfer y Gronfa Gynghori Unigol i ddarparwyr gwasanaethau cynghori ar gyfer cyfnod cychwynnol o 12 mis (wedi ei rannu rhwng blynyddoedd ariannol 2019/20 a 2020/21), ac i ymestyn y dyfarniadau presennol o gyllid grant ar gyfer darparu gwasanaethau cynghori am gyfnod pellach o dri mis - 01/10/2019 I 31/12/2019.

Cais i gofrestru ysgol annibynnol yng Nghymru

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais gan Ysgol Y Rhos, Sir y Fflint i gofrestru fel ysgol annibynnol newydd.

Cynllun peilot Trafnidiaeth y Cymoedd

1 Mai 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo rhoi cyllid grant yn 2019-20 ar gyfer cynllun peilot blwyddyn, Trafnidiaeth y Cymoedd, i helpu i ddarparu ffyrdd o deithio addas, fforddiadwy, a hawdd eu defnyddio er mwyn cysylltu pobl, cymunedau, a swyddi.

Cynllun peilot gaeaf O’r Ysbyty i Gartrefi Iachach – cais am gyllid

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddarparu rhagor o wariant cyfalaf i ymestyn y cynllun peilot gaeaf Hospital to Healthier Homes sy’n cael ei gynnal gan asiantaethau gofal a thrwsio ledled Cymru.

Dosbarthu cyllid i dalu costau ychwanegol pensiynau athrawon 2019-20

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid i dalu costau ychwanegol pensiynau athrawon mewn  ysgolion a gynhelir, o’r cyfnod meithrin hyd at Flwyddyn 11, ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20.

Cyllid ar gyfer Galluoedd Cydnerthedd Cenedlaethol Cymru 2019-20

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cynnal a datblygu Galluoedd Cydnerthedd Cenedlaethol Cymru yn 2019-20.

Cyllid Urddas yn ystod Mislif i Golegau

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer 2019/20 i dalu am nwyddau mislif i’r holl ddysgwyr mewn Sefydliadau Addysg Bellach sydd eu hangen.

Dyrannu Grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr 2019 -20

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i barhau i ddyrannu Grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr ar gyfer 2019 -20 i un ar ddeg o awdurdodau lleol a gadwodd eu stoc tai, er mwyn iddynt allu bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2020 a pharhau i’w bodloni o hynny ymlaen.

Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Rhaglen i Raddedigion

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r derbyniadau i Wasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan: Rhaglen i Raddedigion ar gyfer 2020.

Llythyron cylch gwaith 2019-20 - Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru

1 Mai 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i roi £21,840,000 o gyllid refeniw a £1,086,000 o gyllid cyfalaf mewn cymorth grant i Amgueddfa Cymru yn 2019-20 a £9,585,000 o gyllid refeniw a £2,705,000 o gyllid cyfalaf mewn cymorth grant i’r Llyfrgell Genedlaethol yn 2019-20 ar gyfer cyflawni’r blaenoriaethau a amlinellir yn eu llythyron cylch gwaith blynyddol.

Ailbenodi Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ailbenodi Owen Burt, am ddwy flynedd, o 1 Mai 2019 hyd at 30 Ebrill 2021.

Ailbenodi Aelod Annibynnol (Prifysgol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo ailbenodi Jayne Sadgrove, am un flwyddyn, o 1 Ebrill 2019 hyd at 31 Mawrth 2020.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Global Teaching Labs

1 Mai 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ymestyn peilot y prosiect ymweld, ac i barhau i gefnogi datblygiadau MIT Global Teaching Labs. Mae’r Gweinidog hefyd wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer Global Teaching Labs am flwyddyn arall, hyd at uchafswm o £180,000.

Penodi Cadeirydd i Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan

18 Ebrill 2019

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gynllun i benodi Cadeirydd i Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan.

Cyllid Cyfalaf Dechrau'n Deg

18 Ebrill 2019

Mae'r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Gyllid Cyfalaf Dechrau'n Deg ar gyfer 2019–20.

Yr ymgynghoriad ar Gysylltu Cymunedau – Mynd i’r Afael ag Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol

18 Ebrill 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i'r adroddiad cryno ar Gysylltu Cymunedau – Mynd i’r Afael ag Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol gael ei gyhoeddi, gan gynnwys y datganiad ar y Camau Nesaf.

Cyllid cynnal a chadw cyfalaf ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru

18 Ebrill 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i roi cyllid cynnal a chadw cyfalaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cronfa Dyfodol yr Economi

18 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gyllid ar gyfer busnes.

Aelodau Bwrdd Chwaraeon Cymru

17 Ebrill 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo’r cynllun penodi ar gyfer recriwtio pedwar aelod bwrdd i Chwaraeon Cymru,

Cyllid ar gyfer rhaglenni astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

17 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo ceisiadau am gyllid ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16.

Cynllun Cynnig Gofal Plant Cymru 

17 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cwblhau cam darganfod y system Gwirio Cymhwystra sy’n berthnasol i gynllun Cynnig Gofal Plant Cymru.

Cyllidebau’r Is-adran Addysg Uwch

17 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniad arfaethedig cyllidebau’r Is-adran Addysg Uwch ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019-20 a hefyd arferion gwaith yr Is-adran.

Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth, Cadeirydd y Bwrdd Dyddiadur

17 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i estyn tymor Cadeirydd Bwrdd Dyddiadur y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth am gyfnod pellach o chwe mis hyd fis Mawrth.

Offer Pen Pwll Cefn Coed 

17 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol ar gyfer cwblhau’r gwaith o adfer y  Tyrau Pen Pwll Rhestredig Gradd Ii yn Amgueddfa Glofa Cefn Coed.

Gwaredu tir

17 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i waredu tir ym Mhorth Tywyn.

Ymgynghoriad ar fynediad hawdd at adeiladau rhestredig

17 Ebrill 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo ymgynghoriad cyhoeddus dros ddeuddeg wythnos ynghylch y ddogfen ganllaw ddrafft ‘Rheoli Mynediad Hawdd at Adeiladau Rhestredig yng Nghymru’.

Llythyr cylch gwaith ar gyfer Sector Development Wales Partnership (Diwydiant Cymru)

16 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r llythyr cylch gwaith ar gyfer Sector Development Wales Partnership (Diwydiant Cymru) ar gyfer 2019/20.

Cyllideb ar gyfer cynllun deuoli’r A465 Gilwern i Frynmawr 

16 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cynyddu’r gyllideb ar gyfer cynllun yr A465 Gilwern i Frynmawr, ac mae wedi cydnabod y dyddiad newydd ar gyfer cwblhau’r rhaglen.

Penodi aelodau i’r Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Nghymru

16 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo penodi Les Eckford a Sarah Carr yn aelodau o’r Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Nghymru.

Cyllid ar gyfer Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro

16 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chymeradwyo defnyddio cyllid cyfalaf trafodiadau ariannol i roi benthyciad i Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro i gefnogi sefyllfa cyfalaf yr undeb credyd tra mae’n gwneud newidiadau sylweddol i’w fodel busnes.

Cyllid ar gyfer Undeb Credyd Sir y Fflint Cyfan

16 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chymeradwyo rhoi benthyciad cyfalaf trafodiadau ariannol i Undeb Credyd Sir y Fflint Cyfan i brynu system feddalwedd TG newydd.

Cynhadledd flynyddol ColegauCymru 2019 

15 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2019.

Dyraniad ychwanegol y Gronfa Trafnidiaeth Leol

15 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi cyllid grant ychwanegol o’r Gronfa Trafnidiaeth Leol i Gyngor Caerdydd, Cyngor Sir Fynwy, a Chyngor Rhondda Cynon Taf.

Cyllideb Cangen Polisi’r Cyfnod Sylfaen

15 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniad y gyllideb ar gyfer Cymorth y Blynyddoedd Cynnar a’r Cyfnod Sylfaen yn 2019-20.

Llythyr cylch gwaith Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

15 Ebrill 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i roi £1,734,000 i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn 2019-20, ac mae wedi anfon y llythyr Cylch Gwaith ar gyfer 2019-20 a gweddill y tymor at y Comisiwn.

Ailbrisio Cynllun Pensiwn y GIG

15 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno bod Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid ychwanegol ar gyfer cynyddu cyfraniadau cyflogwyr y GIG i Bensiynau’r GIG yn 2019-20, a’r cyllid rheolaidd i dalu am y cynnydd yng nghyfraniad y cyflogwyr i sefydliadau GIG Cymru o 2020-21.

Ariannu Canolfan Cymru Gyfan Adrodd am Droseddau Casineb a Chymorth

15 Ebrill 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog  a’r Prif Chwip wedi cytuno i’r dyraniad ariannol am estyniad 12 mis ar gyfer Canolfan Cymru Gyfan Adrodd am Droseddau Casineb a Chymorth.

Penodi aelod cyntaf Bwrdd Ofcom i Gymru

15 Ebrill 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i benodi David Jones yn aelod Bwrdd Ofcom i Gymru.

Gwobrau Fulbright Cymru 19

15 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r cytundeb ariannu tair blynedd â Chomisiwn Fulbright i gryfhau’r cysylltiadau rhyngwladol rhwng Cymru a’r UD, mewn partneriaeth â Phrifysgolion Cymru.

Llunio polisi terfynol ar forlynnoedd llanw yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru

11 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i fwrw ymlaen â pholisi morlynnoedd llanw sy’n canolbwyntio ar dystiolaeth, o ran Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Mae’r dull gweithredu hwn yn cydnabod y cymhlethdod annatod sydd ynghlwm wrth gynllunio ar gyfer y sector hwn sy’n datblygu, ac mae’n ddull sy’n canolbwyntio ar ddatblygu rhagor o dystiolaeth.

Tystiolaeth Iechyd Ychwanegol – y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

11 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu tystiolaeth atodol i’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Galluogi Tai Gwledig - Cyllid Refeniw 2019-20

11 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid refeniw yn 2019-20 i gefnogi’r prosiect Galluogi Tai Gwledig

Cynnydd o ran awdioleg mewn gofal sylfaenol drwy Gymru

11 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid o hyd at £159,790 (gan gynnwys TAW) i brynu cyfarpar awdioleg arbenigol mewn 7 bwrdd iechyd, ac i ddarparu hyfforddiant penodol a fydd yn galluogi awdiolegwyr i ddefnyddio’r cyfarpar mewn gofal sylfaenol.

Ysgolion yr 21ain ganrif – Achosion Busnes ar gyfer Hybiau Cymunedol – Ebrill 2019

11 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo’r dyraniad cyllid i gefnogi hybiau cymunedol a chanolfannau dysgu cymunedol.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

10 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi cyllid cyfalaf Dechrau’n Deg i Gyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Sir y Fflint, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cyllid ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol

10 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cytuno i neilltuo £187,500 ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan – Rhaglen i Raddedigion

10 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo addasu costau cyflogau graddedigion, yn seiliedig ar gyfanswm y costau gwirioneddol (gan gynnwys argostau megis Yswiriant Gwladol a Phensiwn), ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19, yn ogystal ag addasiad i adlewyrchu costau cyflog a amcangyfrifir am weddill y Rhaglen, yn seiliedig ar amcanestyniad o’r codiadau cynyddrannol a chostau byw.

Grant Cymunedau a Phlant 2019-20

10 Ebrill 2019

Mae’r Prif Weinidog wedi cymeradwyo’r dyraniad cyllid terfynol ar gyfer Abertawe, ac mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r dyraniadau diwygiedig ar gyfer Ynys Môn, Pen-y-bont ar Ogwr, Gwynedd a Chastell-nedd Port Talbot ar gyfer Grant Cymunedau a Phlant 2019-20.

Amryw o faterion sy’n ymwneud â pholisi organau a meinwe, gan gynnwys penderfyniadau cyllido

10 Ebrill 2019
 
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail gadarnhau cyfraniad Llywodraeth Cymru i gyllid blynyddol yr Awdurdod Meinweoedd Dynol; y dyraniad cyllid ar gyfer cyfathrebu ar gyfer 2019/20 a 2020/21; a chyfraniad Cymru tuag at weithredu Normothermic Regional Perfusion ar draws y DU.

Penodiadau i’r Pwyllgor ar Reoli Gwastraff Ymbelydrol

10 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo’r cynllun i benodi hyd at 5 aelod newydd i’r Pwyllgor ar Reoli Gwastraff Ymbelydrol, ac mae hefyd wedi cytuno i ymestyn tymhorau Dr Janet Wilson a Dr Gregg Butler am chwe mis arall.

Darparu rhagolygon annibynnol ar gyfer trethi Gymru

10 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno y dylai’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol gyhoeddi dogfen y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Rhyngwladol diwygiedig, dogfen y Cylch Gorchwyl, a’r Fframwaith Ariannol ar ei gwefan.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cyllid ychwanegol ar gyfer prosiect Llwynpia Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Proses gaffael ar gyfer prosiect ymchwil i gasglu tystiolaeth sylfaenol ar gydraddoldeb rhywiol mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM) yng Nghymru

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i broses gaffael er mwyn gosod contract ar gyfer cwblhau prosiect ymchwil i gasglu tystiolaeth ar gydraddoldeb rhywiol mewn STEMM yng Nghymru a meincnodi’r data. Mae’r Gweinidog hefyd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ymgymryd â’r prosiect ar ôl i’r broses dendro gael ei chwblhau.

Penodi Cadeirydd i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – canlyniad cyfweliad

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Martin Woodford am dair blynedd o 1 Ebrill 2019.

Penodi aelod annibynnol (Cyfalaf ac Ystadau) i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cyllid ychwanegol ar gyfer prosiect Llwynpia Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Proses gaffael ar gyfer prosiect ymchwil i gasglu tystiolaeth sylfaenol ar gydraddoldeb rhywiol mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM) yng Nghymru

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i broses gaffael er mwyn gosod contract ar gyfer cwblhau prosiect ymchwil i gasglu tystiolaeth ar gydraddoldeb rhywiol mewn STEMM yng Nghymru a meincnodi’r data. Mae’r Gweinidog hefyd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ymgymryd â’r prosiect ar ôl i’r broses dendro gael ei chwblhau.

Penodi Cadeirydd i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – canlyniad cyfweliad

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Martin Woodford am dair blynedd o 1 Ebrill 2019.

Penodi aelod annibynnol (Cyfalaf ac Ystadau) i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu’r penodiad hwn.

Penodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu’r penodiad hwn.

Cyllid ar gyfer rhaglenni diogelwch cymunedol yr Awdurdodau Tân ac Achub yn 2019-20

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chytuno ar gyllid ar gyfer rhaglenni diogelwch cymunedol yr Awdurdodau Tân ac Achub yn 2019-20.

Ysgolion yr 21ain Ganrif – Achosion busnes Mawrth

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar yr achosion busnes isod a ddylai, yn unol ag argymhellion y Panel Buddsoddi, gael symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a/neu y dylid dyrannu cyllid ar eu cyfer. 

Achosion busnes – Band B:
• Casnewydd - Ysgol Glan Llyn – Darpariaeth TGCh a FFE – Achos Cyfiawnhad Busnes
• Casnewydd – Ysgol Gyfun Is Coed – Achos Amlinellol Strategol / Achos Busnes Amlinellol
• Abertawe – Ysgol Gyfun Gŵyr - Achos Amlinellol Strategol / Achos Busnes Amlinellol
• Grŵp Llandrillo Menai – Campws newydd Bangor - Achos Amlinellol Strategol
• Coleg Penybont – Cyfleuster STEAM - Achos Busnes Amlinellol

Amrywiadau:
• Band A – Rhondda Cynon Taf – amrywiad i Raglen Amlinellol Strategol
• Band B – Casnewydd - amrywiad i Raglen Amlinellol Strategol

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo’r achos busnes canlynol y dylid dyrannu cyllid ar ei gyfer yn

unol ag argymhelliad y Panel Buddsoddi. 

Achos busnes – Band B:

• Powys – Ysgol Uwchradd y Trallwng - Achos Cyfiawnhad Busnes

Ailbenodi i Fwrdd Iechyd Lleol Bae Abertawe (a elwid gynt yn Brifysgol Abertawe Bro Morgannwg)

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Mrs Maggie Berry yn aelod annibynnol o Fwrdd Iechyd Lleol Bae Abertawe am bedair blynedd o 1 Mai 2019.

Llythyr cynnig grant StreetGames

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer elusen StreetGames yn 2019-20.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddechrau’r broses o benodi aelod annibynnol i Fwrdd Iechyd Addysg Powys, a fydd yn gyfrifol am Gyfalaf ac Ystadau.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddechrau’r broses o benodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Gareth Evans yn aelod cyswllt (Cadeirydd y Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu’r penodiad hwn.

Penodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i hysbysebu’r penodiad hwn.

Cyllid ar gyfer rhaglenni diogelwch cymunedol yr Awdurdodau Tân ac Achub yn 2019-20

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chytuno ar gyllid ar gyfer rhaglenni diogelwch cymunedol yr Awdurdodau Tân ac Achub yn 2019-20.

Ysgolion yr 21ain Ganrif – Achosion busnes Mawrth

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar yr achosion busnes isod a ddylai, yn unol ag argymhellion y Panel Buddsoddi, gael symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a/neu y dylid dyrannu cyllid ar eu cyfer. 

Achosion busnes – Band B:
• Casnewydd - Ysgol Glan Llyn – Darpariaeth TGCh a FFE – Achos Cyfiawnhad Busnes
• Casnewydd – Ysgol Gyfun Is Coed – Achos Amlinellol Strategol / Achos Busnes Amlinellol
• Abertawe – Ysgol Gyfun Gŵyr - Achos Amlinellol Strategol / Achos Busnes Amlinellol
• Grŵp Llandrillo Menai – Campws newydd Bangor - Achos Amlinellol Strategol
• Coleg Penybont – Cyfleuster STEAM - Achos Busnes Amlinellol

Amrywiadau:
• Band A – Rhondda Cynon Taf – amrywiad i Raglen Amlinellol Strategol
• Band B – Casnewydd - amrywiad i Raglen Amlinellol Strategol

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo’r achos busnes canlynol y dylid dyrannu cyllid ar ei gyfer yn

unol ag argymhelliad y Panel Buddsoddi. 

Achos busnes – Band B:

• Powys – Ysgol Uwchradd y Trallwng - Achos Cyfiawnhad Busnes

Ailbenodi i Fwrdd Iechyd Lleol Bae Abertawe (a elwid gynt yn Brifysgol Abertawe Bro Morgannwg)

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Mrs Maggie Berry yn aelod annibynnol o Fwrdd Iechyd Lleol Bae Abertawe am bedair blynedd o 1 Mai 2019.

Llythyr cynnig grant StreetGames

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer elusen StreetGames yn 2019-20.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddechrau’r broses o benodi aelod annibynnol i Fwrdd Iechyd Addysg Powys, a fydd yn gyfrifol am Gyfalaf ac Ystadau.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddechrau’r broses o benodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Bae Abertawe.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

8 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Gareth Evans yn aelod cyswllt (Cadeirydd y Fforwm Gweithwyr Iechyd Proffesiynol) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Yr Addasiadau Terfynol i Fframwaith Contractiol Fferylliaeth Gymunedol 2018-19

4 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar yr Addasiadau Terfynol i Fframwaith Contractiol Fferylliaeth Gymunedol 2018-19, ac ar flaenoriaethau 2019-20.

Cyllid parhau ar gyfer Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

4 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi’r tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn 2019-20.

Cynllun yr A477 Llanddowror i Ros-goch

4 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu 2 Ased Trafnidiaeth.

Gwaredu asedau

4 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu 1 Ased Trafnidiaeth.

Ailflaenoriaethu cyllid er mwyn darparu cymorth ychwanegol ar gyfer yr agenda chwarae yn 2018-19

4 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailflaenoriaethu cyllid er mwyn darparu cymorth ychwanegol ar gyfer yr agenda chwarae yn 2018-19

Datblygiadau digidol Busnes Cymru yn 2019

4 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo taliad Busnes Cymru ar gyfer datblygiadau digidol.

Gwariant Fibrespeed yn 2019-20

4 Ebrill 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar wariant er mwyn parhau i gyflwyno a chynnal a chadw buddiannau Fibrespeed Llywodraeth Cymru yn ngogledd Cymru.

Symud gwariant diwedd blwyddyn

4 Ebrill 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i symud rhagolygon gwariant refeniw a gymeradwywyd yn flaenorol o flwyddyn ariannol 2018/19 i 2019/20.

Gwariant i wella llwybrau clinigol

4 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddyrannu cyllid o £10 miliwn i wella llwybrau clinigol yn 2019-20.

Cyllid i hyrwyddo’r Gymraeg yn 2019-20 (ac arferion gweithio)

4 Ebrill 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo dyrannu £2.556m i gefnogi gweithredu Cymraeg 2050.

Datganiad Ysgrifenedig – diweddariad ar strwythur a llywodraethiant Gwybodeg Iechyd yng Nghymru yn y dyfodol

4 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig er mwyn rhoi diweddariad i Aelodau’r Cynulliad ar yr adolygiad o strwythur a llywodraethiant Gwybodeg Iechyd yng Nghymru yn y dyfodol.

Cynllun Cyflawni Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru 2019/20

4 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cynllun cyflawni Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20.

Adolygiad o gynnydd y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol o ran datblygu cronfeydd cyfun

4 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i adolygu cynnydd y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol o ran datblygu cronfeydd cyfun.

Penodi aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru

4 Ebrill 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi penodi 7 Aelod newydd i Gyngor Celfyddydau Cymru. Penodwyd Alison Mears, Devinda De Silva, Gwennan Mair Jones, Lhosa Daly, Sarah Younan, Tudur Hallam a Victoria Provis am gyfnod o 3 blynedd, gan ddechrau ar 1 Ebrill 2019.

Gwaredu Ty Menai i Grwp Llandrillo Menai

2 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu Ty Menai a’r tir datblygu cyfagos ym Mharc Busnes Parc Menai, Bangor.

Grwp Gorchwyl a Gorffen Bwrdd Cynghori Gweinidogol  ar yr Economi Sylfaenol

2 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i sefydlu Grwp Gorchwyl a Gorffen Bwrdd Cyngori Gweinidogion ar yr Economi Sylfaenol.

Materion Treth Cymorth i Brynu

2 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi nodi y strwythur newydd sydd angen ei sefydlu rhwng Llywodraeth Cymru, Banc Datblygu Cymru a Cymorth i Brynu Cymru i ddarparu cynllun Cymorth i Brynu – Cymru; a hefyd wedi cymeradwyo gwariant ar gyngor cyfreithiol arbenigol.

Cytundeb rhentu Stiwdio Pinewood

2 Ebrill 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cytundeb rhentu ar gyfer Stiwdio Pinewood Cymru a’r gwaith landlord cysylltieidg sydd ei angen.

Cyllideb Cangen Adnoddau y Gymraeg mewn Addysg

2 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymerdwyo dyraniad y cyllid i Gangen Adnoddau y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer comisiynu adnoddau addysgol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn ystod 2019-20.

Grant Cymorth Busnes ar gyfer y sector Gofal Plant

2 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidaieth, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y grant cymorth busnes ar gyfer cynllun gweithlu 10 mlynedd gofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar.

Cyllid i gefnogi dysgwyr o gefndir lleiafrifoedd ethnig a dysgwyr sy'n Sipsiwn, Roma a Theithwyr

2 Ebrill 2019

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y dyraniadau cyllid i Awdurdodau Lleol ar gyfer gwasanaethau I gefnogi dysgwyr o gefndir lleiafrifoedd ethnig a dysgwyr sy'n Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn 2019-20.

Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol- Cam 2- Gweledigaeth

2 Ebrill 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip wedi cytuno ar y weledigaeth a'r egwyddorion ar gyfer cydraddoldeb rhywiol a fydd yn sail i Gam 2 o'r adolygiad cyflym.

Cyllid i osgoi cau Cyfiawnder Lloches (Asylum Justice)

2 Ebrill 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip wedi cytuno ar y cynnig i roi cymorth ariannol o £25,000 I Cyfiawnder Lloches (Asylum Justice) yn 2019/20. Bydd y cyllid yn helpu i dalu cyflog y Cyfarwyddwr Cyfreithiol a chostau cysylltiedig, gan gynnwys costau paratoi ceisiadau am gyllid o ffynonellau eraill.

Dogfen Fframwaith Cymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru

1 Ebrill 2019

Cymeradwyodd y Gweinidog Addysg ddogfen Fframwaith Cymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Ceisiadau am Gyllid Strategol o dan Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio

1 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol  wedi cytuno ar ddyrannu cyllid y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio i ddau gais prosiect statudol yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru sef Marchnad Dan Do Casnewydd a 11 Nolton Street Pen-y-bont ar Ogwr.

Banc Datblygu Cymru – Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru

1 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo sefydlu Cronfa Micro Fenthyciadau Cymru a fydd yn cael ei gweithredu gan Fanc Datblygu Cymru. Bydd y Gronfa yn cael ei lansio yng ngwanwyn 2019.

Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol Dewis Gyrfa/Career Choices ar gyfer 2019-20

1 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar  Lythyr Cylch Gwaith Blynyddol Dewis Gyrfa/Career Choices ar gyfer 2019-20 ac ar y dyraniad o £18.8 miliwn o gyllid craidd i CCDG Ltd/Gyrfa Cymru ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019-20.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Dewis Gyrfa/Career Choices

1 Ebrill 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, y Gweinidog Addysg a’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i roi cyllid ychwanegol o hyd at 0.74 miliwn i Dewis Gyrfa/Career Choices ar gyfer 2018-19 yn unig, er mwyn talu’r TAW anadenilladwy sy’n gysylltiedig â’u grant craidd a roddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Cronfa Datblygu Eiddo Cymru

1 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ychwanegol ar gyfer Cronfa Datblygu Eiddo Cymru.

Ysgolion yr 21ain Ganrif

1 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar yr achosion busnes isod a ddylai, yn unol ag argymhellion y Panel Buddsoddi, gael symud ymlaen i gam nesaf y broses achosion busnes a/neu y dylid dyrannu cyllid ar eu cyfer. 

• Band B − Coleg Gwent −  Y Campws Arlwyo ym Mrynbuga − Achos Cyfiawnhad Busnes
• Band B – Abertawe – Llandeilo Ferwallt – Achos Amlinellol Strategol/Rhaglen Amlinellol

Strategol
• Band B – Castell-nedd Port Talbot – Cefn Saeson – Achos Busnes Llawn
• Band B – Sir Benfro – Ysgol Uwchradd a Reolir yn Wirfoddol Hwlffordd ac Ysgol Uwchradd

Aberdaugleddau – Achos Amlinellol Strategol
• Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol – Sant Ethelwold –  Sir y Fflint (Llanelwy)
• Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol - Bronington - Wrecsam (Llanelwy)
• Grant Cyfrwng Cymraeg – Casnewydd − Pilgwenlli
• Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – Cyllid Consortiwm Recriwtio Addysg Uwch

Amrywiadau:
• Abertawe – Ysgol Gynradd Gorseinon − Amrywiad – Cynnydd yng Nghostau’r Prosiect
• Coleg Gwent – Band B – Cynnydd yn y Rhaglen Amlinellol Strategol

• Merthyr Tudful – Band B – Cynnydd yn y Rhaglen Amlinellol Strategol

Y Grant Cymorth Tai

1 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried ac wedi cytuno’n derfynol ar sut y dylid defnyddio’r Grant Cymorth Tai ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20.

Y Rhaglen Byw’n Annibynol

1 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y dyraniadau cyllid terfynol ar gyfer 2019-20 ar gyfer Asiantaethau Gwella Cartrefi ac ar gyfer y Rhaglen Refeniw Addasiadau Ymateb Cyflym, a fydd yn cael ei roi i Asiantaethau Gofal a Thrwsio.  

Amcangyfrif o gyllideb y Comisiynydd Plant ar gyfer 2019-20

1 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd wedi cytuno ar yr amcangyfrif o gyllideb y Comisiynydd Plant ar gyfer 2019-20.

Llythyr Dyrannu Grant i Gymwysterau Cymru ar gyfer 2019-20

1 Ebrill 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar y Llythyr Dyrannu Grant i Gymwysterau Cymru ar gyfer 2019-20.

Llythyr Cylch Gwaith Cyngor Celfyddydau Cymru 2019-21

27 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i ddyrannu gwerth £31,227,000 o gyllid refeniw a gwerth £355,000 o gyllid cyfalaf i Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2019-20 at ddiben cyflawni’r blaenoriaethau a amlinellir yn y llythyr cylch gwaith a anfonwyd i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cyllid ar gyfer cyfarpar profi golwg ym maes gofal sylfaenol i blant a/neu bobl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol

27 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid untro o hyd at £150,150 (yn cynnwys TAW) yn 2018-19 ar gyfer prynu cyfarpar arbenigol sy’n profi golwg. Caiff y cyllid ei ddosbarthu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, gan mai ef yw’r bwrdd iechyd sy’n gyfrifol am wasanaeth Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru, a hynny ar ran pob bwrdd iechyd, ar gyfer practisiau optometreg yng Nghymru.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio – Canolbarth Cymru

27 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chytuno i gefnogi prosiect strategol o dan y rhaglen TRI ar gyfer Canolbarth Cymru.

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

27 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo nifer o geisiadau ar gyfer rhaglenni astudio newydd a hefyd gais am newid i raglen astudio gymeradwy ar gyfer darpariaeth arbenigol ôl-16.

Cymorth grant tuag at gost adleoli gwaith celf Banksy

27 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i ddarparu grant o £53,106 tuag at gost tynnu i lawr a symud waith celf Banksy i ganol tref Port Talbot.

Tai Cydweithredol yng Nghymru

26 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ymestyn ffocws tai cydweithredol i dai dan arweiniad y gymuned, ac wedi cymeradwyo cyllid refeniw ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru yn 2019-20 a 2020-21 i gefnogi Prosiect Tai Cydweithredol a Thai dan Arweiniad y Gymuned Cymru.

Cynnig i leihau nifer y teitlau swyddi sy’n cael eu defnyddio ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd mewn lleoliadau clinigol

26 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i leihau nifer y teitlau swyddi a gofnodwyd ar Gofnodion Staff Electronig GIG Cymru ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd mewn lleoliadau clinigol i helpu i gynllunio’r gweithlu, sicrhau bod modd cysoni teitlau swyddi’r gweithlu yn genedlaethol a’r cymwyseddau cysylltiedig angenrheidiol. 

Cyllid ar gyfer Pêl-droed Stryd Cymru

26 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyfraniad o £75,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru dros gyfnod o dair blynedd a fydd yn dechrau 2019-2020, i helpu gyda’r gwaith o ddatblygu Pêl-droed Stryd Cymru at y dyfodol.

Cyllideb 2018/19 a Blaenddyraniadau Dangosol ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol

26 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar y dyraniad ar gyfer cyllideb y Grant Tai Cymdeithasol ar gyfer 2018-19 ac ar y blaenddyraniadau dangosol ar gyfer  2019-20 a 2020-21, ac mae wedi cytuno hefyd ar y gwariant ar gyfer gwaith gan ymgynghorwyr ar ddiwygio’r Grant ac ar y broses craffu technegol.

Gosod Amcangyfrif Comisiynydd y Gymraeg o Incwm a Gwariant ar gyfer y flwyddyn 2019-20

26 Mawrth 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cyllideb derfynol o £3,156,600 ar gyfer Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2019-20.

Ailddyrannu’r Gyllideb ar gyfer 2018-19

26 Mawrth 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cytuno y ceir ailddyrannu cyllid refeniw ar gyfer 2018-19 er mwyn helpu Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru i ymdopi â phwysau o ran costau gweithredu. 

Dyraniadau Refeniw Ychwanegol yn ystod y Flwyddyn o ‘r Grant Diogelwch ar y Ffyrdd ac o’r Gronfa Teithio Llesol 2018-19

26 Mawrth 2019

Mae Gweinidog a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid ychwanegol I Gyngor Caerdydd o dan y Grant Diogelwch ar y Ffyrdd a chyllid ychwanegol i Gyngor Conwy o’r Gronfa Teithio Llesol.

Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Morol Cymru

25 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos ar y canllawiau drafft, Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Morol Cymru.

Cronfa Eiddo Masnachol Cymru

25 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Cronfa Eiddo Masnachol Cymru i’w ddarparu gan Banc Datblygu Cymru, ac mae disgwyl iddo weithredu am 5-8 mlynedd gyda’r potensial i weithredu am yn hirach os bydd digon o gapasiti, yn amodol ar y galw a chyllid cyfalaf craidd ychwanegol Llywodraeth Cymru.

Y Gronfa Gofal Integredig – Cynigion Cyllid Cyfalaf ar gyfer Gorllewin Cymru a Chaerdydd a’r Fro

25 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried ac wedi cytuno ar nifer o gynigion prosiectau cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig yn Ardal Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru yn ogystal â threfniadau rheoli rhaglenni yn rhanbarthau Gorllewin Cymru a Chaerdydd a’r Fro.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio – Ceisiadau Cyllid y Canolbarth

25 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gefnogi ceisiadau i’r Gronfa Ddatblygu dan y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio ar gyfer rhanbarth y Canolbarth.

Argymhelliad y Panel Buddsoddi 5 Chwefror 2019

25 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i roi cyllid ar gyfer busnes.

Cynllun Cyflawni Carbon Isel 2016-2020

25 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar gynnwys a chyhoeddiad polisïau a chynigion yn ymwneud â datgarboneiddio yr Economi, Sgiliau, Busnes, Diwydiant a Thrafnidiaeth fel rhan o Gynllun Cyflawni Carbon Isel Llywodraeth Cymru ar gyfer y gyllideb garbon gyntaf (2016-2020).

Cyllid Grant ar gyfer yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Isranbarth Cymru 2019-20 i 2021-22

25 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i barhau i roi cyllid grant refeniw i’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar gyfer y flwyddyn 2021/22 i ariannu gweithwyr presennol dan y Cytundeb Tridarn.  Cytunodd hefyd ar gyllid grant ychwanegol yn 2020/21 a 2021/22 ar gyfer cynllun peilot a gymeradwywyd i ehangu plismona cymunedol yn y Rhyl, Dinbych y Pysgod a Machynlleth ac ar reilffyrdd yr ardal, er mwyn gweithredu’r cynllun hwnnw yn llawn. 

Parhau i roi cymorth grant i gefnogi darpariaeth dysgu cyfrwng Cymraeg

20 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cyngor mewn perthynas â pharhau â’r cyllid grant ar gyfer Sgiliaith, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a’r Urdd i gefnogi darpariaeth dysgu cyfrwng Cymraeg.  

Cyllid ar gyfer ymchwil i oed a gwaith

20 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer cynnal ymchwil i heneiddio a gwaith: safbwyntiau cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru, a fydd yn cael ei gynnal yn 2019.  

Cyllid i alluogi cymunedau i nodi Diwrnod Windrush 2019

20 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo cyllid o hyd at £40,000 ar gyfer dathliadau Diwrnod Windrush yng Nghymru drwy ddarparu hyd at £5,000 i bob Awdurdod Lleol ‘sy’n cynnal’ yng Nghynllun Grant y Cynllun Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol. Bydd Cydgysylltwyr Cydlyniant Cymunedol yn gweithio gyda sefydliadau i gefnogi digwyddiadau Diwrnod Windrush.

Dyraniad Craidd 2019-20 i Addysg a Gwella Iechyd Cymru

19 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar Ddyraniad Craidd 2019-20.

Cyngor Tref Doc Penfro – Cais i Gymeradwyo Benthyciad

19 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gais i gymeradwyo benthyciad i Gyngor Tref Doc Penfro yn 2019-20.

Cysoni dyddiadau tymor ysgol 2020-21

19 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i beidio â defnyddio pwerau i gysoni dyddiadau tymor ysgol ar gyfer 2020/21.

Gwerthu Tir, Casnewydd

19 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir yng Nghasnewydd.

Trosglwyddo tir yn Fferm Pen Y Bont, yr Wyddgrug

19 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo trosglwyddo 1.8 erw o dir yn Fferm Pen Y Bont, yr Wyddgrug i Gyngor Sir y Fflint i’w ddefnyddio fel llwybr beicio posibl.

Cysylltiadau â Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Bwyd Ewropeaidd yng Nghymru

19 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gymeradwyo cyfraniad ariannol o €150,000 er mwyn i Arloesi Bwyd Cymru ddod yn bartner ym menter Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Bwyd Ewropeaidd yn ystod 2019, 2020 a 2021 er mwyn hybu arloesedd ac entrepreneuriaeth ar draws Ewrop a meithrin prosiectau / partneriaethau rhanbarthol newydd yn yr UE i helpu i ddatblygu diwydiant bwyd a diod Cymru.

Dyfarnu Cyllid Cyfalaf ar gyfer Gwastraff ac Effeithlonrwydd Adnoddau

19 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gynnig cymorth cyllid cyfalaf ychwanegol i holl awdurdodau lleol Cymru er mwyn gweithredu ac ehangu’r gwasanaeth ar wahân ar gyfer casglu gwastraff Cynhyrchion Hylendid Amsugnol y cartref.

Cymorth Cynllunio Ariannol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

19 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid ychwanegol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn sicrhau cymorth allanol i ddatblygu cynllun ariannol ar gyfer 2019-2020.

Adroddiad monitro Safon Ansawdd Tai Cymru Cymdeithasau Tai Trosglwyddo Gwirfoddol ar Raddfa Fawr – Rhagfyr 2018

19 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno ar gyllid ar gyfer y 10 cymdeithas dai Trosglwyddo Gwirfoddol ar Raddfa Fawr ar gyfer 2020-21.

Rhaglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys

14 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gyfrannu i’r Rhwydwaith Gwasanaethau Brys sydd dan arweiniad y Swyddfa Gartref; i Wasanaeth Tân ac Achub Cymru; ac i adolygu’r Achos Busnes Llawn a goruchwylio’r Rhwydwaith Gwasanaethau Brys yn gyfreithiol.

Rhaglen Cyfalaf a Refeniw Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2019/20

14 Mawrth 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar Raglenni Cyfalaf a Refeniw Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar gyfer 2019/20.

Cytundeb Trwyddedu Cenedlaethol Hwb - Microsoft

14 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllido cytundeb trwyddedu cenedlaethol ar gyfer Microsoft M365 A3, a gaiff ei roi ar waith drwy denantiaeth Office 365 genedlaethol Hwb ym mhob ysgol a gynhelir yng Nghymru, gan ddechrau ym mlwyddyn ariannol 2018-19.

Yr Adolygiad o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy yn 2019/20

14 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo costau cefnogi gwaith yr Adolygiad o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy yn 2019/20.

Cyllid ar gyfer Fforymau Gallu Ariannol Cymru – 2019/20

14 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried ac wedi cytuno ar y cyllid i’w roi tuag at gostau cynnal tri Fforwm Gallu Ariannol Cymru rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020.

Cyfalaf cynhaliaeth ar gyfer Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru

14 Mawrth 2019
 
Mae’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i ddarparu cyfalaf cynhaliaeth ychwanegol i Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru.

Diweddariad ar Brosiect Rhwydwaith Gwybodaeth Digartrefedd ar y Stryd

13 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi nodi’r diweddariad ar brosiect Rhwydwaith Gwybodaeth Digartrefedd ar y Stryd a chytuno cyllid ar gyfer Adolygiad Sicrhau’r Prosiect.

Gwaredu tir ym Mharc Busnes Woodlands, Ystradgynlais, Powys

13 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu tir ym Mharc Busnes Woodlands, Ystradgynlais.

Taith Prydain y Menywod 2019

13 Mawrth 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  wedi cymeradwyo cyllid grant i gefnogi ‘r gwaith o hyrwyddo a chynnal Taith Prydain y Menywod 2019.

Rhaglen Gyflwyno Ffibr Olynol – Cwmpasu Sicrhad Technegol

13 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gynnal gwaith Cwmpasu Sicrhad Technegol.

Diweddariad Polisi ar Geisiadau Gorchmynion Niferus

13 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno y dylid dyfeisio proses newydd a llunio canllawiau newydd ac y dylid rhoi gwybod i’r ymgeiswyr cyfredol.

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 – Adran 77, Cais Galw i Mewn

13 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi penderfynu y dylid galw i mewn cais 18/0872/13, sydd ar hyn o bryd gerbron Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, er mwyn i Weinidogion Cymru benderfynu arno.

Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

13 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i daliad ex gratia i fyfyriwr i gydnabod gwasanaeth gwael i gwsmeriaid gan Cyllid myfyrwyr Cymru.

Rhaglen Cymorth Gwenyna’r UE ar gyfer 2019-2022

12 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo elfen Cymru o gais y DU i barhau â’r Rhaglen Cymorth Gwenyna’r UE ar gyfer 2019-2022, er mwyn cefnogi’r mesurau cyfredol a nodir yn y Rhaglen Wenyna ar gyfer 2017-2019.

Cyllid Buddsoddi Cyfalaf – Panel Argymell 22 Ionawr 2019

12 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyfarnu i fusnes gyllid buddsoddi cyfalaf o Gronfa Dyfodol yr Economi.

Cyllid Buddsoddi Cyfalaf – Panel Argymell 5 Chwefror 2019

12 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect Twristiaeth.

Cyllid Buddsoddi Cyfalaf – Panel Argymell 12 Chwefror 2019

12 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiect Twristiaeth.

Cyfarwyddwr Clinigol Ysgol Fferylliaeth Caerdydd

12 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyfrannu cyllid Llywodraeth Cymru tuag at gost Cyfarwyddwr Clinigol Ysgol Fferylliaeth Caerdydd.

Penodi Aelod Cysylltiol (Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid)

12 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo penodiad Keith Sutcliffe i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. 

Cyllid ar gyfer Cymraeg i Oedolion 2019-20

12 Mawrth 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cyllid o £10.71m i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol  am y cyfnod 1 Awst 2019 - 31 Gorffennaf 2020 ar gyfer y rhaglen Cymraeg I Oedolion.

Cyllid ar gyfer System Adrodd Microbiolegol

12 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu cyllid Llywodraeth Cymru yn 2018-19 ar gyfer cyflwyno System Adrodd Microbiolegol i’w defnyddio o fewn GIG Cymru.

Myfyrwyr Cyllid Myfyrwyr Cymru sy’n mynd i Brifysgol Llundain ym Mharis

12 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno y dylai myfyrwyr sy’n derbyn cyllid ar gyfer cyrsiau ym Mhrifysgol Llundain ym Mharis (ULIP, sef the University of London in Paris) barhau i dderbyn cymorth  tan ddiwedd eu cwrs (os byddant yn parhau i fodloni’r meini prawf eraill). Nid yw cyrsiau ULIP yn rhai dynodedig gan fod mwy na 50% o’r cwrs yn cael ei gyflawni y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Menter ar y Cyd Oakdale

12 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i adnewyddu buddiant mewn eiddo.

Y gyllideb Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)

11 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno y ceir defnyddio tanwariant o’r gyllideb Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) i helpu gyda deunyddiau hyrwyddo, gwaith codi ymwybyddiaeth a gwella sgiliau, datblygu a chymorth ym maes Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) ac atal caethwasiaeth. 

Y Gronfa Datblygu Prosiectau

11 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cais rhanbarth y Gogledd o dan y Gronfa Datblygu Prosiectau ar gyfer prosiect ‘Nyth’ yng Ngwynedd a chais Prosiect Thematig rhanbarth y Canolbarth ar gyfer Cronfa Buddsoddi mewn Eiddo yng Nghanol Trefi.   

Cynhyrchu Fideo ar gyfer Ysgol Haf 2019

11 Mawrth 2019
 
Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi rhoi cymeradwyaeth ar gyfer caffael cyflenwr i gynhyrchu fideo i gefnogi Ysgol Haf Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru 2019.  

Dyrannu cyllid ar gyfer Cymorth Dysgu Ychwanegol

11 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddyrannu’r cyllid er mwyn helpu deg dysgwr i fynd i Goleg Swydd Gaerloyw.

Cyllid ar gyfer Rhwydwaith Seren 2019/20

11 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i roi cymorth ar gyfer gweithgareddau drwy Rwydwaith Seren, ar gyfer y cyfnod cyn 16 a’r cyfnod ar ôl 16, yn ystod 2019-2020.

Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain – Penodi Aelodau Annibynnol gan Weinidog

11 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno mai Defra, ar y cyd â Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain, fydd yn cynnal y broses benodi ffurfiol i benodi aelod annibynnol, anweithredol o’r Bwrdd yn unol â’r Cod Llywodraethu Gweinidogol ar Benodiadau Cyhoeddus (y Cod). Mae’r Gweinidog wedi cytuno hefyd fod Defra, ar y cyd â Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain, yn ailbenodi Peter Barren yn aelod annibynnol o’r Bwrdd am dymor arall o 3 blynedd, yn unol â’r Cod Llywodraethu Gweinidogol ar Benodiadau Cyhoeddus (y Cod). 

Penodi Cadeirydd Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned 

11 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Mr John Pearce yn Gadeirydd Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned. 

Llythyr Cylch Gwaith a Thystiolaeth Ysgrifenedig i’r Corff Adolygu Cyflogau Meddygon a Deintyddion 2019/20

11 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddarparu llythyr cylch gwaith a thystiolaeth ysgrifenedig oddi wrth Lywodraeth Cymru i’r Corff Adolygu Cyflogau Meddygon a Deintyddion.

Prosiect Ôl-drosgwlyddo Strategol De Cymru

11 Mawrth 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno mewn egwyddor i ymrwymo cyllid er mwyn gwella seilwaith ffibr ar gefnffyrdd De Cymru.

Banc Datblygu Cymru – Amrywiadau i Gronfa Fusnes Cymru

11 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo nifer o amrywiadau i Gronfa Fusnes Cymru, sy’n cael ei rhedeg gan Fanc Datblygu Cymru.

Yr A465 rhwng Dowlais a Hirwaun

11 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyfarnu contractau i gynnal rhagor o ymchwiliadau ar y tir ac ar goncrit strwythurol ar hyd llwybr arfaethedig a llwybr presennol yr A465 rhwng Dowlais a Hirwaun. 

Datbygu Unedau Diwydiannol Newydd, Parc Bryn Cefni, Llangefni

11 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu tir a chynnig Grant Datblygu Eiddo er mwyn helpu i ddatblygu unedau diwydiannol newydd ym Mharc Bryn Cefni, Llangefni.

Penodi Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

11 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi’r Athro Julian Hopkin yn Aelod

Annibynnol (Prifysgol) o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Gwaredu asedau

11 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu dau safle is-orsaf yn Ty Du, Nelson, Caerffili.

Grant CBAC ar gyfer adnoddau Cymraeg i ddysgwyr

11 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniad grant diwygiedig ar gyfer CBAC yn 2018-19 at ddiben creu adnoddau Cymraeg i ddysgwyr i gyd-fynd â chymwysterau TGAU.

Cyllid Chwarae Teg

11 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwp wedi cymeradwyo cyllid y Rhaglen Chwarae Teg ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-2020.

Comisiynu Arolwg Defnydd Iaith Gymraeg 2019-21

11 Mawrth 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cais i gomisiynu ac ariannu Arolwg Defnydd Iaith Gymraeg rhwng mis Gorffennaf 2019 a mis Mawrth 2021.

Cymorth ar gyfer Adfywio oddi wrth Groundwork Cymru

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid refeniw gwerth £125,000 ar gyfer Groundwork Cymru yn 2019-20.

Ymgynghoriad ar y gwaharddiad ar ddefnyddio deunyddiau llosgadwy o fewn waliau allanol adeiladau uchel iawn

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i ddadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad ac I ddrafftio rheoliadau ynghyd ag asesiad effaith.

Hynt adolygiad Rhan L, astudiaeth gwmpasu a’r camau nesaf

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo astudiaeth gwmpasu adolygiad Rhan L ac wedi cytuno i ddatblygu cynigion technegol a argymhellir at ddiben ymgynghori.

Ymateb i ymgynghoriad Ofcom ar ei adolygiad o Ganllawiau Rhaglenni a Chynhyrchu Teledu Rhanbarthol

7 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad ac wedi cytuno y gallwn ddarparu copi o’r ymateb, er gwybodaeth, i Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ad-dalu costau Llywodraeth Leol yn sgil Storm Callum

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r taliadau i awdurdodau lleol, a hynny ar sail y costau a gafodd eu hysgwyddo yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19.

Cyfraddau ardollau Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth

7 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cyfraddau ardollau arfaethedig y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20.

Adolygiad o drefniadau llywodraethu gwybodeg GIG Cymru

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol ar gyfer yr adolygiad llywodraethu sy’n cael ei gynnal o Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

Prosiect Strategol TRI De-ddwyrain Cymru

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cais Prosiect Strategol Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru ar gyfer prosiect ailddatblygu Tŵr Chartist.

Cyllid cyfalaf ar gyfer y cynnig gofal plant

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynnydd yn y cyllid ar gyfer rhaglen grantiau grant cyfalaf i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Ffioedd Cleifion Deintyddol y Gwasananaeth Iechyd Gwladol 2019-20

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo lefel y ffioedd deintyddol ar gyfer

cleifion y GIG yn 2019-20.

Dyrannu cyllid ar gyfer Benthyciadau Canol Trefi – cyllid heb ei ymrwymo ar gyfer Cam 5 a Cham 3

7 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r dyraniadau cyllid ar gyfer cyflawni Cam 5 a Cham 3 cyllid heb ei ymrwymo y rhaglen Benthyciadau Canol Trefi.

Y Cynllun Teithio Rhatach

6 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r dull o fynd ati i ddisodli’r Pàs Teithio’n Rhatach ar Fysiau.

Cyllid ar gyfer Partneriaethau Cydwasanaethau GIG Cymru – Prosiect Dysgu drwy Dechnoleg

6 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru a fydd yn gweithredu’r rhaglen Dysgu drwy Dechnoleg

Cyllid ar gyfer rhaglen(ni) astudio ôl-16 mewn sefydliadau Addysg Bellach Arbenigol

6 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo chwe chais ar gyfer rhaglen astudio newydd, ac un cais am estyniad i raglen astudio gymeradwy ym maes darpariaeth arbenigol ôl-16.

Cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau rheoli gwastraff rhai awdurdodau lleol

6 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi cyllid ychwanegol i Gyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Caerdydd a Chyngor Sir Bro Morgannwg er mwyn helpu i gyflwyno gwasanaethau rheoli gwastraff newydd a fydd yn helpu i wella cyfraddau ailgylchu a lleihau costau.

Grant Refeniw Blynyddol i’r Heleddu a Chomisiynwyr Trosedd ac Un Awdurdod Tân ar gyfer Prosiectau PFI Presennol – 2019-20

6 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i i dalu cyfran 2019-20 o’r grant refeniw blynyddol tuag at gostau hen ddyledion sy’n deillio o’u prosiectau PFI.

Ymchwil ynghylch y Grant Cymorth Tai

6 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ymchwil a fydd yn rhoi’r sylfaen dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer pennu dull dosbarthu teg, ac er mwyn dylanwadu ar wasanaethau Anableddau Dysgu drwy’r Grant Cymorth Tai.

Grant Brechu Moch Daear

6 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo estyniad o 2 flynedd i’r cynllun grant presennol ar gyfer brechu moch daear a hefyd wedi cytuno i sefydlu cynllun Grant arall ar gyfer brechu moch daear a fydd ar gael i ymgeiswyr newydd a fyddai’n brechu moch daear am hyd at 4 blynedd.

Gwella Amlder Gwasanaethau Rheilffordd Glyn Ebwy

6 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r gwaith o gomisiynu astudiaeth ddichonoldeb bellach ac amcangyfrif o ran prisiau gan Trafnidiaeth Cymru a Network Rail o safbwynt gwaith cyfalaf ychwanegol ar Reilffordd Glyn Ebwy a fyddai’n golygu bod modd cynnal gwasanaethau ychwanegol.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio – De-ddwyrain Cymru

6 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiectau strategol o dan y Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio o fewn gwahanol awdurdodau lleol De-ddwyrain Cymru.

Cefnogi Arloesedd mewn Ynni

4 Mawrth 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyllid, yn amodol ar gymeradwyo cyllidebau  yn 2019/20, ar gyfer pedair astudiaeth arloesi fer i helpu i gefnogi Rhaglen a Bwrdd Twf Gogledd Cymru. Mae hefyd yn cynnwys gwaith atodol yn Sir Fynwy (ardal beilot Riversimple) i gyfrannu at fanylion yr astudiaeth hydrogen ar gyfer y Gogledd.

Cymeradwyaeth Corff o Bersonau

4 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cais gan Girlguiding Cymru ar gyfer Cymeradwyaeth Corff o Bersonau.

Dyrannu cyllid ychwanegol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW)

4 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i ddyrannu cyllid ychwanegol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar gyfer 2018-19 yn sgil ailflaenoriaethu tanwariant o fewn y prif grŵp gwariant Addysg.

Rheoli Amgylchedd Morol Hanesyddol Cymru

4 Mawrth 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno i drefniadau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus am ddeuddeg wythnos ar ddogfen ganllawiau ddrafft Rheoli Amgylchedd Morol Hanesyddol Cymru.

Dyrannu cyllid ar gyfer Arweinyddiaeth a’r Model Cyrhaeddiad Plentyn Unigol 

1 Mawrth 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid ar gyfer GwE yn 2018-19 i gefnogi’r gwaith sy’n cael ei wneud ar gyfer cam 1 y peilot Model Cyrhaeddiad Plentyn Unigol. 

Cymru’n Gweithio

27 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo amserlen gweithredu’r rhaglen gyflogadwyedd newydd.

Paratoadau i sicrhau parhad y cyflenwad meddyginiaethau ar ôl ymadael â’r UE

27 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y dylai’r cyfrifoldeb am wneud penderfyniadau clinigol mewn perthynas â phrinder meddyginiaethau gael ei ddirprwyo i’r Prif Swyddogion Meddygol a Fferyllol, ar ôl cael y cyngor priodol gan grŵp cynghori ar brinder meddyginiaethau GIG Cymru.

Cynllun draenio tir yn Abertawe

27 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i weithredu cynllun draenio tir yn Abertawe.

Rhoi Cymorth Refeniw Adfywio i Ground Work Wales ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20

27 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i roi 125k o gyllid refeniw I Groundwork Wales yn 2019-20.

Pensiynau Diffoddwyr Tân – Rhagdybiaethau Prisio

27 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno rhagdybiaethau prisio Cynllun Pensiynau’r Diffoddwyr Tân, fel y’u nodir yng Nghyngor Adran Actiwari’r Llywodraeth.

Cronfa Arloesi Arfor

27 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer dyrannu cyllid i Gronfa Arloesi Arfor.

Cronfa Seilwaith Eiddo WEFO

27 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi grant.

Prynu eiddo, a’i osod ar rent, yn Sir Gaerfyrddin

27 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i brynu rhan o eiddo yn Sir Gaerfyrddin, a’i osod ar rent.

Datblygu Parc Bwyd yn Llwynhelyg, Hwlffordd

27 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cynigion i hwyluso datblygiadau ar dir ger Hwlffordd.

Ffi Gydymffurfio Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2018

27 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi nodi bod ffi gydymffurfio wedi ei rhoi ar waith ar gyfer cyfnod cydymffurfio Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2018, ac maent wedi cymeradwyo methodoleg y ffi gydymffurfio a gyflwynwyd i DEFRA gan y Joint Trade Association.

Tafwyl 2019-21

27 Chwefror 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cytuno i roi grant i Fenter Caerdydd i hyrwyddo, marchnata, a chynnal Tafwyl am gyfnod o dair blynedd o 2018/19.

Cyflwyno cynllun cardiau adnabod i ofalwyr ifanc

27 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r trefniadau ar gyfer cyflwyno cynllun cardiau adnabod i ofalwyr ifanc yn 2019-20.

Cylchlythyr Cyfarwyddyd Rheoli Adeiladu ar gyfer gwneud adeiladau cyhoeddus newydd bron yn ddiynni

27 Chwefror 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i anfon cylchlythyr sy’n rhoi cyfarwyddyd ar y gofynion ar gyfer adeiladau newydd sy’n cael eu perchen a’u defnyddio gan Awdurdodau Lleol. Dywed y gofynion hyn bod yn rhaid i adeiladau felly bron yn ddiynni o 1 Ionawr 2019.

Byw gyda phoen parhaus yng Nghymru

27 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi’r canllawiau ar gyfer byw gyda phoen parhaus yng Nghymru.

Aliniad rhwng Gyrfa Cymru a Busnes Cymru yn y dyfodol

25 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i alinio gwaith Gyrfa Cymru a Busnes Cymru yn agosach tra’n cadw’r strwythurau sefydliadol cyfredol.

Penodi Aelod Cyswllt i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

25 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i benodi Mr Andrew Jarrett, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, yn Aelod Cyswllt o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Rhoi cyllid ychwanegol i gefnogi cyflogau Addyg Bellach (AB)

25 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo dyraniadau cyllid Sefydliadau AB unigol a’r proffil talu arfaethedig ar gyfer rhoi cyllid ychwanegol i gefnogi cyflogau AB.

Prosiectau TUC Cymru a Chronfa Ddysgu Undebau Cymru

25 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi prosiectau TUC Cymru a Chronfa Ddysgu Undebau Cymru.

Cyllid ychwanegol ar gyfer Cynllun Monitro Pryfed Peillio y Deyrnas Unedig

21 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno mewn egwyddor i gyfrannu cyllid ychwanegol am 2 flynedd ar gyfer Cynllun Monitro Pryfed Peillio y Deyrnas Unedig.

Ymateb – ymgynghoriad y BBC (Trwydded Deledu i bobl dros 75 oed)

21 Chwefror 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno ar ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad, ac wedi cytuno ein bod yn rhoi copi o’r ymateb er gwybodaeth, i Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Contract Hediadau Caerdydd – Ynys Môn

21 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i roi contract newydd o 4 blynedd i Eastern Airways ar gyfer gweithredu teithiau awyr rhwng Caerdydd ac Ynys Môn.

Datblygu cynllun newydd gan gynnwys amcanion sy’n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn mynd i’r afael â thlodi tanwydd o 2019 ymlaen

21 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar gynnig i ddatblygu cynllun newydd ar gyfer mynd i’r afael â thlodi tanwydd, i’w gyhoeddi fis Chwefror 2020

Cyllid i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer 2019-20

21 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo rcyllid o £5,940,000 i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer 2019-2020.

Meysydd Adnoddau Strategol ar gyfer Cynllunio Morol

19 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i gadw egwyddor gyffredinol Meysydd Adnoddau Strategol yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru ond i fireinio y dull o sicrhau eu bod mor effeithiol â phosibl fel dulliau o gynllunio gofodol.

Adolygiad Diwydiant Cymru a threfniadau trefnu a chyllido yn y dyfodol 2019-2022

19 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar yr argymhellion o fewn Adolygiad Diwydiant Cymru a threfniadau trefnu a chyllido y dyfodol ar gyfer 2019-2022.

Hosbisau Elusennol – Goblygiadau Dyfarniad Cyflog Agenda dros Newid

19 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddyfarniad cyflog newydd Agenda dros Newid ar gyfer 2018-2021 i hosbisau elusennol yng Nghymru sy’n cyflogi staff ar gontractau cyflog Agenda dros Newid sy’n darparu gwasanaethau GIG.

Rhestr Perfformwyr GIG Cymru

19 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi ymateb y Llywodraeth i’r ymgynghoriad anffurfiol ar Restr Perfformwyr GIG Cymru.

Cyllid Busnes

19 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ymestyn telerau y benthyciad masnachol.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg

19 Chwefror 2019

Y Gweinidog Addysg, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar gyllid cyfalaf Dechrau’n Deg ar gyfer prosiectau yng Ngwynedd a Sir Fynwy.

Mynd i’r afael  ag effaith y defnydd o Locwm Meddygon Teulu yng Nghymru

19 Chwefror 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynigion i sefydlu Rhestr Locwm Cymru Gyfan.

Dulliau gweithredu gweithlu gofal sylfaenol

19 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi amrywiol ffyrdd o sicrhau cynaliadwyedd y gweithlu gofal sylfaenol.

Archif Darlledu Cenedlaethol

19 Chwefror 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Twristiaeth wedi cytuno i ddarparu cyllid cyfalaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o £0.5 miliwn yn 2020-21 a £0.5 miliwn yn 2021-22 fel cyfraniad tuag at gostau cyfalaf i gefnogi’r cais gan y Llyfrgell Genedlaethol i Gronfa Treftadaeth y Loteri i sefydlu Archif Darlledu Cenedlaethol.

Cronfa Gofal Integredig – Cyllid Cyfalaf

14 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo nifer o gynigion ynghylch prosiectau cyfalaf i’w cyllido gan y Gronfa Gofal Integredig.

Cyfathrebu ynghylch Opsiynau Cysylltedd Band Eang Cyflym Iawn

14 Chwefror 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno I weithredu rhaglen o weithgarwch cyfathrebu ynghylch Opsiynau Cysylltedd Band Eang Cyflym Iawn.

System Un Ffordd yr A458 yn y Trallwng

14 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cynigion ffordd ar gyfer y Trallwng yn dilyn

ymgynghoriad cyhoeddus.

Newidiadau i drwyddedau petrolewm

13 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ddileu’r ymrwymiadau tyllu o ddwy drwydded petrolewm sydd ag erwau yn y Gogledd .

Grantiau rhan-amser i ddibynyddion ar gyfer cyrsiau dysgu o bell

13 Chwefror 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cymeradwyo’r dull gweithredu arfaethedig ar gyfer ariannu grantiau rhan-amser i ddibynyddion ar gyfer cyrsiau dysgu o bell.

Y gronfa cynaliadwyedd gofal llygaid

13 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ariannu cyfarpar newydd i helpu i hwyluso’r gwaith o ailgynllunio’r llwybr er mwyn cyflymu mynediad at ddiagnosis a thriniaeth opthalmoleg .

Ymchwil ar y grwpiau o bleidleiswyr sydd wedi cael yr hawl i bleidleisio 

13 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo’r cyllid ar gyfer comisiynu ymchwil gychwynnol, gan gynnwys cyfraniad i’r Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru.

Newidiadau i’r telerau ar gyfer gwerthu tir datblygu ym Mharc Busnes Parc Felindre

13 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo telerau diwygiedig ar gyfer gwaredu tir yn Abertawe.

Ailbenodi Aelod Annibynnol o Fwrdd i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

13 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ailbenodi Mr Anthony Thomas yn aelod annibynnol o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Cyllid y Sefydliad Dysgu a Gwaith Cenedlaethol 2019-20

13 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cyllid grant i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith Cenedlaethol ar gyfer 2019-20.

Gwasanaethau peirianyddol cychwynnol – Porth Teigr ac Alexandra Head, Bae Caerdydd

11 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer arolygon, gwasanaethau a gwaith peirianyddol cychwynnol yn ymwneud â datblygu Porth Teigr ac Alexandra Head ym Mae Caerdydd, gan gynnwys gwaith a gwasanaethau i wella llwybr sy’n cael ei rannu at sawl defnydd.

Caniatáu les hir ar dir yng Nghasnewydd

11 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo caniatáu les hir ar dir yng Nghasnewydd.

A55 – Cyfnewidfa Ewloe 

7 Chwefror 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu 1 Ased Trafnidiaeth.

Porth Mynediad Digidol  - Talu fesul Carreg Filltir

7 Chwefror 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddarparu cymorth i’r Porth Mynediad Digidol presennol ar gyfer blwyddyn ariannol 19/20.

Penodi Aelod Bwrdd i’r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

7 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno i benodi Dr Martin Price i Fwrdd yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol yn dilyn ymddiswyddiad Aelod Bwrdd presennol.

Cyllid ar gyfer Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol 2019-20

7 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar gyllid i’r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol ar gyfer 2019-20.

Setliad Terfynol yr Heddlu ar gyfer 2019-20

6 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo Setliad Terfynol yr Heddlu ar gyfer Cymru, a bod y cynnig wedi ei glirio ar gyfer dadl ar y setliad hwnnw yn y Cyfarfod Llawn ar 12 Chwefror. 

Achosion Busnes  y  Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – Ionawr 2019

6 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno y dylai’r achosion a argymhellwyd gan y Panel Buddsoddi Cyfalaf  symud ymlaen at y cam nesaf yn y broses achosion busnes a /neu ddyrannu cyllid.

Cymorth i’r Diwydiannau Creadigol

6 Chwefror 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cymeradwyo’r cyngor mewn perthynas â rhoi cymorth i’r diwydiannau creadigol, gan gynnwys cymeradwyo gwariant ar gyfer datblygu brand Cymru Greadigol.

Penodi Cyfarwyddwyr Anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

6 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r cynllun i benodi dau Gyfarwyddwr Anweithredol i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Datblygu capasiti a galluogrwydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

4 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol i gefnogi swyddogaethau craidd Arolygiaeth Gofal Cymru yn 2018-19 a 2019-20.

Ymgynghoriad ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol

4 Chwefror 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno’r ddogfen ymgynghori ar y Cerrig Milltir Cenedlaethol ac wedi cymeradwyo ei chyhoeddi.

Ymchwil – Datgarboneiddio Cartrefi

4 Chwefror 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gomisiynu gwaith ymchwil newydd ac i ddiweddaru gwaith ymchwil presennol a gomisiynwyd i gefnogi datblygu rhaglen i ddatgarboneiddio holl gartrefi Cymru erbyn 2050 drwy fesurau effeithlonrwydd ynni.

Cynnig Gofal Plant Cymru – dull gweithredu ynghylch cystadleuaeth

4 Chwefror 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno ar ddull o ddelio â hawliadau sy’n cystadlu â’i gilydd mewn perthynas â Chynnig Gofal Plant Cymru.

Asesiad Annibynnol o Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

30 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Asesiad Annibynnol o Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio  - Cais am Gyllid Datblygu, De Ddwyrain Cymru

30 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cais am gyllid datblygu prosiect gan Fwrdeistref Sirol Blaenau Gwent o dan Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio De Ddwyrain Cymru ar gyfer Astudiaeth Datblygiad Bryn-mawr/Nant-y-glo, a’r cynllun dilynol.

Cyllid Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant

30 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid grant cyfalaf ar gyfer rhaglen y Cynnig Gofal Plant.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg, Wrecsam

30 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer cwblhau gwaith ar leoliad Dechrau’n Deg Bodlyn, Wrecsam.

Arian cychwynnol ar gyfer dichonoldeb sefydlu Fintech Cymru

30 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ymgynghorydd i helpu i sefydlu Fintech Cymru.

Staff a Gyllidir gan y Rhaglen, Isadran Cyflogadwyedd a Sgiliau

30 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo defnyddio cyllid rhaglen yn 2019-20 i gadw a recriwtio staff digidol yn yr Isadran Cyflogadwyedd a Sgiliau i gefnogi’r gwaith o gyflawni ymrwymiadau rhaglen Ffyniant i Bawb.

Gwaredu eiddo ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd

30 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu eiddo ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd.

Cyfathrebu â Ffermwyr

30 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cynhyrchu a dosbarthu llyfrynnau i ffermwyr yn 2019; rhifyn y Gwanwyn, rhifyn yr haf a rhifyn y Gaeaf.

Taliadau Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

29 Ionawr 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno ar y taliadau chwarterol ar gyfer contract Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus. 

Penodi Cadeirydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

29 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanethau Cymdeithasol wedi cytuno ar y cynllun ar gyfer penodi Cadeirydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Profi Seilwaith Cyflymu Cymru

29 Ionawr 2019

Mae Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i gymeradwyo’r gwariant ychwanegol sy’n gysylltiedig â phrofi a gwirio’r seilwaith a ddefnyddir gan BT o dan brosiect Cyflymu Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/2020. 

Cyllid Grant Cyfalaf Seiliwaith Gwyrdd ar gyfer prosiect LIFEDee

29 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ddarparu cyllid Grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd i gefnogi cais gan Gyfoeth Naturiol Cymru am gyllid allanol o raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd.

Cefnogi newyddiaduriaeth  hyper-lleol

29 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi newyddiaduriaeth hyper-lleol yng Nghymru.

Canllawiau comisiynu ar gyfer gwasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV)

29 Ionawr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cymeradwyo canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer comisiynu gwasanaethau VAWDASV yng Nghymru ac wedi cytuno i’w cyhoeddi a’u gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn iddynt ddod yn statudol. Mae’r Dirprwy Weinidog hefyd wedi cytuno bod 2019-20 yn flwyddyn trosglwyddo, gyda’r rhanbarthau’n gweithio tuag at gydymffurfiaeth lawn erbyn Ebrill 2020.

Cyngor cyfreithiol a thechnegol i gefnogi’r sector hedfanaeth yng Nghymru

29 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwariant ar gyfer cyngor cyfreithiol a thechnegol arbenigol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a gweithredu’r sector hedfanaeth yng Nghymru.

Datblygu Canllawiau ar Cyfrifon Refeniw Tai Awdurdodau Lleol

28 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chytuno ar gyllid i ddatblygu canllawiau ar y Cyfrifon Refeniw Tai sydd wedi’u clustnodi sydd gan bob awdurdod lleol sy’n cadw stoc yng Nghymru.  Dyma un o nifer o fentrau i helpu i Awdurdodau Lleol “adeiladu yn gyflym”.

Prosiect Strategol ar gyfer Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu – Prosiect Byw Cyfoes a Manwerthu Rhyl

28 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chytuno ar gyllid i gefnogi cais am Brosiect Strategol ar gyfer Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Ddinbych.

Datganiad A465 (Ffordd Blaenau’r Cymoedd) gwaith deuoli rhannau 5&6

28 Ionawr 2019

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno ar y Datganiad i Lywio Asesiad Priodol .

Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

28 Ionawr 2019

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo strwythur a chynnwys arfaethedig y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (NDF).

Dogfen Fframwaith Banc Datblygu Cymru

28 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo y Ddogfen Fframwaith i’w chyflwyno i Fanc Datblygu Cymru.

Y CynllunTir ar gyfer Tai 2018-19 Cylch 2 – Cymeradwyo Ceisiadau am Fenthyciadau

28 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chytuno i roi benthyciadau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer y Cynllun Tir ar gyfer Tai 2018-19, fydd yn helpu i gyfrannu at y targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy.

Grwp Strategaeth Meddiginiaethau Cymru Gyfan: Proses Penodiadau Cyhoeddus

28 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ail-gynnal y cynllun penodi ar gyfer Cadeirydd Grwp Strategaeth Meddiginiaethau Cymru Gyfan ac i gynnal adolygiad annibynnol o waith y Grwp.

Ymateb i ymgynghoriad y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd ar Wella Teithio a Gynorthwyir

28 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo ymateb ymgynghoriad y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd ar Wella Teithio a Gynorthwyir.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg – Sir Ddinbych

28 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyllid cyfalaf Dechrau’n Deg ar gyfer prosiect Dechrau’n Deg yn Sir Ddinbych.

Cyllid Grant Cyflaf Seilwaith Gwyrdd Cymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar (RSPB)

28 Ionawr 2019

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i ddaparu Cyllid Grant Cyfalaf Seilwaith Gwyrdd i’r RSPB i gefnogi Prosiect Llyn Fyrnwy.

Cymeradwyo pob prawf sydd wedi’i dilysu gan yr OIE (Oficina Internacional de Epizootias) (Sefydliad y Byd dros Iechyd Anifeiliaid) i gael eu dosbarthu fel “profion perthnasol”, ble y mae canlyniadau positif yn cael eu cyfrif fel adweithyddion

28 Ionawr 2019

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i unrhyw brawf TB a ddilyswyd i safonau OIE gael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru fel “profion perthnasol” o dan Ran 2 Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010 (fel y’i diwygiwyd) ac unrhyw anifail sy’n ymateb i’r prawf perthnasol, gael ei ystyried yn adweithydd a’i symud , gan dalu iawndal i’r perchenogion).

Ymestyn cam nesaf yr ohebiaeth ar Drais yn erbyn Menywod, Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

28 Ionawr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i roi cyllid ychwanegol i’r asiantaeth gyfathrebu integredig Freshwater i gryfhau ac ehangu cwmpas y ddwy ymgyrch cyfathrebu cenedlaethol ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19: ‘Rheoli Cymhellol’ a ‘Rheoli a Grwpiau Amrywiol’.

Banc Datblygu Cymru – Amrywiad i Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru

23 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo amrywiad i Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru, a gaiff ei gweithredu gan Fanc Datblygu Cymru.

Ymddiswyddiad Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

21 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi derbyn ymddiswyddiad Raymond Ciborowski.

Adolygu’r terfyn gwerth blynyddol yng Ngorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2011

21 Ianoawr 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cytuno i gynyddu’r terfyn gwerth blynyddol presennol yng Nghymru a ragnodir yng Ngorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2011 at ddibenion: (a) cyflwyno hysbysiadau malltod dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990; a (b) hawlio iawndal dan adran 46 a Rhan 1 o Ddeddf Iawndal Tir 1973.

Cyllido’r Dreth ar Damponau yng Nghymru

21 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i drosglwyddo cyllid a ddyfarnwyd dan Gronfa’r Dreth ar Damponau ar gyfer gweithgarwch yng Nghymru o Drysorlys y DU i Lywodraeth Cymru er mwyn gweinyddu’r grantiau a ddyfarnwyd dan y cynllun.

Taliad i GIG digidol er mwyn cynnal cyfrifiad o’r gweithlu Meddygol Cyffredinol a Deintyddol

21 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i roi cyllid Llywodraeth Cymru tuag at gostau casglu a dilysu data ar y gweithlu meddygol a deintyddol yng Nghymru.

Cyllid cyfalaf yn ystod y flwyddyn ar gyfer Awdurdodau Tân ac Achub

21 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ychwanegol ar gyfer prosiectau cyfalaf yn ystod y flwyddyn ar gyfer Awdurdodau Tân ac Achub yn 2018-19.

Datblygu’r achos ar gyfer buddsoddi yn y seilwaith rheilffyrdd

21 Ianoawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo defnyddio Trafnidiaeth Cymru i gomisiynu gwaith dilynol i ddatblygu’r achos ar gyfer buddsoddi yn y seilwaith rheilffyrdd yn y Gogledd.

Gwaredu Ased

17 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu 1 Ased Trafnidiaeth.

Y blynyddoedd cynnar a chymorth i deuluoedd – Cymuned ymarfer sy’n cael ei lletya gan CASCADE, Prifysgol Caerdydd

17 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cynigion i ariannu CASCADE – Prifysgol Caerdydd i ddatblygu a chynnal cymuned ymarfer ar-lein i gefnogi ymarferwyr sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant yn y blynyddoedd cynnar.

Cyllid Cyfalaf Dechrau’n Deg – Ynys Môn

17 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo cyllid cyfalaf dechrau’n deg ychwanegol ar gyfer prosiect yn lleoliad Dechrau’n Deg Llanfawr ym Morawelon

Cyllid Benthyciadau Canol Tref

17 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ystyried a chymeradwyo rhoi cyllid Benthyciadau Canol Tref ychwanegol i geisiadau llwyddiannus Awdurdodau Lleol, a fydd yn gweithredu fel canolwyr ar gyfer ail-neilltuo’r cyllid i drydydd partïon ar gyfer prosiectau Canol Tref.

Rhyddhad Ardrethi Annomestig ar gyfer ynni dwr 2019-20

17 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i barhau i ddarparu cymorth ardrethi busnes i bob prosiect ynni dwr sy’n dod â buddiannau lleol yn 2019/20.

Gwaredu Ased

17 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwaredu 3 Ased trafnidiaeth yn Sain Tathan.

Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru

17 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r cynllun gweithredu ar Gefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru a’r cyllid cysylltiedig.

Grant Cyfalaf ar gyfer Safleoedd 2019-20 –Lansio Cylch Ceisiadau

17 Ionawr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i lansio cylch ceisiadau ar gyfer Grantiau Cyfalaf i Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 2019 - 2020 a’r Nodiadau Canllaw diwygiedig.

Darparu Cymhelliad Recriwtio a Dargedir ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon – Blwyddyn Academaidd 2019/20

17 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo darparu Cymhelliad Recriwtio a dargedir ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2019/20.

Y broses ofynion ar gyfer Penodi Cadeirydd i Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

17 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r cynllun penodi ar gyfer penodi Cadeirydd i Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Penodi Aelod Annibynnol (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

17 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo’r cynllun penodi ar gyfer hysbysebu’r penodiad hwn.

Cymraeg Gwaith

17 Ionawr 2019

Mae Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo rhoi £2.5m i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 2019-2020 ar gyfer y rhaglen Cymraeg Gwaith. 

Cais ar gyfer datgofrestru a chyfnewid tir comin       

17 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cymeradwyo cais i ddatgofrestru a chyfnewid tir comin ar ran o Dir Comin Parc, Machynlleth

Cynnig Gofal Plant i Gymru – Ymgysylltu â CThEM – Cam Darganfod

17 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cymeradwyo gwariant hyd at ddiwedd mis Ebrill 2019 ar gyfer costau’r Cam Darganfod.

Cronfa’r Teulu

16 Ionawr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno y bydd y grant a ddyfarnwyd i gefnogi gweithgareddau Cronfa’r Teulu yng Nghymru, yn 2018-19 a 2019-20, yn parhau  wedi ei neilltuo yn dilyn yr ymarfer ymgeisio am grant cystadleuol.

Ymgynghoriad ar drefniadau cymorth i fyfyrwyr – crynodeb o’r ymatebion

15 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar drefniadau cymorth i fyfyrwyr.

Cyflenwi adeilad newydd yn y Works, Glynebwy

15 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r mecanwaith cyflenwi arfaethedig ar gyfer ariannu adeilad yng Nglynebwy.

Cyllid Dathlu Canmlwyddiant – Cynnig ar gyfer Cerflun

15 Ionawr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i gyfrannu £100,000 i’r Prosiect Merched Mawreddog ar gyfer comisiynu cerflun i’w osod ar Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Amgueddfa Cymru: Recriwtio Cyfarwyddwr Masnachol

15 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno y caiff yr Amgueddfa benodi Cyfarwyddwr Masnachol, gan weithredu un o argymhellion adroddiad Thurley.

Caniatáu prydles ac opsiwn i brynu eiddo yn Aberystwyth, Ceredigion

15 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo caniatáu prydles ac opsiwn i brynu eiddo yn Aberystwyth, Ceredigion.

Y Pwyllgor Monitro Strategol

14 Ionawr 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno I ddod â Phwyllgor Monitro’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer “Gweledigaeth 2020” y Cynllun Gweithredu Strategol Cig Coch i ben, a chytunodd ar argymhelliad y Pwyllgor I fabwysiadu “Gweledigaeth 2025” Hybu Cig Cymru fel gweledigaeth strategol y diwydiant.

Datblygu Unedau Diwydiannol Newydd ym Mharc Hawarden, Sir y Fflint

14 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cynnig Grant Datblygu Eiddo I gefnogi’r gwaith o ddatblygu unedau diwydiannol newydd ym Mharc Hawarden, Sir y Fflint.

Adolygiad Cyflym o’r Sector Cyfreithiol yng Nghymru

14 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer ymgynghorydd I gynnal adolygiad cyflym o’r sector cyfreithiol yng Nghymru.

Gwerthu tir

14 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu tir ym Mharc Bryn Cefni, Llangefni.

Amrywiad i gytundeb i werthu tir

14 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo amrywiad i gytundeb i werthu tir ym Mharc Cybi – Caergybi.

Gwerthu ased

14 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo gwerthu 1 Ased Trafnidiaeth.

Cyllid ar gyfer digwyddiadau masnach bwyd a diod

14 Ionawr 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cymeradwyo cyllid refeniw o £1,025m er mwyn gweithredu rhaglen Digwyddiadau Masnach Bwyd a Diod y DU a Rhyngwladol ac Ymweliadau Rhyngwladol 2019/2020.

Ceisiadau am gyllid ysgolion

14 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cytuno ar nifer o achosion busnes a gyflwynwyd o dan raglan Ysgolion y 21ain Ganrif a cheisiadau am gyllid a gyflwynwyd o dan gynlluniau’r Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg a’r Grant Cynhaliaeth Gwirfoddol a Gynorthwyir.

Darpariaeth ôl-16 Ysgol Arbennig Greenhill

10 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cymeradwyo cynnig Cyngor Caerdydd i wneud newid a reoleiddir i Ysgol Arbennig Greenhill i ehangu’r ystod oedran o 11-16 i 11-19, gan gyflwyno felly ddarpariaeth ôl-16 o 1 Medi 2019 ymlaen.

Arfarnu Cynnig Cyllid Innovation Point

10 Ionawr 2019

Mae cyn-Arweinydd y Ty a’r Prif Chwip a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno y dylid gwrthod y cynnig cyllid a ddaeth i law gan Innovation Point, ac wedi cytuno y dylid mynd ati i ystyried addasu sut y defnyddir Innovation Point er mwyn cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn well.

Cyllid i gefnogi Tasglu Awdurdod Lleol

10 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo rhoi cyllid i Awdurdod Lleol I gefnogi’r gwaith dichonoldeb a gynigir gan y tasglu.

Maes Awyr Sain Tathan

10 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo’r gwariant i wella Maes Awyr Sain Tathan i Safonau Hedfan Sifil.

Datganiad Ysgrifenedig: Statws uwchgyfeirio Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

10 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gyhoeddi datganiad ysgrifenedig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Cynulliad ar statws uwchgyfeirio Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Awdurdodi estyn trwydded yr Awdurdod Glo

10 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cytuno i roi estyniad o dri mis i drwydded fwyngloddio sydd gan yr Awdurdod Glo, at ddibenion adferol yn unig.

Cyllid ychwanegol i wella’r ddarpariaeth iechyd a gofal leol yn ystod gaeaf 18/19

10 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i ddyrannu £4m yn rhagor o gyllid Llywodraeth Cymru i gyrff GIG Cymru er mwyn gweithio gyda Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid trydydd sector i gefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal yn ystod gaeaf 2018/19.

Cyllid refeniw adfywio tuag at ddatblygu cynllun meistr Blaenymaes

10 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer Grwp POBL mewn perthynas â datblygu cynllun adfywio ar gyfer Blaenymaes, Abertawe.

Dyraniadau grant yn ystod y flwyddyn

10 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i ddyrannu mwy o gyllid grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a dyrannu mwy o gyllid grant Trafnidiaeth Leol i Gyngor Dinas Casnewydd.

Terfyn cyflymder A494 Rhydymain

10 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo pennu terfyn cyflymder rhan-amser o 40mya yn hytrach nag 20mya ar gyfer cynllun Llwybrau Diogel i Ysgolion ar Gefnffyrdd ar yr A494 yn Rhydymain.

Cyllid i gefnogi Grwpiau Pobl Hŷn a Fforwm Cynghori’r Gweinidog ar Heneiddio 2019-2020

10 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC,a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC, wedi cytuno ar gyllid ar gyfer 2019-20, er mwyn cefnogi’r Grwpiau Pobl Hŷn Cenedlaethol; ac er mwyn helpu I weithredu’r fframwaith strategol newydd arfaethedig ar gyfer cymdeithas sy’n heneiddio. Mae hyn yn cynnwys cyllid grant i Age Cymru a Chynghrair Henoed Cymru.

Un Llais Cymru 2019-2022

7 Ionawr 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno i’r cyllid craidd blynyddol ar gyfer Un Llais Cymru yn 2019-2022, yn amodol ar gyflwyno cynigion boddhaol.

Canllawiau’r Gronfa Gofal Integredig 2019-20

7 Ionawr 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Plant, Pobl Hyn a Gofal Cymdeithasol wedi cytuno i’r trefniadau ar gyfer rheoli a darparu rhaglen y Gronfa Gofal Integredig yn 2019-2021.

Datrysiadau Creadigol – Datblygu cwricwlwm newydd sy’n seiliedig ar sgiliau ar gyfer Sgiliau Byw’n Annibynnol

7 Ionawr 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cymeradwyo’r cyngor mewn perthynas â chyllid ar gyfer cynlluniau peilot Datrysiadau Creadigol ar gyfer y maes dysgu Sgiliau Byw’n Annibynnol.

Cyfraddau Ardoll Cig Coch Cymru

7 Ionawr 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cytuno ar gyfraddau Ardoll Cig Coch Cymru ar gyfer 2019/20.

Cynllun ar gyfer  penodi dau aelod i Fwrdd Cymwysterau Cymru

7 Ionawr 2019

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno i gynllun penodi ar gyfer recriwtio dau aelod newydd i Fwrdd Cymwysterau Cymru.

Penodiad i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

7 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig i’r Bwrdd Iechyd benodi’r Cynghorydd Phillip White yn Aelod Cyswllt o’r Bwrdd am flwyddyn o 1 Rhagfyr 2018.

Adnewyddu Memorandwm Dealltwriaeth gydag Innovate UK

7 Ionawr 2019

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i adnewyddu’r Memorandwm Dealltwriaeth gydag Innovate Uk i gyflenwi’r rhaglen Part.neriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yng Nghymru ac wedi cymeradwyo cyllid i redeg y rhaglen.

Cyllid ychwanegol o dan y Rhaglen Grant Polisi Tai

7 Ionawr 2019

Mae’r Gweinidog Tai ac Adnewyddu ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno i ddosbarthu cyllid ychwanegol i’r Rhaglen Grant Polisi Tai ym mlwyddyn ariannol 2018-19.

Cefnogi Dinasyddion yr UE

7 Ionawr 2019

Mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip wedi cytuno i ddechrau cynllun grant tymor byr fydd yn caniatáu i gyllid gael ei ddarparu i sefydliadau’r trydydd sector sy’n cefnogi dinasyddion yr UE ar hyn o bryd yn eu cymunedau lleol fydd yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda cymunedau dinasyddion yr UE wrth inni ddynesu at y cyfnod ymadael â’r UE.