Neidio i'r prif gynnwy

Ailgylchu yn y Gweithle, mae'n bryd i ni sortio hyn.

Mae ailgylchu yn y gweithle yn newid

Mae'n gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus i sortio eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu.

Mae'n berthnasol i'r holl gasglwyr a phroseswyr gwastraff a deunydd ailgylchu sy'n rheoli gwastraff gweithleoedd sy'n debyg i wastraff cartrefi.

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru y gyfraith hon i wella ansawdd y ffordd rydym yn casglu a gwahanu gwastraff a chynyddu'r gwaith hwn.

Pa wastraff sydd angen ei wahanu

Mae angen gwahanu'r deunyddiau canlynol i'w casglu ar wahân:

 • Bwyd
 • Papur a cherdyn
 • Gwydr
 • Metelau, plastig a chartonau
 • Tecstilau sydd heb eu gwerthu
 • Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff bach sydd heb eu gwerthu (sWEEE)

Mae hefyd gwaharddiad ar:

 • Anfon unrhyw wastraff bwyd (o ba faint bynnag) i garthffosydd
 • Gwastraff a gesglir ar wahân sy'n mynd i beiriannau llosgi a safleoedd tirlenwi
 • Pob gwastraff pren sy'n mynd i safleoedd tirlenwi

I bwy mae'r gyfraith yn berthnasol

Mae angen i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus wahanu eu gwastraff.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Safleoedd amaethyddol
 • Lletygarwch a thwristiaeth - bwytai, bariau, tafarndai, gwasanaethau gwely a brecwast, gwestai, gwersylloedd a pharciau carafanau, llety gwyliau, a safleoedd trwyddedig
 • Meysydd sioe
 • Gorsafoedd gwasanaeth a gorsafoedd petrol
 • Lleoliadau adloniant a chwaraeon gan gynnwys canolfannau hamdden
 • Trafnidiaeth - gorsafoedd bysiau, gorsafoedd rheilffordd, porthladdoedd, meysydd awyr a hofrenfeydd
 • Cartrefi gofal a nyrsio
 • Fferyllfeydd, meddygfeydd, deintyddfeydd, a lleoliadau gofal sylfaenol eraill
 • Safleoedd adeiladu
 • Ffatrïoedd a warysau
 • Garejis ceir
 • Addysg - prifysgolion, colegau ac ysgolion
 • Canolfannau garddio
 • Adeiladau treftadaeth
 • Llyfrgelloedd ac amgueddfeydd
 • Swyddfeydd a gweithdai
 • Mannau addoli
 • Carchardai
 • Marchnadoedd a gwyliau yn yr awyr agored
 • Manwerthu

Ysbytai GIG ac ysbytai preifat yw'r unig weithleoedd fydd yn cydymffurfio o fis Ebrill 2026 ymlaen.

Mae'r Cod Ymarfer yn rhoi gwybodaeth fanylach i chi am y gyfraith ailgylchu newydd yn y gweithle a sut y dylid cydymffurfio. Mae'n bwysig eich bod yn darllen hyn ochr yn ochr â'r canllawiau.

Mae gan wefan Busnes o Ailgylchu WRAP ganllawiau ac adnoddau cyfathrebu y gellir eu lawrlwytho am ddim ar gyfer eich gweithle.

Canllawiau ar gyfer gweithleoedd
Canllawiau ar gyfer gweithleoedd
Sut y gall gweithleoedd baratoi ar gyfer y newidiadau.
Canllawiau i gasglwyr gwastraff
Canllawiau i gasglwyr gwastraff
Sut y gall casglwyr gwastraff baratoi ar gyfer y newidiadau.

Pam mae'r gyfraith wedi newid 

Rydym am wella ansawdd y gwaith ailgylchu a chynyddu faint sy’n cael ei ailgylchu o weithleoedd. Mae hwn yn gam pwysig arall tuag at fod yn ddiwastraff, lleihau ein hallyriadau carbon a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Rydym am barhau i ddefnyddio deunyddiau cyhyd ag y bo modd. Gyda chostau deunyddiau yn codi, bydd parhau i ddefnyddio deunyddiau o ansawdd uchel yn helpu ein heconomi ac yn cefnogi ein cadwyni cyflenwi. Er enghraifft, drwy osgoi treth tirlenwi a chreu cyfleoedd gwaith.

Ni yw'r gorau eisoes yn y DU ar gyfer ailgylchu domestig a'r trydydd gorau yn y byd.

Mae'r rheoliadau yn cefnogi'r camau gweithredu o strategaeth economi gylchol Llywodraeth Cymru Mwy nag ailgylchu.