Neidio i'r prif gynnwy

Felly, mae ganddynt ddyddiaduron llawn iawn. Yn anffodus, mae hyn yn golygu ei bod yn anodd iddynt fynd i bob digwyddiad a chyfarfod â phob unigolyn sydd am eu gweld.

Fodd bynnag, cyn gwahodd gweinidog i ddigwyddiad, gallech ystyried ai'r Gweinidog yw'r unigolyn mwyaf priodol.

O ran rhai digwyddiadau neu achosion sy'n delio â materion lleol, mae'n bosibl mai eich Aelod o’r Senedd (AS) etholaethol fydd yr unigolyn mwyaf addas. Gallwch ddod o hyd i'ch AS ar wefan Senedd Cymru.

O ran digwyddiadau sy'n ymwneud â materion heb eu datganoli, dylech ystyried gwahodd eich Aelod Seneddol.

I gael manylion pob un o'ch cynrychiolwyr etholedig, gallwch fynd i wefan WriteToThem.

Dewis y gweinidog cywir

Mae'n bwysig gwahodd y gweinidog perthnasol. Gallwch ddod o hyd i bortffolio pob gweinidog ar ei dudalen bywgraffiad.

Mwy nag un gwahoddiad

Yn yr un modd â gohebiaeth, pan fydd yr un gwahoddiad yn cael ei anfon at sawl gweinidog, mae'n debygol mai un ateb y byddwch yn ei dderbyn. Yn anffodus, ni fydd anfon gwahoddiad at sawl gweinidog yn golygu bod y gweinidog yn fwy tebygol o’i dderbyn.

Rhybudd

Cofiwch fod dyddiaduron gweinidogion yn llawn iawn ac yn cael eu trefnu ymhell ymlaen llaw. Felly, mae'n annhebygol y bydd gweinidog yn gallu mynd i ddigwyddiad ar fyr rybudd.

Argaeledd

Gan fod busnes y Llywodraeth a'r Senedd yn mynd rhagddo ar brynhawniau Mawrth a Mercher, er bod y dyddiaduron yn cael eu trefnu ymhell ymlaen llaw, bydd busnes y Llywodraeth a'r Senedd yn cael blaenoriaeth, ac efallai y bydd gweinidog yn tynnu'n ôl ar fyr rybudd. Rydym yn osgoi hyn pan fo'n bosibl ac yn rhoi gwybod ichi am newidiadau cyn gynted ag y bo modd. Er hynny, efallai y byddai'n well osgoi diwrnodau o’r fath.

Llunio gwahoddiad

Dylai gwahoddiadau fod yn ysgrifenedig (naill ai drwy'r post neu ar e-bost) a dylent gynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl.

I wneud cais am gyfarfod â'r gweinidog, dylech nodi'n glir beth yw'r diben, hy yr hyn yr hoffech ei drafod, gan gynnwys gwybodaeth gefndir.

Pan fyddwch yn gwahodd gweinidog i ddigwyddiad, dylech gynnwys yr wybodaeth a ganlyn:

  • dyddiad ac amser
  • lleoliad (gyda chod post llawn)
  • hyd y digwyddiad
  • diben (ee agoriad swyddogol, cynhadledd [gan gynnwys thema])
  • yr hyn yr hoffech i'r gweinidog ei wneud (ee rhoi araith [gan gynnwys ei thestun], ateb cwestiynau, ac ati)

Anfonwch agenda ddrafft os oes un ar gael.

Gellir dod o hyd i gyfeiriadau ar gyfer gohebu â’r gweinidogion ar dudalennau bywgraffiad y gweinidogion (cofiwch nad oes arnom angen copïau caled o wahoddiadau e-bost).

Neu, os nad ydych chi am anfon e-bost, gallwch anfon eich gwahoddiad at:

Teitl y gweinidog ...

Llywodraeth Cymru
5ed Llawr
Tŷ Hywel
Pierhead Street
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ymatebion

Dylech dderbyn ateb cyn pen 17 o ddiwrnodau gwaith.