Neidio i'r prif gynnwy

Sut a phryd y cewch apelio yn erbyn penderfyniad cynllunio deiliaid tai.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd y gallwch apelio

Mae eich awdurdod cynllunio lleol yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio deiliaid tai.

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad cynllunio deiliaid tai os ydych yn anghytuno ag ef.

Mae ceisiadau cynllunio deiliaid tai yn ymdrin â phrosiectau bach fel estyniadau a thrawsnewid llofftydd. Mae yna broses wahanol i apelio yn erbyn penderfyniad cynllunio llawn.

Ni chodir ffi am apelio.

Dim ond y sawl a gyflwynodd y cais sy’n gallu apelio.

Terfyn amser ar gyfer apelio

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad, mae’n rhaid i chi apelio o fewn 12 wythnos o’r dyddiad ar yr hysbysiad o benderfyniad gan eich awdurdod cynllunio lleol.

Mae’r terfyn amser yn gynt os ydych wedi cael hysbysiad gorfodi. Mae’n rhaid i chi apelio o fewn 28 niwrnod o’r hysbysiad.

Pryd y gallwch ddisgwyl penderfyniad

Pan fydd eich apêl wedi dechrau, byddwch yn cael penderfyniad o fewn 8 wythnos fel arfer.

Sut i apelio

Gallwch ddod o hyd i ffurflenni apêl deiliad tŷ yma.

Os ydych eisiau apelio yn erbyn mwy nag un penderfyniad, mae’n rhaid i chi gyflwyno apêl ar wahân ar gyfer pob un.

Bydd hefyd angen i chi anfon copi o’ch apêl, gan gynnwys yr holl ddogfennau ategol, at eich awdurdod cynllunio lleol.

Bydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC) yn dweud wrthych sut i wneud hyn.

Dogfennau y mae’n rhaid i chi eu darparu

Bydd angen i chi gyflwyno copïau o’r canlynol:

  • eich cais gwreiddiol
  • hysbysiad o benderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol
  • unrhyw gynlluniau, lluniadau neu ddogfennau sy’n ymwneud â’r cais na anfonwyd at yr awdurdod cynllunio lleol
  • eich ffurflen apelio, os ydych yn apelio drwy’r post neu’r e-bost

Peidiwch ag anfon:

  • unrhyw gynlluniau, dogfennau neu luniadau sy’n ymwneud â diwygiadau i’r cais a wnaed ar ôl y penderfyniad

Bydd hefyd angen i chi gyflwyno unrhyw ddogfennau eraill sy’n cefnogi eich apêl yn uniongyrchol, er enghraifft eich datganiad llawn o’r achos

Gallwch eu hanfon at PCAC drwy’r post neu’r e-bost.

Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru 
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

PEDW.gwaithachos@gov.wales

Gwneud sylwadau ar apêl

Ni all unrhyw un wneud sylwadau ar apêl cynllunio deiliaid tai.

Mae’n rhaid i’ch awdurdod cynllunio lleol ddweud wrth unrhyw un sydd wedi gwneud sylwadau ar y cais gwreiddiol (partïon â buddiant) fod apêl wedi cael ei chyflwyno.

Mae’n rhaid iddo wneud hyn o fewn wythnos o’r dyddiad y mae’r apêl yn cael ei chychwyn gan PCAC.

Darllenwch y canllaw manwl ar gymryd rhan mewn apêl.

Ar ôl i chi apelio

Bydd PCAC yn gwirio eich apêl i wneud yn siŵr ei bod yn ddilys. Bydd yn dweud wrthych beth fydd yn digwydd nesaf a pha mor hir y gallai eich apêl ei gymryd.

Yna, bydd PCAC yn ystyried eich apêl. Byddwch yn cael penderfyniad o fewn 8 wythnos o ddyddiad dechrau’r apêl fel arfer.

Os bydd unrhyw un yn ymddwyn yn afresymol

Gallwch wneud cais am ddyfarnu costau os oes unrhyw un sy’n ymwneud â’ch apêl wedi achosi i chi fynd i gostau trwy ymddwyn yn afresymol, er enghraifft methu terfynau amser. Gall costau gael eu dyfarnu yn eich erbyn chi hefyd.

Gallwch gwyno am y ffordd y mae PCAC wedi trin eich apêl. Nid oes terfyn amser ar gyfer cwyno.

Os ydych chi’n anghytuno â’r penderfyniad apêl

Gallwch herio’r penderfyniad yn yr Uchel Lys os ydych chi’n credu bod PCAC wedi gwneud camgymeriad cyfreithiol.

Dylech geisio cyngor gan gyfreithiwr os ydych chi’n ansicr ynglŷn â hyn.