Neidio i'r prif gynnwy

Ni fydd unrhyw amcangyfrifon am ganran y bobl sy'n profi'n bositif yn ôl rhanbarth yn cael eu cyhoeddi yr wythnos hon. Oherwydd lefelau isel o bositifrwydd ledled y DU, mae'r fethodoleg ar gyfer darparu amcangyfrifon positifrwydd isranbarthol yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd.

Mae data gwrthgyrff ar gyfer Cymru ymhellach yn cael ei gyhoeddi bob pythefnos mewn datganiad gwahanol.

Mae Arolwg Heintiadau Coronafeirws (COVID-19)  yn cael ei gynnal ledled y DU a’i nod yw amcangyfrif:

  • faint o bobl sydd â’r haint dros gyfnod penodol (positifedd)
  • faint o achosion newydd sy'n digwydd dros gyfnod penodol (digwyddedd)
  • faint o bobl sydd â gwrthgyrff i COVID-19

Mae’r arolwg yn helpu i olrhain lefelau heintio a throsglwyddo COVID-19 ymhlith pobl mewn preswylfeydd preifat, sef poblogaeth gymunedol.

Cyfran y bobl yng Nghymru a oedd â COVID-19

Ar gyfer yr wythnos rhwng 10 i 16 Ebrill 2021, amcangyfrifir bod cyfartaledd o 0.12% o’r boblogaeth gymunedol wedi cael COVID-19 (cyfwng credadwy o 0.06% i 0.21%).

Mae hyn yn cyfateb i tua 1 o bob 840 o unigolion (cyfwng credadwy o 95%: 1 o bob 1,810 i 1 o bob 480), neu amcangyfrif o 3,600 o bobl i gyd (cyfwng credadwy: 1,700 i 6,400).

Mae’n ymddangos bod y ganran o bobl sy’n profi’n bositif wedi sefydlogi yng Nghymru yn ystod yr wythnos ddiweddaraf.

Gan fod yr amcangyfrifon yn seiliedig ar nifer gymharol isel o brofion positif, mae rhywfaint o ansicrwydd a dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r canlyniadau.

Ceir rhagor o wybodaeth am y dosbarthiad o achosion cadarnhaol ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Sylwer bod mwy o oedi o ran data o'r arolwg heintiadau nag o ffynonellau eraill fel Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Image
Siart yn dangos yr amcangyfrifon swyddogol ar gyfer canran y bobl a gafodd brofion positif drwy swabiau trwyn a gwddf o 6 Mawrth i 16 Ebrill 2021. Mae’r gyfradd positifedd wedi lefelu yn ystod yr wythnos ddiweddaraf.

Oherwydd y gostyngiad parhaus yn y canrannau cyffredinol sy'n profi'n bositif am COVID-19 ledled y DU, rydym wedi dileu siart amrywiolion newydd y DU o'r cyhoeddiad hwn. Bydd y data'n parhau i gael ei gyhoeddi yn y set ddata ategol ar wefan SYG.

Bydd tueddiadau mewn amrywiolion gwahanol yn parhau i gael eu monitro a bydd y siart yn cael ei ailgyflwyno os oes amrywiolyn sy'n ymddangos fel pe bai'n effeithio ar y tueddiadau yng nghanran y bobl sy'n profi'n bositif am COVID-19.

Yn yr wythnos sy’n dod i ben 16 Ebrill 2021, roedd arwyddion cynnar posibl o gynnydd mewn achosion sy'n gydnaws ag amrywiolyn y DU. 

Canran y bobl sy'n profi'n bositif yn ôl oedran

Mae cyfraddau achosion positif yn parhau'n isel ar draws pob oedran ac ymddengys eu bod wedi gostwng ymhellach yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dylid bod yn ofalus wrth orddehonglu unrhyw symudiadau bach yn y duedd ddiweddaraf, yn enwedig lle mae cyfyngau hyder yn fawr.

Image
Siart yn dangos yr amcangyfrifon wedi'u modelu ar gyfer canran y bobl a gafodd brofion positif am y coronafeirws (COVID-19) yn ôl blynyddoedd unigol o oed ar 10 Mawrth 2021.
Image
Siart yn dangos yr amcangyfrifon wedi'u modelu ar gyfer canran y bobl a gafodd brofion positif am y coronafeirws (COVID-19) yn ôl blynyddoedd unigol o oed ar 13 Ebrill 2021.

Yn y data a ddefnyddiwyd i gynhyrchu'r amcangyfrifon hyn, roedd nifer y bobl a samplwyd yn y gwahanol oedrannau a oedd yn profi'n bositif am COVID-19 yn is o'i gymharu â Chymru yn gyffredinol. Mae hyn yn golygu bod mwy o ansicrwydd i’r amcangyfrifon ar gyfer grwpiau oedran unigol dros y cyfnod hwn, fel y dangosir gan gyfyngau hyder mwy llydan.

Mae canran y bobl sy'n profi'n bositif am COVID-19 yn ôl blwyddyn unigol o oed ers 6 Mawrth 2021 ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban i’w gael yn set ddata'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amcangyfrifon ar gyfer achosion yng Nghymru

Nghymru. Mae digwyddedd heintiau newydd (nifer yr heintiau newydd mewn cyfnod penodol o amser) yn ein helpu i ddeall pa mor gyflym y mae heintiau yn cynyddu yn y boblogaeth. Mae hefyd yn cefnogi’r prif fesur o bositifedd (faint o bobl sy’n profi’n bositif unrhyw bryd, sy’n gysylltiedig â chyffredinrwydd) i roi dealltwriaeth fwy trylwyr o bandemig y coronafeirws (COVID-19).

I wneud cyfrif am y gyfran gynyddol o gyfranogwyr arolwg sy’n darparu swabiau misol (yn hytrach nag wythnosol), mae’r arolwg yn defnyddio dull newydd i amcangyfrif digwyddedd achosion positif, yn seiliedig ar yr amcangyfrif o bositifedd. Mae’r dull newydd yn amcangyfrif am ba mor hir y mae pobl yn profi’n bositif, gan ddefnyddio hyn ochr yn ochr â’r model positifedd i amcangyfrif pryd y digwyddodd heintiau positif newydd.

Y dyddiad cyfeirio a ddefnyddir ar gyfer yr amcangyfrifon swyddogol o ddigwyddedd achosion positif yw 10 diwrnod cyn diwedd yr wythnos gyfeirio positifedd, gan fod dyddiadau diweddarach yn fwy tebygol o newid.

I gael rhagor o wybodaeth am y dull newydd o amcangyfrif digwyddedd, gweler yr erthygl dulliau wedi’u diweddaru ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yng Nghymru, ar gyfer yr wythnos a ddaeth i ben ar 9 Ebrill 2021, rydym yn amcangyfrif bod 0.82 o achosion newydd o brofion positif o’r coronafeirws (COVID-19) fesul 10,000 o bobl y dydd (cyfwng credadwy o 95%: 0.13 i 1.82).

Mae hyn yn gyfwerth â 250 o achosion positif newydd yng Nghymru y dydd (cyfwng credadwy o 95%: 40 i 550).

Ymddengys bod nifer yr achosion positif newydd wedi aros yn lefel yn ystod yr wythnosau diwethaf, er bod cyfyngau credadwy yn eang oherwydd maint llai y sampl, a dylid cymryd gofal wrth ddehongli canlyniadau.

Pan fydd nifer yr achosion yn isel iawn, efallai na fydd yn bosibl i gynhyrchu amcangyfrif dibynadwy.

Darperir amcangyfrifon dangosol gan fynd yn ôl i 28 Hydref 2020.

Image
Siart yn dangos amcangyfrifon dangosol a swyddogol ar gyfer y gyfradd digwyddedd fesul 10,000 o bobl y dydd yng Nghymru ers 28 Hydref 2021. Mae'r gyfradd digwyddedd wedi lefelu'n ddiweddar.

Amcangyfrifon ar gyfer gwledydd y DU

Yng nghanol yr wythnos ddiweddaraf (10 i 16 Ebrill 2021), amcangyfrifwyd y  ganran uchaf o'r boblogaeth gymunedol gyda COVID-19 yn yr Alban (0.18%) a Lloegr (0.17%) o’i chymharu â gwledydd eraill y DU.

Roedd nifer yr achosion positif newydd hefyd ar ei huchaf yn Lloegr a'r Alban yn ystod yr wythnos a ddaeth i ben ar 9 Ebrill 2021.

Mae rhywfaint o ansicrwydd o ran yr amcangyfrifon pwynt unigol ar gyfer y gwledydd. Mae’r amcangyfrifon ar gyfer dyddiau diwethaf y gyfres, a ddangosir fel llinellau toredig yn y siart isod, yn fwy ansicr.

Image
Siart yn dangos yr amcangyfrifon swyddogol ar gyfer canran y bobl a gafodd brofion positif drwy swabiau trwyn a gwddf o 6 Mawrth i 16 Ebrill 2021 ar gyfer pedair gwlad y DU.

 

Tabl 1: Cyfraddau positifedd profion ar draws gwledydd y DU ar gyfer yr wythnos o 10 i 16 Ebrill 2021
  Cyfraddau positifedd
(Cyfyngau Credadwy 95%)
Cymru  0.12%
(0.06 i 0.21)
1 o bob 840 o bobl
(1 o bob 1,810 i 1 o bob 480
3,600 o bobl
(1,700 i 6,400)
Lloegr 0.17%
(0.14 i 0.19)
 1 o bob 610 o bobl
(1 o bob 720 i 1 o bob 520)
90,000 o bobl
(75,900 i 105,700)
Yr Alban 0.18%
(0.10 i 0.27)
1 o bob 560 o bobl
(1 o bob 960 i 1 o bob 370)
9,300 o bobl
(5,500 i 14,300)
Gogledd Iwerddon 0.15%
(0.06 i 0.29)
1 o bob 660 o bobl
(1 o bob 1,640 i 1 o bob 350)
2,800 o bobl
(1,100 i 5,300)

Ffynhonnell: Arolwg Heintiadau Coronafeirws (COVID-19), ONS

Tabl 2: Amcangyfrifon swyddogol o gyfraddau digwyddedd ledled gwledydd y DU, 3 i 9 Ebrill 2021
  Digwyddedd
(Cyfyngau Credadwy 95%)
Cymru  0.82 o achosion i bob 10,000 o bobl y dydd
(0.13 i 1.82)
 250 o achosion newydd y dydd
(40 i 550)
Lloegr 1.31 o achosion i bob 10,000 o bobl y dydd
(0.97 i 1.66)
7,100 o achosion newydd y dydd
(5,300 i 9,100)
Yr Alban 1.21 o achosion i bob 10,000 o bobl y dydd
(0.28 i 2.35)
640 o achosion newydd y dydd
(150 i 1,200)
Gogledd Iwerddon 1.15 o achosion i bob 10,000 o bobl y dydd
(0.02 i 2.78)
210 o achosion newydd y dydd
(0 i 510)

Ffynhonnell: Arolwg Heintiadau Coronafeirws (COVID-19), ONS 

Diffiniadau

Poblogaeth gymunedol

Mae’r Arolwg hwn yn cynnwys pobl sy’n byw mewn aelwydydd preifat, a chyfeirir atynt fel poblogaeth gymunedol. Nid yw’n cynnwys pobl mewn ysbytai, cartrefi gofal a/neu leoliadau sefydliadol eraill.

Cyfyngau hyder

Mae cyfwng hyder yn dangos y lefel o sicrwydd i amcangyfrif, gan ddangos pa mor gywir yw amcangyfrif sampl. Mae’r cyfyngau hyder o 95% yn cael eu cyfrifo i sicrhau, pe baem yn ailadrodd yr astudiaeth lawer o weithiau, y byddai’r gwir gwerth nad yw’n hysbys rywle rhwng y terfynau hyder isaf ac uchaf, 95% o’r amser. Mae gorgyffwrdd rhwng y cyfryngau hyder yn dangos ei bod yn bosibl nad oes gwahaniaeth gwirioneddol rhwng dau amcangyfrif.

Cyfwng credadwy

Mae cyfwng credadwy yn dangos y lefel o ansicrwydd i amcangyfrif mewn dadansoddiad data. Mae cyfryngau credadwy o 95% yn cael eu cyfrifo i sicrhau mai’r tebygolrwydd y bydd y gwir gwerth o fewn y cyfrwng yw 95%.

Digwyddedd

Nifer yr heintiadau newydd dros gyfnod penodol.

Amcangyfrifon wedi’u seilio ar fodelau ystadegol

Mae amcangyfrifon o bositifedd yn yr arolwg hwn yn seiliedig ar fodelau ystadegol o’r data sy’n sail iddo. Mae’r model yn llyfnu’r gyfres i ddeall y tueddiad, ac mae’n cael ei adolygu bob wythnos i gynnwys canlyniadau profion newydd.

Amcangyfrifon pwynt

Mae amcangyfrifon pwynt yn seiliedig ar y tueddiad wedi’i fodelu, ac maent yn adlewyrchu’r pwynt cyfeirio mwyaf cynrychiadol ar gyfer yr wythnos o dan sylw.

Y gyfradd positifedd

Yr amcangyfrif o’r gyfran o bobl sy’n cael canlyniad positif i brawf am y coronafeirws (COVID-19) ar adeg penodol, gyda symptomau neu hebddynt, yn seiliedig ar swabiau trwyn a gwddf.

Gwybodaeth am ansawdd a methodoleg

Mae canlyniadau’r arolwg wedi’u seilio ar swabiau trwyn a gwddf a ddarparwyd gan y cyfranogwyr. Mae is-grŵp o gyfranogwyr hefyd yn rhoi sampl o waed, wedi’i chymryd gan staff maes wedi eu hyfforddi.

Yn ogystal ag edrych ar ddigwyddedd cyffredinol, positifedd a lefel gwrthgyrff, defnyddir yr arolwg i edrych ar nodweddion y rhai sy'n profi'n bositif am COVID-19 a gweld i ba raddau y mae pobl sydd wedi’u heintio yn cael symptomau. Mae'r canlyniadau ar gyfer cartrefi preifat yn unig ac nid ydynt yn cynnwys pobl mewn ysbytai, cartrefi gofal neu leoliadau sefydliadol eraill. Cyfeirir at hyn fel poblogaeth gymunedol.

Mae’r arolwg yn cynnwys pob gwlad yn y DU, gan alluogi cyfrifo amcangyfrifon ar gyfer pob gwlad yn unigol, ac yn y pen draw ar gyfer y DU gyfan. Dechreuodd y maes gwaith yn Lloegr ar 26 Ebrill 2020. Mae hyn yn golygu bod rhagor o ddata cronnol ar gyfer Lloegr, sy’n galluogi dadansoddiadau mwy manwl ar hyn o bryd. Dechreuodd gwaith maes yng Nghymru ar 29 Mehefin 2020, wedyn yng Ngogledd Iwerddon ar 26 Gorffennaf 2020 ac yn yr Alban ar 21 Medi 2020.

Mae'n bwysig nodi bod cryn dipyn o ansicrwydd o ran yr amcangyfrifon. Y rheswm am hyn yw, er gwaethaf sampl fawr o gyfranogwyr, fod nifer yr achosion positif a nodwyd yn fach. Rhoddir yr amcangyfrifon gyda chyfyngau credadwy neu cyfyngau hyder o 95% i ddangos yr ystod y gallwn fod yn hyderus bod y gwir ffigur wedi’i gynnwys ynddi.

Mae’r amcangyfrifon wedi’u seilio ar fodelu ystadegol. Mae gwaith modelu'n cael ei wneud o'r newydd bob wythnos gan ddefnyddio'r data am y 6 wythnos ddiwethaf. Mae'r model yn gweithio drwy hwyluso’r gyfres i ddeall y duedd ac mae'n cael ei diwygio bob wythnos i gynnwys canlyniadau profion newydd. Mae hyn yn golygu y gallai'r amcangyfrif diweddaraf am gyfnod cynharach fod yn wahanol i'r amcangyfrif swyddogol a gynhyrchwyd ar y pryd. Dengys Siart 1 y duedd ddiweddaraf wedi'i modelu a'r amcangyfrifon swyddogol (pwynt) a gyhoeddwyd ar y pryd.

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi bwletinau ystadegol wythnosol, tablau cyfeirio ac erthyglau ystadegol cyfnodol, gan gynnwys canlyniadau ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban ar ei gwefan. Mae’r amcangyfrifon ar gyfer Gogledd Iwerddon a’r Alban yn cael eu cyhoeddi gan y gwahanol weinyddiaethau, yn yr un modd ag yma yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd a methodoleg ar gael ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Hanfod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn sefydlu saith nod llesiant i Gymru sef Cymru fwy cyfartal, llewyrchus, cydnerth, iach a chyfrifol ar lefel fyd-eang, gyda chymunedau cydlynol a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. O dan adran (10)(1) o’r Ddeddf, rhaid i Weinidogion Cymru (a) gyhoeddi dangosyddion (“dangosyddion cenedlaethol”) sy’n gorfod cael eu cymhwyso at ddibenion mesur cynnydd tuag at gyflawni’r nodau llesiant, a (b) gosod copi o’r dangosyddion cenedlaethol gerbron Senedd Cymru. Cafodd y 46 o ddangosyddion cenedlaethol eu gosod ym mis Mawrth 2016.

Mae gwybodaeth am y dangosyddion, ynghyd â naratif ar gyfer pob un o'r nodau llesiant a'r wybodaeth dechnegol gysylltiedig ar gael yn adroddiad Llesiant Cymru.

Gwybodaeth bellach am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Gallai’r ystadegau a ddefnyddir yn y datganiad hwn ategu’r dangosyddion cenedlaethol a chael eu defnyddio gan fyrddau gwasanaethau lleol mewn perthynas â’u hasesiadau llesiant a’u cynlluniau llesiant lleol.

Diweddariad nesaf

30 Ebrill 2021

Manylion cyswllt

Ystadegydd: Lisa Bloemberg
Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: kas.covid19@llyw.cymru

Cyfryngau: 0300 025 8099

SFR 121/2021