Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae'r diweddariad hwn yn crynhoi canlyniadau llinell uchaf Arolwg Deiliadaeth Cymru. Adroddir ar ganlyniadau'r arolwg hwn ar gyfer y cyfnod rhwng Gorffennaf a Medi 2021 o gymharu â 2019 a 2020, yn ogystal â'r cyfartaleddau chwarterol ar gyfer y cyfnodau hyn. Yr eithriad i hyn yw'r sectorau gwestai a thai llety/gwely a brecwast lle na ellir cymharu â data 2019 oherwydd newid methodolegol yn 2020 a 2021. Mae'r ffigurau'n rhai dros dro a gallant fod yn amodol ar adolygiad terfynol.

Prif bwyntiau

 • Cododd deiliadaeth ystafelloedd gwestai ym mis Gorffennaf i 81%, gwahaniaeth amlwg i'r flwyddyn flaenorol pan oedd deiliadaeth ystafelloedd ar 26% gan fod y mwyafrif o westai ar gau am ran o'r mis oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Yn ystod Awst a Medi gwelwyd lefelau deiliadaeth ystafelloedd uchel, gan gyrraedd uchafbwynt ym mis Awst ar 86%, y deiliadaeth uchaf yn ystod y flwyddyn hyd yma. Dilynodd cyfraddau deiliadaeth gwlâu patrwm tebyg yn ystod y cyfnod hwn.
 • Ar ddechrau misoedd brig yr haf, ym mis Gorffennaf cofnodwyd lefelau deiliadaeth ystafelloedd tai llety/gwely a brecwast o 68% gydag Awst yn cynyddu i 76%, yr uchaf ar draws y flwyddyn hyd yn hyn, a mis Medi yn gweld 71% o ystafelloedd yn cael eu defnyddio yn ystod y mis. Dilynodd cyfraddau deiliadaeth gwlâu patrwm tebyg yn ystod y cyfnod hwn.
 • Roedd lefelau deiliadaeth unedau hunanarlwyo yn 83% ym mis Gorffennaf, i lawr ychydig o 85% ym mis Mehefin, ond cynnydd o 7 a 13 pwynt canran ar Orffennaf 2019 a 2020 yn y drefn honno. Gwnaeth Awst yn dda gyda lefelau'n cyrraedd ar 91% ar ei uchaf, ar yr un lefel â'r flwyddyn flaenorol (90%). Gwnaeth Medi barhau i weld lefelau deiliadaeth unedau cadarnhaol gyda deiliadaeth yn sylweddol uwch na 2019 (68%). Gwnaeth deiliadaeth yn y sector carafanau statig a chartrefi gwyliau weld lefelau deiliadaeth lleiniau yn uwch ym mis Gorffennaf ac Awst o'i gymharu â'r un misoedd yn 2020. Gwnaeth Medi barhau i ddangos deiliadaeth lleiniau uchel yn gyson ar draws y tair blynedd rhwng 2019 a 2021. Gwelodd y sector carafanau statig eleni gyfraddau uwch na 90% ym mhob tri mis y chwarter hwn.
 • Yn yr un modd â pharciau carafanau a gwyliau statig, roedd deiliadaeth lleiniau ar draws y parciau carafanau teithiol a gwersylla ym mis Gorffennaf yn gryf ar 65%, a pharhaodd y gwelliant gyda mis brig yr haf Awst ar 69% o ddeiliadaeth lleiniau. Fodd bynnag, er bod deiliadaeth lleiniau ym mis Medi wedi gweld dirywiad i 48%, roedd hyn yn dal yn uwch na'r lefelau yn yr un mis yn 2019 a 2020.
 • Ym mis Gorffennaf gwnaeth lefelau deiliadaeth gwelyau hostel godi i 39% o gymharu â dim ond 17% yn 2020, dal 30 pwynt canran yn is na'r hyn a welwyd ym mis Gorffennaf 2019 (69%). Gwelwyd patrwm tebyg ym mis Awst a mis Medi gyda lefelau deiliadaeth yn 58% a 39% yn y drefn honno, yn dal yn sylweddol is na'r un misoedd yn 2019 (75% a 54%).

Newid mewn pwysoli

Yn ystod sawl mis yn 2020 a thri mis cyntaf 2021, nid oedd nifer sylweddol o westai, tai llety/gwely a brecwast ar agor oherwydd cyfyngiadau COVID-19 a oedd yn cyfyngu ar weithrediadau llety â gwasanaeth. Golygodd hyn mai dim ond nifer fach o westai a thai llety/gwely a brecwast a ddarparodd data, a effeithiodd ar y pwysoli. Mae pwysoli data deiliadaeth wedi'i gynllunio i addasu ar gyfer gwahanol lefelau ymateb ar draws rhanbarthau a bandiau maint ond pan fydd maint y sampl yn fach gellir gorliwio effaith y pwysiad ar gyfer rhai rhanbarthau neu fandiau maint. Yn ystod misoedd cyfnod clo COVID-19 pan oedd maint samplau mewn rhai rhanbarthau mewn ffigurau sengl, byddai hyn wedi arwain at sefydliadau unigol yn dominyddu'r canlyniadau. Felly, mae'r data yn 2020 a 2021 yn cael ei gyflwyno heb ei bwysoli a dim ond yn adlewyrchu lefelau deiliadaeth gwestai a thai llety/gwely a brecwast a oedd ar agor yn y mis perthnasol. Oherwydd hyn, dylid nodi na ellir dehongli bod data deiliadaeth gwestai a thai llety/gwely a brecwast a ddangosir yn yr adroddiad hwn ar gyfer 2020 a 2021 yn cynrychioli'r farchnad llety â gwasanaeth yn ei chyfanrwydd, ac o ystyried y gwahaniaethau methodolegol, nid oes modd ei gymharu â data 2019 a ddangosir yn adrannau gwestai a thai llety/gwely a brecwast yr adroddiad hwn.

Gwestai

Image
Gyda'r cyfyngiadau wedi'u codi ar 17 Mai, roedd deiliadaeth ystafelloedd Gorffennaf yn sylweddol uwch nag yn 2020. Roedd deiliadaeth ystafelloedd ym mis Awst a mis Medi yn sylweddol uwch na 2020.

Gwnaeth deiliadaeth ystafelloedd gwestai godi yn ystod mis Gorffennaf i 81%, gwahaniaeth amlwg i'r flwyddyn flaenorol pan oedd deiliadaeth ystafelloedd ar 26% gan fod y mwyafrif o westai ar gau am ran o'r mis oherwydd cyfyngiadau COVID-19, ac yn uwch na’r deiliadaeth ystafelloedd ar gyfer Gorffennaf 2019 (79%). Yn ystod Awst a Medi gwelwyd lefelau deiliadaeth ystafelloedd uchel, gan gyrraedd uchafbwynt ym mis Awst ar 86%, y deiliadaeth uchaf yn ystod y flwyddyn hyd yma. Dilynodd cyfraddau deiliadaeth gwlâu patrwm tebyg yn ystod y cyfnod hwn.

Image
Yn 2021 Roedd deiliadaeth ystafelloedd yn nhrydydd chwarter y flwyddyn yn sylweddol uwch o gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

Gwnaeth gwestai gofnodi'r lefelau deiliadaeth ystafelloedd uchaf ar draws misoedd yr haf rhwng Gorffennaf a Medi ym mhob un o dri chwarter y flwyddyn 82%. Roedd hyn 30 pwynt canran yn uwch na'r un cyfnod yn 2020 pan oedd cyfyngiadau gweithredu COVID-19 yn dal i effeithio ar fusnesau.

Image
Roedd refeniw fesul ystafell sydd ar gael (RevPAR) yn sylweddol uwch ym mhob un o'r tri mis o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2020, gydag Awst yn cofnodi'r cyfartaledd uchaf ar £77.77.

Y refeniw cyfartalog fesul ystafell sydd ar gael ar gyfer Gorffennaf, Awst a Medi oedd £63.35, £77.77 a £66.50 yn y drefn honno. Roedd gan Awst y refeniw uchaf fesul ystafell o'r flwyddyn sydd ar gael hyd yma, bron ddwywaith yr un mis yn 2020 (£40.55).

Tai llety a gwely a brecwast

Ar ddechrau misoedd brig yr haf, ym mis Gorffennaf, cofnodwyd lefelau deiliadaeth ystafelloedd tai llety/gwely a brecwast o 68%, yn cynyddu ym mis Awst i 76%, yr uchaf ar draws y flwyddyn hyd yn hyn, a mis Medi yn gweld 71% o ystafelloedd yn cael eu defnyddio yn ystod y mis. Dilynodd cyfraddau deiliadaeth gwlâu patrwm tebyg yn ystod y cyfnod hwn.

Image
Gwnaeth deiliadaeth ystafelloedd barhau i gynyddu ym mis Gorffennaf, gydag Awst a Medi yn perfformio'n dda gydag Awst yn cyrraedd uchafbwynt ar 76%
Image
Yn nhrydydd chwarter y flwyddyn, gwnaeth deiliadaeth ystafelloedd gyrraedd 71%, sy'n uwch nag yn 2020.

Ar draws y sector tai llety/gwely a brecwast, gwnaeth deiliadaeth ystafelloedd yn nhrydydd chwarter y flwyddyn gyrraedd 71%, 16 pwynt canran yn uwch na’r chwarter blaenorol. Fodd bynnag, dylid nodi bod maint y sampl yn weddol fach, a dylid bod yn ofalus wrth drin y canlyniadau.

Hunanarlwyo

Image
Yn y sector hunanarlwyo, gwnaeth Gorffennaf berfformio’n dda gyda deiliadaeth unedau yn sylweddol uwch na'r flwyddyn flaenorol. Ym mis Awst gwelwyd lefelau deiliadaeth unedau tebyg i 2019 a 2020. Ym mis Medi gwelwyd cynnydd bach yn lefelau deiliadaeth unedau ar y flwyddyn flaenorol ond yn sylweddol uwch na 2019.

Yn y sector hunanarlwyo, ym mis Gorffennaf gwelwyd lefelau deiliadaeth unedau o 83%, ychydig yn is ar fis Mehefin ond cynnydd o 7 a 13 pwynt canran ar Orffennaf 2019 a 2020 yn y drefn honno. Gwnaeth Awst yn dda gyda lefelau'n cyrraedd ar 91% ar ei uchaf, ar yr un lefel â'r flwyddyn flaenorol (90%). Gwnaeth Medi barhau i weld lefelau deiliadaeth unedau cadarnhaol gyda deiliadaeth ar 85% sy’n sylweddol uwch na 2019 (68%).

Image
Yn ystod trydydd chwarter y flwyddyn, Gorffennaf i Fedi, gwnaeth lefelau deiliadaeth ystafelloedd gyrraedd 86%, yn uwch na'r un cyfnod yn 2019 a 2020.

Roedd deiliadaeth unedau chwarterol rhwng Gorffennaf a Medi yn 86%, yn uwch nag yn nhrydydd chwarter y flwyddyn yn 2019 a 2020.

Cartrefi gwyliau carafanau statig

Image
Gwnaeth deiliadaeth lleiniau yn y sector carafanau statig a chartrefi gwyliau lefelau weld lefelau deiliadaeth lleiniau uwch ym mis Gorffennaf o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Ym mis Awst a mis Medi gwelwyd lefelau deiliadaeth lleiniau yn gyfartal â'r ddwy flynedd flaenorol.

Gwnaeth deiliadaeth yn y sector carafanau statig a chartrefi gwyliau weld lefelau deiliadaeth lleiniau yn uwch ym mis Gorffennaf ac Awst o'i gymharu â'r un misoedd yn 2020, ac yn debyg i'r rhai a welwyd yn 2019. Gwnaeth Medi barhau i ddangos deiliadaeth lleiniau uchel yn gyson ar draws y tair blynedd rhwng 2019 a 2021. Gwnaeth y sector carafanau statig weld gyfraddau uwch na 90% ym mhob un o dri mis Gorffennaf, Awst a Medi.  

Parciau carafanau teithiol a gwersylla

Image
Ar draws y parciau carafanau teithiol a gwersylla, roedd y deiliadaeth lleiniau i fyny ym mhob un o dri mis Gorffennaf, Awst a Medi yn ystod 2021. Yn gyffredinol, roedd deiliadaeth lleiniau yn ystod y cyfnod hwn yn llawer uwch na 2019 a 2020.

Yn yr un modd â pharciau carafanau a gwyliau statig, roedd deiliadaeth lleiniau ar draws y parciau carafanau teithiol a gwersylla ym mis Gorffennaf yn gryf ar 65%, a pharhaodd y gwelliant gyda mis brig yr haf Awst ar 69% o ddeiliadaeth lleiniau. Fodd bynnag, er bod deiliadaeth lleiniau ym mis Medi wedi gweld dirywiad o ran lefelau deiliadaeth i 48%, roedd hyn yn dal yn uwch na'r lefelau yn yr un mis yn 2019 a 2020.

Hosteli

Image
Ar draws y sector hosteli, roedd deiliadaeth gwelyau ym mis Gorffennaf ddwywaith y deiliadaeth yn 2020 ond nid ar y lefelau a welwyd yn 2019 o hyd. Gwnaeth Awst a Medi ddilyn patrwm tebyg gyda'r ddau fis yn uwch nag yn 2020 ond yn dal yn is na lefelau deiliadaeth gwelyau yn 2019.

Gyda chyfyngiadau gweithredu hosteli oherwydd COVID-19, a oedd yn effeithio ar nifer y gwesteion a ganiateir, yn codi ar 17 Mai, gwnaeth lefelau deiliadaeth gwelyau Gorffennaf gynyddu i 39% o'i gymharu â dim ond 17% yn 2020, fodd bynnag, roedd hyn yn dal i fod 30 pwynt canran yn is na'r hyn a welwyd ym mis Gorffennaf 2019 (69%). Gwelwyd patrwm tebyg ym mis Awst a mis Medi gyda lefelau deiliadaeth yn 58% a 39% yn y drefn honno, yn dal yn sylweddol is na'r un misoedd yn 2019 (75% a 54%) ond yn uwch na lefelau 2020.

Image
Effeithiwyd yn ddifrifol ar y sector gan gau hosteli yn ystod pandemig COVID-19 yn ystod dau chwarter cyntaf y flwyddyn. Yn y trydydd chwarter, gwelodd deiliadaeth gwelyau gynnydd sylweddol ond eto heb gyrraedd y lefelau a welwyd yn yr un chwarter yn 2019.

Effeithiwyd ar y sector yn ddifrifol gan gau hosteli yn ystod dau chwarter cyntaf y flwyddyn oherwydd pandemig COVID-19 a chyfyngiadau ynghylch llety a ddefnyddir gan fwy nag un person. Yn nhrydydd chwarter y flwyddyn, Gorffennaf i Fedi, gwelwyd cynnydd sylweddol o ran deiliadaeth gwelyau hosteli (45%) ond nid o hyd i'r lefelau a welwyd yn yr un chwarter yn 2019.

Cyd-destun

Ar ddechrau 2021, roedd y cyfnod clo (Lefel Rhybudd 4) yn dal i fod ar waith ac yn parhau drwy gydol mis Ionawr, Chwefror, tan 27 Mawrth pan ddaeth Cymru y genedl gyntaf yn y DU i godi cyfyngiadau teithio o fewn ei ffiniau wrth i'r cyfyngiadau aros yn lleol ddod i ben. Caniatawyd i lety twristiaid hunangynhwysol, fel eiddo hunanarlwyo a rhai gwestai, ailagor.

Ar 26 Ebrill, cafodd cyfyngiadau eu llacio ymhellach yng Nghymru wrth i amwynderau awyr agored, megis pyllau nofio, ailagor, ynghyd ag atyniadau awyr agored a gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl a chaniatawyd partïon priodas ar gyfer hyd at 30 o bobl wrth i letygarwch awyr agored ailagor.

O 17 Mai, cafodd y sefydliadau llety oedd yn weddill a llety dan do eu hailagor ynghyd â thafarndai a bwytai a oedd â’r hawl i weini diodydd y tu fewn unwaith eto, a chafodd orielau ac amgueddfeydd eu hailagor hefyd.

Prif linellau amser yn 2020 a 2021

 • Cyfnod Clo Cenedlaethol y DU o 23 Mawrth 2020.
 • 6 Gorffennaf Cymru yn codi ei chyfyngiadau teithio “Aros yn Lleol” a chaniatawyd i atyniadau awyr agored ailagor.
 • Daeth y cyfnod clo i ben 11 Gorffennaf ar gyfer busnesau llety heb gyfleusterau a rennir.
 • Llwyddodd llety i dwristiaid gyda chyfleusterau a rennir megis safleoedd gwersylla i ailagor o 25 Gorffennaf ond arhosodd unrhyw gyfleusterau a rennir ar y safle ar gau, megis pyllau nofio, cyfleusterau hamdden, cawodydd a rennir a blociau toiledau.
 • Cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan (3 i 31 Awst).
 • 23 Hydref i 9 Tachwedd Cyfnod atal byr 17 diwrnod yng Nghymru.
 • Daeth cyfyngiadau newydd i rym o ganol nos 19 Rhagfyr (lefel rhybudd 4): manwerthu nad yw’n hanfodol, gwasanaethau cyswllt agos, campfeydd a chanolfannau hamdden, lletygarwch a llety yn cael eu cau. Cyfyngiadau aros gartref. Cafodd y rheolau eu llacio dros dro ar gyfer Dydd Nadolig.
 • Cyfyngiadau cyfnod clo (rhybudd lefel 4) yn parhau ym mis Ionawr a mis Chwefror 2021.
 • 27 Mawrth 2021 Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i godi cyfyngiadau teithio o fewn ei ffiniau wrth i'r cyfyngiadau aros yn lleol ddod i ben. Caniatawyd i lety twristiaid hunangynhwysol, fel bythynnod a llety mewn gwestai heb wasanaethau cyffredin, ailagor.
 • 12 Ebrill caniatawyd i bobl o Gymru deithio i rannau eraill o’r DU, a chaniatawyd i ymwelwyr y DU deithio i Gymru.
 • 26 Ebrill 2021 pyllau nofio awyr agored, atyniadau awyr agored, gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl a phartïon priodas ar gyfer hyd at 30 o bobl yn cael eu caniatáu wrth i letygarwch awyr agored ailagor.
 • 17 Mai llety i ymwelwyr â gwasanaethau cyffredin, a llety dan do yn ailagor wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio ymhellach, gyda thafarndai a bwytai yn cael gweini diodydd ac ail-agorwyd orielau ac amgueddfeydd hefyd.
 • 7Awst gyda rhai eithriadau, megis gorfodi gwisgo masg mewn lleoliadau penodol, codwyd y mwyafrif o gyfyngiadau cysylltiedig â COVID-19 yr oedd yn weddill yng Nghymru.

Maint sampl

Yr holl feintiau samplau misol yn ôl sector a ddangosir isod yw'r busnesau hynny a oedd ar agor ac a ddarparodd ddata am y mis hwnnw.

Tabl 1: Maint sampl misol yn ôl sector, Ionawr i Fedi 2021
  Gwestai:
ar agor
Gwestai:
ar gau
Tŷ llety a,
Gwely a brecwast:
ar agor
Tŷ llety a,
Gwely a brecwast:
ar gau
Hunan-
ddarpar:
ar agor
Hunan-
ddarpar:
ar gau
Ionawr 50 131 3 25 69 533
Chwefror 59 124 3 25 34 568
Mawrth 68 115 4 24 230 326
Ebrill 129 43 4 11 275 28
Mai 155 18 14 3 306 6
Mehefin 157 18 15 3 306 4
Gorffennaf 158 1 15 2 303 0
Awst 164 2 14 2 308 0
Medi 167 1 15 2 307 2
Tabl 1: Maint sampl misol yn ôl sector, Ionawr i Fedi 2021 (parhau)
  Carafanau statig:
ar agor
Carafanau statig:
ar gau
Carafanau teithiol:
ar agor
Carafanau teithiol:
ar gau
Hosteli:
ar agor
Hosteli:
ar gau
Ionawr 0 19 0 25 0 22
Chwefror 0 19 0 25 0 21
Mawrth 0 19 0 25 2 20
Ebrill 15 2 8 7 5 15
Mai 16 1 12 1 18 1
Mehefin 17 0 13 0 19 0
Gorffennaf 18 0 13 0 18 0
Awst 18 0 12 1 18 0
Medi 19 0 11 1 19 0

Manylion cyswllt

Jen Velu
Rhif ffôn: 0300 025 0459
E-bost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Rhif Ymchwil Gymdeithasol: 7/2022
ISBN digidol 978-1-80391-428-2

Image
GSR logo