Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

Mae'r diweddariad hwn yn crynhoi canlyniadau llinell uchaf Arolwg Defnydd Llety Cymru. Adroddir ar ganlyniadau'r arolwg hwn ar gyfer y cyfnod rhwng Hydref a Rhagfyr 2021 o'i gymharu â 2019 a 2020, yn ogystal â'r cyfartaleddau chwarterol ar gyfer y cyfnodau hyn. Yr eithriad i hyn yw'r sectorau gwestai a thai llety/gwely a brecwast lle na ellir cymharu â 2019 oherwydd newid methodolegol yn 2020 a 2021. Mae'r ffigurau'n rhai dros dro a gallant fod yn amodol ar adolygiad terfynol.

Prif bwyntiau

 • Yn ystod mis Hydref, cynyddodd defnydd ystafelloedd gwestai 49 pwynt canran o gymharu â’r un mis yn 2020 pan oedd defnydd ystafelloedd ar 37%, pan oedd llawer o westai ddim yn gweithredu’n llawn o hyd yn dilyn cyfyngiadau COVID-19. Gwelodd Tachwedd a Rhagfyr lefelau defnydd ystafelloedd uwch na'r flwyddyn flaenorol (69% a 56% o gymharu â 37% a 25% yn y drefn honno). Dilynodd cyfraddau defnydd gwelyau patrwm tebyg yn ystod y cyfnod hwn.
 • Ym mis Hydref, cofnododd gwestai/gwely a brecwast lefelau defnydd ystafelloedd o 61%, 10 pwynt canran yn is na mis Medi. Roedd lefelau defnydd ystafelloedd yn ystod dau fis olaf y flwyddyn yn 32% ym mis Tachwedd a 29% ym mis Rhagfyr, er y dylid nodi bod maint y sampl yn fach ac felly dylid ei drin yn ofalus wrth ddehongli'r canlyniadau hyn. Dilynodd cyfraddau defnydd gwelyau patrwm tebyg yn ystod y cyfnod hwn.
 • Ar draws y sector hunanaddarpar, gwnaeth lefelau defnydd unedau yn dda yn ystod mis Hydref ar 74%, sef 23 pwynt canran yn uwch na’r un mis yn 2020. Ym mis Tachwedd gwelwyd lefelau yn gostwng i 34%, ychydig yn is na'r ddwy flynedd flaenorol gan 4 pwynt canran. Ym mis Rhagfyr gwelwyd cynnydd mewn defnydd unedau gyda lefelau o 55%, 15 a 25 pwynt canran yn uwch nag yn 2019 a 2020.
 • Yn y sector carafanau statig a chartrefi gwyliau yn ystod mis Hydref roedd defnydd yn 93%, sy’n cyfateb i fis Medi blaenorol, gyda chynnydd amlwg o 15 a 30 pwynt canran yr un ar Hydref 2019 a 2020. Roedd defnydd lleiniau mis Tachwedd, 58%, ychydig yn uwch na 2019 ac nid oedd data ar gyfer 2020 ar gael. Gyda llawer o weithredwyr yn cau am y tymor, nid oes data ar gyfer mis Rhagfyr ar gael.
 • Yn yr un modd â’r meysydd carafanau statig a gwyliau, gostyngodd defnydd lleiniau ar draws y meysydd carafanau teithio a gwersylla yn ystod mis Hydref ond roedd yn dal yn uwch na defnydd lleiniau yn 2019 a 2020 (29% a 10%).
 • Ym mis Hydref, cyrhaeddodd defnydd gwelyau ar draws y sector hosteli 38%, 32 pwynt canran yn uwch na’r hyn a gofnodwyd yn 2020. Cododd lefelau defnydd gwelyau ym mis Tachwedd i 38% o’i gymharu â dim ond 16% yn 2020, fodd bynnag, roedd hyn yn dal yn is na’r hyn a welwyd ym mis Tachwedd 2019 (46%). Gwelwyd patrwm tebyg ym mis Rhagfyr gyda lefelau defnydd yn 31%, sy’n sylweddol uwch na Rhagfyr 2020 ond nid ar yr un lefelau â mis Rhagfyr 2019 (42%).

Newid mewn pwysoli

Yn ystod sawl mis yn 2020 a thri mis cyntaf 2021, nid oedd nifer sylweddol o westai, tai llety/gwely a brecwast ar agor oherwydd cyfyngiadau COVID-19 a oedd yn cyfyngu ar weithrediadau llety â gwasanaeth. Golygodd hyn mai dim ond nifer fach o westai a thai llety/gwely a brecwast a ddarparodd data, a effeithiodd ar y pwysoli. Mae pwysoli data deiliadaeth wedi'i gynllunio i addasu ar gyfer gwahanol lefelau ymateb ar draws rhanbarthau a bandiau maint ond pan fydd maint y sampl yn fach gellir gorliwio effaith y pwysiad ar gyfer rhai rhanbarthau neu fandiau maint. Yn ystod misoedd cyfnod clo COVID-19 pan oedd maint samplau mewn rhai rhanbarthau mewn ffigurau sengl, byddai hyn wedi arwain at sefydliadau unigol yn dominyddu'r canlyniadau. Felly, mae'r data yn 2020 a 2021 yn cael ei gyflwyno heb ei bwysoli a dim ond yn adlewyrchu lefelau deiliadaeth gwestai a thai llety/gwely a brecwast a oedd ar agor yn y mis perthnasol. Oherwydd hyn, dylid nodi na ellir dehongli bod data deiliadaeth gwestai a thai llety/gwely a brecwast a ddangosir yn yr adroddiad hwn ar gyfer 2020 a 2021 yn cynrychioli'r farchnad llety â gwasanaeth yn ei chyfanrwydd, ac o ystyried y gwahaniaethau methodolegol, nid oes modd ei gymharu â data 2019 a ddangosir yn adrannau gwestai a thai llety/gwely a brecwast yr adroddiad hwn.

Gwestai

Image
Roedd defnydd ystafelloedd gwesty yn ystod chwarter olaf y flwyddyn yn uwch ar draws pob mis nag yn 2020. Roedd mis Hydref yn dda gyda lefelau o 75%, bron i 3 gwaith yn uwch nag yn 2020. Dilynodd Tachwedd a Rhagfyr batrwm tebyg.

Yn ystod mis Hydref, gwelodd ddefnydd ystafelloedd gwestai gynnydd o 49 pwynt canran o gymharu â’r un mis yn 2020 pan oedd defnydd ystafelloedd ar 26%, pan oedd llawer o westai yn dal ddim yn gweithredu’n llawn yn dilyn cyfyngiadau COVID-19. Gwelodd Tachwedd a Rhagfyr lefelau defnydd ystafelloedd uwch na'r flwyddyn flaenorol (69% a 56% o gymharu â 37% a 25% yn y drefn honno). Dilynodd cyfraddau defnydd gwelyau patrwm tebyg yn ystod y cyfnod hwn.

Roedd y cyfartaledd blynyddol ar draws y cyfnod 12 mis yn sylweddol uwch yn 2021 ar 64%, sef cynnydd o 19 pwynt canran ers 2020.

Image
Yn chwarter olaf 2021, cofnododd gwestai y lefelau defnydd ystafelloedd ail uchaf ar draws misoedd y gaeaf Hydref i Ragfyr - 67%.

Roedd gan westai y lefelau defnydd ystafelloedd ail uchaf ar gyfer 2021 yn y pedwerydd chwarter (Hydref i Ragfyr) ar 67%. Roedd hyn 38 pwynt canran yn uwch na'r un cyfnod yn 2020 pan oedd cyfyngiadau gweithredu COVID-19 yn dal i effeithio ar fusnesau.

Image
Roedd refeniw fesul ystafell sydd ar gael (RevPAR) yn sylweddol uwch ym mhob un o'r tri mis o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2020, gyda Hydref yn cofnodi'r cyfartaledd uchaf ar £58.51.

Y refeniw cyfartalog fesul ystafell oedd ar gael ar gyfer misoedd y gaeaf, sef Hydref, Tachwedd a Rhagfyr oedd £58.51, £51.79 a £37.87 yn y drefn honno. Roedd gan Hydref y refeniw uchaf fesul ystafell oedd ar gael yn ystod chwarter olaf y flwyddyn, sy'n sylweddol uwch na'r un mis yn 2020 (£12.46). Y refeniw blynyddol fesul ystafell oedd ar gael oedd £46.63, cynnydd o £20.85 o gymharu â 2020.

Tai llety a gwely a brecwast

Ym mis Hydref, cofnododd lefelau defnydd ystafelloedd gwestai/gwely a brecwast o 61%, 10 pwynt canran yn is na mis Medi blaenorol. Roedd lefelau defnydd ystafelloedd yn ystod dau fis olaf y flwyddyn yn 32% ym mis Tachwedd a 29% ym mis Rhagfyr. Roedd defnydd ystafelloedd ar gyfartaledd ar gyfer 2021 i gyd yn sylweddol uwch na’r flwyddyn flaenorol er y dylid nodi bod maint y sampl yn fach ac felly dylid ei drin yn ofalus wrth ddehongli’r canlyniadau hyn. Dilynodd cyfraddau defnydd gwelyau patrwm tebyg yn ystod y cyfnod hwn.

Image
Oherwydd newid yn y fethodoleg yn ystod 2020 a 2021, ni ellir cymharu'r data tai llety/gwely a brecwast a ddangosir yn yr adroddiad hwn â 2019. Roedd defnydd ystafelloedd ym mis Hydref ar 61% yr uchaf ar draws y 3 mis rhwng Hydref a Rhagfyr
Image
Oherwydd newid yn y fethodoleg yn ystod 2020 a 2021, ni ellir cymharu'r data tai llety/gwely a brecwast a ddangosir yn yr adroddiad hwn â 2019. Ar draws y sector tai llety/gwely a brecwast, gwnaeth defnydd ystafelloedd yn chwarter olaf y flwyddyn gyrraedd 44%, 21 pwynt canran yn uwch na’r un chwarter yn 2020.

Ar draws y sector tai llety/gwely a brecwast, gwnaeth defnydd ystafelloedd yn chwarter olaf y flwyddyn gyrraedd 44%, 21 pwynt canran yn uwch na’r un chwarter yn 2020. Fodd bynnag, dylid nodi bod maint y sampl yn weddol fach, a dylid bod yn ofalus wrth drin y canlyniadau.

Hunanarlwyo

Image
Ar draws y sector hunanaddarpar, gwnaeth lefelau defnydd unedau yn dda yn ystod mis Hydref ar 74%, sef 23 pwynt canran yn uwch na’r un mis yn 2020. Gostyngodd lefelau mis Tachwedd ychydig tra cododd mis Rhagfyr eto gyda deiliadaeth uned o 55%, sy’n uwch na 2019 a 2020.

Ar draws y sector hunanarlwyo, gwnaeth lefelau defnydd unedau yn dda yn ystod mis Hydref ar 74%, sef 23 pwynt canran yn uwch na’r un mis yn 2020. Ym mis Tachwedd gwelwyd lefelau yn gostwng i 34%, ychydig yn is na'r ddwy flynedd flaenorol o 4 pwynt canran yn y drefn honno. Ym mis Rhagfyr gwelwyd cynnydd mewn defnydd unedau gyda lefelau o 55%, 15 a 25 pwynt canran yn uwch nag yn 2019 a 2020.

Y cyfartaledd blynyddol yn y sector hunanarlwyo oedd 61%, cynnydd o 4 a 9 pwynt canran yn y drefn honno ar y ddwy flynedd flaenorol.

Image
Yn ystod chwarter olaf y flwyddyn, Hydref i Ragfyr, unedau lefelau defnydd ystafelloedd gyrraedd 54%, yn uwch na'r un cyfnod yn 2019 a 2020.

Roedd defnydd unedau chwarterol ar gyfer Hydref i Ragfyr yn 54%, sy’n uwch nag yn chwarter olaf y flwyddyn yn 2019 a 2020.

Cartrefi gwyliau carafanau statig

Image
Gwnaeth defnydd lleiniau yn y sector carafanau statig a chartrefi gwyliau lefelau weld yr un lefelau defnydd lleiniau ym mis Hydref o'i gymharu â'r mis blaenorol ym mis Medi (93%). Roedd mis Tachwedd yn uwch na’r lefelau a welwyd yn 2019 gyda data ar gyfer 2020 ddim ar gael. Gyda llawer o weithredwyr yn cau am y tymor, nid oes data ar gyfer mis Rhagfyr ar gael.

Roedd defnydd yn y sector carafanau statig a chartrefi gwyliau yn ystod mis Hydref yn 93%, yn debyg i fis blaenorol Medi gyda chynnydd amlwg o 15 a 30 pwynt canran yr un ar Hydref 2019 a 2020, yn rhannol oherwydd parc gwyliau mawr yr oedd ar gau ym mis Hydref 2020 ond ar agor ym mis Hydref 2021. Mae hyn felly wedi cael effaith ar y lefelau defnydd uchel a welwyd yn ystod mis Hydref 2021. Roedd defnydd lleiniau mis Tachwedd, sef 58%, ychydig yn uwch na 2019 ac nid oedd data ar gyfer 2020 ar gael. Gyda llawer o weithredwyr yn cau am y tymor, nid oes data ar gyfer mis Rhagfyr ar gael.

Yn ystod y cyfnod 6 mis Mai i Hydref gwelwyd y defnydd lleiniau statig uchaf ar draws y tair blynedd dan sylw (94%). Gwelwyd darlun tebyg ar draws y flwyddyn gyfan, gyda’r cyfartaledd blynyddol yn 2021 (91%), 6 ac 8 pwynt canran yn uwch na 2019 a 2020.

Meysydd carafanau teithio a gwersylla

Image
Gostyngodd defnydd lleiniau ar draws y meysydd carafanau teithio a gwersylla o fis i fis ond roedd lefelau defnydd lleiniau ym mis Hydref yn dal i fod yn uwch na’r lefelau a welwyd yn 2019 a 2020 (29% a 10% yr un). Nid yw data ar gyfer Tachwedd a Rhagfyr ar gael.

Yn yr un modd â’r meysydd carafanau statig a gwyliau, gostyngodd ddefnydd lleiniau ar draws y meysydd carafanau teithio a gwersylla o fis i fis ond roedd lefelau defnydd lleiniau ym mis Hydref yn dal i fod yn uwch na’r lefelau a welwyd yn 2019 a 2020 (29% a 10% yr un). Nid yw data ar gyfer Tachwedd a Rhagfyr ar gael. Yn y prif gyfnod o 6 mis i'r sector o fis Mai i Hydref gwelwyd cynnydd yn nefnydd lleiniau o 3 ac 14 pwynt canran ar 2018 a 2020 yn y drefn honno.

Ar draws y flwyddyn gyfan, roedd lefelau defnydd lleiniau wedi cynyddu 2 pwynt canran, i fyny o 31% yn 2020 i 43% eleni.

Hosteli

Image
Ar draws y sector hosteli, roedd defnydd gwelyau ym mis Hydref yn sylweddol yn uwch na’r defnydd yn 2020 ond nid ar y lefelau a welwyd yn 2019 o hyd. Gwnaeth Tachwedd a Rhagfyr ddilyn patrwm tebyg gyda'r ddau fis yn uwch nag yn 2020 ond yn dal yn is na lefelau defnydd gwelyau yn 2019.

Ym mis Hydref, cyrhaeddodd defnydd gwelyau ar draws y sector hosteli 38%, 32 pwynt canran yn uwch na’r hyn a gofnodwyd yn yr un mis yn 2020. Cododd lefelau defnydd gwelyau ym mis Tachwedd i 38% o gymharu â dim ond 16% yn 2020 – fodd bynnag, roedd hyn yn dal yn is na’r lefelau a welwyd ym mis Tachwedd 2019 (46%). Gwelwyd patrwm tebyg ym mis Rhagfyr gyda lefelau deiliadaeth yn 31%, sy’n sylweddol uwch na Rhagfyr 2020. Cyrhaeddodd y cyfartaledd blynyddol ar gyfer y flwyddyn 37%, nid ar lefel 2019 o 54% ond yn uwch na'r flwyddyn flaenorol yn 2020 (25%).

Image
Yn chwarter olaf 2021, gwnaeth defnydd gwelyau gynyddu i 36% ond eto heb gyrraedd y lefelau a welwyd yn yr un chwarter yn 2019.

Cododd y lefelau defnydd ar gyfer chwarter olaf 2021 yn amlwg i 36%, i fyny 26 pwynt canran o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2020, ond yn dal heb gyrraedd y lefelau a welwyd yn yr un chwarter yn 2019 (47%).

Cyd-destun

Ar ddechrau 2021, roedd y cyfnod clo (Lefel Rhybudd 4) yn dal i fod ar waith ac yn parhau drwy gydol mis Ionawr, Chwefror, tan 27 Mawrth pan ddaeth Cymru y genedl gyntaf yn y DU i godi cyfyngiadau teithio o fewn ei ffiniau wrth i'r cyfyngiadau aros yn lleol ddod i ben. Caniatawyd i lety twristiaid hunangynhwysol, fel eiddo hunanarlwyo a rhai gwestai, ailagor.

Ar 26 Ebrill, cafodd cyfyngiadau eu llacio ymhellach yng Nghymru wrth i amwynderau awyr agored, megis pyllau nofio, ailagor, ynghyd ag atyniadau awyr agored a gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl a chaniatawyd partïon priodas ar gyfer hyd at 30 o bobl wrth i letygarwch awyr agored ailagor.

O 17 Mai, cafodd y sefydliadau llety oedd yn weddill a llety dan do eu hailagor ynghyd â thafarndai a bwytai a oedd â’r hawl i weini diodydd y tu fewn unwaith eto, a chafodd orielau ac amgueddfeydd eu hailagor hefyd.

Prif linellau amser yn 2020 a 2021

 • Cyfnod Clo Cenedlaethol y DU o 23 Mawrth 2020.
 • 6 Gorffennaf 2020 Cymru yn codi ei chyfyngiadau teithio “Aros yn Lleol” a chaniatawyd i atyniadau awyr agored ailagor.
 • Daeth y cyfnod clo i ben 11 Gorffennaf ar gyfer busnesau llety heb gyfleusterau a rennir.
 • Llwyddodd llety i dwristiaid gyda chyfleusterau a rennir megis safleoedd gwersylla i ailagor o 25 Gorffennaf ond arhosodd unrhyw gyfleusterau a rennir ar y safle ar gau, megis pyllau nofio, cyfleusterau hamdden, cawodydd a rennir a blociau toiledau.
 • Cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan (3 i 31 Awst 2020).
 • 23 Hydref i 9 Tachwedd 2020 Cyfnod atal byr 17 diwrnod yng Nghymru.
 • Daeth cyfyngiadau newydd i rym o ganol nos 19 Rhagfyr 2020 (lefel rhybudd 4): manwerthu nad yw’n hanfodol, gwasanaethau cyswllt agos, campfeydd a chanolfannau hamdden, lletygarwch a llety yn cael eu cau. Cyfyngiadau aros gartref. Cafodd y rheolau eu llacio dros dro ar gyfer Dydd Nadolig.
 • Cyfyngiadau cyfnod clo (rhybudd lefel 4) yn parhau ym mis Ionawr a mis Chwefror 2021.
 • 27 Mawrth 2021 Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i godi cyfyngiadau teithio o fewn ei ffiniau wrth i'r cyfyngiadau aros yn lleol ddod i ben. Caniatawyd i lety twristiaid hunangynhwysol, fel bythynnod a llety mewn gwestai heb wasanaethau cyffredin, ailagor.
 • 12 Ebrill 2021 caniatawyd i bobl o Gymru deithio i rannau eraill o’r DU, a chaniatawyd i ymwelwyr y DU deithio i Gymru.
 • 26 Ebrill 2021 pyllau nofio awyr agored, atyniadau awyr agored, gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl a phartïon priodas ar gyfer hyd at 30 o bobl yn cael eu caniatáu wrth i letygarwch awyr agored ailagor.
 • 17 Mai 2021 llety i ymwelwyr â gwasanaethau cyffredin, a llety dan do yn ailagor wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio ymhellach, gyda thafarndai a bwytai yn cael gweini diodydd ac ail-agorwyd orielau ac amgueddfeydd hefyd.
 • 7 Awst 2021 gyda rhai eithriadau, megis gorfodi gwisgo masg mewn lleoliadau penodol, codwyd y mwyafrif o gyfyngiadau cysylltiedig â COVID-19 yr oedd yn weddill yng Nghymru.
 • 26 Rhagfyr 2021 Cymru yn symud i Lefel Rhybudd COVID 2, lle mae cyfyngiadau ar nifer y bobl mewn cynulliadau cymdeithasol, a phellter cymdeithasol dau fetr yn dychwelyd.

Maint sampl

Yr holl feintiau samplau misol yn ôl sector a ddangosir isod yw'r busnesau hynny a oedd ar agor ac a ddarparodd ddata am y mis hwnnw.

 

Tabl 1: Maint sampl misol yn ôl sector, 2021
  Gwestai:
ar agor
Gwestai:
ar gau
Tŷ llety a,
Gwely a brecwast:
ar agor
Tŷ llety a,
Gwely a brecwast:
ar gau
Hunan-
ddarpar:
ar agor
Hunan-
ddarpar:
ar gau
Ionawr 50 131 3 25 69 533
Chwefror 59 124 3 25 34 568
Mawrth 68 115 4 24 230 326
Ebrill 129 43 4 11 275 28
Mai 155 18 14 3 306 6
Mehefin 157 18 15 3 306 4
Gorffennaf 158 1 15 2 303 0
Awst 164 2 14 2 308 0
Medi 167 1 15 2 307 2
Hydref 162 1 14 2 305 2
Tachwedd 161 3 12 5 223 83
Rhagfyr 158 4 11 7 251 55
Tabl 1: Maint sampl misol yn ôl sector, 2021 (parhau)
  Carafanau statig:
ar agor
Carafanau statig:
ar gau
Carafanau teithiol:
ar agor
Carafanau teithiol:
ar gau
Hosteli:
ar agor
Hosteli:
ar gau
Ionawr 0 19 0 25 0 22
Chwefror 0 19 0 25 0 21
Mawrth 0 19 0 25 2 20
Ebrill 15 2 8 7 5 15
Mai 16 1 12 1 18 1
Mehefin 17 0 13 0 19 0
Gorffennaf 18 0 13 0 18 0
Awst 18 0 12 1 18 0
Medi 19 0 11 1 19 0
Hydref 16 3 9 6 19 0
Tachwedd 12 7 4 12 16 0
Rhagfyr 0 19 0 16 19 0

Manylion cyswllt

Phil Nelson
Rhif ffôn: 0300 025 3187
E-bost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Rhif Ymchwil Gymdeithasol: 28/2022
ISBN digidol 978-1-80364-006-8

Image
GSR logo