Neidio i'r prif gynnwy

Oherwydd newid yn y fethodoleg bwysoli, mae data ar gyfer gwestai, Llety â gwasanaeth, Gwely a Brecwast wedi'i ddiwygio.

Mae 2 fis cyntaf yr adroddiad hwn yn cwmpasu'r cyfnod cyn i effeithiau llawn y pandemig COVID-19 gael eu gweld yn y DU. O 23 Mawrth 2020, caeodd y diwydiant llety oherwydd y rheoliadau clo a weithredwyd ledled y DU a welodd fusnesau ledled Cymru yn cau dros dro. Felly, mae meintiau’r sampl yn ystod misoedd Ebrill i Orffennaf yn y sector gwestai yn fach iawn a dylid bod yn ofalus iawn wrth ddehongli'r canlyniadau hyn. Ni chasglwyd data ar gyfer y sectorau eraill yn ystod y cyfnod hwn o gau gorfodol.

Prif bwyntiau

 • Oherwydd y cau gorfodol sydd ar waith ledled y DU, rhwng misoedd Ebrill a Gorffennaf 2020, mae canlyniadau defnydd ar gyfer y cyfnod hwn ar draws pob sector yn isel iawn neu nid oedd unrhyw ddata defnydd ar gael.
 • Yn ystod y cyfnod Mawrth i Fedi 2020, gwelodd defnydd ystafell[1] westai ymatebol yn adrodd lefelau defnydd sylweddol is ar draws tri chwarter cyntaf y flwyddyn. Roedd defnydd gwely yn profi'r un patrwm.
 • Cynyddodd gyfraddau defnydd hunanddarpar ar gyfer mis Medi o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol, gyda defnydd unedau yn ystod y mis hwn ar ei lefel uchaf dros y tair blynedd diwethaf.
 • Cyrhaeddodd gyfraddau defnydd yn y sector carafanau statig a chartrefi gwyliau uchafbwynt ym mis Medi gyda defnydd 92%; cynnydd o 2 bwynt canran ar fis Medi 2018 a 2019.
 • Roedd dau fis cyntaf y flwyddyn yn cyfateb i flynyddoedd blaenorol ar gyfer hosteli ond yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol rhwng 23 Mawrth ac 11 Gorffennaf, gwelwyd lefelau defnydd mewn hosteli yn cael eu heffeithio'n ddifrifol gan bandemig COVID-19, gyda mis Medi yn gostwng 31 pwynt canran ar fis Medi 2019. Roedd natur llety hostel a byncws yn ffactor allweddol yn y lefelau defnydd isel a welir ar draws y sector, oherwydd cyfyngiadau ar niferoedd yn aros mewn ystafelloedd aml-feddiannaeth ynghyd â chanllawiau pellter cymdeithasol.

[1] Mae’n bosib y bydd rhai cyfraddau defnydd ar gyfer gwestai unigol ychydig yn uwch nag y byddent mewn blwyddyn arferol oherwydd ei bod yn bosib nad yw rhai ystafelloedd/unedau yn gweithredu oherwydd yr angen am bellter cymdeithasol. Mae'r data yr adroddwyd arnynt yn ystod mis Ionawr i Fedi yn seiliedig ar ddefnydd net sy'n cyfeirio at y busnesau hynny a oedd ar agor yn unig ac a ddarparodd ddata yn ystod y cyfnod hwn

Newid mewn pwysau

Yn ystod sawl mis yn 2020, nid oedd nifer sylweddol o westai, a thai llety/Gwely a Brecwast ar agor oherwydd cyfyngiadau COVID-19 a oedd yn cyfyngu ar weithredu llety â gwasanaeth gan arwain at ddim ond nifer fach o westai a tai llety/gwely a brecwast yn darparu data, a effeithiodd ar y pwysiadau. Mae pwysoli data defnydd wedi'i gynllunio i addasu ar gyfer gwahanol lefelau ymateb ar draws rhanbarthau a bandiau maint ond pan fydd maint y sampl yn fach gellir gorliwio effaith y pwysiad ar gyfer rhai rhanbarthau neu fandiau maint. Yn ystod misoedd clo mawr COVID-19 pan oedd maint samplau mewn rhai rhanbarthau mewn ffigurau sengl, byddai wedi cael yr effaith o wneud i sefydliadau unigol ddominyddu'r canlyniadau. Felly, mae'r data yn 2020 yn cael ei gyflwyno heb ei bwysoli a dim ond yn adlewyrchu lefelau defnydd gwestai a thai llety/gwely a brecwast a oedd ar agor yn y mis perthnasol. Oherwydd hyn, dylid nodi na ellir dehongli bod data defnydd gwestai a thai llety/Gwely a Brecwast a ddangosir yn yr adroddiad hwn ar gyfer 2020 yn cynrychioli'r farchnad llety â gwasanaeth yn ei chyfanrwydd, ac o ystyried y gwahaniaethau methodolegol, nid oes modd ei gymharu â data 2018 a 2019 a ddangosir yn adrannau gwestai a thai llety/gwely a brecwast yr adroddiad hwn.

Gwestai

Image
Yn 2018 a 2019 mae cyfraddau defnydd ystafell misol ar gyfer gwestai ychydig yn uwch yn ystod misoedd brig yr haf ac yn is yn ystod misoedd y gaeaf. Yn 2020 mae cyfraddau defnydd ystafell misol ar eu huchaf yn y chwarter cyntaf ac ym mis Awst i fis Medi, ond yn isel iawn o Ebrill i Orffennaf.

Yn ystod y cyfnod rhwng Mawrth a Medi 2020, gwelodd defnydd ystafell y gwestai a ymatebodd yn adrodd lefelau defnydd sylweddol is, gyda defnydd gwlâu yn profi'r un patrwm. Effeithiwyd ar y ddau fesur gan y cau dros dro dros bandemig COVID-19 yn y sector llety â gwasanaeth, oherwydd rhwng 23 Mawrth ac 11 Gorffennaf dim ond gwesteion hanfodol a ganiatawyd yn y nifer fach o westai a oedd ar agor. Ym mis Awst a mis Medi, cynyddodd nifer y sefydliadau ar agor er y gallai capasiti fod wedi lleihau o hyd yn ystod y cyfnod hwn oherwydd cyfyngiadau COVID-19.

Nodyn: Mae’n bosib y bydd rhai cyfraddau defnydd ar gyfer gwestai unigol ychydig yn uwch nag y byddent mewn blwyddyn arferol oherwydd ei bod yn bosib nad yw rhai ystafelloedd/unedau yn gweithredu oherwydd yr angen am bellter cymdeithasol. Mae'r data yr adroddwyd arnynt yn ystod mis Ionawr i Fedi yn seiliedig ar ddefnydd net sy'n cyfeirio at y busnesau hynny a oedd ar agor yn unig ac a ddarparodd ddata yn ystod y cyfnod hwn.

Image
Yn 2018 a 2019, roedd cyfraddau defnydd ystafell chwarterol yn weddol gyson ar draws y tri chwarter cyntaf, yn ogystal ag Ionawr i Fawrth 2020. Roedd chwarter cynnar gwanwyn/haf Ebrill i Fehefin 2020 yn isel iawn a pherfformiodd Gorffennaf i Fedi 2020 yn well.

Effeithiwyd ar ddefnydd ystafell a defnydd gwely yn ystod tri chwarter cyntaf y flwyddyn, ac roedd cau busnesau yn ystod y cyfnod hwn yn dylanwadu fwyaf ar Ebrill-Mehefin 2020. Dechreuodd y cyfnod canlynol ym mis Gorffennaf i fis Medi weld cyfraddau defnydd yn codi. Fodd bynnag, ni ailagorodd pob busnes ar 11 Gorffennaf oherwydd gweithredu mesurau COVID-19 i ddiogelu gwesteion a staff (gweler yr adran cyd-destun).

Image
Oherwydd newid yn y fethodoleg yn ystod 2020, ni ellir cymharu'r data gwestai a ddangosir yn yr adroddiad hwn â blynyddoedd blaenorol. Roedd refeniw fesul ystafell sydd ar gael (RevPAR) ar ei uchaf yn ystod dau fis cyntaf y flwyddyn ac ar ei isaf ym misoedd y gwanwyn/haf. A chynnydd yng nghyfraddau refeniw ym misoedd hwyr yr haf/cynnar yr hydref Awst a Medi.

Gyda dim ond nifer fach o westai ar agor i weithwyr allweddol yn ystod y cyfnod cau gorfodol, roedd cyfraddau RevPAR yn ystod y cyfnod hwn yn llawer is nag y byddai disgwyl fel arfer yn ystod misoedd brig yr haf.

Mae refeniw fesul ystafell sydd ar gael (RevPAR) yn fetrig a ddefnyddir yn y diwydiant lletygarwch i fesur perfformiad. Cyfrifir y mesuriad trwy luosi cyfradd ystafell ddyddiol gyfartalog gwestai (ADR) â'i gyfradd ddefnydd.

Tŷ llety a, Gwely a brecwast

Image
Yn 2018 a 2019 mae cyfraddau defnydd ystafell misol ar gyfer tai llety/gwely a brecwast yn uwch yn ystod misoedd brig yr haf ac yn is yn ystod misoedd y gaeaf. Yn 2020 mae cyfraddau defnydd ystafell misol ar eu huchaf yn y trydydd chwarter ac yn Ionawr a Chwefror, ond oherwydd pandemig COVID-19, ni chasglwyd data yn y chwarter Ebrill i Fehefin.

Ni chynigiodd mwyafrif o dai llety/Gwely a Brecwast lety i weithwyr allweddol ac felly caewyd mwyafrif y sefydliadau yn llwyr yn ystod y cyfnod atal byr rhwng 23 Mawrth a 11 Gorfennaf ac felly ni chasglwyd data yn ystod y cyfnod hwn.  Yn ogystal, mae maint y sampl ar gyfer y sector hwn yn hanesyddol yn isel iawn a dylid ei ddehongli'n ofalus.

Yn yr un modd â'r sector gwestai, mae'r cyfraddau defnydd yn cael eu hadlewyrchu yn y cyfnod y mae'r cyfnod clo yn effeithio arno, rhwng 23 Mawrth ac 11 Gorffennaf. Er i fusnesau ddechrau ailagor ym mis Gorffennaf, a gwelodd fisoedd Awst a Medi gynnydd yn nifer y sefydliadau ar agor, gallai capasiti fod wedi lleihau o hyd yn ystod y cyfnod hwn oherwydd cyfyngiadau COVID-19.

Image
Yn 2018 a 2019, roedd defnydd ystafelloedd yn weddol gyson ar draws tri chwarter y flwyddyn. Yn 2020, roedd defnydd ystafelloedd tai llety/gwely a brecwast ar ei uchaf yn y trydydd chwarter Gorffennaf i Fedi ac Ionawr i Fawrth. Nid oedd data ar gael ar gyfer Ebrill i Fehefin.

Yn yr un modd â'r sector gwestai, gwelodd defnydd ystafell a defnydd gwely effeithiau'r pandemig yn chwarter cyntaf a thrydydd chwarter y flwyddyn.

Hunanddarpar

Image
Yn y sector hunanddarpar, cofnododd Mawrth, Awst a Medi’r defnydd uned uchaf yn 2020 o’u cymharu â’r un misoedd yn 2019. Nid oedd data ar gyfer Ebrill i Fehefin ar gael yn 2020.

Yn gyffredinol mae gwyliau ysgol yn effeithio ar gyfraddau defnydd hunanddarpar, gyda chyfraddau defnydd uwch yn ystod y cyfnod hwn. Cofnododd fis Awst 2020 ei ddefnydd uned uchaf yn fisol ers mis Awst 2018 (y ddau yn 90%), gyda llawer o bobl yn trefnu i fynd i ffwrdd ar ôl i'r cyfyngiadau clo gael eu codi'n llawn.  Ym mis Medi, roedd y defnydd uned yr uchaf y bu dros y tair blynedd ddiwethaf.

Gellir gweld effeithiau'r pandemig ar gyfartaledd y flwyddyn rhwng Ionawr a Medi 2020 hyd yn hyn, sef 52%, yn cynnwys cwymp o 10 pwynt canran o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2019 ar 62%. Mae hyn hyd yn oed yn fwy amlwg pan gymharwch gyfartaledd Ionawr i Fedi o 2018 ar 60%, â ffigwr 2019 lle roedd cyfraddau defnydd unedau wedi codi 2 bwynt canran.

Image
Roedd defnydd uned mewn llety hunanddarpar ar ei uchaf yn ystod trydydd chwarter y flwyddyn o’i gymharu â’r ddwy flynedd flaenorol. Roedd chwarter cyntaf y flwyddyn yn gyson â’r un cyfnod yn 2019. Nid oedd data ar gyfer Ebrill i Fehefin ar gael oherwydd pandemig COVID-19 a’r cau dros dro o fusnesau llety.

Yn yr un modd â sectorau eraill, effeithiwyd yn ddifrifol ar chwarter Ebrill i Mehefin 2020 gan y pandemig COVID-19. Fodd bynnag, yn y chwarter canlynol a oedd yn cynnwys Gorffennaf i Medi 2020, gwelwyd cynnydd o 4 pwynt canran ar y ddwy flynedd flaenorol gyda hyder wrth drefnu gwyliau a seibiannau byr yn cynyddu yn ystod misoedd yr haf yn syth ar ôl y cyfnod clo.

Cartrefi gwyliau carafanau statig

Image
Roedd cyfraddau defnydd y sectorau carafanau statig a chartrefi gwyliau yn 2020 yn is na’r disgwyl ym misoedd Gorffennaf ac Awst yr haf ond ar eu huchaf ym mis Medi, pan oedd defnydd lleiniau’n uwch na Medi 2018 a 2019. Yn Ebrill i Fehefin 2019 roedd defnydd lleiniau ar ei uchaf o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol ond nid oedd data ar gyfer y cyfnod hwn ar gael yn ystod 2020.

Ar 11 Gorffennaf 2020, dechreuwyd codi cyfyngiadau clo ar ddefnydd llety mewn dull graddol. Gallai llety a oedd yn gwbl hunanddarpar fel carafanau gwyliau statig ailagor er nad oedd cyfleusterau ar y safle ar gael i'w defnyddio.

Cyrhaeddodd gyfraddau defnydd yn y sector carafanau statig a chartrefi gwyliau uchafbwynt ym mis Medi gyda defnydd 92%; cynnydd o 2 bwynt canran ar Fedi 2018 a 2019. Gyda mwyafrif o fusnesau ar gau trwy gydol y cyfnod clo rhwng 23 Mawrth ac 11 Gorffennaf, roedd defnydd lleiniau ym mis Gorffennaf ac Awst yn sylweddol is na'r disgwyl yn ystod y prif dymor ar gyfer pobl ar eu gwyliau.

Nodyn adolygu

Oherwydd bod data ychwanegol ar gael i'w ymgorffori yn y gyfradd defnydd cyfanredol, mae ffigurau ar gyfer defnydd carafannau sefydlog ym mis Gorffennaf ac Awst 2020 wedi'u diwygio ers cyhoeddi'r adroddiad hwn.  Gweler adroddiad Arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru: Hydref i Ragfyr 2020 am y ffigurau diweddaraf.

Parciau carafanau teithio a gwersylla

Image
Roedd defnydd yn y sectorau carafanau teithiol a gwersylla yn ystod Gorffennaf ac Awst 2020 llawer yn is na’r disgwyl ym misoedd brig yr haf. Roedd Medi’n well ac yn gyfartal â’r un mis yn 2019. Nid oedd data ar gael ar gyfer misoedd Ebrill i Fehefin 2020.

Yn yr un modd â pharciau carafanau statig a gwersylla, gallai llety a oedd yn gwbl hunanddarpar, fel carafanau teithio modern, cartrefi modur a rhywfaint o lety glampio a oedd â'u cyfleusterau eu hunain; ailagor ar 11 Gorffennaf 2020.

Syrthiodd ddefnydd llain ar draws y parciau carafanau teithio a gwersylla ychydig yn ystod mis Medi 2020 o'i gymharu â'r un mis yn 2019, er bod mis Awst 2020 wedi dychwelyd i lefel resymol, i lawr 4 pwynt canran yn unig ar Awst 2019.

Hosteli

Image
Ar ddechrau’r flwyddyn, yn Ionawr a Chwefror, roedd lefelau defnydd gwelyau mewn hosteli’n gyfartal â blynyddoedd blaenorol. Yn ystod misoedd brig yr haf roedd cyfraddau defnydd gwelyau mewn hosteli llawer yn is o’u cymharu â 2018 a 2019.

Roedd dau fis cyntaf y flwyddyn yr un peth â'r blynyddoedd blaenorol ond gwelodd y cyfnod clo rhwng  23 Mawrth i 11 Gorffennaf lefelau defnydd mewn hosteli wedi'u heffeithio'n ddifrifol gan bandemig COVID-19, gyda mis Medi 2020 yn disgyn 31 pwynt canran ar fis Medi 2019.  Er bod Awst wedi gweld cynnydd yn lefelau defnydd, roedd natur y sector yn ei gwneud hi'n anodd ailagor yn llawn i fusnesau gyda chyfyngiadau Covid-19 ar nifer y gwesteion sy'n aros mewn hosteli. 

Yn gyffredinol, roedd defnydd gwely hostel wedi gostwng 25 pwynt canran yn y cyfnod rhwng mis Ionawr i Fedi 2020

Image
Yn 2018 a 2019, roedd defnydd gwelyau mewn hosteli yn weddol gyson ar draws tri chwarter cyntaf y flwyddyn. Gyda dechrau’r cyfnod clo ym mis Mawrth, roedd chwarter cyntaf y flwyddyn ychydig yn is o’i gymharu â’r ddwy flynedd flaenorol. Roedd chwarter Gorffennaf i Fedi 2020 yn sylweddol is na 2018 a 2019 ac nid oedd data ar gael ar gyfer misoedd y gwanwyn Ebrill i Fehefin 2020.

Gostyngodd chwarter cyntaf 2020 6 phwynt canran ac fel y soniwyd eisoes, roedd natur yr hostel a'r llety byncws yn ffactor allweddol yn yr adferiad araf ar draws y sector, gyda chyfyngiadau ar y niferoedd sy'n aros yn yr ystafelloedd amlfeddiannaeth. Roedd chwarter Gorffennaf i Fedi 2020 wedi gostwng yn sylweddol, i lawr o 66 pwynt canran yn 2019 i 29 pwynt canran yn 2020, gostyngiad o 37 pwynt canran.

Cyd-destun

Cyn i'r cyfnod clo cenedlaethol ddechrau ar 23 Mawrth 2020, roedd lefelau defnydd ar draws yr holl sectorau a gwmpesir yn yr adroddiad cryno hwn yn weddol gyson â blynyddoedd blaenorol yn 2018 a 2019. Yn ystod y cyfnod clo rhwng 23 Mawrth a chanol mis Gorffennaf, roedd llawer o fusnesau wedi cau dros dro oherwydd pandemig Covid-19. Roedd y sampl fach yr adroddwyd arni yn ystod y cyfnod hwn yn y sector gwestai mewn perthynas â gwestai a oedd yn darparu llety angenrheidiol i weithwyr allweddol, grwpiau bregus a'r rhai a oedd wedi bod yn sownd yn eu llety oherwydd y cyfnod clo a'r cyfyngiadau ar deithio. Ar 6 Gorffennaf, cododd Gymru ei chyfyngiadau “Aros yn Lleol” a alluogodd bobl i ymweld ag ardaloedd eraill o'r wlad ac ymhellach i ffwrdd. Ar 11 Gorffennaf, codwyd cyfyngiadau clo ar ddefnydd llety, er y mabwysiadwyd dull graddol yn ystod mis Gorffennaf. Gallai llety a oedd yn gwbl hunanddarpar fel bythynnod gwyliau, carafanau gwyliau gan gynnwys carafanau teithio modern a chartrefi modur a rhywfaint o lety glampio ailagor. Roedd hyn hefyd yn cynnwys gwestai a llety arall â gwasanaeth (Gwely a Brecwast, hosteli ac ati) a oedd yn darparu ystafelloedd en-suite ac yn gallu darparu prydau bwyd yn yr ystafell. Ni ailagorodd llety a oedd yn cynnig cyfleusterau a rennir fel safleoedd gwersylla a charafanau a hosteli tan 25 Gorffennaf 2020.

Fodd bynnag, ni wnaeth pob busnes ailagor ar unwaith ac oedi eu hailagor i sicrhau bod eu hadeiladau yn ddiogel o ran COVID-19 a bod asesiadau risg ar waith, ac nid oedd eraill a oedd yn rhedeg busnesau teuluol bach o'r farn ei bod yn ariannol hyfyw agor gyda chyfyngiadau yn eu lle.  Roedd y risg i rai perchnogion busnes a oedd wedi bod yn cysgodi hefyd yn ffactor yn eu penderfyniad i beidio ag ailagor pan godwyd cyfyngiadau clo. 

Llinellau amser allweddol yn 2020

 • Clo Cenedlaethol y DU o 23 Mawrth 2020.
 • 6 Gorffennaf 2020 Cymru yn codi ei chyfyngiadau teithio “Aros yn Lleol” a chaniatawyd i atyniadau awyr agored ailagor.
 • Daeth y clo i ben 11 Gorffennaf 2020 ar gyfer busnesau llety heb gyfleusterau a rennir.
 • 13 Gorffennaf 2020 ailagor atyniadau ymwelwyr dan do ond heb gynnwys unrhyw ran o atyniad i ymwelwyr sydd o dan y ddaear.
 • Llwyddodd llety i dwristiaid gyda chyfleusterau a rennir fel safleoedd gwersylla i ailagor o 25 Gorffennaf 2020 ond arhosodd cyfleusterau a rennir ar y safle ar gau, megis pyllau nofio, cyfleusterau hamdden, cawodydd a blociau toiledau a rennir.
 • 27 Gorffennaf 2020 caniatáu i amgueddfeydd ac orielau ailagor.
 • Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan (3 i  31 Awst 2020).
 • 7 Medi 2020 preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili yn amodol ar glo lleol cyntaf yng Nghymru, a ddaw i rym o 6pm ar 8 Medi 2020.
 • 21 Medi 2020 cyhoeddi cyfyngiadau cyfnod clo ar gyfer Merthyr TudfulPen-y-bont ar OgwrBlaenau Gwent a Chasnewydd yn dod i rym o 6pm ar 22 Medi 2020.
 • 26 Medi 2020 daw cyfnod clo un dref cyntaf Cymru i rym yn Llanelli.

Maint sampl

Pan ddechreuodd y clo cenedlaethol ar 23 Mawrth 2020, caeodd bron pob busnes llety ledled Cymru dros dro ac eithrio nifer fach o westai mawr a arhosodd ar agor i ddarparu llety dros dro i weithwyr allweddol a grwpiau eraill yr oedd pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt. Er i'r cyfnod clo ddod i ben ar 11 Gorffennaf, a dechreuodd feintiau sampl gynyddu, ni ailagorodd pob busnes ar unwaith. Erbyn mis Medi, roedd meintiau sampl yn dechrau dychwelyd i'r lefelau a welwyd yn ystod misoedd cynnar 2020 ond roedd ansicrwydd ar draws y sectorau yn dal i fod yn amlwg. Mae'n werth nodi nad yw'r sampl hunanddarpar is ym mis Medi yn gysylltiedig â phandemig COVID-19 ond y newid ym mherchnogaeth un o'r asiantaethau mawr sy'n cyflenwi data defnydd ac felly nid oedd data ar gael yn ystod y mis hwn.

Mae pob un o'r meintiau sampl misol yn ôl sector a ddangosir isod yn fusnesau a oedd ar agor ac a ddarparodd ddata yn eu ffurflen ar gyfer y mis hwnnw.

Tabl 1: Maint sampl misol yn ôl sector, Ionawr i Fedi 2020
  Gwestai Tŷ llety a,
Gwely a brecwast
Hunan-ddarpar
  Ar agor Ar gau Ar agor Ar gau Ar agor Ar gau
Ionawr 175 6 20 7 856 84
Chwefror 170 4 20 6 627 89
Mawrth 163 18 18 10 759 104
Ebrill 19 162 1 27 3 736
Mai 20 161 2 26 0 739
Mehefin 22 164 1 27 0 740
Gorffennaf 126 56 13 12 950 17
Awst 162 16 17 6 945 19
Medi 162 13 18 7 653 17
Tabl 1: Maint sampl misol yn ôl sector, Ionawr i Fedi 2020 (parhau)
  Carafanau statig Carafanau teithiol Hosteli
  Ar agor Ar gau Ar agor Ar gau Ar agor Ar gau
Ionawr 2 20 2 32 21 0
Chwefror 2 20 2 32 18 1
Mawrth 11 11 6 28 18 2
Ebrill 0 22 0 34 0 20
Mai 0 22 0 33 0 21
Mehefin 0 22 0 33 0 21
Gorffennaf 18 1 18 7 20 1
Awst 18 1 18 6 20 1
Medi 17 2 16 6 21 0

Manylion cyswllt

Birgitte Magnussen
Ffôn: 0300 062 5296
E-bost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Rhif Ymchwil Gymdeithasol: 4/2021

Image
GSR logo

ISBN digidol 978-1-80082-698-4