Neidio i'r prif gynnwy

Arbedion wedi eu gwneud yn sgil cytundeb cydweithredol arloesol i helpu awdurdodau lleol Cymru i drosglwyddo eu fflydoedd i Sero Net.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Mawrth 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi cychwyn ar fenter caffael cydweithredol arloesol i helpu i drosglwyddo eu fflydoedd cerbydau i gerbydau trydan. Arweiniodd y dull arloesol hwn, dan arweiniad Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, at arbedion cost sylweddol a chyfrannu at gyflawni targedau Sero Net y sector cyhoeddus ochr yn ochr â chyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Nodwyd bod prynu Cerbydau Trydan gan awdurdodau unigol yn achosi sawl problem oherwydd amodau heriol yn y farchnad a oedd yn gadael cwsmeriaid i ddelio â chostau cynyddol, amseroedd arwain hir, a chanslo archebion yn aml. Gan gydnabod y potensial i ddefnyddio eu pŵer wrth brynu ar y cyd, ymunodd yr awdurdodau i greu archeb mwy a mwy deniadol i gyflenwyr gyda'r uchelgeisiau o wireddu arbedion cost, lleihau amseroedd arwain a safoni cerbydau ar draws y sector cyhoeddus. Cydnabuwyd y byddai hon yn broses heriol gan nad oedd cydweithio ar y raddfa hon, ar gyfer y nwydd hwn, wedi'i wneud o'r blaen.

Gweithiodd Llywodraeth Cymru ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol o'r 12 awdurdod lleol oedd yn rhan o’r peth i ddatblygu'r strategaeth gaffael a'r dogfennau tendro, gyda mewnbwn technegol arbenigol gan Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i ddatblygu manylebau cerbydau. Roedd Cymdeithas Trysoryddion Cymru hefyd yn chwarae rhan allweddol wrth hwyluso'r cydweithio rhwng yr awdurdodau oedd yn rhan o’r peth.

FleetEV, BBaCh yng Nghymru sy'n arbenigo mewn Cerbydau Trydan a'u gwasanaethau ategol, yw'r cyflenwr llwyddiannus a fydd yn fuan yn dechrau cyflwyno'r Cerbydau Trydan i'r awdurdodau sy'n rhan o’r peth.

Cafodd y caffaeliad cydweithredol lwyddiant rhyfeddol gydag archeb gychwynnol o 236 o gerbydau yn darparu arbediad cyfunol o £660,000 o'i gymharu â llwybrau caffael traddodiadol a ddefnyddid yn flaenorol, gydag archebion pellach ar y gweill. Mae hyn yn ychwanegol at y budd o amseroedd arwain llai, gyda llawer o gerbydau ar gael ar unwaith, ac effaith gynaliadwyedd y gostyngiadau carbon a fydd yn deillio o'r defnydd o'r cerbydau trydan newydd hyn.

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol:

"Mae'n hanfodol ein bod yn cydweithio ac yn defnyddio ein dulliau cyllido a chaffael presennol mewn ffordd fwy arloesol a chydweithredol i gyflawni sero net. Mae hon yn enghraifft wych o gydweithio i gyflawni mwy."

Dywedodd Jarrad Morris, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol FleetEV:

"Rydym wedi ymrwymo i ymestyn manteision cerbydau trydan, lleihau allyriadau carbon, a chefnogi amcanion amgylcheddol Cymru tra hefyd yn cyflawni rhaglen o werth cymdeithasol ystyrlon - ac rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ymddiried ynom i chwarae rhan hanfodol yn y fenter hon ar gyfer Cymru wyrddach a glanach."

Mae'r fenter gaffael lwyddiannus hon wedi dangos pŵer cydweithredu i gyflawni arbedion cost sylweddol a buddion amgylcheddol wrth sefydlu model gwerthfawr y gellir ei ailadrodd ar gyfer prosiectau yn y dyfodol ledled Cymru.