Neidio i'r prif gynnwy
 • Y pwyllgor cynghori i Gymru a sefydlwyd o dan adran 5 o Ddeddf Safonau
  Bwyd 1999
 • Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru
 • Awdurdod Harbwr Caerdydd
 • Prif Arolygydd Dŵr Yfed Cymru neu unrhyw berson arall a benod ir gan
  Weinidogion Cymru o dan adran 86 o D d eddf y Diwydiant Dŵr 1991 (aseswyr
  ar gyfer gorfodi ansawdd dŵr)
 • Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned
 • Cyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol neu gyngor cymuned yng Nghymru
 • Rheol ydd Hawliau Amrywogaethau Planhigion
 • Dŵr Cymru
 • Awdurdod tân ac achub a sefydlwyd gan gynllun o dan adran 2 o D d eddf y
  Gwasanaethau Tân ac Achub 2004, neu gynllun y mae adran 4 o’r Ddeddf
  honno yn gymwys iddo, ar gyfer ardal yng Nghymru
 • Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol
 • Asiantaeth Safonau Bwyd
 • Hafren Dyfrdwy
 • Hybu Cig Cymru
 • Gweinyddwr Annibynnol Cwynion Dŵr Daear
 • Cydbwyllgor cynllunio a sefydlwyd o dan adran 2(1B) o D d eddf Cynllunio
  Gwlad a Thref 1990
 • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
 • Bwrdd Iechyd Lleol a sefydlwyd o dan adran 11 o D d eddf y Gwasanaeth
  Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
 • Amgueddfa Cymru
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol a sefydlwyd gan orchymyn o dan adran 63 o
  Ddeddf yr Amgylchedd 1995 ar gyfer ardal yng Nghymru
 • Corff Adnoddau Naturiol Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG a sefydlwyd o dan adran 18 o D d eddf y Gwasanaeth
  Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
 • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 • Trafnidiaeth Cymru
 • Panel cynllunio strategol a sefydlwyd ar gyfer ardal yng Nghymru trwy
  reoliadau o dan adran 60D o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004
 • Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat)
 • Gweinidogion Cymru
 • Pwyllgor Fferyllol Cymru
 • Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru.