Neidio i'r prif gynnwy

Fel arfer, yr unigolyn a gafodd y broblem ddylai lenwi’r ffurflen hon. Os ydych yn gwneud cwyn ar ran rhywun arall, llenwch Adran B hefyd. Dylech nodi, cyn inni fynd ati i ymdrin â’r gŵyn, bydd yn rhaid inni ein bodloni ein hunain bod gennych yr awdurdod i weithredu ar ran yr unigolyn dan sylw. Os ydych yn ddisgybl, bydd yr ysgol yn eich helpu i lenwi’r ffurflen hon, bydd yn ei hesbonio ichi ac yn rhoi copi ichi unwaith y bydd wedi’i llenwi.

Eich manylion

 

Cyfenw

 

Enw(au) cyntaf

 

Teitl: Mr/Mrs/Ms/arall

 

Cyfeiriad a chod post

 

Rhif ffôn yn ystod y dydd

 

Rhif ffôn symudol

 

Cyfeiriad e-bost          

 

Sut y byddai’n well gennych inni gysylltu â chi?

 

Os ydych yn gwneud cwyn ar ran rhywun arall, nodwch fanylion yr unigolyn hwnnw

 

Enw’r unigolyn yn llawn

 

Cyfeiriad a chod post

           

Beth yw eich perthynas â’r unigolyn?

 

Pam yr ydych yn gwneud cwyn ar ran yr unigolyn?

 

Ynglŷn â’ch cwyn (gallwch barhau â’ch atebion ar dudalennau ar wahân os oes angen)

 

Enw’r ysgol yr ydych yn cwyno yn ei chylch.

 

Yn eich barn chi, beth wnaethon nhw o’i le neu beth na wnaethon nhw?

 

Disgrifiwch yr effaith y mae hyn wedi’i chael arnoch.

 

Pryd y daethoch yn ymwybodol o’r broblem am y tro cyntaf?

 

Os oes mwy na thri mis wedi mynd heibio ers ichi ddod yn ymwybodol o’r broblem am y tro cyntaf, nodwch y rheswm pam nad ydych wedi cwyno cyn hyn.

 

Yn eich barn chi, beth ddylid ei wneud i ddatrys y sefyllfa?

 

Ydych chi wedi rhoi gwybod i aelod o staff am eich cwyn yn barod?

Os felly, rhowch fanylion cryno ynglŷn â sut a phryd y gwnaethoch chi hynny.

 

Llofnod yr achwynydd:                                    Dyddiad:

 

Llofnod os ydych yn gwneud cwyn ar ran rhywun arall

 

Llofnod:                                                            Dyddiad:

 

 

Dylech anfon y ffurflen hon ac unrhyw ddogfennau i ategu’ch cwyn at:

 

[Nodwch enw’r unigolyn a fydd yn ymdrin â’r gŵyn]

 

[Nodwch gyfeiriad a manylion cyswllt yr unigolyn a fydd yn ymdrin â’r gŵyn]

 

 

Defnydd Swyddogol

 

Dyddiad anfon cydnabyddiaeth: Gan bwy:

 

Cwyn wedi’i chyfeirio at: Dyddiad: