Neidio i'r prif gynnwy

Ein siarter: Cydweithio i greu system drethi deg ar gyfer Cymru.

Rydyn ni eisiau gweithio gyda threthdalwyr, eu cynrychiolwyr a’r cyhoedd yng Nghymru i ddarparu system dreth deg i Gymru.

Rydyn ni wedi gweithio gyda chi i ddatblygu Siarter sy’n nodi gwerthoedd, ymddygiad a safonau ar y cyd sy’n ein galluogi i weithio gyda’n gilydd yn haws:

  • Diogel: gwarchod yr holl wybodaeth a pharchu cyfrinachedd.
  • Cefnogol: creu canllawiau a rhoi cymorth pan fyddwch chi’n gofyn am help. Datblygu a defnyddio gwasanaethau digidol effeithiol.
  • Teg: bod yn onest wrth ddelio â’n gilydd a chreu sefyllfa deg fel bod pob trethdalwr yn cael ei drin yn gyfartal. Mynd i’r afael ag efadu ac osgoi a defnyddio pwerau’n gyson a theg.
  • Ymgysylltiol: cefnogi’r Cyhoedd yng Nghymru i ddeall y system drethi ddatganoledig a chydweithio i’w datblygu er budd Cymru.
  • Ymatebol: gwrando ar safbwyntiau ein gilydd a bod yn agored yn ein sgyrsiau, gweithredu ar yr adborth a’r cyngor a roddir. Trin ein gilydd gyda pharch.
  • Dwyieithog: bod â’r hyder i gynnal ein busnes yn y Gymraeg ac yn Saesneg.
  • Manwl Gywir: cydweithio i gael pethau’n iawn, a’u cywiro lle bo angen, rhannu data a gwybodaeth fanwl gywir, bod yn rhesymol ofalus i osgoi camgymeriadau. Cadw cofnodion manwl gywir.
  • Effeithlon: ymateb yn gyflym i’n gilydd, cyflwyno a phrosesu ffurflenni ar amser. Canfod ffyrdd i ni wella’r gwasanaeth.

Mae ein Siarter yn berthnasol i bawb rydyn ni’n gweithio gyda nhw - ein partneriaid cyflawni (er enghraifft, Cyfoeth Naturiol Cymru), trethdalwyr a’u cynrychiolwyr. Mae’n berthnasol i’r holl adegau y byddwn ni’n delio â chi yng nghyswllt y trethi rydyn ni’n eu cyflwyno - pan fyddwch chi’n delio â Chyllid a Thollau EM, eu Siarter nhw fydd yn berthnasol.

Rydyn ni’n mynd i fod yn datblygu ein Siarter gyda chi. Cofiwch ddweud wrthym os hoffech fod yn gysylltiedig â hyn. 

Gallwch roi eich adborth i ni hefyd i ddweud wrthym ni sut rydyn ni’n gwneud.

Lawrlwythwch y siarter

Os oes angen i chi ddatrys mater, y ffordd hawsaf o wneud hyn yw cysylltu â'r person yr ydych eisoes yn delio â hi. Gallwch hefyd gyflwyno cwyn, os ydych chi eisiau.