Neidio i'r prif gynnwy

Sut rydym yn rheoli lluniau, fideos a recordiadau sain a dynnir neu a dderbynnir gan Awdurdod Cyllid Cymru ar gyfer cyhoeddiadau.

Mae'r hysbysiad hwn yn rhoi gwybod i chi sut y byddwn yn defnyddio lluniau, fideos neu sain, a dderbyniwn fel rheolydd data, at y dibenion canlynol.

Sut rydym yn defnyddio eich data

Rydym yn defnyddio eich data personol i ddarparu gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n hymchwil a’u hyrwyddo ar gyfer:

 • cyhoeddiadau
 • cyflwyniadau
 • arddangosfeydd
 • arddangosiadau
 • y cyfryngau cymdeithasol
 • gwefannau

Cyflawnir y dibenion hyn gyda’ch caniatâd clir (ffurflen rhyddhau enghreifftiol) i brosesu eich data clywedol neu weledol personol at ddiben penodol.

Diogelu eich gwybodaeth

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch yn cael ei chasglu, ei storio a’i throsglwyddo’n ddiogel.

Byddwn ond yn rhannu gwybodaeth amdanoch chi gydag eraill pan fo’n: 

 • gyfreithlon gwneud hynny 
 • angenrheidiol ar gyfer diben penodedig

Faint o amser byddwn yn cadw eich data

Byddwn yn cadw eich data at y dibenion a nodir yn yr hysbysiad hwn.

Bydd y lluniau, y fideos a'r sain sydd gennym yn cael eu hadolygu bob 3 blynedd a bydd unrhyw ddeunydd nad yw bellach yn addas i'w ddefnyddio yn cael ei ddileu a'i ddinistrio.

Eich hawliau

Mae GDPR y DU yn rhestru hawliau penodol sy'n berthnasol i chi pan gaiff eich data personol ei storio a'i ddefnyddio fel y soniwyd uchod.

Mae gennych hawl i:

 • gyrchu'r data personol rydyn ni'n ei brosesu amdanoch chi
 • gofyn i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw
 • i wrthwynebu prosesu (mewn rhai amgylchiadau)
 • i'ch data gael ei ‘ddileu’
 • cwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Cyswllt

Ar gyfer unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad hwn neu eich hawliau, gan gynnwys tynnu’r caniatâd a roddwyd gennych yn ôl, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data.

Swyddog Diogelu Data

Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Postio 108
Merthyr Tudful
CF47 7DL

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Ar 3 Ebrill 2023, newidiodd ein cyfeiriad post i: Awdurdod Cyllid Cymru, Blwch Postio 108, Merthyr Tudful, CF47 7DL.

Rydym yn argymell defnyddio ein ffurflen gyswllt ar-lein i anfon gohebiaeth atom ni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Dylid anfon cwynion hefyd at y cyswllt hwn yn y lle cyntaf. Gallwch hefyd gwyno'n uniongyrchol wrth Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Yr ICO yw awdurdod goruchwylio'r DU ar gyfer materion diogelu data.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru

Tŷ Churchill
17 Heol Churchill
Caerdydd
CF10 2HH

Rhif ffôn: 029 2067 8400 / 0303 123 1113

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Bydd unrhyw newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cael eu diweddaru ar y dudalen hon; er enghraifft, unrhyw ddefnydd newydd o ddata personol.

O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi drwy ddulliau eraill ynglŷn â phrosesu eich data personol.