Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r Grŵp Cynghori ar Ddiwygio Mynediad yn cynnig cyngor ynghylch gweithredu camau diwygio mynediad.

Ynghylch y grŵp

Cafodd y Grŵp Cynghori ar Ddiwygio Mynediad ei sefydlu yn 2019. Roedd sefydlu’r grŵp yn rhan o’n hymateb i’r ymgynghoriad hwn: Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy – Cynigion Mynediad.

Bydd y grŵp yn cynnwys Grŵp Llywio a 3 o Grwpiau Arbenigol. 

Mae’r ffeithlun yn disgrifio aelodaeth y grŵp a sut y bydd yn gweithio.

Ein cylch gwaith

Cylch gwaith y grŵp yw:

 • Cynnig cyngor ynghylch gweithredu cynigion ar gyfer diwygio mynediad
 • Adrodd yn ôl wrth y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ym mis Mawrth 2021

Aelodau’r Grŵp Llywio

Aelodau’r Grŵp Llywio:

 • Simon Pickering (Llywodraeth Cymru)
 • Jont Bulbeck (Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC))
 • Ben Sears (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC))
 • Adrian Walls (Gweithgor Rheolwyr Hawliau Tramwy)
 • Eifion Jones (Parciau Cenedlaethol Cymru/Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol)

Grwpiau Arbenigwyr

Sefydlwyd tri Grwp Arbenigwyr er mwyn ystyried y canlynol:

 • Newidiadau i Fynediad Agored  
 • Hyblygrwydd ynghylch llwybrau Cyhoeddus
 • Cyfarthrebu hawliau mynediad

Bydd pob Grŵp Arbenigwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o’r canlynol:

 • Buddiannau Rheoli Tir: yn cynnwys undebau ffermio a chynrychiolwyr tirfeddiannwyr
 • Buddiannau hamdden; yn cynnwys beicwyr, marchogwyr a cherddwyr
 • Y Sector Cyhoeddus

Aelodaeth Grŵp Arbenigol 1
Jonathan Hughes – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Rhian Nowell Phillips – Y Gynghrair Cefn Gwlad
Sophie Dwerryhouse – Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad
Rachel Lewis-Davies – National Farmers Union Cymru
Hugh Craddock – Open Spaces Society
Mark Weston – British Horse Society
Kieran Foster – Cycling UK
Elfyn Jones – Cyngor Mynydda Prydainil
James Nevitt – Y Weinyddiaeth Amddiffyn
Richard Ball – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Arwel Evans – Cyngor Sir Ynys Mon 
Pete Rutherford – Parc Cenedlaethol Eryri

Aelodaeth Grŵp Arbenigol 2
Rhian Nowell Phillips – Y Gynghrair Cefn Gwlad
Sophie Dwerryhouse – Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad
Rachel Lewis-Davies – National Farmers Union Cymru
Nick Fenwick – Undeb Amaethwyr Cymru
Angela Charlton – Ramblers Cymru
Kate Ashbrook – Open Spaces Society
Mark Weston – British Horse Society
Duncan Dollimore – Cycling UK
David Shiel – AHNE Bryniau Clwyd
Gareth Owen – Cyngor Sir Ceredigion
Chris Dale – Cyngor Sir Abertawe
Anthony Richards – Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Aelodaeth Grŵp Arbenigol 3
Rhian Nowell Phillips – Y Gynghrair Cefn Gwlad
Charles de Winton – Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad
Rachel Lewis-Davies – National Farmers Union Cymru
Nick Fenwick – Undeb Amaethwyr Cymru
Rebecca Brough – Ramblers Cymru
Beverley Penny – Open Spaces Society
Mark Weston – British Horse Society
Tim Hutton – Cycling UK
Gwyn Teague – Cyngor Sir Bro Morgannwg
Lisa Lloyd – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Caroline Ferguson – Cyngor Sir Gar 
Duncan Mackenzie – Data Cymru