Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r ffigurau'n cynnwys gwariant sy'n ymwneud â rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn gan bractis Ymarferwyr Cyffredinol. Nid ydynt yn cynnwys costau cyffuriau a roddir ar bresgripsiwn gan fferyllfeydd y stryd fawr.

Gweler cyhoeddiadau blaenorol

Crynodeb o'r buddsoddiad a adroddwyd o 2020 i 2021

Tabl 2a: Crynodeb o'r buddsoddiad a adroddwyd o 2016 i 2021

        £

miloedd

 
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/2021

Swm craidd/ Gwarant Isafswm Incwm Practis (MPIG)

262,886 274,362 295,599 300,022 308,864
Ansawdd 42,338 42,334 42,337  50,224

47,631

Gwasanaethau gwell uniongyrchol (DES) 21,441    24,756 32,300  31,305 30,126
Gwasanaethau gwell cenedlaethol (NES) 7,878 9,549 5,288 6,732  3,333 
Gwasanaethau gwell lleol (LES) 13,452 14,399   13,265   14,836 23,069
Cyfanswm Gwasanaethau Gwell 42,771 48,704 50,853 52,874 56,528

Mangreoedd

         
Cronfeydd a weinyddir gan Sefydliadau Gofal Sylfaenol (PCO) 48,317 40,777  42,384  42,440 42,218
y Tu Allan i Oriau (gan gynnwys y Gronfa Datblygu y Tu Allan i Oriau) 15,768 18,458 20,112 23,336 26,578
TG (gan gynnwys Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg a ariennir yn ganolog) 35,592 36,140 37,537 38,705 40,323

y Tu Allan i Oriau (gan gynnwys y Gronfa Datblygu y Tu Allan i Oriau)

13,548 13,900 16,899 14,987 14,000
Cyfanswm y taliadau eraill 113,225 109,365 116,932 119,468 123.119
Is-gyfanswm 461,220 474,765 505,721 522,588 536,142

Buddsoddiad mewn gwledydd penodol

         
Cronfa genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol: taliadau uniongyrchol i bractisau   5,434 5,796 5,155 4,858
Cronfa genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol: Buddsoddiad ar ran practisau Ymarferwyr Cyffredinol   14,266 20,685 22,014 22,412
Cyfanswm y buddsoddiad mewn gwledydd penodol   19,700 26,481 27,169 27,270
           

Cyfanswm net o roi cyffuriau ar bresgripsiwn

461,220 494,465 532,202 549,757 536,142
           
Cost ffioedd rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn (gan gynnwys Cynllun Ansawdd) (1) 12,288 11,894 12,785 12,024 14,289
Cyfanswm y buddsoddiad ac eithrio ad-dalu cyffuriau (2) 473,508 506,359 544,987 561,781 577,701
Ad-dalu cyffuriau a roddir ar bresgripsiwn (gan gynnwys lwfans treth ar werth a disgowntiau) 37,767 37,500 38,307 40,196 39,461
Cyfanswm y Gwariant (3) 511,275 543,859 583,294 601,977 617,162
  1. Ar gyfer eitemau a roddir ar bresgripsiwn a/neu a weinyddir yn bersonol gan feddygon fferyllol a phractisau meddygon fferyllol
  2. Cyfanswm y buddsoddiad ac eithrio ad-dalu cyffuriau yw'r cyfanswm gan gynnwys cost ffioedd rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn ond ddim yn cynnwys ad-dalu cost cyffuriau.   
  3. Ar gyfer 2017 i 18 a 2018 i 19 mae'n cynnwys costau ar gyfer un contract Gwasanaethau Meddygol Personol Amgen (APMS).

Noder:

  • Gall ffigurau negyddol godi pan fydd croniadau blaenorol diwedd blwyddyn yn uwch na'r gwariant gwirioneddol sydd wedyn yn codi yn y flwyddyn ariannol ddilynol, a fyddai'n esbonio unrhyw wariant negyddol i bob golwg.

  • Gwariant y gronfa genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol: cyn 2017 i 8, roedd yn cael ei ychwanegu fel troednodyn yn unig.

Buddsoddiad a Adroddwyd medwn ymarfer cyffredinol 2019 i 2020

Tabl 2b: Buddsoddiad a Adroddwyd medwn ymarfer cyffredinol 2020 i 2021
  £

miloedd

  Alldro
Swm craidd 304,906
Ffactor cywiro MPIG 3,958
Cyfanswm y Swm Craidd a MPIG 308,864
   
Taliadau dyheadau ansawdd 9,927
Taliadau cyflawni ansawdd 5,614
Fframwaith Sicrwydd Ansawdd a Gwella (QAIF) 23,828
QAIF (Mynediad yn Ystod Oriau Arferol) 8,712

Cyfanswm ansawdd

47,631
   
Gwasanaethau gwell uniongyrchol 30,126
Gwasanaethau gwell cenedlaethol 3,333
Gwasanaethau gwell lleol 23,069
Cyfanswm Gwasanaethau Gwell 56,528

Mangreoedd

 
Safle 42,218
Cronfeydd a weinyddir gan PCO 26,578
Tu Allan i Oriau Arferol 40,323
Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg 14,000
Cyfanswm y taliadau eraill 123,119
Is-gyfanswm 536,142

Buddsoddiad mewn gwledydd penodol

 
Cronfa genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol: taliadau uniongyrchol i bractisau 4,858
Cronfa genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol: Buddsoddiad ar ran practisau 22,412
Ymarferwyr Cyffredinol 27,270
   
Cyfanswm y buddsoddiad mewn gwledydd penodol 563,412

Cyfanswm net o roi cyffuriau ar bresgripsiwn

 

Cynllun Ansawdd Gwasanaethau Fferyllfeydd (DSQS)

493
Cost ffioedd rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn (gan gynnwys DSQS) (1) 13,796
Cyfanswm yr holl ffioedd rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn 14,289
   
Cyfanswm y buddsoddiad ac eithrio ad-dalu cyffuriau (2) 577,701
Ad-dalu cyffuriau a roddir ar bresgripsiwn (gan gynnwys lwfans treth ar werth a disgowntiau) 39,461

Cyfanswm y Gwariant

617,162
  1. Ar gyfer eitemau a roddir ar bresgripsiwn a/neu a weinyddir yn bersonol gan feddygon fferyllol a phractisau meddygon fferyllol.   

  2. Cyfanswm y buddsoddiad ac eithrio ad-dalu cyffuriau yw'r cyfanswm gan gynnwys cost ffioedd rhoi cyffuriau ar bresgripsiwn ond ddim yn cynnwys ad-dalu cost cyffuriau.   

Nodwch: 

  • Gall ffigurau negyddol godi pan fydd croniadau blaenorol diwedd blwyddyn yn uwch na'r gwariant gwirioneddol sydd wedyn yn codi yn y flwyddyn ariannol ddilynol, a fyddai'n esbonio unrhyw wariant negyddol i bob golwg.  
  • Gwariant y gronfa genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol: cyn 2017 i 8, roedd yn cael ei ychwanegu fel troednodyn yn unig.

Gwybodaeth atodol 2019 i 2020

Tabl 2c: Gwybodaeth atodol 2019 i 2020
  £ miloedd
  Alldro

Gwasanaethau gwell uniongyrchol

 
Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid
Gofal diabetes 1,045 
Cartrefi gofal 3,561 
Cynllun brechu ac imiwneiddio yn ystod plentyndod 6,044
Amserau agor estynedig 694
Digartref

56

Cynllun imiwneiddio rhag y ffliw a rhag clefydau niwmococol  11,249
Anableddau dysgu 294
Iechyd meddwl 58
Ffioedd mân lawdriniaethau 2,348 
Gwasanaethau i gleifion treisgar 168 
Gwrthgeulo trwy'r geg gyda Warfarin 4,586
Hunaniaeth rhywedd 21 
Cyfanswm gwasanaethau gwell uniongyrchol 30,126

Cronfeydd a weinyddir gan PCO

 
Hynafedd 5,502
Taliadau'r cynllun cadw meddygon 421
Lwfansau meddygon locwm sy'n cynnwys:  
a) Mabwysiadu, tadolaeth a mamolaeth 2,804
b) Salwch 1,557
c) Meddygon sydd wedi'u hatal dros dro 326
d) Taliadau locwm eraill 52

Costau arfarnwyr

 
Recriwtio a chadw (gan gynnwys croeso euraid) 23
Cynllun datblygu gofal sylfaenol 1,784
Premiwm Partneriaeth 4,303
Lwfans ardal ddynodedig  
Lwfans ymarfer cychwynnol  
Lwfans cynorthwyydd  
Lwfans meddygon cyswllt  
Cyflenwi chwistrelli a nodwyddau  
Niwmococol (ymgyrch a dal i fyny)  
Arall  9,806
Cyfanswm y cronfeydd a weinyddir gan PCO 26,578

Taliadau eraill 

 
Costau cefnogi ymarferwyr cyffredinol 451
Costau practisau a reolir - practisau a reolir 8,546
Costau practisau a reolir - rheoli practisau  

Mentrau gofal sylfaenol

 
Hyfforddiant practisau Ymarferwyr Cyffredinol  67

Costau gwasanaethau cyfieithu 

 

Costau eraill cymeradwy a weinyddir gan PCO

742
Cyfanswm y taliadau eraill 9,806

Noder:

Gall ffigurau negyddol godi pan fydd croniadau blaenorol diwedd blwyddyn yn uwch na'r gwariant gwirioneddol sydd wedyn yn codi yn y flwyddyn ariannol ddilynol, a fyddai'n esbonio unrhyw wariant negyddol i bob golwg.