Neidio i'r prif gynnwy
Ffotograff o Sharon Lovell

Mae Sharon Lovell yn aelod o’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro.

Cyflwynwyd Sharon i waith ieuenctid am y tro cyntaf fel person ifanc ei hun wrth iddi fynychu ei chanolfan ieuenctid leol. Dechreuodd gymryd rhan frwd gyda Cyswllt Ieuenctid Cymru; sef sefydliad ieuenctid sy’n cael ei arwain gan gyfoedion a oedd yn canolbwyntio ar addysgu a rhoi gwybodaeth i bobl ifanc ar gyffuriau, alcohol, HIV/AIDS. Drwy wneud hyn, bu’n gweithio ledled Cymru gyda’r asiantaethau ieuenctid gwirfoddol a statudol. Ym 1994, graddiodd gyda diploma mewn astudiaethau ieuenctid a chymunedol o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam ac aeth ymlaen i astudio am radd ym Mhrifysgol Birmingham.

Ar ôl graddio, dechreuodd weithio mewn hostel i bobl ddigartref ar gyfer pobl ifanc. Yn ystod y cyfnod hwn y sylweddolodd bod llawer o’r bobl ifanc roedd hi’n gweithio gyda nhw wedi bod yn y system ofal. Daeth y cysylltiad rhwng digartrefedd a’r system ofal yn amlwg iddi. Teimlai’n angerddol am yr anghyfiawnderau yr oedd pobl ifanc yn eu hwynebu. Sbardunodd hyn hi i symud i faes eirioli a hawliau plant a daeth yn eiriolwr i Gymdeithas y Plant; ei rôl oedd datblygu gwasanaethau eirioli ar gyfer plant a phobl ifanc mewn awdurdodau lleol. Mae gan Sharon brofiad hefyd o weithio fel Prif Swyddog Gweithredol i Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd, gan sefydlu Canolfan Gwybodaeth Ieuenctid Caerffili a gweithio fel gwirfoddolwraig yn ei chanolfan ieuenctid ac i Cymorth i Ferched Wrecsam.

Yn fwy diweddar, mae Sharon wedi helpu i lywio’r agenda a thirwedd eirioli Cymru; mae wedi bod yn hollbwysig yn sicrhau bod eirioli wedi dod yn hawl statudol i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, mae wedi datblygu gwasanaethau eirioli ledled Cymru ac wedi gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol a CLlLC i sicrhau dull eirioli cenedlaethol ar gyfer darpariaeth eirioli statudol; gan sicrhau drwy hyn fod plant a phobl ifanc sy’n dod i ofal yn cael cynnig darpariaeth eirioli brwd. Ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Gweithredol Cenedlaethol y Gwasanaeth Eirioli Ieuenctid Cenedlaethol ac mae ganddi’r cyfrifoldebau canlynol:

  • Is-gadeirydd: CWVYS: Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cyngor Cymru
  • Is-gadeirydd: Amnest Rhyngwladol y DU
  • Is-gadeirydd: Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
  • Cadeirydd: Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Cymru gyfan
  • Aelod: Bwrdd Cafcass Cymru
  • Aelod: Grŵp Gweinidogol Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant

Mae Sharon yn sicrhau bod pobl ifanc yn ganolog ym mhob darpariaeth gwasanaeth ac mae wedi datblygu gwasanaethau cymorth ieuenctid drwy raglenni mentora cyfoedion ac eirioli cyfoedion ar gyfer pobl ifanc. Mae wedi nodi cyllid ar gyfer prosiectau Cymru gyfan sy’n gweithredu ledled Cymru i gefnogi menywod beichiog ifanc mewn gofal a lle mae eu plant mewn perygl o weithdrefnau diogelu plant. Mae hefyd yn arwain darpariaeth llesiant ac iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc mewn gofal fel y gallant gael gafael ar ofal a chymorth.