Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Sharon Lovell (SL) (Cadeirydd)
 • David Williams (DW)
 • Joanne Sims (JS)
 • Lowri Jones (LJ)
 • Sian Elen Tomos (ST)
 • Marco Gil-Cervantes (MG) 
 • Shahinoor Alom (SA)
 • Hannah Wharf, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr (LlC) (HW)
 • Dyfan Evans, Pennaeth Cangen Ymgysylltu â Phobl Ifanc, Llywodraeth Cymru (LlC) (DE)
 • Dareth Edwards, Uwch Reolwr Strategaeth Gwaith Ieuenctid, Llywodraeth Cymru (DaE)
 • Gethin Jones, Uwch Reolwr Strategaeth Gwaith Ieuenctid, Llywodraeth Cymru (GJ)
 • Donna Robins, Uwch Reolwr Strategaeth Gwaith Ieuenctid, Llywodraeth Cymru (DR)
 • Tom Kitschker, Swyddog Cymorth Tîm Cefnogi Dysgwyr (TK)
 • Umaira Chaudhary, Swyddog Gwybodaeth Gwaith Ieuenctid, Llywodraeth Cymru (UC)

Ymddiheuriadau

 • Simon Stewart (SSt)
 • Deb Austin (DA)

Gwrthdaro buddiannau

Dim wedi ei ddatgan.

Cyfarfod 31 Ionawr 2024: cofnodion a chamau gweithredu

Cymeradwyodd y Bwrdd y cofnodion a'r camau gweithredu a gododd o'r cyfarfod diwethaf ar 31 Ionawr 2024. Adolygwyd y cynnydd a wnaed ar yn y camau gweithredu.

Cryfhau'r sail ddeddfwriaethol ar gyfer gwaith ieuenctid

Cynhaliwyd gweithdy am weddill y cyfarfod lle  canolbwyntiodd aelodau'r Bwrdd ar ystyried tri maes allweddol mewn perthynas â chryfhau'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, sef: 

 • Egluro diffiniad(au) a swyddogaethau gwaith ieuenctid.
 • Datblygu cylch cynllunio effeithiol ar gyfer gwaith ieuenctid.
 • Cyflwyno hawl ddiwygiedig yn ymwneud â gwaith ieuenctid ar gyfer pobl ifanc.

Unrhyw fater arall

Cytunodd yr Aelodau i'r cynnig i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen pwrpasol i weithredu fel seinfwrdd yn y cyfnod hyd at ac yn cynnwys ymgynghoriad ffurfiol ar y cynigion deddfwriaethol. 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 29 Ebrill 2024