Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Bwrdd Tegwch mewn Addysg STEM yn arwain at wella tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws cymuned STEM Cymru. Mae'n fforwm i lysgenhadon STEM ddod at ei gilydd i drafod problemau a chynnydd.

Gwella tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant mewn addysg STEM

Mae sgiliau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn ein helpu i lunio cymdeithas fodern. Gall cymryd rhan mewn pynciau STEM sicrhau manteision gydol oes oherwydd yr angen cynyddol am y sgiliau hyn.

Fodd bynnag, nid yw cyfleoedd i fagu sgiliau STEM yn cael eu rhannu'n gyfartal ar draws cymdeithas. Mae grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn rhai meysydd addysg, ymchwil a chyflogaeth STEM yn cynnwys:

 • menywod
 • pobl anabl o leiafrifoedd ethnig
 • pobl anabl
 • pobl o gefndiroedd sydd heb adnoddau digonol
 • Pobl LHDTC+

Mae angen inni sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg mewn STEM a rydym yn cymryd camau i fynd i'r afael â'r materion hyn.

Bwrdd Tegwch mewn Addysg STEM

Cadeirydd y Bwrdd yw’r Dirprwy Weinidog dros Bartneriaeth Gymdeithasol.

Mae aelodau'r Bwrdd yn cynnwys:

 • Llysgenhadon STEM
 • Y Gweinidogion
 • Swyddogion Llywodraeth Cymru

Mae'r bwrdd yn cyfarfod bob chwe mis i drafod problemau a chynnydd.

Mae dau is-grŵp yn cyfarfod ac yn cynnal eu rhaglenni gwaith eu hunain rhwng cyfarfodydd bwrdd:

 • Is-grŵp Tegwch mewn Addysg STEM
 • Is-grŵp Diwydiant Tegwch mewn Addysg STEM

Mae gan yr is-grwpiau aelodaeth ehangach na'r bwrdd. Maent yn cynghori'r bwrdd ac yn darparu argymhellion sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Ein hymrwymiadau

Er mwyn mynd i'r afael ag annhegwch mewn STEM rydym yn:

Buddsoddi mewn mentrau addysg gynnar

Mae hyn yn cynnwys cynyddu cynrychiolaeth o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn pynciau a gyrfaoedd STEM.

Cyflwyno polisïau a deddfwriaeth gryfach

Mae hyn yn cynnwys polisïau cryfach ynghylch:

 • gwahaniaethu ar sail rhyw
 • cyflogau cyfartal
 • aflonyddu rhywiol
 • annog diwylliant cynhwysol mewn gweithleoedd a sefydliadau STEM

Annog arferion yn y gweithle sy'n hyrwyddo amrywiaeth

Er enghraifft:

 • mentora
 • rhwydweithio
 • gweithio hyblyg;
 • cyfleoedd datblygu gyrfa

Datblygu metrigau a data gwell

Caniatáu i ni:

 • fesur effaith annhegwch mewn STEM
 • llywio ymyriadau a pholisïau mwy effeithiol