Neidio i'r prif gynnwy

Sut rydym yn rheoli ein gwaith o gaffael nwyddau a gwasanaethau

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Rydym yn gwario tua £675 miliwn y flwyddyn yn prynu nwyddau, gwasanaethau, gwaith, TGCh ac offer/gwasanaethau Digidol.

Ein nod yw sicrhau ein bod yn gwario'r buddsoddiad sylweddol hwn mewn modd a all ddarparu'r budd mwyaf i Gymru.

Ein hymagwedd at gaffael yw:

 • gwreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ein holl weithgareddau
 • cyflawni blaenoriaethau Gweinidogol a darparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol
 • cefnogi'r gwaith o gyflawni meysydd polisi allweddol megis datgarboneiddio, partneriaeth gymdeithasol a gwaith teg gan gynnwys cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi
 • bod yn atebol i a chydymffurfio â rhwymedigaethau gweithdrefnol, cyfreithiol a rhyngwladol
 • ymrwymo i egwyddorion Datganiad Polisi Caffael Cymru
 • canolbwyntio ar sicrhau'r gwerth gorau am arian i Gymru
 • symleiddio'r broses ymgeisio ar gyfer cyflenwyr posibl

Rebecca Evans MS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, sy’n gyfrifol am y maes hwn.

Rydw i’n gyflenwr, sut allaf gyflwyno cynnig am gontractau?

GwerthwchiGymru

Rydym yn defnyddio GwerthwchiGymru wrth hysbysebu ein holl gontractau sydd werth dros £25,000.

Mae’n rhaid i gyflenwyr sy’n dymuno trafod busnes â ni gofrestru ar GwerthwchiGymru.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru byddwch yn gallu gweld ein hysbysiadau contract cyfredol.

Rydym yn cyhoeddi ein hysbysiadau contractau caffael a manylion dyfarnu contractau.

Mae cyngor ynghylch ennill contractau Llywopdraeth Cymru ar gael.

eGaffael

Rydym yn defnyddio eDendroCymru ar gyfer cynnal prosesau caffael sydd werth dros £25,000.

eDendroCymru:

 • yn rhoi mynediad hwylus i gyflenwyr at ddogfennau tendro
 • yn cynnig ffordd ddiogel o ddychwelyd tendrau
 • yn cynnig proses dryloyw ar gyfer codi ymholiadau yn ystod y broses dendro.

Sut rydym yn rheoli ein gwaith o gaffael nwyddau a gwasanaethau?

Ein timau

Diwygio Caffael a Pholisi Masnachol

 • yn cysylltu â Llywodraeth y DU i sicrhau nad oes unrhyw anghysondeb rhwng Bil Diwygio’r Broses Gaffael y DU sy’n canolbwyntio ar brosesau caffael a Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau cymdeithasol caffael
 • yn darparu cyngor ar bolisi caffael, yn gosod safonau ac yn gwirio canlyniadau yn erbyn cyflawni
 • yn gweithio i ychwanegu gwerth cymdeithasol, gwella gwerth am arian, a chymell arfer gorau yn fewnol ac ar draws sector cyhoeddus Cymru

Cyswllt: PolisiMasnachol@llyw.cymru
TimDiwygiorBrosesGaffael@llyw.cymru

Gwasanaethau Caffael Corfforaethol

 • yn darparu cyngor arfer gorau ar gaffael a llywodraethu masnachol i adrannau o fewn Llywodraeth Cymru.
 • yn rheoli contractau mawr nad ydynt yn ymwneud â TGCh
 • yn gweithio'n agos gydag adrannau ar draws Llywodraeth Cymru, gan ddarparu cyngor ac arweiniad ar gyfer yr holl weithgarwch caffael a chymorth ymarferol ar weithgarwch tendro dros £25,000.

Cyswllt: CPSProcurementAdvice@gov.wales

Caffael Masnachol TGCh (CPICT)

Mae wedi’i rannu'n ddau dîm:

Caffael TGCh
 • yn darparu cyngor caffael, cymorth/llywodraethu ar gyfer caffaeliadau digidol a TGCh mewnol
 • yn cyflawni cytundebau fframwaith Digidol/TGCh a rheoli contractau'n barhaus ar ran y sector cyhoeddus yng Nghymru
 • yn cyflawni'r Cynllun Gweithredu Digidol eGaffael ac yn rheoli'r offer eGaffael a ddefnyddir ledled Cymru
 • yn arwain yr ymarfer darganfod i sefydlu canolfan ragoriaeth caffael i Gymru
Gwybodaeth Fusnes
 • yn cwblhau ystod o wybodaeth reoli, dadansoddiadau a gweithgareddau gwybodaeth fusnes i gefnogi cwsmeriaid mewnol ac allanol
 • yn cysylltu â gofynion strategol o’r 'Strategaeth Ddigidol i Gymru', y Cynllun Gweithredu Digidol a 'Datganiad Polisi Caffael Cymru', i ddarparu un fersiwn cywir o adroddiadau Gwybodaeth Fusnes.

Cyswllt: ICTProcurement@llyw.cymru
CaffaelMasnachol.GwybodaethBusnes@llyw.cymru

Cyflenwi a Gallu Caffael Masnachol

Mae wedi’i rannu'n ddau dîm:

Cyflawni Masnachol Llywodraeth Cymru (WGCD)
 • yn gweithio gyda'r sector cyhoeddus ehangach gan gynnwys awdurdodau lleol a GIG Cymru i ddatblygu cytundebau fframwaith cenedlaethol cydweithredol
 • yn rhoi polisi ar waith ac yn anelu at sicrhau’r fargen orau i’r sector cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys gwerth cymdeithasol a gwerth am arian

Gweler hwb caffael cydweithredol Cymru ar wefan GwerthwchiGymru.

Gallu Masnachol
 • yn cefnogi rhaglen o ddatblygu gallu caffael ehangach, gan arwain ar ddatblygu cyrsiau a meithrin sgiliau i gefnogi sector cyhoeddus Cymru.

Cyswllt: CaffaelMasnachol.Cyflawni@llyw.cymru
GalluMasnachol@llyw.cymru