Neidio i'r prif gynnwy

Cam-drin Rhywiol yw hyn. Dyw hyn DDIM yn iawn

Cam-drin rhywiol yw unrhyw weithred rywiol ddigroeso, heb gydsyniad.

Gall effeithio ar unrhyw un, ar unrhyw adeg o’u bywydau. Gall ddigwydd o fewn teuluoedd neu mewn perthynas agos. Gall y person sy’n gyfrifol fod yn rhywun rydych chi’n ei adnabod neu’n ddieithryn.

Beth yw cydsyniad?

Cydsyniad rhywiol yw cytuno drwy ddewis i gyflawni gweithred rywiol, pan fo gan y person y rhyddid a’r gallu i wneud y dewis hwnnw. Efallai nad oes gan berson y rhyddid neu’r dewis i gydsynio os yw’n:

 • ofni am ei fywyd neu ddiogelwch, neu am fywyd neu ddiogelwch rhywun arall 
 • cysgu neu anymwybodol  
 • analluog drwy alcohol neu gyffuriau

Mae’n bwysig gwybod y canlynol am gydsyniad rhywiol:

 • mae’n bosib cydsynio i un math o weithgaredd rhywiol ond nid un arall
 • mae modd tynnu cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg, hyd yn oed yn ystod gweithgaredd rhywiol
 • rhaid rhoi cydsyniad bob tro mae gweithgaredd rhywiol yn digwydd

Beth yw cam-drin rhywiol?

Gall cam-drin rhywiol ddigwydd ar sawl ffurf gan gynnwys:

 • trais
 • ymosodiad rhywiol 
  • cyffwrdd mewn ffordd nad ydych yn ei hoffi heb gydsyniad 
  • gorfodi i gyflawni gweithred rywiol yn erbyn eich ewyllys
  • defnyddio gwrthrychau mewn ffordd dreisgar neu heb gydsyniad yn ystod rhyw
  • rhannu straeon neu ddelweddau rhywiol amdanoch chi heb gydsyniad
  • gorfodi i ddynwared pornograffi
  • gorfodi i gael eich recordio yn ystod rhyw neu 
 • aflonyddu rhywiol neu ddefnyddio enwau rhywiol neu ddifrïol 
 • cam-drin plant yn rhywiol neu losgach
 • anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM)
 • priodas drwy orfodaeth
 • masnachu mewn pobl neu gam-fanteisio rhywiol
 • rhywun yn dangos rhan bersonol o’i gorff ar-lein neu oddi ar lein

Mae trais a cham-drin rhywiol yn droseddau. 

Eich dewis chi yw dweud wrth yr heddlu neu beidio. Ni ddylai ac ni all unrhyw un arall wneud y dewis ar eich rhan.

I gael rhagor o gyngor cysylltwch â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn.

Adnabod yr arwyddion

Gall dioddef camdriniaeth rywiol gael effaith andwyol, hirdymor yn emosiynol, yn seicolegol ac yn gorfforol. Gall hyn gynnwys:

 • iselder ysbryd neu orbryder 
 • methu cysgu
 • newid ymddygiad yn annisgwyl neu heb esboniad
 • clefydau wedi’u trosglwyddo’n rhywiol
 • ôl-fflachiau 
 • ystyried hunanladdiad 
 • anhwylder straen wedi trawma (PTSD)
 • ymdeimlad o ddatgysylltiad
 • anhwylderau bwyta 
 • hunan-anafu ac ymddygiad hunan-niweidiol 
 • diffyg hunan-barch a/neu hyder

Storiâu Byw Heb Ofn

Darllenwch stori Emma

Darllenwch stori Mike

Ymunwch â’r ymgyrch Cam-drin Rhywiol yw hyn

 • Ymunwch â’r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio  #CamdrinRhywiolYwHyn
 • Lawrlwythwch ragor o wybodaeth, gan gynnwys fideos, posteri a delweddau i hyrwyddo’r ymgyrch.

Siaradwch â ni nawr

Os ydych chi, aelod o’r teulu neu ffrind wedi dioddef camdriniaeth rywiol, cysylltwch â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 8010 800 i gael cyngor a chymorth 24 awr yn rhad ac am ddim, neu i drafod eich opsiynau. 

Os ydych mewn perygl neu angen sylw meddygol ar frys, ffoniwch 999 i siarad â’r heddlu neu ofyn am ambiwlans.