Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r rhan fwyaf o bobl a nodwyd yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol bellach yn cael eu diogelu’n dda ar ôl cael eu dosau brechu sylfaenol ac atgyfnerthu. Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl a oedd yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol, nid ydych yn wynebu risg sylweddol uwch na’r boblogaeth gyffredinol mwyach, ac fe’ch cynghorir i ddilyn yr un canllawiau â phawb arall ar gadw’n ddiogel ac atal lledaeniad y coronaferiws (COVID-19), yn ogystal ag unrhyw gyngor pellach yr ydych wedi’i gael gan eich meddyg.

Daeth y Rhestr Cleifion a Warchodir i ben ym mis Mawrth 2022 ar ôl i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyhoeddi ar 10 Mawrth 2022 y byddai’r Prif Swyddog Meddygol yn ysgrifennu at bawb ar y Rhestr Cleifion a Warchodir i roi gwybod iddynt na fyddai’r Rhestr ar waith mwyach o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Felly, nid oes canllawiau ar wahân bellach ar gyfer pobl y nodwyd yn flaenorol eu bod yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol, er ein bod yn argymell unrhyw un sydd â chyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes gymryd gofal i osgoi peswch, annwyd a feirysau anadlol arferol eraill.

Os nad ydych eisoes wedi cael eich brechlyn COVID-19, dylech gael eich brechu. Mae tystiolaeth yn dangos bod cwblhau eich cwrs sylfaenol o frechlyn COVID-19 (naill ai 2 neu 3 dos) yn amddiffyniad effeithiol iawn rhag gorfod mynd i’r ysbyty. Fel arfer mae’n cymryd tua 2 i 3 wythnos i’ch corff ddatblygu ei ymateb amddiffynnol.

Er mwyn cynnal y lefel uchel hon o amddiffyniad dylech hefyd gael brechlyn atgyfnerthu ar gyfer COVID-19 pan fyddwch chi’n cael ei gynnig. Mae’r rhaglen atgyfnerthu yn agored i bob oedolyn sydd wedi cael ail ddos o’r brechlyn o leiaf 3 mis yn ôl.

Dylech barhau i ddilyn yr un cyngor â’r cyhoedd ar gadw’n ddiogel ac atal lledaeniad COVID-19.

Mae nifer bach o bobl sydd, er gwaethaf y brechiad, yn parhau i wynebu risg uwch o gael salwch difrifol o COVID-19. Mae hyn oherwydd system imiwnedd wan (imiwnoataliedig) neu gyflyrau meddygol penodol eraill ac mae angen amddiffyniadau gwell fel y rhai a gynigir gan driniaethau â gwrthgyrff a thriniaethau gwrthfeirol, brechiadau ychwanegol ac ymyriadau anghlinigol eraill o bosibl. Darllenwch fwy o wybodaeth am driniaethau COVID-19 ar LLYW.CYMRU.