Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn datblygu cynigion ar gyfer cyfleuster profi rheilffyrdd modern yn y De.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: cynllunio
Rhanbarth/sir: De Cymru
Dyddiad cychwyn: diwedd 2017
Dyddiad cau: 2025
Cost: £400 miliwn (£70 miliwn o gyllid cyhoeddus, gyda £330 miliwn trwy gaffael buddsoddi preifat)
Partneriaid: Cyngor Castell-nedd Port Talbot, cyngor Powys a Llywodraeth y DU.

Beth rydyn ni’n ei wneud

Bydd y Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang (GCRE) yn dod yn brif ganolfan arloesi rheilffyrdd Ewrop, gan ddarparu ymchwil, profi ac ardystio cerbydau o'r radd flaenaf, seilwaith a thechnolegau rheilffyrdd newydd arloesol.Fe’i lleolir ym mhwll glo wyneb Nant Helen a golchfa glo Onllwyn ym mhen uchaf Cwm Dulais a Thawe.

Bydd y cyfleuster yn cynnwys:

 • trac trydan allanol cyflymder uchel (6.9km) i brofi cyflymderau o bosibl hyd at 125mya
 • trac trydan mewnol cyflymder isel (4km) i brofi cyflymderau hyd at 40mya
 • amgylchedd platfform ddeuol   

Bydd y safle yn cynnwys: 

 • canolfan ymchwil, datblygu, addysg a hyfforddi/cynadledda
 • canolfan/swyddfa gweithrediadau a rheoli
 • cyfleusterau staff
 • storio cerbydau/cilffyrdd
 • cyfleuster cynnal a chadw cerbydau
 • seilwaith cyfarpar llinellau uwchben 25kv

Bydd y seilwaith yn cynnwys:

 • llwybrau mynediad
 • maes parcio i staff
 • system ddraenio
 • goleuadau
 • cyfathrebiadau symudol ac ar dir
 • teledu cylch cyfyng
 • ffensiau perimedr/diogelwch
 • uwchraddio cysylltiad ac arwyddion llinell cangen Castell-nedd ac Aberhonddu.

Pam rydym yn ei wneud

Rydym am ddarparu canolfan ragorol ar gyfer profi trenau i farchnad y DU ac Ewrop fydd yn:

 • yn darparu cyfleuster arloesi rheilffyrdd unigryw, pwrpasol I’r DU a’r diwydiant rheilffyrdd Ewropeaidd – gweithgynhyrchwyr trenau, cwmnïau’r rhwydwaith, rheolwyr seilwaith a'r gadwyn gyflenwi.
 • , yn sicrhau bod gwasanaethau i deithwyr a chludwyr nwyddau yn cael eu datblygu’n gyflym
 • yn sicrhau effeithlonrwydd sylweddol o ran costau ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd, gan gynnwys cyflawni prosiectau mawr.
 • yn ased pwysig i gyflawni datgarboneiddio a thargedau cynaliadwyedd ar y llwybr i sero net
 • yn cyflymu prosiectau rheilffyrdd arloesol a dod â chynnyrch i’r farchnad yn gynt.
 • yn cynyddu cyfleoedd ar gyfer allforio o Gymru a’r DU
 • yn denu rhagor o gyllid Ymchwil a Datblygu i Gymru
 • yn darparu swyddi a hyfforddiant o ansawdd uchel yn lleol a rhanbarthol.
 • denu buddsoddiad sylweddol o’r sector preifat.

Cynnydd presennol

Crëwyd cwmni newydd ABC, GCRE Ltd, i gyflawni'r prosiect. Mae'r cwmni:

 • wedi datblygu cynllun busnes manwl
 • yn parhau i wneud gwaith paratoi'r ddaear ar y safle ar gyfer adeiladu. 

Bydd y rhain yn llywio ymrwymiadau ariannol y llywodraeth i'r prosiect. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £50 miliwn a £20 miliwn gan Lywodraeth y DU, gyda £7.4 miliwn arall yn cael ei ddarparu ar gyfer Ymchwil a Datblygu.

Sut ydym yn ymgynghori

Yr Amserlen

Ymgynghoriad cyhoeddus: haf 2019 a hydref 2020
Cyflwyno cais cynllunio: gwanwyn 2021
Cymeradwyaeth cynllunio: haf 2021
Gwaith adeiladu i ddechrau: dechrau 2021
Cyfleusterau masnachol cyntaf agor: haf 2023 (cyfleusterau storio ar y safle)
Adeiladu trac i ddechrau: 2024
Yn llwyr weithredol: haf 2025

 

Y camau nesaf

Mae GCRE wedi dechrau ar gam nesaf y cynlluniau i ddod â buddsoddiad o'r sector preifat i'r cwmni, GCRE Ltd. Mae wedi lansio proses gaffael gyhoeddus yn ffurfiol, gyda chyhoeddi Hysbysiad Contract a Holiadur Dethol yn gwahodd ymgeiswyr i fod yn gymwys ymlaen llaw.

Mae disgwyl i'r broses gaffael gyhoeddus redeg tan hydref 2023. Yn dilyn hyn disgwylir y bydd GCRE Ltd yn dod yn gwmni sy'n eiddo ar y cyfan gan fuddsoddwr(wyr) preifat.