Neidio i'r prif gynnwy

Trosolwg

Caiff ceisiadau am arian grant eu hasesu gan banel dan arweiniad gan Lywodraeth Cymru.

Caiff ceisiadau eu hasesu yn erbyn y meini prawf hyn: 

 • addas strategol 
 • lles 
 • rheolaeth
 • fforddiadwyedd 
 • arian cyfatebol 
 • cyflawnadwyedd 
 • monitro a gwerthuso 
 • hyrwyddiad 

Mae gan bob maen prawf set o gwestiynau pwysoli y mae'n rhaid i geisiadau ddarparu tystiolaeth ar eu cyfer.

Sgorio

Caiff ceisiadau eu sgorio ar sail ansawdd y dystiolaeth a ddarperir ar gyfer pob maen prawf.

Mae'r rhan fwyaf o feini prawf yn cael eu sgorio rhwng 0 a 5:

 • 5 = tystiolaeth sy'n weddill 
 • 4 = tystiolaeth dda iawn 
 • 3 = tystiolaeth dda 
 • 2 = tystiolaeth ddigonol 
 • 1 = tystiolaeth wael 
 • 0 = dim tystiolaeth 

Mae'r meini prawf canlynol yn cael eu sgorio ar raddfeydd ar wahân:

 • fforddiadwyedd 
 • arian cyfatebol

Fforddiadwyedd

Mae fforddiadwyedd yn cael ei sgorio ar gyfanswm cost y cynllun fel a ganlyn:

 • 5 = llai na £0.1m 
 • 4 = £0.1m i £0.24m 
 • 3 = £0.25m i £0.49m 
 • 2 = £0.5m i £0.99m 
 • 1 = £1m i £1.49m 
 • 0 = £1.5m ac uwch

Arian cyfatebol

Caiff arian cyfatebol ei sgorio ar y canran sydd ar gael fel a ganlyn:

 • 5 = 40% ac uwch 
 • 4 = 30% i 39% 
 • 3 = 20% i 29% 
 • 2 = 10% i 19% 
 • 1 = 1% i 9% 
 • 0 = 0%

Cyfrifiad

Mae aelodau'r panel yn sgorio pob cais fel a ganlyn:

 1. mae tystiolaeth ar gyfer pob cwestiwn yn cael ei sgorio yn erbyn graddfa'r maen prawf 
 2. mae'r sgôr hwn yn cael ei luosi gan werth pwysoli'r cwestiwn 
 3. mae sgoriau wedi'u pwysoli yn cael eu hychwanegu at ei gilydd i roi cyfanswm sgôr y cais

Yna bydd aelodau'r panel yn cyfarfod i gymharu sgoriau unigol a chytuno ar gonsensws.

Meini prawf asesu

Rhaid i geisiadau ddarparu tystiolaeth ar gyfer pob cwestiwn ym mhob maen prawf. Rhoddir pwysiadau sgôr ochr yn ochr â phob cwestiwn.

Addas strategol

A yw'r cynllun yn dangos achos cadarn dros newid? A yw'r cynllun yn cyd-fynd â pholisïau a chynlluniau? Pwysau: 5

A yw'r cynllun yn cwrdd â'r amcanion grant cyfalaf perthnasol a amlinellir yn y canllawiau? Pwysau: 10

Lles

A yw'r cynllun yn gwneud y cyfraniad mwyaf posibl i uchelgeisiau Strategaeth Trafnidiaeth Cymru, sy'n gysylltiedig â'r nodau llesiant? Pwysau: 10

Ydy'r cynllun yn cynnig gwerth am arian? Pwysau: 5

Rheolaeth

A oes modd cyflawni'r cynllun a bod cerrig milltir wedi'u hegluro? A yw'r risgiau cyflawni wedi'u nodi a'u lliniaru? Pwysau: 5

Fforddiadwyedd

Beth yw cyfanswm cost y cynllun i Lwybrau Diogel mewn Cymunedau? Pwysau: 4

Arian cyfatebol

Pa ganran o'r arian cyfatebol sydd ar gael? Pwysau: 4

Cyflawnadwyedd

Sut fydd y cynllun yn cael ei gaffael? A yw'n ymarferol? A yw hyd y contract yn cyd-fynd â thelerau ac amodau'r grant? Pwysau: 3

Monitro a gwerthuso

A yw'r cynnig yn cynnwys cynllun ar gyfer monitro a gwerthuso? Pwysau: 3

Hyrwyddiad

A yw'r cynnig yn cynnwys cynlluniau i annog pobl i deithio'n fwy cynaliadwy? Pwysau: 3