Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r clefyd gwaedlifol episöotig (EHD) yn glefyd feirysol hysbysadwy sy’n heintus ond nad yw’n gallu cael ei drosglwyddo rhwng pobl. Yn bennaf, mae’n effeithio ar geirw, gwartheg ac anifeiliaid cnoi cil eraill (gan gynnwys geifr, defaid a chamelidau).

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Chwefror 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nid oes achos o glefyd gwaedlifol episŵtig wedi'i gofnodi erioed ym Mhrydain Fawr. Ond adroddwyd  am achosion o EHD mewn gwartheg (Gov.UK) am y tro cyntaf yn ne Ewrop ym mis Tachwedd 2022. Ar hyn o bryd maent yn effeithio ar Ffrainc, Sbaen, Portiwgal a'r Eidal.

Nid yw EHD yn effeithio ar bobl na diogelwch bwyd. Fodd bynnag, gall achosi achosion mawr mewn anifeiliaid sy'n agored i niwed. Gall hyn gael effaith sylweddol ar fasnach.

Amheuaeth a chadarnhau

Mae clefyd gwaedlifol episŵtig yn glefyd anifeiliaid hysbysadwy (Gov.UK). Os ydych yn amau bod achos ohono, rhaid i chi roi gwybod amdano ar unwaith. Bydd methu â gwneud hyn yn drosedd.

Os oes gennych unrhyw amheuon bod achos o'r clefyd cysylltwch â'ch swyddfa Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion leol ar 0300 303 8268 ar unwaith.

Bydd milfeddygon yr Asiantaeth yn archwilio'r achosion hyn.

Arwyddion clinigol

Mae arwyddion clinigol yn digwydd yn bennaf mewn gwartheg a cerfidau. Mewn gwartheg, mae'r rhain yn cynnwys:

 • anorecsia, gwrthodiad 
 • cloffni, anhawster i gerdded
 • caethni, wlserau ar wefusau/yn y geg, prolaps yn y geg (tafod yn hongian allan fel ci)
 • conjunctiva, llygaid dyfrllyd, llygaid wedi chwyddo
 • oedema periocwlaidd, hylif o’r trwyn 
 • caethni, petechiae, erydiadau, wlserau, scabiau ar y genau
 • oedema a/neu caethni o fewn y rhannau coronaidd sy'n gysylltiedig â chloffni
 • oedema Porfeydd, egwyd, gwaell y goes, esgair
 • erydiadau, wlserau, scabiau, petechiae yn y pwrs

Gall anifeiliaid cnoi cil gwyllt fel ceirw hefyd:

 • cael wyneb chwyddedig
 • cael cochni yn eu llygaid a'u ceg
 • cael gwaedu gormodol (mewn dolur rhydd ac wrin)
 • fod wedi dadhydradu

Mae defaid, geifr a chamelod hefyd yn agored i haint EHDV, ond anaml y maent yn datblygu arwyddion clinigol amlwg o'r clefyd. 

Trosglwyddo 

Mae EHDV yn cael ei drosglwyddo trwy fectorau arthropod, yn bennaf gwybed sy'n brathu. Mae o leiaf wyth gwahanol seroteip firaol wedi'u cydnabod.

Caiff anifeiliaid fel arfer eu heintio gydag EHD pan fydd gwybed sy'n cario'r clefyd yn brathu anifeiliaid a all gael eu heintio gan y clefyd. Mae'r tywydd (yn enwedig y tymheredd a chyfeiriad y gwynt) yn gallu effeithio ar y ffordd y mae'r clefyd yn lledaenu. Gallai EHD hefyd ledaenu i'r DU os yw anifeiliaid byw heintiedig, neu eu cynhyrchion germinal, yn cael eu mewnforio o wledydd lle mae EHD ar led..

Atal a rheoli

Nid oes brechlyn ar gael yn fasnachol i amddiffyn rhag EHD.

Gallwch helpu i atal y clefyd trwy gadw at fesurau bioddiogelwch da ar eich fferm.

Mae rheoli ac yn y pen draw ddileu EHDV yn heriol unwaith y mae ar led, oherwydd natur fector-gludedig y clefyd. Os cadarnheir EHD, bydd yr achos yn cael ei reoli yn unol â'r cynllun wrth gefn ar gyfer clefydau hysbysadwy egsotig (Gov.UK).

Mae angen diagnosis gwahaniaethol ar EHDV gan ddefnyddio profion serolegol neu PCR i wahaniaethu rhwng EHDV â Feirws y Tafod Glas (BTV).

Dylai ceidwaid sy'n ystyried mewnforio anifeiliaid agored i niwed o wledydd y mae EHD  wedi effeithio arnynt ymgynghori â'u milfeddyg ar risgiau a statws iechyd anifeiliaid cyn penderfynu mewnforio.