Neidio i'r prif gynnwy

Bydd Grant Coetiroedd Bach yn creu 100 o Goetiroedd Bach rhwng Ebrill 2023 a diwedd Mawrth 2025.

Cyhoeddwyd gyntaf:
3 Ebrill 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Bydd Grant Coetiroedd Bach yn creu 100 o Goetiroedd Bach rhwng Ebrill 2023 a diwedd Mawrth 2025. Mae'n rhan o Raglen Coedwig Genedlaethol i Gymru.

Yn dilyn creu pum coetir bach fel rhan o gynllun peilot yn 2020, agorodd y cynllun hwn, sydd â chyllid gwerth £2.26 miliwn, ar 3 Ebrill. Ni sy'n ariannu'r cynllun, a bydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ei weinyddu ar ein rhan.

Bydd y cynllun yn darparu cymorth ariannol i bobl creu Coetiroedd Bach. Rhaid i’r  coetiroedd hyn fod â’r potensial i fod yn rhan o Rwydwaith y Goedwig Genedlaethol yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu coetiroedd sydd

 • yn cael eu rheoli'n dda
 • yn hygyrch i bobl
 • yn rhoi'r cyfle i gymunedau lleol gyfrannu at goetiroedd a natur

Nodweddion allweddol

Bydd y cynllun yn cynnig:

 • grantiau gwerth hyd at £40,000 fesul safle. Caiff ymgeiswyr wneud un cais ar gyfer nifer o safleoedd. Ni chaiff cost pob safle fod dros £40,000, a'r uchafswm grant sydd ar gael fesul cais yw £250,000. Ni chaiff ymgeiswyr gyflwyno mwy nag un cais.
 • cyllid gwerth hyd at 100%
 • hyfforddiant cynhwysfawr gan Earthwatch ar greu Coetir Bach
 • aelodaeth o rwydwaith Tiny Forest, dan arweiniad Earthwatch
 • tan ddiwedd mis Mawrth i gwblhau'r prosiect
 • cyllid cyfalaf a refeniw
 • cyngor a chymorth gan Swyddogion Cysylltu Coetir wrth gynllunio eich prosiect

Mae'r cynllun yn agored i sefydliadau, cymunedau ac unigolion:

 • sy'n berchennog neu’n rheolwr tir
 • sydd am greu coetiroedd bach newydd
 • a fydd yn eu rheoli ar y cyd â'r gymuned leol

Mae'r dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais a dyddiadau ar gael (ar Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol).

Sut i wneud cais

Dylech gysylltu â’ch Swyddog Cyswllt Coedwig Cenedlaethol i Gymru yn Cyfoeth Naturiol Cymru am fanylion. Dylech hefyd siarad â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Gallant:

 • cefnogi eich cais
 • dweud wrthych sut i ddod yn rhan o rwydwaith Coedwig Cenedlaethol Cymru

Cyn gwneud cais, rhaid i chi sicrhau bod gennych unrhyw gydsyniadau neu ganiatâd gofynnol gan:

 • eich awdurdod lleol
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • unrhyw gyrff perthnasol eraill, megis Cadw

Ewch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i ddarllen y canllawiau a wneud cais.  

Gwybodaeth pellach

Rydyn ni'n cynllunio rownd arall yn hwyrach yn y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: CoedwigGenedlaetholCymru@llyw.cymru.