Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

Aelodau

 • Kathryn Bishop, Cadeirydd
 • Dyfed Edwards, Is-gadeirydd
 • David Jones, Anweithredol
 • Jocelyn Davies, Anweithredol
 • Lakshmi Narain, Anweithredol
 • Dyfed Alsop, Aelodau Gweithredol
 • Sam Cairns, Aelodau Gweithredol
 • Becca Godfrey, Aelodau Gweithredol

Ymgynghorwyr

 • Joanna Ryder, Pennaeth Staff
 • Melissa Quignon-Finch, Pennaeth Adnoddau Dynol
 • Kate Innes, Swyddog Cyllid Dros Dro
 • Jim Scopes, Prif Swyddog Strategaeth Dros Dro
 • Catrin Durie, Pennaeth Cyfathrebu
 • Amy Bowden, Pennaeth Cyfreithiol Dros Dro
 • Rob Hay, Dirprwy Bennaeth yr is-adran Strategaeth Drethi, Polisi ac Ymgysylltu

Ysgrifenyddiaeth

 • Ceri Sullivan, Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd

1. Croeso a chyflwyniadau

 1. Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Lucy Robinson ac Andrew Jeffreys. Byddai Rob Hay yn dirprwyo ar ran Andrew.

2. Parhad busnes a llesiant staff

Gwybodaeth wedi’i Hepgor (Troednodyn 1).

3. Perfformiad ariannol

Gwybodaeth wedi’i Hepgor (Troednodyn 1).

4. Cofnodion cyfarfodydd mis Ebrill a chofnodion wedi'u golygu ar gyfer eu cyhoeddi

 1. Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod diwethaf, yn ogystal â'r cofnodion a oedd wedi'u golygu ar gyfer eu cyhoeddi.

5. Rhagolwg

 1. Gofynnodd yr Aelodau am i'r Rhagolwg gael ei ddosbarthu i'w drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol, a derbyniodd y Cadeirydd gam gweithredu o ystyried eitemau i'w cynnwys cyn i'r ddogfen gael ei dosbarthu i'r Bwrdd.
   
 2. Gofynnodd y Bwrdd am eitem yn y dyfodol ar gyllideb atodol y DU, i drafod yn benodol y goblygiadau ar ACC fel corff gweinyddol.

6. Unrhyw fater arall

 1. Ni chodwyd unrhyw fater arall.
   

[1] Mewn rhai amgylchiadau, nid yw’n briodol rhannu’r holl wybodaeth a gafodd ei chynnwys yng nghofnodion y Bwrdd, er enghraifft os yw’n cynnwys data personol neu fasnachol neu os yw’n gysylltiedig â ffurfio polisi llywodraeth ac ati neu gynnal materion cyhoeddus yn effeithiol. Mewn achosion o’r fath tynnwyd yr wybodaeth allan a marciwyd yn glir ar y testun mai dyma sydd wedi digwydd.