Neidio i'r prif gynnwy

Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwyr

Enw

Dyddiad dod i rym

Enw'r cwmni

Natur Busnes y Cwmni

Rhagor o wybodaeth

Eluned Parrott

03/08/2016

Parrott Communications

Ymgynghoriaeth reoli (marchnata, strategaeth, hyfforddiant)

Partneriaeth â'i phriod/partner

David Clubb

Hydref 2018

Afallen PAC (Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig)

Ymgynghori ynghylch cynaliadwyedd, yn canolbwyntio ar gadw arian a sgiliau yng Nghymru a helpu sefydliadau i weithredu fframweithiau a ffyrdd o weithio Cenedlaethau'r Dyfodol.

Er mwyn rheoli gwrthdaro buddiannau, boed yn ganfyddedig neu’n wirioneddol, nid wyf wedi gwneud unrhyw waith sy'n gysylltiedig ag ynni neu seilwaith ers canol Medi 2021, ac ni fyddaf yn derbyn unrhyw dâl ariannol gan Afallen am unrhyw waith a wneir gan y cwmni yn y sectorau hyn yn ei gyfanrwydd nes i'm tymor gyda'r comisiwn ddod i ben.

Helen Armstrong

30/03/2020

The Mindful Growth Company

Hyfforddi a mentora

 

Jenifer Baxter

01/04/2021

Diwydiant Cymru

Ariennir gan Lywodraeth Cymru – hyd braich, yn cefnogi diwydiant ledled Cymru

 

David Clubb

Ebrill 2021

Hiraeth Energy PAC

Datblygu dau brosiect ynni gwynt 300MW sy'n arnofio ar y môr yn y Môr Celtaidd

Er mwyn rheoli unrhyw wrthdaro buddiannau, boed yn ganfyddedig neu'n wirioneddol, nid wyf wedi ymgymryd ag unrhyw weithgareddau ymgysylltu ar ran Hiraeth Ynni ers canol Medi 2021, ac ni fyddaf yn ymgymryd ag unrhyw waith ymgysylltu â rhanddeiliaid pan fyddaf yn aelod o'r Comisiwn.

Rhaid cofrestru pob Swydd Cyfarwyddwr â thâl y comisiynwyr neu aelod agos o'u teulu (priod neu bartner neu blentyn dibynnol). Mae ‘tâl’ yn cynnwys unrhyw gyflogau, ffioedd a lwfansau neu fuddion trethadwy (e.e. car cwmni). Dylid hefyd gynnwys swyddi cyfarwyddwyr di-dâl lle gwneir taliad drwy gwmni arall yn yr un grŵp.

Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn ac ati â Thâl

Enw

Dyddiad dod i rym

Enw'r Cyflogwr neu'r Cwmni

Natur Busnes y Cyflogwr

Natur y Swydd

Rhagor o wybodaeth

Priod/partner Eluned Parrott

01/11/2009

Prifysgol Abertawe

 

Rheolwr Canolfan Asesu Anabledd

 

Nick Tune

01/09/2017

Atkins

Ymgynghoriaeth Peirianneg, Dylunio a Rheoli Prosiectau

Arweinydd technegol ar gyfer y busnes yn fyd-eang, rwy'n pennu polisi a strategaeth ac yn cyflawni gweithrediadau technegol dros Atkins ar lefel fyd-eang

 

David Clubb

Hydref 2018

Cymorth Clubb Cyf

Ymgynghoriaeth Amgylcheddol

Ymgynghori

 

Eluned Parrott

15/10/2018

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Plaid wleidyddol

Ymgynghoriaeth reoli  – ailstrwythuro sefydliadol ac ymgynghori ar strategaeth

 

Eluned Parrott

06/11/2018

Trafnidiaeth Cymru / Keolis Amey

Cwmni gweithredu trenau

Cynghorydd Interim ar gyfer Materion Allanol / Cenedlaethau'r Dyfodol

 

Eluned Parrott

20/08/2018 – 31/12/2018

Cymdeithas Cludiant Cymunedol

Sefydliad y trydydd sector

Cyfarwyddwr Interim i Gymru

 

Eluned Parrot

01/07/2020

Parrott Communications

Ymgynghoriaeth Gyfathrebu

 

Cyfarwyddwr

 

Contract: Aelod cyswllt gydag Ymgynghoriaeth Gyfathrebu 34/7

 

Ymgynghori ar brosiect pŵer gwynt gyda Coriolis Energy

 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid a darparu cyngor ar bolisi ar gyfer yr ymgynghorydd arweiniol.

Jenifer Baxter

01/01/2021

Protium Green Solutions

Cwmni / datblygwr ynni sero net

Cyfarwyddwr Peirianneg a Phennaeth Protium yng Nghymru

 

Aleena Khan

20/06/2021

Atkins

Ymgynghoriaeth Peirianneg, Dylunio a Rheoli Prosiectau

Cynllunydd Trafnidiaeth Graddedig

 

Steve Brooks

01/08/2021

Villiers Park Educational Trust

Elusen symudedd cymdeithasol genedlaethol sy'n darparu rhaglenni ar gyfer myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig yn Lloegr

Rwy'n darparu cymorth a chyngor ar faterion allanol a rheoli

 

Steve Brooks

01/08/2021

Steve Brooks Consulting

Rwy'n darparu amrediad o wasanaethau, gan gynnwys cymorth a chyngor ar bolisi, ymchwil, cyfathrebu, strategaeth, arweinyddiaeth, newid sefydliadol a hyfforddi / mentora.

Sylfaenydd / unig fasnachwr

Yn ogystal â'r gwaith llawrydd rwy'n ei wneud yn ôl y galw ar gyfer cleientiaid eraill yn y datganiad hwn, rwyf hefyd yn gwneud gwaith gyda chleientiaid eraill gan gynnwys Concern Worldwide; Drummau House Ltd, Cymru Masnach Deg Cyf, Hub Cymru Africa a Fforwm Masnach Deg yr Alban.

Steve Brooks

29/11/2021

Avanti Transformation Ltd

Gweithgareddau Ymgynghoriaeth Reoli (ar wahân i reoli ariannol)

Aelod Cyswllt

Nid wyf wedi derbyn unrhyw dâl ers mis Mehefin 2022 pan gefais fy mhenodi yn gomisiynydd.

Eurgain Powell

07/03/2022

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Iechyd Cyhoeddus

Rheolwr y Rhaglen Datblygu Cynaliadwy

 

Steve Brooks

04/09/2022

Deryn Consulting Ltd.

Ymgynghoriaeth materion cyhoeddus a chyfathrebu strategol

Darparu cyngor ar faterion cyhoeddus a chyfathrebu strategol ar gyfer Deryn Consulting Ltd a'u cleientiaid. Rwy'n gweithio fel Uwch Ymgynghorydd ar sail llawrydd.

Rwy'n gweithio ar y cyfrifon canlynol:
Wind 2 Ltd, RWE Generation UK, Canolfan y Dechnoleg Amgen.

Marvel Limited.
Rhestr lawn o gleientiaid eraill Deryn Consulting ar gyfer y chwarter blaenorol (PCRA.ORG.UK)

Rhaid cofrestru pob cyflogaeth â thâl y comisiynwyr neu aelod agos o'u teulu, gan gynnwys unrhyw ffynonellau tâl nad ydynt yn amlwg mewn unrhyw gategori arall.

Categori 3: Rhoddion, lletygarwch ac ati

Enw

Dyddiad Dechrau  (pan gafodd ei dderbyn)

Disgrifiad o'r rhodd

Enw'r unigolyn neu’r sefydliad a roddodd y rhodd

Gwybodaeth Ychwanegol

 

 

 

 

 

Rhaid cofrestru pob rhodd, lletygarwch, buddion materol neu fantais sy'n werth mwy na £100 y mae comisiynwyr neu aelod agos o'u teulu wedi derbyn sy’n gysylltiedig ag aelodaeth o CSCC neu'n deillio ohoni. Er hynny gall yr aelodau gofnodi pob rhodd a dderbyniwyd os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Categori 4: Tâl neu fuddion materol eraill

Enw

Dyddiad Dechrau (pan gafodd ei dderbyn)

Disgrifiad o'r tâl neu'r budd

Y cwmni neu'r corff arall sy’n gysylltiedig

Gwybodaeth Ychwanegol

Eurgain Powell

Medi 2021

Ar hyn o bryd rwy'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru fel aelod o'r Panel Adolygu Ffyrdd, bydd hyn yn dod i ben yn haf 2022

Panel Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru

 

Rhaid cofrestru unrhyw dâl y mae comisiynwyr neu aelod agos o'u teulu yn ei dderbyn gan unrhyw gwmni cyhoeddus neu breifat sydd â chontract gyda [enw'r corff] neu sy'n tendro am unrhyw gontract gyda [enw'r corff].

Categori 5: Tir ac Eiddo

Enw

Dyddiad Dechrau  (pan ddaeth yn berchennog)

Natur yr Eiddo

Lleoliad Cyffredinol

Gwybodaeth Ychwanegol

David Clubb

2010

Coetir: Allt Hengeraint

Aberaeron

 

Rhaid cofrestru unrhyw dir y mae gan gomisiynwyr neu aelod agos o'u teulu ddiddordeb uniongyrchol ynddo ac mae'n glir ei fod yn gysylltiedig â gweithgareddau [enw'r corff] (ac eithrio eiddo preswyl).

Categori 6: Cyfranddaliadau

Enw

Dyddiad Dechrau  (pan gawsant eu caffael)

Enw'r Cwmni neu'r Corff

Natur Busnes y Cwmni neu'r Corff

Ydy Gwerth y Cyfranddaliad > 1% o'r cyfalaf cyfranddaliadau a ddyroddwyd

Ydy Gwerth y Cyfranddaliad
< 1% o'r cyfalaf cyfranddaliadau a ddyroddwyd ond

> 50% o'r cyflog blynyddol gros

Gwybodaeth Ychwanegol

Steve Brooks

01/07/2021

Steve Brooks Consulting (Unig Fasnachwr)

Rwy'n darparu amrediad o wasanaethau, gan gynnwys cymorth a chyngor ar bolisi, ymchwil, cyfathrebu, strategaeth, arweinyddiaeth, newid sefydliadol a hyfforddi / mentora.

Nac ydy

Nac ydy

Rwy'n gwneud fy ngwaith llawrydd fel unig fasnachwr.

Rhaid cofrestru unrhyw gwmnïau neu gyrff eraill y mae gan gomisiynwyr neu aelod agos o'u teulu unrhyw fuddiant llesiannol ar ffurf cyfranddaliadau sydd naill ai: â gwerth ar y farchnad o fwy nag 1 y cant o'r cyfalaf cyfranddaliadau a ddyroddwyd; neu â gwerth o fwy na 50 y cant o'u cyflog blynyddol gros sylfaenol

Categori 7: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru

Enw

Dyddiad Dechrau

Enw'r Sefydliad

Aelod neu Gadeirydd y Sefydliad?

Gwybodaeth Ychwanegol

Nick Tune

01/03/2012

Down to Earth Construction

Aelod

Rwy'n aelod o fwrdd Down to Earth Construction, cwmni buddiannau cymunedol sy'n hyfforddi grwpiau agored i niwed ar adeiladu gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy

Eluned Parrott

01/01/2017

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Aelod

 

David Clubb

Mai 2018

Bwrdd Llywodraeth Cymru ar Amrywiaeth o fewn STEM

Aelod

 

Steve Brooks

28/06/2022 Diweddarwyd 23/02/23

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

Aelod

Rwy'n ymddiriedolwr elusen a chyfarwyddwr cwmni ar gyfer CGGC, sy'n derbyn cyllid gan Lywodraeth

Cymru drwy grantiau a chontractau

 

Rwy'n aelod o Bwyllgor Archwilio a Rheoli Risg CGGC.  Daeth fy nghyfnod fel ymddiriedolwr elusen a chyfarwyddwr cwmni WCVA sy'n derbyn arian Llywodraeth Cymru drwy grantiau a chontractau, i ben ar 17 Tachwedd 2023. Nid oes gennyf unrhyw ddiddordeb pendant bellach yn WCVA.

Steve Brooks

28/06/2022

Living Streets (Cymdeithas y Cerddwyr)

Aelod

Rwy'n ymddiriedolwr elusen a chyfarwyddwr cwmni ar gyfer Living Streets, sy'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy grantiau a chontractau

Steve Brooks

28/06/2022

Diweddarwyd 23/02/23

Cymdeithas Dai Trivallis

Aelod

Rwy'n gyfarwyddwr anweithredol ar gyfer Cymdeithas Dai Trivallis, sy'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy grantiau. Fi yw Cadeirydd Pwyllgor Pobl Trivallis. O 2023 ymlaen mae'r swydd yn cael ei thalu.

Steve Brooks

28/06/2022

Sefydliad Bevan a'r Sefydliad Materion Cymreig

Aelod

Rwy'n aelod arferol o Sefydliad Bevan a'r Sefydliad Materion Cymreig – er nad wyf yn aelod o fwrdd yr un sefydliad na'r llall.

Steve Brooks

29/09/2023

Cymdeithas Dai Trivallis

Aelod

Rwy'n aelod o Gomisiwn Asedau a Datblygu Trivallis'

Rhaid cofrestru Aelodaethau neu Gadeiryddiaethau (naill ai â thâl neu'n ddi-dâl) unrhyw gorff sydd wedi'i ariannu'n llawn neu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru (ar wahân i CSCC) ar gyfer comisiynwyr neu aelod agos o'u teulu.

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

Enw

Dyddiad Dechrau

Enw'r Clwb neu'r Gymdeithas

Natur y rôl / Gwybodaeth Ychawangol

Eluned Parrott

01/10/2017

Y Sefydliad Marchnata Siartredig

Cymrawd y sefydliad

Jenifer Baxter

2015

Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol

 

 

Jenifer Baxter

2018

Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio

 

Steve Brooks

2019

Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, Gweithgynhyrchwyr a Masnach

Cymrawd

Steve Brooks

2020

Cymdeithas yr 20fed Ganrif

Aelod Arferol

Steve Brooks

2021

Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain

Myfyriwr-aelod

Hefyd rhaid cofnodi aelodaeth neu safleoedd rheoli cyffredinol neu waith rheoli unrhyw glwb neu gymdeithas breifat sydd â gofynion aelodaeth  ar gyfer comisiynwyr. Nid yw ‘gofynion aelodaeth’ yn cynnwys gofyniad i dalu tâl aelodaeth na chytuno i unrhyw delerau neu amodau aelodaeth ac eithrio telerau neu amodau ar gyfer dewis aelodau.