Neidio i'r prif gynnwy

Ar y dudalen hon

Cefndir

Sefydlwyd y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru gan Lywodraeth Cymru gyda dau amcan eang:

 1. Ystyried a datblygu opsiynau i ddiwygio'n sylfaenol strwythurau cyfansoddiadol y Deyrnas Unedig, y mae Cymru yn parhau'n rhan annatod ohoni.
 2. Ystyried a datblygu'r holl brif opsiynau blaengar i gryfhau democratiaeth Cymru a sicrhau gwelliannau i bobl Cymru.

Mae aelodaeth y Comisiwn yn cynnwys:

 • Cyd-gadeirydd: Laura McAllister
 • Cyd-gadeirydd: Rowan Williams
 • Anwen Elias
 • Miguela Gonzalez
 • Michael Marmot
 • Lauren McEvatt
 • Albert Owen
 • Philip Rycroft
 • Shavanah Taj
 • Kirsty Williams
 • Leanne Wood

Ers yr adroddiad cynnydd blaenorol, penodwyd Panel Arbenigol i roi cymorth i'r Comisiwn ar amrywiaeth o arbenigeddau, megis llywodraethu, y gyfraith, cyfansoddiad, economeg a chyllid, i'w helpu i wneud argymhellion gwybodus. Dyma aelodau'r panel:

 • Jess Blair - Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru
 • Yr Athro Emyr Lewis – Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth
 • Auriol Miller – Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig
 • Akash Paun – Pennaeth rhaglen ddatganoli’r Institute for Government
 • Dr Hugh Rawlings – Cyn-Gyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol yn Llywodraeth Cymru
 • Yr Athro Mairi Spowage – Athro Ymarfer a Chyfarwyddwr y Fraser of Allander Institute
 • Yr Athro Diana Stirbu – Athro Polisi a Llywodraethiant ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain
 • Gareth Williams (Cadeirydd) – Cyn-Gynghorydd Arbennig i Lywodraeth Cymru ar Bontio Ewropeaidd

Cynnydd

Mae'r Comisiwn wedi cyfarfod i glywed tystiolaeth ar saith achlysur.

Ers yr adroddiad cynnydd blaenorol, mae'r Comisiwn wedi clywed tystiolaeth yn ei gyfarfodydd gan y bobl a'r sefydliadau canlynol:

 • Yr Arglwydd Peter Hain, aelod o'r Grŵp Diwygio Cyfansoddiad, a chyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru
 • Yr Athro Mererid Hopwood, Cadeirydd y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth
 • Dafydd Iwan, ymgyrchydd iaith Gymraeg, cerddor, a chyn-Lywydd Plaid Cymru
 • Elin Jones AS, Llywydd, Senedd Cymru
 • Mabli Siriol Jones, Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith
 • Syr Paul Silk, aelod o'r Grŵp Diwygio Cyfansoddiad, a chyn Gadeirydd Comisiwn Llywodraeth y DU ar Ddatganoli yng Nghymru
 • Huw Thomas, Arweinydd, Cyngor Caerdydd
 • Mae Bywydau Du o Bwys Cymru
 • Democracy Box
 • Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chymorth Ieuenctid Cymru
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Voices From Care Cymru
 • Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru
 • Academi Gofalwyr Ifanc

Mae gweithdy technegol diweddaraf y Comisiwn wedi ystyried sefyllfa ariannol Cymru.

Ymgysylltu

Ar 11 Gorffennaf, roedd y Comisiwn wedi derbyn bron i 1,600 o ymatebion wedi'u cwblhau i'w alwad am dystiolaeth, a lansiwyd ar 31 Mawrth: Dweud eich dweud: dyfodol cyfansoddiadol Cymru. Bydd y cyfraniadau hyn yn llywio cynnwys adroddiad interim y Comisiwn.

Ar 11 Gorffennaf lansiodd y Comisiwn Gronfa Ymgysylltu â'r Gymuned. Crëwyd y gronfa i sicrhau bod barn y cymunedau amrywiol yng Nghymru yn cael ei chydnabod, fel y gellir eu hadlewyrchu yn adroddiad interim y Comisiwn. Bydd y Comisiwn yn darparu grantiau i sefydliadau cymwys o hyd at uchafswm o £5,000 fesul sefydliad trydydd sector neu grŵp cymunedol, a disgwylir i'r gweithgarwch ddigwydd ym mis Awst - Tachwedd 2022.

Adrodd

Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi adroddiad interim erbyn diwedd 2022, a'i adroddiad llawn, gan gynnwys argymhellion, erbyn diwedd 2023.