Neidio i'r prif gynnwy

Cylch Gorchwyl Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru.

Bydd y Comisiwn yn ystyried y problemau, y cyfleoedd, yr heriau a'r amcanion ar gyfer mynd i'r afael â thagfeydd traffig ar yr M4 yn Ne-ddwyrain Cymru, ac yn cyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru ar gyfres o atebion posibl eraill, yng ngoleuni'r datganiad gan Brif Weinidog Cymru ar 4 Mehefin 2019 na ddylid bwrw ymlaen â'r 'Llwybr Du'

Bydd y Comisiwn yn ystyried barn yr holl randdeiliaid, gan gynnwys Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, grwpiau busnes, partneriaid cymdeithasol, grwpiau amgylcheddol, grwpiau defnyddwyr trafnidiaeth, cynrychiolwyr gwleidyddol lleol a chenedlaethol ac, wrth gwrs, y cyhoedd. 

Bydd y Comisiwn yn ystyried anghenion y genhedlaeth hon ac anghenion cenedlaethau'r dyfodol, gan ystyried y problemau presennol a thueddiadau yn y dyfodol, megis effeithiau mathau amgen o danwydd a cherbydau awtonomaidd.

Bydd y Comisiwn yn ystyried adroddiad y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd a materion cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol, gan gynnwys ansawdd aer.

Bydd y Comisiwn yn ystyried yr ymddygiad sydd wrth wraidd y twf parhaus mewn trafnidiaeth ar y ffyrdd, a sut y gallai'r atebion ymateb i'r ffactorau hynny.

Bydd y Comisiwn yn cynghori ar ymyriadau arloesol ac ar atebion cyllido. Caiff ystyried unrhyw faterion, gan gynnwys llywodraethu, costau, ariannu, sut i fynd ati i gynllunio, a rheoli rhaglenni/prosiectau, a chaiff hefyd argymell gwelliannau i brosesau statudol.

Bydd Model Cynllunio Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru, a'r llyfrgell gyfan o wybodaeth a oedd ar gael i'r Ymchwiliad Cyhoeddus i Brosiect yr M4, ar gael i'r Comisiwn hefyd.

Bydd y Comisiwn yn gweithredu'n annibynnol ar Lywodraeth Cymru. Bydd yn cael ei gefnogi gan Ysgrifenyddiaeth a fydd yn cynnwys, yn ôl y gofyn, rai o swyddogion Llywodraeth Cymru a swyddogion ar secondiad.   

Bydd y Comisiwn yn cyflwyno adroddiad am ei ganfyddiadau interim, ynghyd ag argymhellion ar gyfer ymyriadau ymarferol y gellir eu rhoi ar waith ar unwaith, ymhen chwe mis iddo gael ei ffurfio.