Neidio i'r prif gynnwy

Cefndir

Mae NEC Software Solutions (NEC), ar ran Llywodraeth Cymru, yn derbyn gwybodaeth bersonol am ymgeisydd yn uniongyrchol gan y cleient neu gan unigolyn sydd â chaniatâd i weithredu ar ran y cleient. Heb y wybodaeth hon ni ellir prosesu'r cais. Mae'n cynnwys y canlynol:

 • enw
 • cyfeiriad
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • dyddiad geni
 • manylion budd-dal yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • problemau iechyd
 • gwybodaeth am unrhyw ddibynyddion sy'n byw ar yr aelwyd

Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data ac NPS yw'r prosesydd data.

Beth ydym yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth?

Pwerau cyfreithiol

Mae Adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud unrhyw beth y maen nhw'n ei ystyried sy'n briodol i hyrwyddo lles cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol Cymru. Mae Adran 70 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn galluogi Gweinidogion Cymru i roi cymorth ariannol, ar ffurf grant, benthyciad neu warant, i unrhyw berson sy'n ymwneud ag unrhyw weithgaredd a fydd, ym marn Gweinidogion Cymru, yn cyfrannu at gyflawni unrhyw amcan y maent am ei gyflawni wrth arfer eu swyddogaethau.

Mae Adran 71 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi grym i Weinidogion Cymru wneud unrhyw beth yr ystyrir ei fod yn hwyluso arfer unrhyw un o'u swyddogaethau, ac unrhyw beth sy'n gydnaws â hynny neu'n atodol i hynny.

Sail gyfreithlon

O dan Erthygl 6(e) mae prosesu yn angenrheidiol ar gyfer perfformio tasg sy'n cael ei chynnal er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol sydd wedi ei freinio yn y rheolydd.

O dan Erthygl 9(2)(g) mae prosesu yn angenrheidiol am resymau budd y cyhoedd sylweddol sydd, ar sail cyfraith yr Undeb neu gyfraith yr Aelod-wladwriaeth, yn gymesur i'r hyn y mae'n ceisio'i gyflawni, yn parchu hanfod yr hawl i ddiogelu data ac yn darparu ar gyfer mesurau addas a phenodol i ddiogelu hawliau sylfaenol a buddiannau'r gwrthrych y data.

O dan ein cylch gwaith fel rheolydd data, mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r wybodaeth sy'n dod i law at y dibenion isod. Mae'r dibenion hyn yn angenrheidiol er mwyn gwneud tasgau cyhoeddus ac wrth arfer ein hawdurdod swyddogol:

 • pennu cymhwystra ar gyfer cymorth ariannol
 • asesu a oes angen rhoi cymorth ariannol i'r cleient
 • pennu lefel y cymorth ariannol a fyddai'n cael ei roi i'r cleient, os penderfynir bod ei angen
 • rhoi manylion am y cleient, gan gynnwys enw a chyfeiriad, a’r dyfarniad a roddir i'r trydydd partïon fel y nodir isod i gyflawni'r dyfarniad
 • rhoi manylion i asiantaethau eraill sydd mewn sefyllfa i roi fwy o cymorth i'r ymgeisydd er enghraifft Cyngor ar bopeth Rhondda Cynon Taf, Cyngor ar bopeth Caerfyrddin, Pennysmart a Groundwork
 • at ddibenion Ystadegol ac Ymchwil – bydd yr holl ddata yn ddienw
  • i lywio, gwella a dylanwadu ar y gwasanaeth a ddarperir
  • i fonitro a thargedu cyllid yn effeithiol
  • i fonitro perfformiad y Gronfa Cymorth Dewisol
  • i gysylltu â meysydd polisi eraill Llywodraeth Cymru
 • cyhoeddiadau (ffeithlun) - bydd yr holl ddata yn ddienw
  • ceisiadau gan sefydliadau allanol ar wefan Llywodraeth Cymru

Gyda phwy yr ydym yn rhannu'r wybodaeth?

Bydd yr wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei gadw amdanoch chi a'ch cais yn cael ei rhannu â sefydliadau sy'n gweithio ar ran Llywodraeth Cymru i gyflawni eich cais.

Y sefydliadau hynny yw:

 • Atebion Meddalwedd NEC
 • Family Fund Business Services
 • The Furniture Service (TFS)
 • PayPoint agents
 • AO Retail Limited
 • Park Group (clothing vouchers)
 • yr heddlu, pan fo amheuaeth o dwyll

Am faint o amser y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw'r data am 7 mlynedd ar y mwyaf ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol y mae'r data hwnnw yn ymwneud ag ef yn unol â gofynion archwilio. Ar ôl y pwynt hwn bydd y data yn ddienw ac efallai y bydd y data yn cael ei ddefnyddio mewn astudiaethau achos a/neu ei ddinistrio.

Eich hawliau o ran eich gwybodaeth

Mae gennych yr hawl i:

 • gael mynediad at y data personol amdanoch sy'n cael ei phrosesu gennym
 • gofyn i ni gywiro camgymeriadau yn y data hwnnw
 • gwrthwynebu’r gwaith prosesu - o dan rai amgylchiadau - i dynnu'ch cais yn ôl cyn iddo gael ei brosesu a chyn i benderfyniad gael ei wneud i gymeradwyo neu wrthod
 • dileu'ch data, mewn rhai amgylchiadau
 • cyflwyno cŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data (manylion cyswllt isod)

Gwybodaeth bellach a manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth am yr wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw a'i defnyddio, neu os hoffech arfer eich hawliau o dan y  Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, gweler y manylion cyswllt isod:

Y Tîm Cynhwysiant Ariannol
Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

E-bost: financialinclusion@llyw.cymru

Helen Morris
Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ

E-bost: data.protectionoficer@llyw.cymru

Rachel Goodman
Swyddog Diogelu Data
Atebion Meddalwedd NEC
BizSpace
Llawr 1af
Canolfan iMex
575-599 Maxted Rd
Hemel Hempstead
HP2 7DX

E-bost: gdpr@northgateps.com


Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113
Gwefan: www.ico.gov.uk