Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau oedd yn bresennol:

 • Jane Davidson (Cadeirydd)
 • Dr Rhoda Ballinger 
 • Yr Athro Roger Falconer 
 • Dr Justin Gwynn
 • Dr Sarah Jones
 • Dr James Robinson
 • Rachel Sharp 

Hefyd yn bresennol o Lywodraeth Cymru:

 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig i’r Prif Weinidog
 • John Howells,
 • Tara Doster,
 • Jonni Tomos (Ysgrifenyddiaeth)

Cynhaliwyd seithfed cyfarfod Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley Point C y Prif Weinidog ar 18 Ionawr. Cytunodd y Grŵp y cofnodion o’r cyfarfod blaenorol, a gynhaliwyd ar 21 Rhagfyr.  Croesawodd y Cadeirydd Dr Sarah Jones, Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru i’r Grŵp.

Yn ystod y cyfarfod clywodd y Grŵp gan Bennaeth yr Amgylchedd EDF ar gyfer Hinkley Point C. Rhoddodd ddiweddariadau i’r Grŵp ar y prosiect, gan gynnwys dau gais EDF i waredu mwd o Hinkley yn ardaloedd gwaredu morol Caerdydd a Portishead yn Aber Hafren. Esboniodd y byddai EDF yn penderfynu ble i waredu’r mwd unwaith y byddai canlyniad y ddau gais yn hysbys.

Trafododd y Grŵp ohebiaeth a dderbyniwyd gan y Cwnsler Cyffredinol, a dogfennau briffio a ddarparwyd gan Fish Guidance Systems a Pisces Conservation. Trafododd y grŵp feysydd yr oedd yn eu hystyried yn gofyn am dystiolaeth bellach i lywio ei adroddiad cam cyntaf, a nododd randdeiliaid yr oedd angen iddo gysylltu â nhw. Rhoddodd yr aelodau ddiweddariadau ar gynnydd gydag ysgrifennu’r adroddiad a chytunwyd i ddarparu drafftiau llawn ar gyfer cyfarfod mis Chwefror y Grŵp.

Cytunodd y Grŵp i gynnal ei gyfarfod nesaf ar 15 Chwefror, am 9.00am