Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau oedd yn bresennol:

  • Jane Davidson (Chair)
  • Professor Roger Falconer
  • Dr Rhoda Ballinger
  • Dr Justin Gwynn
  • Dr Huw Brunt
  • Rachel Sharp

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Dr James Robinson

Hefyd yn bresennol o Lywodraeth Cymru:

  • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig i’r Prif Weinidog
  • John Howells, Tara Doster, Jonni Tomos (Ysgrifenyddiaeth)

Cynhaliwyd trydydd cyfarfod Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley Point C y Prif Weinidog ar 21 Medi. Cytunodd y Grŵp y cofnodion o’r cyfarfod blaenorol, a gynhaliwyd ar 24 Awst.

Trafododd y Grŵp ddatblygiadau diweddar a rhannodd yr aelodau fanylion y trafodaethau yr oeddent wedi'u cynnal gydag arbenigwyr yn y diwydiant ers y cyfarfod diwethaf. Trafododd y Grŵp ddeiseb a gyflwynwyd i'r Senedd yn gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol o gynigion i ddyddodi gwaddod ar Diroedd Caerdydd, a gwnaethant hefyd nodi'r penderfyniad diweddar gan Gyfoeth Naturiol Cymru i gymeradwyo'r cynllun samplu gwaddod a gyflwynwyd gan y datblygwr.

Clywodd y Grŵp gan dri chynrychiolydd o grŵp ymgyrchu Geiger Bay, a fynychodd ran o'r cyfarfod. Fe wnaethant dynnu sylw at eu pryderon ar nifer o faterion, gan gynnwys manwl gywirdeb y dulliau samplu gwaddodion a ddefnyddir gan y datblygwr, effaith Hinkley Point C ar niferoedd pysgod yn Aber Hafren, a rôl y rhai sy'n gwneud penderfyniadau statudol yn y broses drwyddedu morol. Gofynnodd y Grŵp am wybodaeth bellach gan Geiger Bay ynghylch eu tystiolaeth, a cytunwyd y byddai’r ddeialog gyda nhw yn parhau.

Cytunodd y Grŵp y dylid gwahodd cynrychiolwyr tri sefydliad allweddol - EDF, Cyfoeth Naturiol Cymru a Cefas - i'r cyfarfod nesaf i ddarparu tystiolaeth mewn perthynas â'u rolau yn natblygiad Hinkley. Cytunodd y Grŵp hefyd ar faterion gweithredol pellach, cytunodd ar ei ymatebion i ohebiaeth ddiweddar a dderbyniwyd ac fe sefydlodd tabl olrhain ar gyfer ei waith a'i flaenoriaethau.

Cytunodd y Grŵp y dylid ystyried a thrafod effeithiau posibl ar bysgod ac ar bysgota yn nyfroedd Cymru. Gwirfoddolodd Aelod i baratoi papur ar gyfer cyfarfod nesaf y Grŵp. Cytunodd yr aelodau hefyd i ofyn am eglurhad cyfreithiol o bwerau sydd gan Weinidogion Cymru ac unrhyw asiantaethau o Gymru. Bydd y materion hyn ar agenda’r cyfarfod nesaf ynghyd â phapur a gomisiynwyd yn flaenorol ar hanes a statws cyfredol Tiroedd Caerdydd.

Cytunodd y Grŵp i gynnal ei gyfarfod nesaf ar 19 Hydref 2020, am 9.00am.