Neidio i'r prif gynnwy

 

1. Ymddiheuriadau  10.00
2. Cyflwyniadau   10.00  
3. Datgan Diddordeb  10.10  
4. Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd ar 30.01.20 a Materion yn Codi  10.15  
5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd  10.20  
6. Eitemau o’r Grwpiau Rhanbarthol 10.25  
7. Stormydd Ciara & Dennis – cyflwyniadau gan Owen Griffiths, Rheolwr Perygl Llifogydd, Dŵr a Thomenni Glo, Cygnor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf; a Jeremy Parr, Cyfoeth Naturiol Cymru  10.40  
8. Adroddiadau  
8.1 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2020 – Cytuno ar yr Adroddiad Blynyddol  11.40
8.2 Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Llifogydd ac Erydu Arfordirol:  Goblygiadau i’r Pwyllgor – Diweddariad ar lafar – James Morris, Pennaeth Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol, Llywodraeth Cymru    11.45
8.3 Fframwaith ar gyfer Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru – I nodi yr atebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru  12.05
8.4 Ffermio Cynaliadwy a’n Tir: Cynigion i barhau a symleiddio Cymorth Amaethyddol i Ffermwyr a’r Economi Wledig – I drafod ymgynghoriad presennol Llywodraeth Cymru 12.10 
Cinio  12.40 
8.5 Yr Is-bwyllgor Adnoddau – Cadarnhau sefydlu Is-bwyllgor Adnoddau i ddatblygu Thema 6 y Rhaglen Waith, i gytuno ar gylch gorchwyl, ac i dderbyn cofnodion cyfarfod yr Is-bwyllgor a gynhaliwyd ar 07.08.2  13.10 
8.6 Y diweddaraf ar Fforwm Grwpiau Arfordir Cymru - Jean-Francois Dulong and David Harri 13.25

8.7 Rhaglen Waith y Pwyllgor – I dderbyn adroddiad y Cadeirydd, ac ystyried yr argymhellion:

  • Y Rhaglen Waith wedi’i diweddaru hyd at 2021/22 i gael ei chymerawyo;
  • Sefydlu Is-bwyllogr i ddatblygu Thema 5 y Rhaglen Waith (Polisi a Deddfwriaeth);
13.55
8.8 Pwyllgor y Sefydliad Safonau Prydeinig – Llifogydd a Chyrsiau Dŵr – Ystyried adroddiad Adrian Philpott 14.15
9. Unrhyw fusnes arall yr hysbyswyd y Cadeirydd ohono o flaen llaw  14.20
10.  Penderfyniad i eithrio aelodau o’r cyhoedd ble y byddai cyhoeddusrwydd yn niweidio budd y cyhoedd oherwydd natur gyfrinachol y busnes i’w drafod     
11. Stormydd Ciara & Dennis – Problemau a Gwersi a ddysgwyd - Trafodaeth 

14.25

 

12. Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf – 28 Ionawr 2020, Coed Fella, Cyngor Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AZ     
Cloi   15.00