Neidio i'r prif gynnwy
 1. Ymddiheuriadau 10.00
   
 2. Cyflwyniadau 10.00
   
 3. Datgan Diddordeb 10.10
   
 4. Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd ar 17.09.20, a Materion yn Codi 10.15
   
 5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 10.20
   
 6. Eitemau o’r Grwpiau Rhanbarthol 10.25
   
 7. Eitem Gogledd Cymru: Cyflwyniadau gan:

  Owen Conry – Rheolwr Perygl Llifogydd & Seilwaith, Bwrdeistref Sirol Conwy - Dyletswyddau Rheoli Perygl Llifogydd, Parodrwydd ac Adweithio

  Wayne Hope – Rheolwr Perygl Llifogydd, Cyngor Sir Ddinbych - Cynllun Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol Dwyrain Rhyl 10.40
   
 8. Adroddiadau
   

  8.1 Aligning Flood & Coastal Erosion Risk Management (FCERM) and Well-being in Wales: An analysis and evaluation of FCERM governance – Meghan Alexander, Uwch Gydymaith Ymchwil, Prifysgol East Anglia 11:25

  ---------Egwyl--------- 11.55

  8.2 Systemau Draenio Cynaliadwy yng Nghymru – Andrew Sherlock, Rheolwr Polisi Dŵr , Llywodraeth Cymru 12:05

  8.3 Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020 - Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru – Jeremy Parr, Cyfoeth Naturiol Cymru 12.30

  8.4 Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru – I nodi’r atebion i'r canlynol – Lleihau
  Plastig Untro yng Nghymru a Ffermio Cynaliadwy a’n Tir 2020 13.15

  ---------Cinio--------- 13.20

  8.5 Adroddiadau o dan Adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – Paratoi ar gyfer 2022 – Jeremy Parr, Cyfoeth Naturiol Cymru 13:50

  8.6 Yr Is-bwyllgor Adnoddau – I dderbyn cofnodion cyfarfodydd yr Is-bwyllgor a gynhaliwyd ar 01.12.20 a 08.01.21 14.10

  8.7 Is-bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth – Cytuno ar y cylch gorchwyl, a derbyn cofnodion cyfarfod 14.12.20 14.25

  8.8 Rhaglen Waith y Pwyllgor – Derbyn yr adroddiad gan y Cadeirydd ac ystyried yr argymhelliad bod y Rhaglen Waith wedi’i diweddaru i gael ei chymeradwyo 14:40

 9. Unrhyw fusnes arall yr hysbyswyd y Cadeirydd ohono o flaen llaw 14.50  
   
 10. Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf – 20 Mai 2021, Swyddfeydd Dinesig, Angel St, Peny-bont ar Ogwr CF31 4WB

  Cloi 15.00