Neidio i'r prif gynnwy
 1. Ymddiheuriadau    10.00
   
 2. Cyflwyniadau    10.05
   
 3. Datgan Diddordeb    10.10
   
 4. Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd ar 28.01.21, a Materion yn Codi     10.15
   
 5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd    10.20
   
 6. Eitemau o’r Grwpiau Rhanbarthol    10.25
   
 7. “Storm Christoph a Digwyddiad Llifogydd Skewen – trosolwg or digwyddiad, ymateb argyfwng amryw o asiantaethau ar trosglwyddo i'r cam adfer”. Cyflwyniad gan Steve Owen, Rheolwr Gwasanaethau Priffyrdd a Draenio; James Davies, Rheolwr Draenio; a Richard Colman, Peiriannydd Draenio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.     10.40

  ---------Egwyl---------    11.20
   
 8. “Cael gafael ar yswiriant ar gyfer cymunedau mewn risg llifogydd”: Cyflwyniad gan Alastair Ross, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Pennaeth Polisi Cyhoeddus (Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon), Cymdeithas Yswirwyr Prydain.    11.30
   
 9. “Sut mae Flood Re yn gwneud yswiriant yn fwy fforddiadwy ac argaeledd gwell i bobl sydd mewn risg o lifogydd” Cyflwyniad gan Dermot Kehoe, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Throsglwyddo, Flood Re.      12.00
   
 10. Adroddiadau

  10.1    Papur Gwyn Amaethyddiaeth (Cymru) – James Owen, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Diwygio Rheoli Tir, Llywodraeth Cymru;  ac i nodi ymateb y pwyllgor i'r ymgynghoriad.    12.30

  ---------Cinio---------        13.00

  10.2    Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Adroddiad Blynyddol 2021 – I gytuno’r    Adroddiad Blynyddol.    13.30

  10.3    Yr Is-bwyllgor Adnoddau – I dderbyn Adroddiad Interim yr Is-bwyllgor, a munudau’r cyfarfod a gafwyd ar 11.02.21 a 14.04.21.     13.45

  10.4    Is-bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth – I dderbyn munudau ei cyfarfod a gafwyd ar 23.03.21.    14.15

  10.5    Rhaglen Waith y Pwyllgor – Derbyn yr adroddiad gan y Cadeirydd ac ystyried yr argymhelliad bod y Rhaglen Waith wedi’i diweddaru i gael ei chymeradwyo.   14.30
   
 11. Unrhyw fusnes arall yr hysbyswyd y Cadeirydd ohono o flaen llaw.    14.50
   
 12. Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf – 23.09.2021, Canolfan Ddinesig Casnewydd, Heol Godfrey, Casnewydd, NP20 4UR.    

Cloi    15.00