Neidio i'r prif gynnwy

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu cofrestrwch eich diddordeb ar wefan Eventbrite.

Agenda

1.    Ymddiheuriadau    10.00
    
2.    Cyflwyniadau    10.05
    
3.    Datgan Diddordeb    10.10
    
4.    Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd ar 23.09.21, a Materion yn Codi
10.15
    
5.    Cyhoeddiadau’r Cadeirydd    10.20
    
6.    Eitemau o’r Grwpiau Rhanbarthol    10.25
    
7.    Cyflwyniad gan Ogledd Cymru    10.40
    
7.1    Canllawiau Corff Cymeradwyo SuDS Gogledd Cymru - Gareth Davies Jones, Uned Dŵr a'r Amgylchedd - Cyngor Gwynedd, a Ruairi Barry, Arbenigwr: Cyflawni Prosiectau a  Rhaglenni, Cyfoeth Naturiol Cymru.
    
7.2    System Sgrîn Sbwriel wedi'i hawtomeiddio yn Mill Lane - Rowland Thomas Thomas, Strwythurau Peiriannydd Grŵp, Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, Cyngor Ynys Môn 
    
    
---------Egwyl---------    11.20
    
8.    Cronfa Ddata Asedau Genedlaethol – Wyn Davies a Ben Hext, Cyfoeth Naturiol Cymru    11.30
    
9.    Diweddariad Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 a chytundeb cydweithredu Llafur / Plaid Cymru – James Morris, Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol.      12:00
    
10.    Adroddiadau     
    
10.1    Yr Is-bwyllgor Adnoddau – Derbyn yr Adroddiad Terfynol Drafft a chofnodion ei gyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Hydref, 9 Rhagfyr 2021, a 6 Ionawr 2022.    12.30
    
---------Cinio---------        13.10
    
11.  Comisiwn y Gyfraith o Cymru a Lloegr – 14eg Ymgynghoriad Rhaglen    13.50
    
10.2    Is-bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth - I dderbyn diweddariad a chofnodion ei gyfarfodydd a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2021 a 11 Ionawr 2022.     14.20
    
10.3    Datblygu a Ganiateir - Diwygiadau i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 – Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – i gytuno ar ymateb i'r ymgynghoriad.    14.30
    
10.4    Rhaglen Waith y Pwyllgor – Derbyn yr adroddiad gan y Cadeirydd ac ystyried yr argymhelliad bod y Rhaglen Waith wedi’i diweddaru i gael ei chymeradwyo.                     14.40
    
12.    Unrhyw fusnes arall yr hysbyswyd y Cadeirydd ohono o flaen llaw.     14.50
    
13.    Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf – 26.05.2022, Adeiladau Llywodraeth Cymru, Heol Picton, Caerfyrddin, Sir Gar SA31 3BT.
   
Cloi    15.00