Neidio i'r prif gynnwy

 

Agenda

1.    Ymddiheuriadau    10.00
    
2.    Cyflwyniadau    10.05
    
3.    Datgan Diddordeb    10.10
    
4.    Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27.01.22, a Materion yn Codi 10.15  
    
5.    Cyhoeddiadau’r Cadeirydd  10.20 
    
6.    Eitemau o'r Grwpiau Rhanbarthol 10.25 
    
7.    Ymaddasu Arfordirol yn Niwgwl, Sir Benfro – Cyflwyniad gan Angharad Llewellyn, Peiriannydd Arfordirol ac Afonydd, Cyngor Sir Penfro   10.40 
    

    
---------Egwyl---------    11.10
    
8.    Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru – Peter Allbrook, Dirprwy yr Is-adran a Phennaeth Sicrwydd Masnachol 11.50 

 

9. Adroddiadau

9.1     Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2022 – Cytuno ar yr Adroddiad    12.05 

9.2    Is-Bwyllgor Adnoddau – Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Ebrill 2022, a’r Adroddiad ar Ymgyngoriadau, ac ystyried yr Adroddiad Terfynol i’w gymeradwyo.


---------Egwyl Cinio---------        12.50

9.3    Is-Bwyllgor Polisi a Deddfwriaeth – Derbyn yr Adroddiad Terfynol Drafft a chofnodion ei gyfarfodydd a gynhaliwyd ar 24 Mawrth 2022 a 25 Ebrill 2022. 13.35

9.4   Rhaglen Waith Pwyllgor – Derbyn adroddiad y Cadeirydd, ac ystyried yr argymhelliad y dylai’r Rhaglen Waith sydd wedi’i diweddaru gael ei chymeradwyo.  14.20

10.    Penderfyniad i wahardd aelodau o’r cyhoedd lle y gallai cyhoeddusrwydd amharu ar fudd y cyhoedd yn sgil natur gyfrinachol y busnes i’w drafod.

11.    Canllawiau Mabwysiadu Arfordirol - Lowri Norrington-Davies, Uwch Reolwr Polisi a Tom Trapman, Myfyriwr PHD  – Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, a Llywodraeth Cymru  14.40 

12.   Unrhyw fater arall yr hysbyswyd y Cadeirydd yn eu cylch ymlaen llaw.  15.10

13.   Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf – Dydd Iau 29 Medi 2022, Siambr y Cyngor, Canolfan Ddinesig Casnewydd.
   
Cloi    15.25