Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AS (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AS
 • Vaughan Gething AS
 • Lesley Griffiths AS
 • Jane Hutt AS
 • Jeremy Miles AS
 • Eluned Morgan AS
 • Hannah Blythyn AS
 • Dawn Bowden AS
 • Lynne Neagle AS
 • Julie Morgan AS
 • Lee Waters AS

Ymddiheuriadau

 • Julie James AS
 • Mick Antoniw AS

Swyddogion

 • Andrew Goodall, yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Daniel Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig
 • David Davies, Cynghorydd Arbennig
 • Kate Edmunds, Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbennig
 • Sam Hadley, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Owen John, Cynghorydd Arbennig
 • Phillipa Marsden, Cynghorydd Arbennig
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Catrin Sully, Swyddfa’r Cabinet
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
 • Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adfer wedi COVID-19 a Llywodraeth Leol
 • Tim Moss, Prif Swyddog Gweithredu
 • Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Yr Economi, y Trysorlys a’r Cyfansoddiad
 • Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr, Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol (eitem 3)
 • Clare Blake, Pennaeth Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol (eitem 3)
 • Emily Edwards, Cynghorydd Arbennig (eitem 3)

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

1.1 Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr.

Eitem 2: Busnes y Senedd

2.1 Ystyriodd y Cabinet Grid y Cyfarfodydd Llawn a nododd fod amser pleidleisio wedi'i drefnu ar gyfer 5:30pm ddydd Mawrth a thua 6:25pm ddydd Mercher.

Eitem 3: Diwygio’r Dreth Gyngor

3.1 Cyflwynodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol y papur, a oedd yn gofyn i'r Cabinet nodi canlyniad ymgynghoriad cam 1 ar gynigion i ddiwygio'r dreth gyngor, yn unol ag ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu ar gyfer treth decach a mwy blaengar yng Nghymru. Roedd hefyd yn rhan o'r Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru.

3.2 Y nod oedd cyhoeddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar 16 Rhagfyr.

3.3 Cymeradwyodd y Cabinet y papur.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Rhagfyr 2022