Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AS (Cadeirydd)
 • Lesley Griffiths AS
 • Rebecca Evans AS
 • Vaughan Gething AS
 • Jane Hutt AS
 • Julie James AS
 • Jeremy Miles AS
 • Eluned Morgan AS
 • Mick Antoniw AS
 • Hannah Blythyn AS
 • Dawn Bowden AS
 • Lynne Neagle AS
 • Julie Morgan AS
 • Lee Waters AS

Swyddogion

 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Rebecca Dunn, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Daniel Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig
 • David Davies, Cynghorydd Arbennig
 • Kate Edmunds, Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbennig
 • Sam Hadley, Cynghorydd Arbennig
 • David Hooson, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Owen John, Cynghorydd Arbennig
 • Phillipa Marsden, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Catrin Sully, Swyddfa'r Cabinet
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
 • Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Gymraeg
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Adfer wedi COVID-19 a Llywodraeth Leol
 • Tim Moss, Prif Swyddog Gweithredu
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, y Trysorlys a'r Cyfansoddiad
 • Phil Elkin, Gwasanaethau Cyfreithiol

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1 Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai.

Eitem 2: Eitemau’r Prif Weinidog

TUC Cymru: Dathlu 50 mlynedd

2.1 Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet ei fod, ynghyd â'r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, newydd ddychwelyd o ddigwyddiad yng Nghasnewydd, a oedd yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu Cyngres Undebau Llafur Cymru.

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

2.2 Nodwyd bod disgwyl i Fil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) dderbyn Cydsyniad Brenhinol yn ddiweddarach yr wythnos honno.

Y Cytundeb Cydweithio

2.3 Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet ei fod wedi cyfarfod ag arweinydd dros dro Plaid Cymru, Llŷr Gruffydd AS, yr wythnos flaenorol, lle'r oedd y ddwy ochr wedi cadarnhau eu hymrwymiad i'r Cytundeb Cydweithio.

Eitem 3: Busnes y Senedd

3.1 Trafododd y Cabinet grid y Cyfarfodydd Llawn a nodwyd bod y datganiad llafar ar Ddatblygiadau Economaidd yng Ngogledd Cymru wedi cael ei ailenwi yn ‘Cryfhau ein Cysylltiadau ag Iwerddon a Gogledd-orllewin Lloegr’. Doedd dim pleidleisiau wedi'u trefnu ar gyfer dydd Mawrth a’r amser pleidleisio fyddai tua 6:25pm ddydd Mercher.

Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
Mai 2023